Anexa 3 la H.C.L. nr. 151/29.07.2016

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE

 

 

CAPITOLUL  1

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1.1. În temeiul art. 36 alin (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-republicata, Consiliul Local al Municipiului Targoviste adoptă prezentul Regulament de organizare și funcționare al Directiei de Asistenta Sociala.

Art. 1.2. Directia de Asistenta Sociala  se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 privind Asistenta socială, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonantei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 867/2015 aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale si Hotararea de Guvern nr.335/2003 privind modificarea și completarea Hotararea de Guvern nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență sociala.

Art. 1.3 Sediul Direcției de Asistenta Sociala este in municipiul Targoviste, județul Dambovita, strada Calea Domneasca, nr. 216.

Art. 1.4. Direcția de Asistență Socială este institutie cu personalitate juridică, se subordonează Consiliului Local Târgoviște si are  in subordine serviciul public de asistență socială,  unitati publice de asistenta sociala in care se acorda servicii sociale primare si/sau specializate, precum si servicii medicale, in cabinetele prescolare, scolare si studentesti.

Art. 1.5. Direcția de Asistență Socială, este organizata in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prezentul regulament de organizare si functionare, avand rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si alte persoane aflate in situatii de risc/nevoie sociala si de a oferi servicii de medicina preventiva, curativa si de urgenta in unitatile de invatamant.         

Directia de Asistenta sociala, ca serviciu public de asistenta sociala, are misiunea creării, mentinerii si dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar si a serviciilor sociale specializate, în functie de nevoile sociale locale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitătii sociale a persoanei în mediul propriu de viata, familial si comunitar, precum si aceea de a intreprinde masuri ce au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor interioare pentru depasirea unei nevoi sociale.

Art. 1.6. Compartimentele de lucru, in intelesul prezentului regulament, sunt serviciile, birourile, centrele sociale si cabinetele medicale scolare, aflate in subordinea directorului.

Art. 1.7. În problemele de specialitate, Direcția de Asistență Socială întocmește proiecte de hotărâri și decizii, însoțite obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii apre aprobare autorității locale competente.

Art. 1.8. Legatura intre diferitele compartimente ale Directiei de Asistenta Sociala Targoviste se face prin conducatorii acestora.

Art. 1.9. Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea sefului ierarhic superior, ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.

 

CAPITOLUL 2

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art. 2.1. Obiectul de activitate îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar și specializat, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială, precum si acordarea de servicii de sanatate publica specifice (servicii de sanatate scolara). Directia de Asistenta Sociala este autorizata sa furnizeze servicii de consiliere si informare de catre A.N.O.F.M. si este autorizata de Autoritatea nationala pentru Calificari sa deruleze programe de formare profesionala din anul 2010.

Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială

Art. 2.2. Serviciile sociale cu caracter primar constau în:

a)   activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup;

b)   activități de informare cu privire la drepturi și obligații specifice;

c)    măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;

d)   măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

e)    măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

f)    activități și servicii de consiliere;

g)   măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;

h)   orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Art. 2.3. Serviciile sociale specializate constau in:

a)   suport si asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

b)   educație informală extracurriculară;

c)    asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

d)   asistență și suport pentru toate categoriile de persoane aflate în risc de marginalizare sociala;

e)    sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesională;

f)    mediere socială;

g)   consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

h)   orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 Art. 2.4. Serviciile de asistenta medicala in unitatile de invatamant constau in asistenta medicala si de medicina dentara acordate prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant:

a)   asistenta medicala preventiva si curativa;

b)   asistenta stomatologica preventiva si curativa;

Art. 2.5. Directia de Asistenta Sociala, ca serviciu public de asistenta sociala, are responsabilitatea creării, menținerii si dezvoltării serviciilor medicale, a serviciilor sociale cu caracter primar si a serviciilor sociale specializate în funcție de nevoile sociale locale identificate, cu scopul prioritar de susținere a functionalității sociale a persoanei în mediul propriu de viața, familial si comunitar, precum si aceea de a intreprinde masuri ce au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor interioare pentru depasirea unei nevoi sociale.

Art. 2.6. Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:

a)   solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

b)   subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

c)    universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

d)   respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

e)    abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

f)    parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

g)   participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

h)   transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

i)     nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

j)     eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

k)   eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

l)     respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

n)   caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

o)   proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

p)   complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

q)   concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

r)    egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

s)    confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

t)     echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

u)   focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

v)   dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați

 

CAPITOLUL 3

FUNCȚIILE DIRECȚIEI

 

În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Direcția de Asistență Socială îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

a)   de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitătii administrativ teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunitătii, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potentialului comunitătii în vederea prevenirii si depistării precoce a situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violentă, a cazurilor de risc de excluziune socială, etc.

b)   de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

c)    de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de actiune, pe care le supune spre aprobare Consiliului local;

d)   de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

f)    de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor autorităti ale administratiei publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unităti administrativ- teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privati de servicii sociale, precum si cu persoanele beneficiare;

g)   de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a personalelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

h)   de reprezentare a Consiliului local, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale.

 

CAPITOLUL 4

OBIECTIVELE DIRECȚIEI

 

1.         Identificarea persoanelor și familiilor care se găsesc într-o poziție socială periferică de izolare, cu acces limitat la resursele economice și stabilirea măsurilor individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale.

2.         Derularea unor programe speciale de integrare a persoanelor aflate în stare de risc social, pentru tineri peste 18 ani proveniți din instituții de ocrotire sociale.

3.         Subvenționarea serviciilor pentru persoanele vârstnice care au domiciliul în municipiul Targoviste

4.         Îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor și familiilor aflate într-un grad de risc social, prevenirea instituționalizării asistaților, creându-le condițiile necesare pentru a rămâne în mediul natural.

5.         Îmbunătățirea nivelulului de informare a persoanelor imobilizate la pat, sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora și cu privire la serviciile oferite de organizațiile și instituțiile specializate;

6.         Asigurarea de asistență socio-medicală, juridică, psihologică de grup sau individuală, persoanelor, familiilor sau grupului țintă.

7.         Facilitarea comunicării și colaborării la nivel local și regional în ceea ce privesc organizațiile neguvernamentale.

8.         Promovarea activităților și vieții asociative pe plan local, prin încurajarea proiectelor de parteneriat între organizații neguvernamentale, precum și între aceste ONG-uri și D.A.S., cu respectarea prevederilor Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

9.         Atragerea de surse de finanțare pentru realizarea proiectelor și obiectivelor D.A.S.

10.     Implicarea societății civile în luarea deciziilor.

11.     Îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenței și protecției sociale comunitare.

12.     Îmbunătățirea continuă a capacității și capabilității instituționale a D.A.S. privind politicile sociale prin:

13.     Creșterea nivelului de îmbunătățire profesională a personalului D.A.S.;

14.     Identificarea și realizarea de proiecte cu finanțare externă, în contextul integrării instituțiilor publice în Uniunea Europeană;

15.     Diversificarea serviciilor oferite asistaților aflați în evidența D.A.S.;

16.     Promovarea familiilor și protecția drepturilor copiilor proveniți din familii defavorizate și a tinerilor dezinstituționalizați prin identificarea cazurilor de familii vulnerabile cu copii la nivelul Municipiului Targoviste.

17.     Integrarea socială a romilor, prin diferite tipuri de servicii de incluziune socială.

18.     Evaluarea cost/beneficiu pe serviciile sociale acordate asistaților D.A.S.

19.     Îmbunătățirea serviciilor sociale prin creșterea calității condițiilor de acordare.

 

CAPITOLUL 5

PATRIMONIUL ȘI RESURSELE FINANCIARE ALE DIRECȚIEI

 

5.1. Patrimoniul Direcției de Asistență Socială este format din bunurile mobile și imobile preluate pe baza da protocol.

5.2. Finanațarea cheltuielilor curente și de capital a Direcției de Asistență Socială se asigură din bugetul local.

5.3. Bugetul de venituri și de cheltuieli a acestei direcții se aprobă de către Consiliul Local.

În completarea surselor bugetare alocate de la bugetul local, direcția va putea obține și venituri extrabugetare în condițiile legii.

5.4. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului, care se include în darea de seamă a municipiului Targoviste.

5.5. Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget, se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și conform destinației acestora.

 

CAPITOLUL 6

STRUCTURA  ORGANIZATORICA A  DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Art.6.1. Direcția de Asistență Socială, pentru eficientizarea activitatii, are in  structura organizatorică:

o  servicii-avand minim 8 salariati;

o  birouri-avand minim 6 salariati;

o  compartimente;

o  centre/adaposturi/camine sociale.

Art.6.2.  - Servicii si prestatii sociale:

Serviciul prestatii sociale, cu urmatoarele componente :

Ø venit minim garantat;

Ø alocatii;

Ø indemnizatii;

Ø ajutoare financiare de urgenta;

Ø acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei;

Ø acordarea de prestatii exceptionale;

Ø acordarea de tichete educationale.

Serviciul asistenta sociala, cu urmatoarele componente :

Ø protectia copilului, promovarea si respectarea drepturilor acestuia;

Ø protectia adultului aflat in dificultate;

Ø protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ø protectia si promovare drepturilor persoanelor varstnice;

Ø acordarea asistentei medicale comunitare;

Ø consiliere psihologica.

Centre sociale, cu urmatoarele componente:

1.         Serviciul Crese isi desfasoara activitatea in conformitatea cu Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007  privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor si HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara.

       In cadrul serviciului functioneaza 8 crese: Cresa nr. 2 (Voinicel), Cresa nr. 8 (Prichindel), Cresa nr. 13 (Pinochio), Cresa nr. 14 (Neghinita), Cresa nr. 16 (Buburuza), Cresa nr. 15 (Degetica), Cresa Spiridus si Cresa Iepurila.

2.         Cantina de Ajutor Social

3.         Biroul de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

4.         Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati

5.         Centrul Rezidential de asistenta si integrare/reintegrare sociala pentru pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”

6.         Centrul Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice „Impreuna vom reusi”.

7.         Caminul pentru persoane varstnice „Sfanta Elena”.

8.         Adapost de noapte „Speranta”.

9.         Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down „Sfanta Maria”.

10.     Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati.

           Centre sociale - parteneriate:

Ø Centrul Social al Catedralei Eroilor

Art. 6.2.(3)  - Serviciul Financiar-Contabil    

-     Serviciul Personal si Administrativ

-     Biroul de Servicii Comunitare

Art. 6.2. (4) - Serviciului Strategii, Proiecte, Achizitii

Art. 6.2 ( 5) - Serviciul  de Informare si Consiliere

Art. 6.2. (6)  - Serviciul Medicina scolara si prescolara:

 

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.1

·      Scoala Generala “Vasile Carlova”

·      Scoala  Generala “Radu cel Mare”

·      Liceul “Spiru Haret “

·      Liceul “Transporturi-Auto”

·      Liceul “Petru – Cercel”

·      Liceul de Arte “Balasa Doamna”

·      Colegiul National “Constantin Carabella”

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr. 16

·      Gradinita cu Program Normal Nr. 4

·      Gradinita cu Program Normal nr.5                                                         

CABINET MEDICAL SCOLAR NR 2

·      Scoala Generala “Diaconu Coressi”

·      Scoala Generala Nr.13

·      Liceul “Voievodul  Mircea”

·      Liceul “I.H.Radulescu”

·      Seminarul Teologic 

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.13 

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.14 

·      Gradinita cu Program Normal Priseaca

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.3

·      Scoala Generala “T.Vladimirescu”

·      Scoala Generala “Paul Banica” 

·      Liceul “C.Brancoveanu”                                                    

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.4

·      Scoala Generala “I.Alex.Bratescu – Voinesti”

·      Colegiul National “I.Vacarescu”

·      Colegiul Ec.”I.Ghica “

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.1

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr. 3

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.9

·      Gradinita cu Program Normal “Carmen Silva”

·      Camin Club Sportiv              

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.5 

·      Scoala Generala Nr.3

·      Scoala Generala Nr.9 

·      Gradinita cu Program Normal  Nr.7

·      Gradinita cu Program Normal Nr.17 

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.15 

·      Colegiul National “Constantin Cantacuzino “

·      Liceul  de Constructii Nr.5                         

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.6

·      Scoala Generala Nr.8 

·      Liceul Nr.1

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.8

·      Gradinita cu Program Prelungit Nr.12                                 

CABINET MEDICAL STUDENTESC

·      Universitatea “Valahia” – Targoviste                                      

SERVICIUL MEDICINA DENTARA

Cabinet Stomatologic nr 1

·       Scoala Generala  “Diaconu Coressi”

·       Liceul “Petru Cercel”

·       Liceul Auto

·       Gradinita nr.3 

·       Gradinita “Carmen Silva”                                         

Cabinet Stomatologic Nr.2

·       Scoala Generala “Tudor Vladimirescu”

·       Scoala Generala “Paul Banica”

·       Liceul “Spiru Haret”

·       Scoala Speciala

·       Gradinita Nr 13

·       Gradinita Nr 14

·       Gradinita Nr 16                                   

Cabinetul Stomatologic Nr 3

·       Scoala Generala ”Mihai Viteazul”

·       Liceul de Arte  “Balasa Doamna”

·       Facultatea de Arte si Muzica

·       Gradinita Nr 8

·       Gradinita Nr 1

Cabinetul Stomatologic Nr. 4

·       Scoala Generala “Grigore Alexandrescu”

·       Scoala Generala ”Smaranda Gheorghiu”

·       Liceul ”Constantin Cantacuzino”

·       Gradinita Nr.7

·       Gradinita Nr 15

Cabinet Stomatologic Nr. 5

·       Scoala Generala ”Radu cel Mare”

·       Scoala Generala”Matei Basarab”

·       Liceul “Constantin Carabella”

·       Gradinita Nr.4

·       Gradinita Nr. 2

·       Scoala Speciala

  Cabinet Stomatologic Nr.6

·       -Liceul “Ienachita Vacarescu “

·       -Liceul Economic “Ion Ghica”

·       -Scoala Generala “I.Alex.Bratescu – Voinesti”

·       -Scoala Generala “Vasile Carlova”

·       -Gradinita Nr.9            

Cabinet Stomatologic Nr.7

·       Liceul “Nicolae Cioranescu”

·       Facultatea de Stiinte Economice

·       Facultatea de Stiinte Umaniste

·       Gradinita Nr.17

Cabinet Stomatologic Nr.8

·       Liceul “Voievodul Mircea”

·       Liceul ”I.H.Radulescu”

·       Seminar Teologic 

·       Facultatea de Teologie si Asistenta Sociala

·       Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Cabinet Stomatologic Nr.9

·       Liceul “Constantin Brancoveanu”

·       Facultatea de Inginerie

Art. 6.3.    Structuri aflate sub coordonarea directa a directorului:

Art. 6.3.1. Compartiment Juridic Contencios

Art. 6.3.2. Cabinet medical – medicina de intreprindere

Art. 6.3.3. Compartiment expert probleme rromi

Art. 6.4. Compartimentele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala, in exercitarea atributiilor ce le revin, vor colabora in toate problemele, atat intre ele, cat si cu compartimentele aparatului propriu al Consiliului Local.        

 

CAPITOLUL 7

CONDUCEREA SI CONTROLUL

 

Art. 7.1. Conducerea  Directiei de Asistență Socială este asigurată de un director, 4 directori adjuncti.

Art. 7.2. Directorul  are urmatoarele atributii principale si responsabilitati:

Ø aplica politicile sociale in domeniul protectiei copilului, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap sau a altor persoane defavorizate social;

Ø asigură conducerea, îndrumarea și controlul activității centrelor, serviciilor și birourilor din structura Directiei de Asistență Socială, urmărind în principal respectarea prevederilor legale pe linie de asistență socială prin acordarea de servicii primare și de specialitate care au drept scop protecția copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și a oricăror altor persoane aflate în nevoie;

Ø răspunde de gestionarea corectă a creditelor bugetare repartizate pentru realizarea obiectivelor institutiei;

Ø încheie contracte cu terți, cu respectarea legislatiei in vigoare (DAS fiind autoritate contractantă);

Ø elaborează proiectul de buget anual necesar bunei funcționări a institutiei și pentru susținerea serviciilor sociale precum și a altor măsuri de asistență socială,in conformitate cu planul de acțiune propriu și-l supune aprobarii C.L.;

Ø conducătorul serviciului public de interes local, directorul, acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin din legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziții și a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul regulament.

răspunde, potrivit legii, de:

Ø angajarea, lichidarea si ordonanțarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate și aprobate;

Ø angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

Ø integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce, asigurand administrarea și exploatarea patrimoniului în condiții de eficientă;

Ø organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare și executiei bugetare;

Ø organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice si a programului de lucrari de investiții publice;

Ø organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

Ø organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

Ø gestionează resursele umane avand calitatea de agajator;

Ø coordoneaza activitatea privind resursele umane si administrativa;

Ø propune primarului inițierea proiectelor de hotărâri privind: organigrama, statul de funcții și numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare al directiei;

Ø repartizează prin fișa postului sarcinile specifice fiecărui loc de muncă;

Ø conduce DAS emițand acte administrative respectiv decizi;

Ø urmărește și răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în hotărârile adoptate de consiliul local și dispozițiile emise de primar în domeniul asistenței sociale;

Ø reprezinta DAS in relatiile cu terti;

Ø propune C.L. înfiintarea organizarea și furnizarea serviciilor sociale in concordanță cu nevoia sociala identificată si cu legislatia in vigoare;

Ø coordonează înființarea organizarea și furnizarea serviciilor sociale;

Ø inițiază și aplică măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială și asigură soluționarea urgențelor sociale;

Ø elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu;

Ø dezvoltă și gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condițiile legii;

Ø încheie convenții de parteneriat și inițiază programe de colaborare cu alte autorități locale, instituții publice și private, structuri asociative, precum și cu instituții de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale identificate și cu prevederile planului  propriu de actiune acțiune;

Ø îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 7.2.(1) Directorul Directiei de Asistenta Sociala are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art. 7.2.(2) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Targoviste, prin hotărâre.

Art. 7.2.(3) Angajarea personalului se face de către directorul Directiei de Asistenta Sociala, prin decizie, ca urmare a promovării concursului, organizat în condițiile legii.

Art. 7.3. Directorul adjunct – Serviciul de Asistenta Sociala si prestatii sociale  are urmatoarele atributii principale si responsabilitati:

Ø coordoneaza activitatea unitatilor de asistenta sociala din municipiul Targoviste;

Ø elaboreaza strategii de dezvoltare si planuri de actiune in domeniul asistentei sociale;

Ø identifica si evalueaza nevoi sociale pe categorii de beneficiari si tipuri de servicii;

Ø initiaza si aplica programe de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala;

Ø asigura solutionarea cazurilor in regim de urgenta sociala;

Ø furnizeaza date si informatii solicitate de autoritatile publice cu responsabilitati in domeniu;

Ø monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale avand in vedere standardele minime de calitate in domeniu;

Ø inlocuieste si preia responsabilitatile directorului DAS pe perioada cat acesta nu este prezent in unitate.

Art. 7.4. Directorul adjunct - economic are urmatoarele atributii si responsabilitati :

Ø asigura buna gestionare a patrimoniului;

Ø asigura respectarea legislatiei fiscal;

Ø conduce si organizeaza contabilitatea unitatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea in timp a inregistrarii, organizeaza controlul financiar preventive;

Ø elaboreaza strategii de dezvoltare si modernizare;

Ø intocmeste bugetul anual si multianual, informeaza si face propuneri de corectie;

Ø fundamenteaza din punct de vedere tehnico-economic proiectele;

Ø intocmeste studii comparative in vederea eficientizarii utilizarii resurselor;

Ø asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilantului trimestrial, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;

Ø monitorizeaza lunar respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

Ø semneaza contracte de prestari servicii si de aprovizionare cu bunuri;

Art. 7.5. Directorul adjunct – Cabinete medicale scolare - are urmatoarele atributii si responsabilitati :

Ø raspunde de organizarea cabinetelor scolare, de buna desfasurare a activitatii cabinetelor scolare, de intocmirea necesarului de echipamente medicale pentru dotarea cabinetelor de medicina scolara in conditiile legii, de intocmirea rapoartelor de oportunitate privind modernizarea, transformarea, extinderea sau reabilitarea cabinetelor scolare;

Ø elaboreaza programe de imbunatatire a standardelor si modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate, in vederea cresterii gradului de satisfacere a pacientilor ;

Ø monitorizeaza si evalueaza activitatea medicala desfasurata in cabinetele medicale in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor;

Ø organizeaza cu DSP Dambovita programe de educatie privind normele de igiena scolara si pe probleme sanitaro-antiepidemice ;

Ø initiaza programe de educatie privind normele de igiena si antiepidemice, precum si de igiena ortodentara, profilaxia cariei si difuzarea lor in scoli si altele;

Ø coordoneaza si asigura buna desfasurare a activitatii Comp.Administrativ al Cabinetelor medicale scolare.

Art. 7.6.Directorul adjunct –Serviciului Strategii, Proiecte, Achizitii si Serviciul  de Informare si Consiliere are urmatoarele atributii si responsabilitati:

Ø organizeaza,urmareste si raspunde de buna functionare a activitatii directiei;

Ø cunoaste legislatia pentru instrumentarea si derularea proiectelor finante cu fonduri europene si raspunde de aplicarea acesteia in activitatea directiei;

Ø cunoaste legislatia pentru achizitii publice si raspunde de respectarea acesteia in activitatea directiei;

Ø monitorizeaza implementarea programelor si proiectelor initiate in cadrul directiei;

Ø elaboreaza strategii de dezvoltare si modernizare a serviciilor sociale si propune proiecte pentru realizarea acestora;

Ø colaboreaza cu directorul economic in elaborarea bugetelor pentru proiecte proiecte/achizitii;

Ø intocmeste studii comparative in vederea eficientizarii utilizarii resurselor;

Ø Organizeaza si monitorizeaza activitatea serviciului de consiliere si informare.

 

CAPITOLUL 8.

 ATRIBUTIILE SERVICIILOR/CENTRELOR

 

Art. 8.1. SERVICIUL PRESTATII SOCIALE:

-           identifica nevoile sociale, familiale si de grup.

 

Art. 8.1. (1) Biroul VMG si alte ajutoare:

Ø solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal;

Ø intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea ajutorului social in termen legal;

Ø calculeaza si stabileste cuantumul ajutorului social conform fisei de calcul;

Ø stabileste/modifica/suspenda si inceteaza dreptul la ajutor social, prin dispozitia primarului, conform legislatiei in domeniu;

Ø urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;

Ø comunica dispozitia primarului beneficiarilor de ajutor social;

Ø intocmeste lunar lista cu beneficiarii de ajutor social, ce urmeaza sa efectueze ore de munca in folosul comunitatii si o transmite serviciului specializat din cadrul primariei;

Ø inocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere/numar ore de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social;

Ø Intocmeste si transmite lunar raport statistic privind situatia beneficiarilor de ajutor social;

Ø Solutioneaza pe baza de ancheta sociala si dispozitie a primarului cererile de acordare a ajutoarelor de urgenta;

Ø Stabileste si inceteaza dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, beneficiarilor de ajutor social, prin dispozitie a primarului si transmite serviciului contabilitate statele de plata;

Ø Intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si propune masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

Art. 8.1. (2) Componenta alocatii (alocatia de stat si alocatia pentru sustinerea familiei):

Ø Primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;

Ø Intocmeste si inainteaza AJPIS D-ta borderoul privind situatia cererilor inregistrate pentru acordarea alocatiei de stat;

Ø solutioneaza cererile de solicitare a alocatiei pentru sustinerea familiei, in termen legal;

Ø intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei in termen legal;

Ø stabileste/modifica/suspenda si inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, prin dispozitia primarului, conform legislatiei in domeniu;

Ø urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei a obligatiilor ce le revin;

Ø comunica dispozitia primarului, beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei;

Ø inocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere;

Art. 8.1.(3) Componenta indemnizatii (indemnizatii/stimulent pentru cresterea si ingrijirea copilului si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav):

Ø Primeste cererile pentru acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;

Ø Intocmeste si transmite lunar pe baza de borderou AJPIS D-ta, dosarele primite pentru acordare indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului;

Ø Primeste cererile si dosarele legal intocmite pentru acordarea indemnizatiei cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;

Ø Intocmeste referate in vederea acordarii/incetarii indemnizatiei;

Ø Gestioneaza dosarele de indemnizatie ale persoanelor cu handicap;

Ø Intocmeste lunar pontajul si il transmite serviciului contabilitate in vederea platii indemnizatiei.

 

Art. 8.1. (4) Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece:

Ø Pune la dispozitia solicitantilor cererea si declaratia pe propria raspundere privind veniturile si componenta familiei;

Ø Primeste si verifica cererile si declaratiile pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei solicitantilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;

Ø Stabileste dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei si supune spre aprobare primarului;

Ø Transmite dispozitiile primarului privind acordarea ajutorului de incalzire, titularilor si AJPIS D-ta;

Ø Transmite lunar  catre AJPIS D-ta situatia centralizatoare/raport statistic cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul/procentul afferent, in vederea efectuarii platii;

Ø Efecueaza anchete sociale, pe baza listei primite de la AJPIS D-ta, in vederea verificarii veridicitatii datelor consemnate de catre titulari in cererea si declaratia pe propria raspundere;

Ø Intocmeste situatia nominala privind anchetele sociale efectuate si rezultatul acestora pana la data de 01 ale fiecarei luni pentru anchetele efectuate in luna anterioara.

 

Art. 8.1. (5) Serviciul Prestatii Sociale elibereaza adeverinte la cererea persoanelor aflate in  evidenta, raspunzand pentru corectitudinea datelor consemnate;

          Serviciul Prestatii Sociale elibereaza abonamente de transport public gratuite pentru urmatoarele categorii de persoane:

Ø Veterani si vaduvele veteranilor de razboi;

Ø Deportati;

Ø Detinuti politici;

Ø Revolutionari.

 

Art. 8.1. (6) Acorda stimulentul educational in conditiile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

-       verifica cel putin   o   data   pe   luna,   daca   notarea   zilnica   a   prezentei   este   realizata   conform procedurii.

 

Art. 8.1  (7)  Primeste cereri pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor și persoanelor care se află în situatii de necesitate cauzate de calamităti naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local, intocmeste ancheta sociala si propune pe baza actelor doveditoare acordarea/neacordarea acestuia.

Art. 8.2. Atributii Serviciul de Asistenta Sociala

Ø Identifica nevoile sociale, familiale si de grup ale persoanelor aflate in dificultate din unitatea administrativ-teritoriala si propune acordarea de servicii si prestatii;

Ø Raspunde de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare;

Ø Furnizeaza informatiile si datele solicitate de Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, precum si de autoritatile publice centrale cu responsabilitati in domeniu;

Art.8.2. (1) Protectia si promovarea drepturilor copilului, prevenirea separarii copilului de familie, monitorizarea modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate:

Ø intreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie, identificand si evaluand situatiile care impun acoradrea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare, prin dispozitie;

Ø la sesizarea oricarei persoane fizice si juridice, sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor aflati in dificultate, din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora;

Ø la sesizare monitorizeaza copiii lipsiți în mod ilegal de elementele constitutive ale identității lor sau de unele dintre acestea și ia de urgență toate măsurile necesare în vederea stabilirii identității lor, în colaborare cu instituțiile competente;

Ø realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea nașterii copilului găsit precum și a celui părăsit de părinți în alte unități sanitare;

Ø asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

Ø trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuința lor și se informează despre felul în care aceștia sunt îngrijiți, despre sănătatea și dezvoltatea lor fizică, educarea, învățarea și pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndumările necesare ; daca in urma vizitelor efectuate, se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, sesizeaza de indata D.G.A.S.P.C. ;

Ø face demersuri pentru responsabilizarea si sensibilizarea membrilor familiei astfel incat sa pregateasca reintegrarea familiala a copiilor care beneficiaza de masura de protectie speciala, in cel mai scurt timp si in cele mai bune conditii;

Ø urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa, întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minum 3 luni;

Ø colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;

Ø colaboreaza cu unitățile de învățământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun;

Ø urmareste mentinerea relatiilor personale ale copiilor cu parintii care sunt plecati la munca in strainatate;

Ø organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an;

Ø organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor, precum si cu parintele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in strainatate;

Ø faciliteaza si sprijina mentinerea unui contact permanent intre reprezentantii unitatii de invatamant pe care o frecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de parinti;

Ø incurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei;

Ø sprijina parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.

 

Art. 8.2 (3) Protectia adultului aflat in dificultate:

Ø la sesizare, in urma anchetei sociale, instrumenteaza dosarul in vederea acordarii de servicii sociale sau institutionalizarii adultului si, impreuna cu institutiile abilitate, solutioneaza  situatia adultului aflat in dificultate;

Ø in situatii de urgenta, la sesizare, ia pe loc masurile ce se impun pentru solutionarea  situatiei      adultului aflat in dificultate.

Ø Deruleaza actiuni de formare la nivelul adultului in dificultate a unor  mecanisme de adaptare care să le ofere posibilitatea prevenirii situațiilor de criză sau confruntarea cu criza în condițiile unei abilități crescute de gestionare a acesteia.

Art. 8.2. (4) Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – adulti si copii – evaluare si monitorizare:

Ø realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea incadrarii in grad de handicap;

Ø realizeaza evaluarea sociala a persoanelor cu handicap in vederea institutionalizarii in centre specializate;

Ø realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;

Ø verifica in termen, prin anchete sociale si chestionare: - calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in favoarea persoanelor pe care le au in ingrijire; - evoluția persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare și integrare sociala; - derularea activităților și serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în programul individual de recuperare și de integrare socială a persoanei cu handicap grav;

Ø Verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;

Ø asigura instruirea asistentilor personali conform tematicii prevazuta de Ordinul nr. 319/2007 ;

Ø consiliaza persoane cu probleme medicale grave, in vederea obtinerii drepturilor prevazute de lege.

Atributiile asistentului personal -informal:

a)   raspunde de realizarea integral a planului de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

b)   presteaza pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

c)     trateaza cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzezeaza fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 

d)   comunica directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege. 

Art. 8.2. (5) Biroul de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice:

Ø evalueaza situatia persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala pe baza datelor cu privire la afectiunile care impun ingrijire speciala, capacitatea de a se gospodari si de a indeplini cerintele firesti ale vietii cotidiene, conditiile de locuit, precum si veniturile efective sau potentiale pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vietii;

Ø evalueaza si reevalueaza situatia socio-familiala a persoanelor varstnice in vederea acordarii serviciilor de ingrijire la domiciliu;

Ø evalueaza gradul de satisfactie al beneficiarilor privind serviciul acordat;

Ø verifica si organizeaza activitatea ingrijitorilor la domiciliu;

Ø asigura instrumentarea dosarelor persoanelor varstnice aflate in ingrijire.

Ingrijitorii la domiciliu acorda:

Ø ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;

Ø deplasarea pentru plătirea facturilor, ridicarea unor rețete, aprovizionare, deplasarea la unități medicale;

Ø ajutor la prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea cumparaturilor;

Ø urmărirea tratamentului la indicațiile medicului specialist, sau ale medicului de familie;

Ø insotirea in mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie;

Ø activitati de administrare si gestionare, activitati de petrecere a timpului liber;

Ø servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si alte asemenea;

Ø transport beneficiari pentru igiena personala, pentru spitalizare, pentru procurare proteze sau echipamente medicale.   

   Art. 8.2.(6) Acordarea asistentei medicale comunitare:

Ø implicarea comunității în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

Ø catagrafierea gravidelor si inscrierea la medicul de familie;

Ø urmarirea gravidei si insotirea la controale periodice;

Ø colaboreaza cu SAS pentru inscrierea in registrul de stare civila;

Ø catagrafierea bolnavilor de TBC, urmarirea contactilor si a medicatiei;

Ø consiliere privind importanta scolii si a educatiei precum si a igienei personale si a casei;

Ø catagrafierea bolnavilor cronici si a batranilor aflati in risc;

Ø definirea și caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunității;

Ø dezvoltarea programelor de intervenție, privind asistența medicală comunitară, adaptate nevoilor comunității;

Ø monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară;

Ø asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor.

 

Art. 8.2.(7) Mediatori sanitari atributii si responsabilitati:

Ø cultiva încrederea reciproca dintre autoritatile publice locale si comunitatea din care face parte;

Ø faciliteaza comunicarea dintre membrii comunitatii si personalul medico-sanitar;

Ø catagrafiaza gravidele si lauzele în vederea efectuarii controalelor medicale periodice prenatale si post-partum;

Ø le explica acestora necesitatea si importanta efectuarii acestor controale si le însoteste la aceste controale, facilitându-le comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;

Ø explica notiunile de baza si avantajele planificarii familiale, încadrându-le în sistemul cultural traditional al comunitatii de romi;

Ø catagrafiaza populatia infantila a comunitatii;

Ø explica notiunile de baza si importanta asistentei medicale a copilului;

Ø promoveaza alimentatia sanatoasa, în special la copii, precum si alimentatia la sân;

Ø urmareste înscrierea nou-nascutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;

Ø sprijina personalul medical în urmarirea si înregistrarea efectuarii imunizarilor în cadrul populatiei infantile din comunitate si a examenelor clinice de bilant la copiii cu vârsta între 0 - 7 ani;

Ø explica avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;

Ø explica avantajele igienei personale, a locuintei si a spatiilor comune; popularizeaza în cadrul comunitatii masurile de igiena dispuse de autoritatile competente;

Ø faciliteaza acordarea primului ajutor prin anuntarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si prin însotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;

Ø mobilizeaza si însoteste membrii comunitatii la actiunile de sanatate publica (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, constientizare din domeniul promovarii sanatatii, actiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explica rolul si scopul acestora;

Ø participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a munic ipiului Bucuresti;

Ø la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea stricta a acestora, explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia si supravegheaza administrarea medicamentelor (de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza);

Ø însoteste cadrele medico-sanitare în activitatile legate de prevenirea sau de controlul situatiilor epidemice, facilitând implementarea masurilor adecvate (explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit);

Ø semnaleaza cadrelor medicale aparitia problemelor deosebite în cadrul comunitatii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei etc.);

Ø semnaleaza în scris directiilor de sanatate publica judetene problemele identificate privind accesul membrilor comunitatii pe care îi deserveste la urmatoarele servicii de asistenta medicala primara: - imunizari, conform programului national de imunizari; - examenul de bilant al copilului cu vârsta între 0 - 7 ani; - supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei; - depistarea activa a cazurilor de TBC; - asistenta medicala de urgenta;

Ø semnaleaza asistentului social cazurile potentiale de abandon al copiilor (cunoscând situatia familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intentia familiilor în situatie socioeconomica disperata de a-si abandona copiii în institutii.

 

Art. 8.2. (8) Consiliere psihologica:

Ø sprijina toate activitatile Serviciului de Asistenta Sociala, acordand consiliere de specialitate in toate situatiile care o impun;

Ø asigura evaluarea si reevaluarea psihologica a membrilor familiei, a evolutiei relatiei afective parinti-copil precum si a gradului de dezvoltare a responsabilitatii parentale;

Ø consiliaza familia si asigura terapia de specialitate, pentru depasirea situatiilor de criza, consolidarea relatiilor parinti-copil, reintegrarea familiala etc;

Ø poate exercita si rolul de responsabil de caz;

Ø deruleaza activitati in vederea mentinerii contactului social al persoanelor bolnave psihic in comunitatea locala;

Art. 8.3. Serviciul Crese, cu program prelungit, avand in componenta 8 crese,respectiv Cresa nr. 2 (Voinicel) – 60 de locuri, Cresa nr. 8 (Prichindel) – 40 de locuri, Cresa nr. 13 (Pinochio) – 40 de locuri, Cresa nr. 14 (Neghinita) – 40 de locuri, Cresa nr. 16 (Buburuza) – 40 de locuri, Cresa nr. 15 (Degetica) – 30 de locuri, Cresa Spiridus – 30 de locuri si Cresa Iepurila -15 locuri.

În îndeplinirea scopului lor, creșele ofera, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara.

             Principalele servicii acordate:

a)    asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varsta anteprescolara prin personalul angajat specializat;

b)   asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varsta anteprescolara, prin personalul specializat angajat;

c)    asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat;

d)   asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personal specializat;

e)    colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat;

f)    asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat;

g)   contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat.

h)   semnalează directorului D.A.S. orice element prin care se constată abuzarea copilului, neglijarea acestuia de către familie și / sau urme ale  violenței;

i)     asistentii sociali gestioneaza dosarele de inscriere cresa;

Personalul acorda servicii sociale respectand drepturile si libertatile fundamentale ale copilului,  avand o atitudine corecta fata de acestia, plina de afectivitate.

Tipurile de activitati desfasurate cu copiii in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara sunt: 
jocul cu jucaria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip si apa, jocul de constructie, jocul didactic;

a)    activitati artistice si d eindemanare: desen, pictura, modelaj, activitati practice si gospodaresti;

b)   activitati de muzica si de miscare: auditii, jocuri muzicale, jocuri cu text si cant, cantece, euritmie; 

c)    activitati de creatie si de comunicare: povestiri, memorizari, lucrul cu cartea, citire de imagini;

d)   activitati de cunoastere: observari, lecturi dupa imagini, activitati matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente; 

e)    activitati in aer liber: plimbari, jocuri la nisipar, jocuri si intreceri sportive, utilizarea aparatelor de joaca. 

Art. 8.4.Centre sociale

Art. 8.4. (1) Caminul pentru persoane varstnice „Sfanta Elena”cu program permanent, are ca activitate acordarea de ingrijire in regim rezidential a persoanelor varstnice- capacitate 15  locuri, se asigură:

·      Conditii si suport pentru igiena personala: se asigură materiale de igienă corporală, deparazitare și spălarea hainelor;

·      Adăpost: condiții optime de cazare;

·      Se ofera 3 mese calde pe zi in limita alocatiei minime de hrana aprobate prin hotarare de guvern;

·      Servicii de consiliere sociala: asigurate de lucratorii sociali;

·      Asistență  si consiliere medicala primara

·       Servicii de consiliere psihologica;

·      Supraveghere:  asigurata de 5 paznici;

·      Activități recreative în cadrul clubului de zi si in comunitate.

Scopul serviciului social: Scopul serviciului social al ”Caminului pentru persoane varstnice Sf. Elena” este furnizarea de servicii sociale persoanelor varstnice in conformitate cu Legea 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8.4.(2) Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” cu program permanent si o capacitate de 40 de locuri, beneficiarii sunt persoane care au domiciliul sau sunt rezidente pe raza municipiului Târgoviște, sau se afla momentan pe raza municipiului Targoviste si se gasesc in risc de marginalizare sociala, indiferent de vârstă, sex naționalitate, religie, se acorda urmatoarele servicii specializate in regim rezidential:

1.    Adapost temporar si asigurarea hranei:

·      Se asigura conditii de cazare optime beneficiarilor precum si de efectuare a igienei corporale, imbracaminte si conditii de petrecere a timpului liber.

·      Hrana este asigurata de Cantina de Ajutor Social si transportata zilnic la centru.

2.    Servicii de consiliere si evaluare psihologica:

·      acorda consiliere de specialitate corespunzatoare competentelor dobandite;

·      asigura evaluarea si reevaluarea psihologica a beneficiarilor,

·      consiliaza persoanele din centru si asigura terapia de specialitate, pentru depasirea situatiilor de criza, consolidarea relatiilor, etc;

3.    Activitati de consilieresi asistenta medicala:

·      Asigurarea de consultanță medicală primara gratuită tuturor asistaților Centrului;

·      Consiliere pentru înscrierea pe lista unui medic de familie a asistaților care nu sunt înscriși pe listele unui medic de familie;

·      Urmărirea și supravegherea stării de sănătate a persoanelor aflate în adăpost temporar;

·      Realizarea de educația sanitară cu asistatii Centrului pe diferite teme (efectele nocive ale fumatului, alcoolului, drogurilor; metode de contracepție și prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; dieta în unele boli cronice; igiena sarcinii și a lăuziei, igiena personala, etc.);

·      Asigurarea de consiliere in privinta unei alimentatii sanatoase;

·      Se primesc actele medicale, se asigură triajul epidemiologic, se dă acceptul din punct de vedere medical pentru persoanele care doresc adăpost temporar;

4.    Activitati de consiliere juridica:

·      Asigura consilierea juridica privind dreptul persoanelor defavorizate de a se adresa oricărei instituții publice centrale sau locale;

·      Îndruma persoanele defavorizate, din centru, privind formularea de petiții adresate instituțiilor publice in vederea soluționarii unor probleme.

Scopul serviciului social:  Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” este prevenirea si limitarea unor situatii de vulnerabilitate si dificultate sociala.

Serviciul social  Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Ord.68/2004 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 8.4.(3) Centrul Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice „Impreuna vom reusi”, centru cu program permanent, acorda asistenta sociala de urgenta,  victimelor violentei domestice, care se adreseaza Directiei de Asistenta Sociala sau sunt sesizate de catre alte persoane sau institutii. Capacitatea centrului este de 20 persoane, in cazul in care sunt cazati copii anteprescolari/prescolari se asigura paturi suplimentare. Beneficiari sunt persoane care au domiciliul, sunt rezidente pe raza municipiului Târgoviște, sau se afla momentan pe raza municipiului Targoviste si se gasesc in risc de marginalizare sociala, indiferent de vârstă, sex naționalitate, religie. Serviciile de cazare si masa sunt accesibile victimelor violentei in familie - violența în familie se referă la orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Serviciile acordate sunt gratuite si se refera la:

·      Cazare: primirea si gazduirea temporara;

·      Masa – asigurata prin Cantina de Ajutor social;

·      Consiliere, asistenta medicala si ingrijirea victimelor;

·      Consiliere si evaluare sociala si psihoterapie de familie: stabilirea de prioritati in privinta sigurantei victimei si a copiilor sai, oferirea de alternative in ceea ce priveste luarea unor  decizii majore privind iesirea din situatii de violenta, conceperea unui plan de siguranta si evaluarea riscurilor  impreuna cu victima;

·      Informare si consiliere juridica - informarea  beneficiarilor privind  drepturile de care pot beneficia, modul in care-si pot exercita drepturile, procedurile juridice aplicabile. Se ofera ajutor in elaborarea unor documente si orientarea catre insitutiile competente.

·      Consiliere ocupationala si mediere pentru plasarea pe piata muncii prin acordarea informațiilor necesare, dar și a sprijinului pentru integrarea în muncă, readaptarea și recalificarea profesională a persoanelor asistate;

·      Mediere pentru inscrierea copiilor la scoli / gradinite.

Centrul asigură activități de facilitare a integrării/reintegrării în comunitate și în societate in general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială.

·      Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde

activități și servicii specifice nevoilor acestora.

·      Princiaplele activități/servicii acordate sunt cele de consiliere socială și psihologică și consiliere juridică si consultanta juridica prin compartimentul juridic al Directiei.

Scopul serviciului social: - Scopul serviciului social al Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”,  este furnizarea de servicii sociale persoanelor victime ale violentei in familie in conformitate cu Legea 217/2003 privind asistenta sociala a persoanelor vvictime ale violentei in familie, republicata in 2010 si Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8.4. (4)  Adapost de noapte  „Speranta”– cu program permanent si o capacitate de 50 de locuri asigură adăpost temporar persoanelor fără locuință, oameni ai strazii sau care temporar se afla in risc social pe raza Municipiului Targoviste si acorda urmatoarele servicii:

1.Gazduire temporara;

2.Consiliere sociala;

3.Asistenta medicala;

4.Consiliere si consultanta juridica – in cadrul consilierii juridice, beneficiarii vor primi informatii cu privire la: drepturile de care pot beneficia, modul in care-si pot exercita drepturile, procedurile juridice aplicabile. Se ofera ajutor in elaborarea unor documente si orientarea catre institutiile competente; Consultanta juridica esste asigurata de catre compartimentul juridic din cadrul directiei.

5.Consiliere si evaluare psihologica;

6.Consiliere ocupațională - prin acordarea informațiilor necesare, dar și a sprijinului pentru integrarea în muncă, readaptarea și recalificarea profesională a persoanelor asistate;

7.Consiliere cu familia.

Scopul serviciului social: Scopul Adapostului de noapte „Speranta”, este furnizarea de servicii sociale persoanelor fara adpost in conformitate cu Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare si a standardelor minime obligatorii.

Art. 8.4.(5)  Centrul  de  zi  pentru copii cu dizabilitati cu o capacitate de 124 de locuri, asigura servicii de tip suport, socializare si petrecere a timpului liber  are ca activitate:

·      Dobândirea deprinderilor de viață independenta pentru copii cu dizabilitati.

·      Servirea unei mese zilnic, de persoană, pranzul, in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in vigoare  - masa este asigurata prin Cantina de Ajutor Social.

·      Asistenta si protectia copiilor cu defect de intelect, elevi ai Scolii speciale;

·      Transport gratuit pe trasee stabilite, în funcție de domiciliul copiilor;

·      Activități recreative desfășurate de referenții de la grupe, venite în completarea programului școlar, vizând dezvoltarea de abilitati in folosirea calculatorului si jocuri logice cu scop de terapie ocupationala;

·      Servicii de consiliere psihologica;

·      Identificarea cazurilor de autism si interventia de tip psihodinamic;

·      Servicii de orientare scolara;

·      Consilierea familiei și a copilului/tânărului cu dizabilități;

·      Consilierea în situație de criză;

·      Consilierea de grup.

·      Activitati de educatie fizica si sport;

Scopul serviciului social: Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati este o unitate publică de asistență socială ce prestează servicii sociale gratuite. Centrul desfășoară activități în sfera protecției persoanelor aflate în dificultate, urmărind ca finalitate, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si resocializarea acestor persoane (conform Legii 448 din 2006 – privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap), prin infiintarea unor ateliere de lucru (unitati protejate pentru persoanele cu handicap mediu, accentuat si grav) in functie de handicapul pe care il au. Centrul asigură asistaților un program de reinserție socială adecvat, recreativ și de socializare, consiliere, educație sanitară, precum și pentru creșterea gradului de independență personală.

Art. 8.4.(6)  Centru de zi pentru copii cu autism si sindrom Down  „ Sfanta Maria”- cu o capacitate de 50 de locuri, asigura promovarea si protejarea drepturilor copilului cu autism si sindrom Down, avand ca obiectiv general imbunatatirea calitatii vietii acestor copii cu nevoi speciale si a familiilor acestora.

Beneficiarii acestui centru sunt toti copii diagnosticati cu autism si sindrom Down din  Municipiul Targoviste sau copii care  locuiesc in judetul Dambovita si frecventeaza o forma de invatamant in municipiul Targoviste. Beneficiarii secundari sunt parintii sau reprezentantii legali ai copiilor cu autism si Down, admisi in centru de zi.

           In acest centru se vor acorda urmatoarele servicii:

Servicii primare:

·       Masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala a comunitatii vis-à-vis de copiii cu autism si Down;

·       Masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru incurajarea participarii si solidaritatii sociale;

·       Masuri si activitati care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere sociala a copiilor cu dizabilitati;

·       Activitati si servicii de consiliere (sociala, psihologica);

·       Activitati de informare despre drepturi si obligatii .

Servicii specializate:

·       Consiliere psihologica pentru copil și familie 

·       Socializare și petrecerea timpului liber

·       Integrare/Reintegrare comunitară si sociala

·       Ingrijire medicala

·       Recuperare si educare(terapie ocupationala;logopedie;psihomotricitate)

·       Informare si orientare

·       Consiliere sociala

Scopul serviciului social:  Centrul de zi isi propune sa asigure imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu autism si sindrom Down, precum si a familiilor acestora.

Art. 8.4.(7)  Centrul  de zi  pentru persoane adulte cu dizabilitati

In cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati se ofera urmatoarele servicii sociale ;

·      consilierea psiho-sociala a persoanelor cu handicap;

·      organizarea de intalniri, prin intermediul carora se vor identifica nevoile si problemele individuale ale persoanelor cu handicap si incercarea de remediere a acestora;

·      asistenta si sprijin pentru integrare - reintegrare in munca a persoanelor cu dizabilitati;

·      consilierea si sprijinirea persoanelor cu handicap pentru formarea unor deprinderi de viata independenta, in acord cu propriile dorinte;

·      prevenirea aparitiei barierelor sociale care pot aparea ca urmare a dizabilitatilor;

·      eliminarea oricaror forme negative de discriminare asupra persoanelor cu handicap;

·      sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu handicap.

Scopul serviciului social

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati este o unitate publică de asistență socială ce prestează servicii sociale gratuite. Centrul desfășoară activități în sfera protecției persoanelor aflate în dificultate, urmărind ca finalitate, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si resocializarea acestor persoane (conform Legii 448 din 2006 – privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap), prin infiintarea unor ateliere de lucru (unitati protejate pentru persoanele cu handicap mediu, accentuat si grav) in functie de handicapul pe care il au. Centrul asigură asistaților un program de reinserție socială adecvat, recreativ și de socializare, consiliere, educație sanitară, precum și pentru creșterea gradului de independență personală.

Art. 8.4.(8) Centrul de zi Arlechino cu o capacitate de 15 locuri, are ca obiect de activitate – acordarea de servicii   comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa a căror beneficiari direcți vor fi:

·      copii și părinți cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

·      copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

·      copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

·      copii care provin din familii care prezintă relații disfuncționale (părinți cu comportament violent, consumatori de alcool, etc);

·      copii aflați în situație de risc de abandon, abuz, neglijare și exploatare și familiile acestora;

·      părinți ai căror copii beneficiază de o măsură de protecție specială;

·      părinți care au nevoie de consiliere pentru îngrijirea și educarea copiilor, etc

Activitati specifice ce se vor derula in cadrul centrului de zi:

1.    Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia sa;

2.    Asigurarea unui program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și       particularităților copilului( sprijin pentru efectuarea temelor);

3.    Asigurarea activitătii recreative și de socializare;

4.    Consiliere psihologică și școlară pentru copii;

5.    Consiliere și sprijin pentru părinți;

6.    Dezvoltarea de  programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie.

7.    Asigurarea hranei si a transportului pentru beneficiarii direcți.

Scopul serviciului social

Centrul de zi isi propune sa asigure prevenirea separării copilului de mama lui intr-o locatie sigur și propice dezvoltării copilului. Pe lângă hrană (masa de pranz), cărți, jocuri, copiii beneficiază de consiliere, de activități de dezvoltare și cei cu vârsta cuprinsă între 7- 14 ani de ajutor specializat la realizarea temelor zilnice.

Centrul se adreseaza copiilor cu vârsta pâna la 14 ani ce provin din familii defavorizate, care beneficiază de asistență social, din Municipiul Târgoviste Beneficiarii secundari sunt parintii sau reprezentantii legali ai copiilor.

 

Art. 8.4.(9) Cantina de Ajutor Social –  prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite. Numarul de beneficiari este stabilit prin hotarare de consiliu anual.

Gestionarea dosarelor  asistatilor prin Cantina de Ajutor Social cu urmatoarele atributii:

Ø primește și verifică dosarele solicitanților de asistare prin Cantina de Ajutor Social;

Ø realizeaza evaluarea socio-familiala a titularului de dosar și întocmește, în urma celor constatate, referatele de anchetă socială cu propuneri pentru comisie, de acordare, sau, dupa caz, neacordarea serviciilor de asistenta sociala prestate de Cantina de Ajutor Social;

Ø transmite zilnic sefului serviciului Cantina de Ajutor Social numărul de asistați și orice altă modificare referitoare la asistarea acestora;

Ø participă periodic, în timpul distribuției hranei, la discuții cu asistații cantinei, pe orice problemă personală, familială, socială, de sănătate, a acestora, încercând prin contactarea diverselor instituții, să amelioreze condiția asistatului;

Ø in vederea monitorizarii, verifică și reactualizează periodic și ori de căte ori este nevoie dosarele asistaților, prin punctaje cu evidențele altor instituții abilitate si/sau implicate in actul de asistenta sociala;

Ø întocmește periodic, pe baza evidențelor zilnice și a proceselor-verbale încheiate în comisia de aprobare a dosarelor, situații centralizate referitoare la contribuția datorată de asistații la forma cu plată pe care le comunică serviciului  contabilitate;

Ø verifica periodic, prin chestionare, gradul de satisfactie al persoanelor asistate;

Ø intocmeste fise operative si contracte de acordare de servicii sociale.

1.      Componenta Bloc alimentar are ca atributii:

·      pregătirea hranei;

·      distribuția hranei;

           Pregătirea hranei:

·      stabilește  împreună cu conducerea unitatii meniul și întocmește lista zilnică de alimente necesare pregătirii acestuia, listă care se supune obligatoriu aprobării sefului de serviciu, respectând încadrarea în alocația zilnică de hrană stabilită prin hotarâri ale guvernului.

·      pe baza listei zilnice de alimente primește de la magazie alimentele înscrise în listă și verifică cantitatea și calitatea lor, răspunzând de corecta lor folosire;

·      răspunde de pregătirea la timp a meniului și de calitatea acestuia;

·      răspunde de porționarea hranei;

·      recoltează și păstrează probe alimentare pentru control timp de 48 ore.

              Distribuirea hranei:

·      conform datelor comunicate de serviciul asistență socială privind mișcarea asistaților, stabilește zilnic numărul de asistați operândul în borderoul de distribuție a hranei;

·      răspunde de distribuirea hranei  pe bază de semnătură în borderourile de evidență a  asistaților pe cele două locații de distribuție și la domiciliu persoanelor netransportabile;

·      restituie la magazie în aceeași zi alimentele neridicate de asistați;

·      raspunde de distribuirea hranei pe baza de proces-verbal in Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati.

·      raspunde de distribuirea hranei pe baza de proces-verbal pentru Complexul de Servicii Comunitare;

·      asigură respectarea normelor igienico-sanitare în blocul alimentar și punctele de distribuție;

·      participă la recepționarea alimentelor achiziționate și a bunurilor de orice fel.

         2. Componenta gospodarire –administrativ.

·      verifică înscrisurile din factură ca C.S.V și C.C.;

·      verifică marfa achizioționată din punct de vedere al calității și cantității iar în cazul în care se constată diferențe acestea se consemnează în N.I.R și se acționează pentru remedierea acestora;

·      depozitează și gestionează, conform reglementărilor în vigoare, mărfurile din magazie, întocmind  zilnic bonurile de consum, NIR -urile și operează zilnic fișele de  magazie;

·      eliberează din magazie bunurile solicitate de activitățile D.A.S;

·      urmărește derularea contractelor de furnizare produse  încheiate cu terți si face aprovizionarea in conformitate ce acestea;

·      aprovizionarea cu mărfuri și distribuirea hranei se face cu mijloace proprii;

·      asigură întreținerea corespunzătoare a spațiilor ocupate de cantina și buna  de buna funcționare a tuturor instalațiilor aparaturii și utilajelor din dotarea acesteia;

·      Conducatorii auto - participa la distributia hranei catre centrele sociale si persoanele asistate;

-      transporta marfuri alimentare si nealimentare.    

Art. 8.5. Serviciul Financiar Contabil si Gestiune

1.    Compartimentul Contabilitate :

Ø intocmeste darea de seama contabila la trimestru;

Ø răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe an și defalcat pe trimestre;

Ø asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC ;

Ø angajează prin semnătură instituția în toate operațiunile patrimoniale având obligația de a refuza viza acelor operațiuni considerate ilegale;

Ø vizeaza notele de comanda catre furnizori, aplicand stampila de control si semnatura;

Ø face previziunea bugetului pentru anul viitor;

Ø asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și mijloacele circulante;

Ø participa la inventarierea tuturor valorilor patrimoniale, urmărește definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii;

Ø înregistrează și ține evidența debitelor întocmind balanța analitică. Intocmește balanța creditorilor din salarii neridicate, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire cu lemne;

Ø răspunde de întocmirea corectă a balanței de verificare pentru conturile sintetice și analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

Ø opereaza la zi bonurile de consum, notele de intrare receptie si alte documente contabile;

Ø opereaza in baza de date aprovizionarile si consumurile de materiale, obiecte de inventar;

 

2.    Compartimentul financiar

Ø asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului și ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit;

Ø vizeaza statele de plata aplicand stampila de control financiar preventiv;

Ø verifica statele de plata privind calculul corect al CAS, CASS, somajului, deducerilor de baza si suplimentare, calculul corect al imopozitului  si retinerilor din salarii, respectindu-se actele normative in vigoare;

Ø urmareste incadrarea in creditele bugetare aprobate;

Ø intocmește nota contabilă aferentă drepturilor salariale, ordinele de plată și declarațiile. răspunde de depunerea la termen a declarațiilor care derivă din activitatea salarială;

Ø asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile societății față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte obligații față de terți;

Ø asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului;

Ø asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii;

Ø operează la zi actele de bancă, actele de casă;

Ø intocmeste documentele pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar conform planurilor lunare și a documentațiilor vizate de controlul financiar preventiv;

Ø urmareste depunerea în bancă a sumelor neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor social,  ajutoare încălzire cu lemne sau orice alt numerar , intermenul stabilit de lege;

Ø intocmeste documentele pentru incasarea numerarului pe bază de chitanță emisă în două exemplare si completeaza obligatoriu, dupa caz, dispozitiile de plata / incasare, in registrul de casa;

Ø asigură respectarea limitei soldului de casă pentru cheltuielile gospodărești;

Ø intocmește lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi și menționează pe statul de plată sumele efectiv plătite și cele neachitate;

Ø intocmeste fisele fiscale si raspunde de depunerea lor la organul fiscal la termenele prevazute de lege;

Ø intocmeste lunar “ Situatia Recapitulativa” privind plata salariilor in  2 exemplare,  insotita de ordinele de plata pentru viramente;

Ø raspunde de corecta gestionare a bazelor de date privind salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

Ø intocmeste si depune lunar  declaratiile de salarii   pentru  CASS, CAS, somaj, impozit respectindu-se actele legale in vigoare . Daca este cazul se vor depune declaratii rectificative (in cazul imputatiilor);

Ø asigura gestionarea bazelor de date privind indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap grav. Actualizeaza bazele de date de cite ori se impune;

Ø intocmeste situatia centralizatoare privind viramentele la fondurile speciale;

Ø elibereaza adeverinte referitoare la veniturile realizate, raspunzand de legalitatea datelor consemnate;

Ø intocmeste situatiile statistice privind cheltuiala de personal in termenul stabilit de lege.

 

3.    Compartimentul gestiune:

Conducatorul auto asigura:

·      transport persoane asistate/ asistenti sociali;

·      transport marfuri alimentare/nealimentare;

·      distribuie pachete/cadouri;

·      deplasari in interes de serviciu ori de cate ori este solicitat de catre directorul DAS.

·      gestioneaza conform reglementarilor in vigoare, materialele nealimentare necesare bunei desfasurari a activitatii directiei;

·      depozitează și gestionează, conform reglementărilor în vigoare, mărfurile din magazie, întocmind  zilnic bonurile de consum, NIR -urile și operează zilnic fișele de  magazie;

·      eliberează din magazie bunurile solicitate de activitățile D.A.S;

·      accepta documentele de incasare, accepta numerarul depus, efectueaza platile in numerar, elibereaza documentele de plata, inchide casele in incasari si plati, avand raspunderea materiala a valorilor incredintate.

4.    Biroul de Servicii Comunitare:

·      Intocmire dosare si distribuirea abonamentelor gratuite acordate pensionarilor din municipiul Targoviste

·      distribuirea alimentelor POAD

·      intocmirea dosarelor in vederea acordarii subventiilor incalzire locuinte.

 

Art. 8.6. Cabinete Medicale Scolare

Art. 8.6.(1) Asistenta medicala in unitatile de invatamant, conform Ordinul MEC/MS nr.5296/1668/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant.

Serviciile medicale si de medicina dentara sunt :

a)de asistenta medicala preventiva ;

b) de asistenta medicala curativa ;

c) de asistenta stomatologica preventiva si curativa ;

Art. 8.6.(2) Atributii

1. Organizeaza activitatea de asistenta medicala si medicina dentara din unitatile de invatamant din municipiul Targoviste, sens in care:

a)   asistenta medicala si stomatologica prescolarilor, elevilor si studentilor se asigura in cabinetele medicale si stomatologice din gradinite, scoli si universitati,

b)   asigura asistenta medicala curativa a elevilor si studentilor care invata in unitati de invatamant din municipiul Targoviste dar care nu au domiciliul in municipiul Targoviste;

2. Atributiile personalului implicat in asistenta medicala si de medicina dentara acordata prescolarilor si elevilor si  pentru promovarea unui stil de viata sanatos si a educatiei pentru sanatate sunt cele prevazute in Ordinul MEC/MS nr.5296/1668/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant.

Art. 8.6.(3) Responsabilitati:

1.    Asigura toate conditiile necesare desfasurarii activitatii de asistenta medicala si de medicina dentara pentru prescolari, elevi si studenti din municipiul Targoviste, conform legii.

2.    Dotarea cabinetelor medicale de gradinite, a cabinetelor medicale scolare si studentesti conform prevederilor Ordinului MEC/MS nr.5296/1668/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant.

 

Art. 8.7. Serviciul Personal si administrativ

           1. Componenta Resurse umane:

Ø intocmeste ROF-ul  in colaborare cu coordonatorii tuturor activitatilor  DAS;

Ø intocmeste organigrama institutiei;

Ø întocmește statul de funcții si statul de personal;

Ø aplica prevederile legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului D.A.S.;

Ø tine evidența registrului general de evidență a salariaților, le păstrează și le completează cu toate modificările survenite;

Ø asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Ø răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceastea;

Ø efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul serviciului;

Ø intocmește dosarele necesare în vederea pensionării angajaților proprii și asistenților personali;

Ø stabileste, conform prevederilor legale,cuantumul sporurilor de vechime,opereaza modificarile in situatia salariatilor  si le comunica serviciului Contabilitate;

Ø calculeaza drepturile de concediu ale salariatilor si le transmite sefilor de activitatisi tine evidenta efectuarii acestuia;

Ø organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual al serviciului;

Ø efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancțiunilor disciplinare;

Ø gestioneza  dosarele personalului angajat în cadrul directiei;

Ø gestioneaza fișele posturilor personalului din cadrul directiei;

Ø gestioneaza fișele de evaluare a performanțelor  profesionale individuale ale angajaților întocmite de director, șeful de serviciu și șefii de birouri;

Ø tine evidenta timpului lucrat/si a concediilor de odihna/fara plata/boala, semnaland directorului directiei neregulile constatate;

Ø intocmește situatiile statistice privind numarul de personal, calificare, studii, incadrare;

Ø întocmește evidențele referitoare la termenul de valabilitate al certificatelor de handicap și urmărește lunar mișcarea asistenților personali; 

Ø intocmeste lunar pontajul pentru pentru asistentii personali,si-l transmite serviciului Contabilitate;

Ø verifica si vizeaza, lunar, pontajele salariatilor D.A.S.;

Ø comunica serviciului Contabilitate orice schimbare intervenita in drepturile salariale ale angajatilor directiei;

Ø pentru determinarea impozitul pe venitul global întocmește dosarele fiscale ale salariaților, conform legii și comunică deducerile personale directiei Contabilitate;

Ø intocmeste planul de pregatire profesionala anual al salariatilor D.A.S.;

 

2.    Componenta Administrativa

Ø gesioneaza patrimoniul DAS;

Ø raspunde de autorizari/reautorizari;

Ø responsabil SS        M si PSI ;

Ø participa la activitatile de gospodarire zilnice;

Ø verifica instalatiile sanitare, electrice, gaze naturale, apa si canalizare pentru o buna functionare, in toate unitatile DAS;

Ø arhiveaza sistematic si verifica materialele date spre arhivare, fiind capabil sa gaseasca rapid documentele depuse in arhiva. In arhive documentele multiple, denumirea acestora trebuie inregistrata in cataloage.

 

3.    Pe linie de SSM-AII-SU :

Ø asigura instruirea introductiv generala pe linie de SSM, AII si SU a personalului nou angajat in cadrul directiei;

Ø elaboreaza setul de instructiuni proprii SSM-AII-SU cu aplicabilitate acestei directii si asigura instruirea interna specifica a salariatilor directiei si a asistentilor sociali;

Ø identifica si documenteaza riscurile, cu respectarea metodologiei specifice de evaluare a riscurilor pe linie de SSM;

Ø elaboreaza si asigura permanenta actualitate a Planului de prevenire si protectie, in corelare cu riscurile identificate;

Ø elaboreaza si asigura permanenta actualitate a Normativului intern de acordare a echipamentului individual de protectie ;

Ø distribuie la nivel intern echipamentele individuale de protectie conform Normativului aprobat;

Ø gestioneaza echipamentul individual de protectie predat personalului din cadrul acestei directii si moitorizeaza utilizarea acestuia;

Ø elaboreaza tematicile anuale ale instruirilor interne SSM, AII si SU.

Ø  tine sub control completarea fiselor individuale de instruiri SSM si AII;

Ø tine sub control fisele de aptitudini si verifica permanenta lor actualitate;

Ø elaboreaza si asigura afisarea Planurilor de evacuare in situatii de urgenta;

Ø asigura necesarul de mijloace de stingere a incendiilor si amplasarea adecvata a acestora in cadrul incintelor directiei;

Ø asigura instruirea interna a personalului din cadrul directiei si a asistentilor sociali privitoare la evacuarea in situatii de urgenta precum si pentru utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor existente in dotarea directiei;

Ø planifica, organizeaza si coordoneaza la nivel de directie desfasurarea de exercitii de alarmare, cu implicarea directa a tuturor salariatilor directiei si a asistentilor sociali;

SSM = sanatate si securitate in munca

AII = aparare impotriva incendiilor

SU = situatii de urgenta

 

 

 

 

4.    Compartimentul Relatia cu publicul si registratura

Ø consiliaza persoanele aflate in nevoie sociala in legatura cu drepturilor stabilite prin lege, pentru rezolvarea situatiei in care se afla;

Ø instruieste persoana aflata in nevoie sociala in legatura cu demersurile personale ce trebuie intreprinse pentru rezolvarea situatiei in care se afla;

Ø primeste si inregistreaza corespondenta si solicitarile adresate institutiei si le inainteaza directorului Directiei de Asistenta Sociala;

Ø urmareste si raspunde de incadrarea in termenul stabilit de lege pentru solutionarea petitiilor;

Pentru persoanele cu handicap si asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav (adulti si copii) desfasoara urmatoarele activitati:

Ø asigură informarea persoanelor interesate privind drepturile stabilite de lege și modul de întocmire al dosarelor;

Ø primește și înregistrează cererile pentru anchete sociale necesare întocmirii dosarelor in vederea incadrarii in grad de handicap;

Ø primește și înregistrează cererile pentru anchetele sociale necesare pentru întocmirea dosarelor de angajare ca asistent personal pentru persoanele cu handicap;

Ø primește rapoartele lunare de activitate, face punctajul cu evidența asistenților personali din luna anterioară și întocmește nota necesară pontajului lunar;

 

Art. 8.8. Compartimentul Juridic - Contencios:

Ø asigură asistența juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate fi parte Directia de Asistenta Sociala;

Ø asigură asistență juridică Directiei de Asistenta Sociala, dupa caz, în fața notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești.

Ø la solicitare, promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora.

Ø formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care Directia este pârâta, inclusiv în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.

Ø răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare  dosar aflat pe rol.

Ø răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

Ø întocmește intampinări și interogatorii, formulează apeluri, recursuri și face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care instituția este parte;

Ø intocmește decizii de imputare sau angajamente de plată în cazul salariaților care au de incasat sume necuvenite;

Ø verifică și avizează sub aspectul legalității referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii deciziilor directorului Directiei de Asistenta Sociala.

Ø informează conducerea cu privire la aparițiile și modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituției;

Ø asistă gratuit persoanele vârstnice la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor cu clauza de intreținere și abitatie viageră;

Ø asigură consultanță juridică angajațiilor instituției și îi informează pe aceștia cu privire la noile apariții legislative sau modificări aduse în domeniu;

Ø acordă consultanță juridică pentru compartimentele din cadrul  directiei.

Ø formuleaza si intocmeste contractele/protocoalele de colaborare  si le vizeaza pentru legalitate.

Ø vizeaza de legalitate contractele de prestari servicii; 

Ø consilieaza beneficiarii in vederea formularii cererilor de punere sub interdictie sau a obtinerii curatelei de la institutia competenta;

Ø formuleaza si intocmeste deciziile directorului  Directiei de Asistenta Sociala.

Ø reprezinta D.A.S. in raport cu Primaria Targoviste privind inregistrarea tardiva a nasterii persoanelor fara identitate de pe raza municipiului.

Ø indeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau decizii ale directorului Directiei de Asistenta Sociala.

 

Art. 8.9. Compartimentul Cabinet medical :

Cabinetul medical este cabinet de medicina de intreprindere care functioneaza potrivit reglementarilor legale de specialitate si a fost creat pentru salariatii angajati la nivel de consiliu local. Activitatea acestuia are caracter predominant preventiv, si urmatoarele atributii:

Ø participa la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale.

Ø monitorizeaza starea de sanatate a angajatilor DAS prin:

-examen clinic  la angajarea in munca si recomandari privind investigatiile necesare obtinerii avizului „apt” pentru profesie;

-examene medicale de adaptare;

-control medical periodic;

-examen medical la reluarea activitatii.

Ø indruma din punct de vedere medical activitatile de: reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau  dupa afectiuni cronice;

Ø comunica existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii;

Ø consiliaza angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;

Ø consiliaza angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;

Ø participa la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale;

Ø vizează concediile medicale ale salariatilor.

Art. 8.10. Compartiment Expert pentru probleme rromi

Ø mediaza relatiile dintre administratia publica locala si cetatenii apartinand minoritatilor nationale, in conformitate cu legislatia in vigoare, avand urmatoarele directii de actiune:

    A. Administrație publică și dezvoltare comunitară, comunicare și participare civică

    B. Locuințe

    C. Sănătate

    D. Justiție și ordine publică

    E. Economie, securitate socială

    F. Protecția copilului, educație, cultură și culte.

Ø urmareste realizarea urmatoarelor obiecive:

1.    Instituționalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern în problematica romilor și responsabilizarea autorităților publice centrale și locale în aplicarea măsurilor concrete de îmbunătățire a situației cetățenilor români de etnie romă

2.    Sprijinirea formării și promovării unei elite intelectuale și economice din rândul romilor, care să funcționeze ca facilitator al politicilor de integrare socială și de modernizare

3.    Eliminarea stereotipurilor, prejudecăților și a practicilor anumitor funcționari din instituțiile publice centrale și locale, care încurajează discriminarea cetățenilor români de etnie romă față de ceilalți cetățeni

4.    Producerea unei schimbări pozitive în opinia publică în legătură cu etnia romilor, pe baza principiilor toleranței și solidarității sociale

5.    Stimularea participării etniei romilor la viața economică, socială, educațională, culturală și politică a societății prin atragerea în programe sectoriale de asistență și dezvoltare comunitară

6.    Prevenirea discriminării instituționale și sociale a cetățenilor români de etnie romă în accesul acestora la serviciile oferite de societate

7.    Asigurarea condițiilor pentru garantarea de șanse egale pentru etnicii romi, în vederea atingerii unui standard decent de viață.

 

Art. 8.11. Serviciul Strategii, Proiecte si Achizitii

Art. 8.11. (1) Compartiment Strategii si Proiecte

Ø inițiază și implementează proiecte de interes local, cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;

Ø instrumenteaza implementarea programelor si proiectelor aprobate;

Ø initiaza strategii de identificare a problemelor de interes comunitar ale minoritatilor locale pentru ameliorarea acestora prin implementarea unor proiecte de interes local;

Ø centralizeaza si tine evidenta tuturor surselor de finantare interne si externe;

Ø initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanti ai societatii civile in scopul dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale primare si specializate.

 

Art. 8.11. (2) Compartiment Formare

Ø implementeaza si instrumenteaza activitatile de consiliere si formare profesionala in cadrul programelor de formare profesionala pentru care s-a angajat asigurarea sustenabilitatii pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea proiectelor care au facut obiectul acestora;

 

Art. 8.11. (3). Compartiment Achizitii Publice

Ø elaboreaza programul anual de achizitii publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente, program care se aproba de director, cu avizul compartimentului financiar;

Ø elaboreaza intocmirea documentatiei de atribuire si raspunde de aplicarea si finalizarea acestor proceduri, conform legii;

Ø intocmeste raportul anual de achizitii publice, conform legii;

Ø intocmeste caiete de sarcini pentru achizitiile publice;

Ø participa la organizarea licitatiilor si a selectarilor de oferta, in conditiile legii;

Ø raspunde de stabilirea circumstantelor de incadrare prevazute in legislatia pentru aplicarea fiecarei proceduri de achizitie publica sau cumparare directa;

Ø constituie si pastreaza dosarful achizitiei publice;

Ø constituie si pastreaza macheta investitiilor pe cod. CPV la materiale si prestari servicii;

Ø raspunde de respectarea procedurilor operationale specifice si de realizarea indicatorilor de performanta ce ii revin.

 

Art. 8.12. Serviciul de consiliere si informare are ca activitate:

·      consiliere si orientare profesionala;

·      integrare socio-profesionala;

·      furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutiei ocupatiilor;

·      evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

·      dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea luarii deciziei privind propia cariera;

·      instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca

·      elaborarea documentelor in  vederea acreditarii furnizorului de servicii sociale si licentierii serviciilor sociale din subordine conform Legii 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, republicata si Normelor metodologice din 19 februarie 2014, de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012.

·      consilierea tinerilor in vederea intocmirii dosarelor pentru obtinerea unor drepturi conform legilor in vigoare.

·      asigurarea de consiliere si asistenta  psihologica;

·      efectuarea activitatii de aprovizionare cu echipamente de tehnica de calcul;

·      intretinerea retelei de calculatoare, tehnica de calcul din dotarea institutiei;

·      asigurarea cu soft de actualitate a retelei de calculatoare si procurarea licentelor pentru acestea.

 

Art. 8.13. PARTENERIATE:

Centrul Social al Catedralei Eroilor, cu program permanent,

Asezamantul apartine Parohiei Catedrala Eroilor Neamului si asigura in regim de rezidentiat ingrijire, cazare si masa persoanelor varstnice. Directia de Asistenta Sociala, conform parteneriatului dintre Consiliul Local Targoviste si  Parohia Catedrala Eroilor Neamului asigura plata utilitatilor si salariile a 3 angajati care deservesc asezamantul si monitorizeaza activitatea de asistenta sociala. Directia de Asistenta Social asigura deasemenea, consiliere  psihologica si asistenta medicala.

 

CAPITOLUL 9.

DreREPTURI ȘI OBLIGAȚII – ANGAJAȚI

 

În domeniul asistenței sociale activează asistenți sociali, alt personal de specialitate în asistență socială, precum și personal cu profesii, calificări și competențe diverse. Personalul din cadrul Directiei își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul profesiei, al dispozițiilor Codului muncii, precum și al altor dispoziții legale, după caz.

Identificarea și evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup și elaborarea planurilor de intervenție pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate se realizează, în condițiile legilor speciale, de către asistenții sociali, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit statutului asistentului social și regulamentelor interne ale angajatorilor, respectiv fișei postului.

În procesul de acordare a serviciilor sociale pot fi implicați voluntari care, pentru activitatea desfășurată, beneficiază de facilități. Furnizorii de servicii sociale care utilizează voluntari pot beneficia de facilități pentru accesarea de fonduri din bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internaționale.

Personalul care activează în Directia de Asistenta Sociala are urmatoarele obligații:

a)   să își desfășoare activitatea în conformitate cu legislația în vigoare;

b)   să asigure confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea profesiei;

c)    să respecte intimitatea beneficiarilor;

d)   să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale și furnizorii de servicii sociale;

e)    să respecte etica profesională;

f)    să implice activ beneficiarii de servicii sociale și, după caz, familiile acestora în procesul decizional și de acordare a serviciilor sociale;

g)   să respecte demnitatea și unicitatea persoanei.

h)   obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

i)     obligatia de a respecta disciplina muncii;

j)     obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

k)   obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

l)     obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

m) obligatia de a respecta secretul de serviciu;

n)   alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Personalul angajat în cadrul serviciilor sociale, precum și cel din cadrul serviciilor publice de asistență socială este personal contractual.

Salarizarea personalului din sistemul public de asistență socială se face potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)   dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

b)   dreptul la concediu de odihna anual;

c)    dreptul la salarizare pentru munca depusa;

d)   dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e)    dreptul la demnitate in munca;

f)    dreptul la securitate si sanatate in munca;

g)   dreptul la acces la formarea profesionala;

h)   dreptul la informare si consultare;

i)     dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
dreptul la protectie in caz de concediere;

j)     dreptul la negociere colectiva si individuala;

k)   dreptul de a participa la actiuni colective;

l)     dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 

 

 

CAPITOLUL 10

ALTE DISPOZIȚII

 

Art. 10.1  Absentarea nemotivată este interzisă.

În caz de boală, de forță majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de muncă, angajatul va anunța conducerea DAS sau pe șeful ierarhic că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar fiind considerat absent nemotivat.

Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive sau timp de 5 zile în cursul unui an calendaristic constituie abatere disciplinară și atrage după sine concedierea din motive imputabile angajatului.

Ascunderea intenționată a absențelor nemotivate, atrage după sine sancționarea disciplinară a persoanei care a avut cunoștință sau era obligată să cunoască aceste fapte.

Inducerea în eroare de către angajați prin folosirea de acte false, declarații false, în vederea obținerii unor avantaje prevăzute de legislația în vigoare, din partea constituie culpa gravă care atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală, după caz

Art. 10.2  Delegarea este condiționată în principal de potențialul și gradul de încărcare cu sarcini a conducerii entității și a salariaților implicați.

Actul de delegare este conform atunci când:

·      respectă raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuțiilor delegate și cunoștințele, experiența și capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredințat;

·      sunt precizate în cuprinsul acestuia termenele-limită de realizare și criteriile specifice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor/atribuțiilor delegate;

·      sunt furnizate de către manager toate informațiile asupra responsabilității ce va fi încredințată;

·      este confirmat, prin semnătură, de către salariatul căruia i s-au delegat sarcinile/atribuțiile.

Salariatul delegat răspunde integral de realizarea sarcinii, iar managerul care a delegat își menține în fața superiorilor responsabilitatea finală pentru realizarea acesteia.

Art. 10.3  Conducerea entității publice acționează în vederea asigurării continuității activității prin măsuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate, de exemplu:

·      angajarea de personal în locul celor pensionați sau plecați din entitatea publică din alte considerente;

·      delegarea, în cazul absenței temporare (concedii, plecări în misiune etc.);

·      proceduri formalizate pentru administrarea situațiilor care pot afecta continuitatea operațională și a tranzacțiilor financiare relevante;

·      achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare;

·      service pentru întreținerea echipamentelor din dotare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 11 - DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 11.1.Repartizarea sarcinilor de muncă concrete derivate din atributiile prezentului regulament se va face de către fiecare șef de activitate în parte, pentru fiecare salariat din subordine, prin fișa postului, completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cazul și după caz, prin decizii emise de directorul direcției.

Art. 11.2. Directorul direcției are obligația să asigure cunoașterea și respectarea de către toți salariații instituției a prezentului regulament.                           

Anexa 1. Organigrama si Statul de functii ale Direcției de Asistență Socială fac parte integrantă din prezentul regulament.                 

Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu data de 01.08.2016.

 

      

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea