Anexa 4 la HCL nr. 151/29.07.2016

 

                                                                                                                                    

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI:
CENTRUL DE ZI  „ARLECHINO”

 

ARTICOLUL 1. Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Centrului de zi „Arlechino”, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2012, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

 

ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social

Centrul de zi  „Arlechino” cod serviciu social 8891CZ-C II, înființat și administrat de furnizorul Directia de Asistenta Sociala, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. seria  AF, Nr.  000994, data eliberării: 20.05.2014, deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr.  __________________________, cu sediul in Targoviste, strada Radu Popescu, nr.5, bl.34, sc A-B- judetul Dâmbovița.

 

ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social

(1) Centrul de zi isi propune sa asigure prevenirea separării copilului de mama lui intr-o locatie sigur și propice dezvoltării copilului. Pe lângă hrană (masa de pranz), cărți, jocuri, copiii beneficiază de consiliere, de activități de dezvoltare și cei cu vârsta cuprinsă între 7- 14 ani de ajutor specializat la realizarea temelor zilnice.

 (2) Centrul se adreseaza copiilor cu vârsta pâna la 14 ani ce provin din familii defavorizate, care beneficiază de asistență socială beneficiind de diferite servicii în acest sens, din Municipiul Târgoviste Beneficiarii secundari sunt parintii sau reprezentantii legali ai copiilor.

 

ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Centrului de zi  „Arlechino” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Ordin nr. 31/14.01.2015 privind aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi.

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi – anexa 2 si Ordinul 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului de implementare a a acestor standarde.

 (3) Centrului de zi  „Arlechino”este înființat prin:

a) Hotărârea consiliului local al municipiului Tirgoviste nr. nr. 94/28.05.2013 și funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială Tirgoviste. Centrul a fost infiintat ca urmare a desfasurarii proiectului “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ȘI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT” finantat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului si din contributia consiliului local Targoviste.

 

ARTICOLUL5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Centrului de zi  „Arlechino” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi  „Arlechino”  sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

 

ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrului de zi  „Arlechino”  sunt:

Beneficiari direcți sunt:

-       copii și părinți cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

-       copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

-       copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

-       copii care provin din familii care prezintă relații disfuncționale (părinți cu comportament violent, consumatori de alcool, etc);

-       copii aflați în situație de risc de abandon, abuz, neglijare și exploatare și familiile acestora;

-       părinți ai căror copii beneficiază de o măsură de protecție specială;

-       părinți care au nevoie de consiliere pentru îngrijirea și educarea copiilor, etc.

Nota: Tipologia cazurilor nu este limitativă, putând fi adăugate și alte cazuri care se înscriu în obiectivele și scopul centrului.

Beneficiari indirecți sunt:

-       Comunitatea;

-       Serviciul Public de Asistență Socială de la nivelul comunității;

-       Rețeaua locală de instituții publice și organizații private care desfășoară activități în domeniul protecției copilului.

 

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) Documentele necesare înscrierii copiilor in centrul de zi sunt următoarele:

-  cerere prin care se solicită serviciile centrului, întocmită de către părinți sau reprezentanții legali ai copiilor

-  copii  acte de identitate ale copilului( certificat de naștere, carte de identitate);

-  copii acte de identitate ale părinților și altor membri ai familiei;

-  adeverință de elev pentru copil și frați;

-  adeverință medicală de la medicul de familie pentru copil și membri familiei;

-  adeverința de venituri pentru familie;

Dosarul va fi completat cu urmatoarele documente:

-  fisa de evaluare intiala;

- decizie de acordare/neacordare servicii emisa de directorul Directiei de Asistenta Sociala.;

- fisa de evaluare detaliata;

- plan personalizat de consiliere;

- contract de acoradare servicii;

- fise individuale de consiliere;

- Raport de monitorizare.

b) Admiterea in centru se face conform deciziei directorului D.A.S. Targoviste, in limita locurilor disponibile si are o capacitate  de 15 beneficiari/zi

c) In urma deciziei directorului DAS este incheiat contractul privind furnizarea de servicii incheiat intre parintele/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii. 

d)  Serviciile centrului sunt gratuite.

 (3) Condiții de încetare a serviciilor

- la expirarea perioadei  menționate în contract ;

- la solicitarea scrisă a părinților ;

- absența nemotivată a copilului in centru, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;

serviciile oferite de centrul de zi nu mai corespund nevoilor copilului;

       - la constatarea unei îmbunătățiri semnificative a situației socio-economice, iar familia asigură condiții optime de creștere și dezvoltare.

 (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrului de zi  „Arlechino” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrului de zi  „Arlechino” au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 7. Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi „Arlechino” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. reprezinta furnizorul in incheierea unor contracte, protocoale, conventii de colaborare, declaratii de parteneriat cu autoritatile publice si private;

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități;

1.  campanii de informare si promovare;

2.  colaborari/ parteneriate stabilite in baza unor contracte, protocoale, conventii de colaborare, declaratii de parteneriat cu autoritatile publice si private;

3. distribuire de materiale de tip clasic : fluturași, pliante cu obiective, grup tinta, serviciile centrului, date de contact ;

4. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. campanii de informare Cu ocazia zilelor internationale a copiilor si a familiei;

2. consiliere psihologica, sociala a familiilor beneficiarilor;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. formarea continua a personalului;

4. asigurarea de ajutor specializat la realizarea temelor zilnice;

5. consiliere de specialitate acordata copliilor si famiilor acestora.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. campanii de strangere de fonduri pentru cazurile sociale;

2. realizarea de schimb de experienta cu institutiile/ ong-urile colaboratoare ;

 

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrului de zi  „Arlechino” funcționează cu un număr de 9 angajati, conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr. __________________, privind modificarea statului de funcții, a organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare a DAS din care:

a) personal de conducere: șef de centru – 1 persoana

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 5 persoane

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3

d) voluntari: __ persoane

 

ARTICOLUL 9. Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este:

a)  șef de centru;

 (2) Atribuțiile sefului de centru sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

ARTICOLUL 10 . Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar:

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atributii instructor-educator:

·         Menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil;

·         Organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri;

·         Organizează și animă activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

·         Își însușește și respectă  legislația în vigoare cu privire la protecția copilului;

·         Acționează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-și rolurile corespunzătoare;

·         Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil;

·         Aduce la cunoștința conducerii centrului orice disfuncțiuni  întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor din instituție;

·         Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției,  pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are.

·         Cunoaste si aplica normele de securitate si sanatate in munca si normele de protectie si stingere a incendiilor;

Atributii asistent medical generalist:

- Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

- Efectueaza triajul epidemiologic zilnic;

- Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

- Asistentul medical este obligat să păstreze confidentialitatea, iar informațiile referitoare la beneficiari, obținute în urma sau în legătură cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi împărtășite altei persoane, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege;

- Participa la serviciile de socializare, recreere;

- Are obligația de a lua măsuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau de situația în care se găsește;

- Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea beneficiarilor, si informeaza medicul de familie daca exista modificari in starea de sanatate a acestuia.

- Respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament si administreaza, la cerere medicatia prescrisa;

- Intocmeste evidenta cu datele personale si deficientele beneficiarilor care participa la activitatile centrului;

- Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in Centru;

- Manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de beneficiari;

- Acorda prim ajutor in situatii de urgenta;

- Respecta si apara drepturile beneficiarilor;

- Se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua , conform cerintelor postului;

- Spravegheaza starea de sanatate a persoanelor aflate in Centru semnalând sefului de Centru orice situatie deosebită ivită;

- Respecta reglementarile normelor de ordine interioara;

- Respecta normele de protectie a muncii si normele privind  prevenirea si stingerea incendiilor;

- Respecta programul de munca;

- Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

- Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

Atributii asistent social:

-       Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

-       Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

-       Luarea in evidenta a beneficiarilor;

-       Consiliere de specialitate in asistenta sociala;

-       Evaluarea cazurilor aparute si intocmirea fisei de evaluare;

-       Monitorizeaza si reevalueaza situatia beneficiarilor;

-       Dezvoltarea aptitudinilor sociale si profesionale ale beneficiarilor pentru o integrare cat mai buna in cadrul societatii;

-       Dezvoltarea unui program creativo- educativ  in cadrul Centrului;

-       Intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea situatiei de dificultate identificate;

-       Acorda sprijin si acompaniament social privind adaptarea la o viata activa sau insertia sociala;

-       Identifica nevoi individuale sau de grup;

-       Informeaza potentialii beneficiari asupra drepturilor pe care le au conform legii;

-       Asigura accesul la serviciile sociale ale centrului in conditii legale eliminand orice forma de discriminare;

-       Asigura servicii flexibile adaptate nevoilor sociale si economice;

-       Asigura drepturile si siguranta beneficiarilor;

-       Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii;

-       Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

-       Respecta programul de munca;

-       Participa la intalnirile cu personalul centrului prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale beneficiarilor urmate de informarea acestora asupra posibilitatilor legislative si locale de rezolvare a acestora;

-       Popularizeaza si participa la intalnirile pentru socializare si recreere;

-       Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

-       Consilierea beneficiarilor si initierea acestora in utilizarea calculatorului;

-       Administreaza baza de date existenta in Centru si asigura securitatea, integritatea si actualizarea continutului acesteia;

-       Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

-       Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici;

-       stabileste obiectivele din programul personalizat de consiliere pentru fiecare caz in parte si face propuneri pentru solutionarea acestora, participand la sedintele de lucru cu echipa pluridisciplinara si mentinand o permanenta relatie de comunicare cu aceasta.

 

Atributii lucrator social pentru persoane cu dependenta:

-       Respecta recomandările directorului DAS, directorului adjunct, conform prevederilor legale de asistență socială;

-       Are obligatia sa cunoasca si sa aplice prevederile legale in vigoare privind activitatea de asistenta sociala;

-       Luarea in evidenta a persoanelor cu dizabilitati, care solicita serviciile Centrului;

-       Consiliere de specialitate in asistenta sociala;

-       Evaluarea cazurilor aparute si intocmirea fisei de evaluare;

-       Monitorizeaza si reevalueaza situatia beneficiarilor;

-       Dezvoltarea aptitudinilor sociale si profesionale ale beneficiarilor pentru o integrare cat mai buna in cadrul societatii;

-       Dezvoltarea unui program creativo- educativ  in cadrul Centrului;

-       Intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea situatiei de dificultate identificate;

-       Acorda sprijin si acompaniament social privind adaptarea la o viata activa sau insertia sociala;

-       Identifica nevoi individuale sau de grup;

-       Informeaza potentialii beneficiari asupra drepturilor pe care le au conform legii;

-       Asigura accesul la serviciile sociale ale centrului in conditii legale eliminand orice forma de discriminare;

-       Asigura servicii flexibile adaptate nevoilor sociale si economice;

-       Asigura drepturile si siguranta beneficiarilor;

-       Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in urma consilierii;

-       Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de Prevenire si stingere a incendiilor;

-       Respecta programul de munca;

-       Participa la intalnirile cu personalul centrului prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale beneficiarilor urmate de informarea acestora asupra posibilitatilor legislative si locale de rezolvare a acestora;

-       Popularizeaza si participa la intalnirile pentru socializare si recreere;

-       Sprijina toate activitatile de asistenta sociala initiate si desfasurate in cadrul centrului;

-       Administreaza baza de date existenta in Centru si asigura securitatea, integritatea si actualizarea continutului acesteia;

-       Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii;

-       Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici in limita competentelor;

-       stabileste obiectivele din programul personalizat de consiliere pentru fiecare caz in parte si face propuneri pentru solutionarea acestora, participand la sedintele de lucru cu echipa pluridisciplinara si mentinand o permanenta relatie de comunicare cu aceasta.

 

ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și sunt: paznic, personal curatenie spatii si sofer.

Atributii paznic:

- respecta programul de munca conform graficului de lucru intocmit lunar;

- asigura un climat de siguranta, ordine si disciplina in cadrul centrului;

- raspunde de integritatea patrimoniului;

- supravegheaza pe timpul zilei si noptii, cladirea si bunurile centrului;

- identifica si previne orice evenimente ce ar putea pune in pericol situatia beneficiarilor din centru si a personalului angajat;

-  intervine operativ in caz de necesitate;

- monitorizeaza intrarea /iesirea din centru a beneficiarilor si va impiedica intrarea persoanelor neautorizate;

- in caz de incendii, dezastre, calamitati naturale, etc., actioneaza pentru evacuarea persoanelor si  salvarea bunurilor;

- stabileste si mentine relatii profesionale cu intreg personalul Centrului si va avea o atitudine politicoasa;

- va avea o atitudine politicoasa cu beneficiarii Centruluii, respectandu-le intimitatea, exceptand cazurile in care personalul de specialitate ii cere supravegherea beneficiarului in sala multifunctionala sau de consiliere;

-  va raspunde de corectitudinea datelor inscrise in caietul de procese verbale;

-  va respecta principiile care stau la baza activitatii desfasurate in cadrul Centruluii;

- va intocmi procese verbale la intrarea si iesirea din serviciu, semnaland sefului de Centru evenimentele deosebite care au avut loc in timpul serviciului;

-  va raspunde in fata organelor de politie care au drept de control;

- in cazul in care ar exista stari conflictuale ce nu pot fi gestionate de paznic, are obligatia de a instiinta organele de politie si seful Centrului;

- va instiinta organele competente in cazul oricaror situatii de urgenta (politie, pompieri, salvare, Director DAS, Director adj., sef centru);

--  va intretine curatenia din incinta Centrului .

-  sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al institutiei, cu alte sarcini ce sunt conforme cu postul si legislatia in domeniul asistentei sociale;

-  va indeplini orice alte sarcini de serviciu, ce sunt reglementate prin lege, derivate din cele de mai sus si / sau incredintate de sefii ierarhici;

-  se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului.

-Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute in cadrul centrului;

-Respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta , participand la sesiunile de instruire in domeniu ;

- Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor.

 

Atributii personal pentru curatenie spatii:

- va asigura zilnic si ori de cate ori este nevoie igienizarea si curatenia spatiilor din incinta Centrului;

- va respecta R.O.F.- ul si R.O. I.-ul Centrului;

- va efectua, ori de cate ori este nevoie o igienizare cu substante dezinfectante a holurilor;

- va efectua de cate ori este nevoie o  curatenie generala si o igienizare: pavimente, mobilier, pereti, obiecte de iluminat, geamuri si tocuri, usi;

- va efectua zilnic si ori de cate ori este nevoie dezinfectarea cu clor a spatiilor din cadrul Centrului destinate grupurilor sanitare;

- va respecta programul de munca;

- are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor beneficiarilor, respectand prevederile Codului etic, al Cartei drepturilor beneficiarilor, al Manualului de proceduri, cat si legislatia in domeniul asistentei sociale in vigoare;

- Pastreaza confidentialitatea cu privire la informatiile obtinute;

- Sarcinile de serviciu nu sunt limitative si se vor completa ori de cate ori este nevoie , pentru bunul mers al activitatii ;

- Respecta normele de protectie a muncii si reglementarile in domeniul situatiilor de urgenta , participand la sesiunile de instruire in domeniu ;

- Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor .

 

 

 

Atributii sofer:

 • este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;

• participa la pregatirea programului si la instructajele SSM si ISU;

• va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern de persoane;

• pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;

 • nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea directorului/directorului adjunct;

• nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

• soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la sef;

• se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;

• folosește un ton și un vocabular adecvat,decent în relațiile cu beneficiarii si angajatii centrului;

 • atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. - nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

• la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator;

• la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii;

•comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

• soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la sef;

• respectă stațiile de îmbarcare/debarcare stabilite.

RESPONSABILITATI: Soferul raspunde personal de:

• integritatea autovehiculului pe care il are in primire;

• intretinerea autovehiculului;

• exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;

• soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate instituției din vina sa.

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 12. Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din:

-       bugetul local al Consiliului Local Targoviste

-       donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

-       fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

-       alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea