Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 153/29.07.2016

                                                                          

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  A SERVICIULUI CRESE DIN CADRUL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE

 

CAPITOLUL I – LOCUL SERVICIULUI CRESE IN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE

 

Art.1.1. Serviciul creșe – functioneaza ca serviciu in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Cresele functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 90/2014 pentru modificarea Legii 263/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, HG 1252/2012 – Metodologia de organizare a creselor si altor unitati de educatie anteprescolara, Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare  si Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Structura organizatorica, numărul de personal si bugetul creselor se aproba prin Hotarari ale Consiliului Local Targoviste.

Art.1.2.  Serviciul Crese are sediul in orasul Targoviste, strada Calea Domneasca, nr. 216. Serviciul crese are in subordine cinci crese, cu urmatoarele adrese si numar de locuri autorizate:

Ø Cresa nr. 2 - Voinicel – str. Calea Domneasca, nr.159  - 60locuri;                                             

Ø Cresa nr. 8  - Prichindel– str. Alexandru Vasilescu, nr. 7 – 40 locuri;     

Ø Cresa nr. 16 - Buburuza– str. Radu Popescu, nr. 21– 40 locuri;                                                                                              

Ø Cresa nr. 13 - Pinochio– str. Tineretului, nr.9 – 40 locuri;                                                                                   

Ø Cresa nr. 14 - Neghinita–  str. Vasile Voiculescu, nr. 4 – 40 locuri;                                                   

Ø Cresa nr. 15 – Degetica – str. Lt. Stancu Ion, nr. 35  – 40 locuri;                                             

Ø Cresa Spiridus – str. Nicolae Filipescu, nr. 73 – 30 locuri;                                             

Ø Cresa Iepurila – Cartier Sagricom – 15 locuri;     

Programul de functionare al creselor, ca unitati de educatie timpurie, este de luni pana vineri, in intervalul orar 6,00-18,00. Cresele pot fi inchise temporar, cu acordul Directiei si cu informarea parintilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.  La cererea parintilor si in masura posibilitatilor, pe perioada inchiderii acestora unitati, conducerea unitatilor de educatie anteprescolara ia masuri pentru asigurarea protectiei copiilor, prin functionarea unei crese in perioada respectiva.

Personalul creselor este informat despre locatia creselor, imediat după angajare.

Art.1.3. La nivelul creselor in care se ofera servicii de educatie anteprescolara exista urmatoarele documente de evidenta:

a)        registru de evidenta/prezenta a copiilor;

b)        registru de evidenta a meniurilor pe grupe de varsta a copiilor, pentru programul prelungit sau saptamanal; 

c)         registru de evidenta a starii de sanatate a copiilor;

d)        dosar personal pentru fiecare copil.

Art.1.4. Dosarul personal al copilului cuprinde cel putin urmatoarele documente: 

a)        cerere de inscriere;

b)        copie de pe certificatul de nastere al copilului; 

c)         copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentinei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei; 

d)        adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali

e)          rezultatele evaluarii realizate de catre psihologul cu care unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara colaboreaza; 

f)          jurnalul copilului; 

g)         evaluarile periodice realizate de asistent social, psiholog, educator;

h)        planul de servicii, in situatia copilului expus riscului de separare de familie; 

i)          decizia de acoradre servicii specializate;

j)          contractul privind furnizarea de servicii incheiat intre parintele/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii.     

k)        Fisa de monitorizare;

l)          Plan individualizat de interventie;

m)      Ancheta sociala.

 

CAPITOLUL II – RELATIA CU PARINTII SI COMUNITATATEA

 

Valorile si misiunea unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, conditiile de inscriere, programul de functionare, informatiile cu privire la categoriile de personal si atributiile acestora, drepturile si obligatiile parintilor/reprezentantilor legali vor fi aduse la cunostinta acestora de catre conducerea unitatii, in momentul depunerii dosarului. 

Parintilor/Reprezentantilor legali li se vor pune la dispozitie numele si numerele de telefon ale persoanelor responsabile din cresa, precum si regulamentul de organizare si functionare.

    

 

 

Art. 2.1. Parintii/Reprezentantul legal al copilului au/are dreptul la:

a)    consiliere si sprijin din partea personalului unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste educatia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;

b)    primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul didactic si nedidactic le poate furniza, in functie de evolutia copilului. 

Art. 2.2. Parintii/Reprezentantul legal al copilului au/are urmatoarele obligatii: 

a)        sa comunice reprezentantilor cresei orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului;

b)        sa respecte regulamentul intern creselor;

c)         sa achite contributia lunara pentru copilul/copiii inscris/inscrisi la cresa potrivit prevederilor prezentei metodologii si conform HCL aprobat.

d)        unitatile de educatie anteprescolara sunt obligate sa dezvolte o retea de suport profesional, putand apela ori de cate ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi servicii de consiliere psihologica si sociala, servicii specializate de sanatate etc. 

e)         sa achite contributia lunara pentru copilul/copiii inscris/inscrisi la cresa potrivit prevederilor prezentei metodologii si conform HCL aprobat.

        In vederea formarii unor retele de sprijin comunitar, complementare serviciilor de educatie timpurie, unitatea de educatie anteprescolara ofera:

a)        indrumare si consiliere parintilor; 

b)        cursuri de educatie parentala sau alte cursuri solicitate de parintii/reprezentantii legali ai copiilor;

c)         materiale suport (brosuri, carti, studii, postere, pliante etc.) pentru informarea parintilor/reprezentantilor legai ai copilului si a cerintelor educatio0nale ale acestuia;

d)        consilierea parintilor/reprezentantului legal in vederea identificarii de solutii la problemele identificate in cazul copiilor cu cerinte educationale speciale. 

       Unitatile de educatie anteprescolara vor incurarja participarea voluntarilor la activitatile desfasurate in unitate, tinandu-se cont de corespondenta dintre competentele personale si activitatile prestate.

  Voluntarii care doresc sa participe la activitatile din unitatile de educatie anteprescolara vor solicita acest lucru, in scris, directorului/sefului de centru, urmand ca in contractul de voluntariat incheiat conform prevederilor legale in vigoare sa se precizeze rolul, programul, limitele de competenta stabilite si agreate de comun acord.

    Voluntarii beneficiaza de o formare de minimum 8 ore inainte de a-si incepe activitatea in cadrul unitatii de educatie anteprescolara si prezinta un certificat medical din care sa rezulte ca acesta nu se afla in evidentele medicale cu boli transmisibile si este apt sa desfasoare activitati cu copii.

 

 

CAPITOLUL III – INSCRIEREA, TRANSFERUL, SCOATEREA DIN EVIDENTA A COPIILOR IN/DIN CRESA

 

               Art. 3.1. Condițiile de acces la serviciile cresei

Se poate beneficia de serviciile cresei in mod direct si indirect:

a) Accesul direct: parintii se pot adresa in scris, direct la sediul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. In momentul in care se constata  ca in familie exista riscul de abandon sau risc de marginalizare sociala, dosarul va fi inaintat Serviciului de Asistenta Sociala, din cadrul DAS, pentru întocmirea planului de servicii al familiei respective.

b) Accesul indirect: familiile pot beneficia de serviciile cresei si pe baza recomandarilor planului de servicii întocmit de Serviciul de Asistenta Sociala, pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului.

Art. 3.2  Inscrierea copiilor in crese se face de regula in luna iulie sau, in situatii deosebite, in timpul anului scolar  in limita locurilor disponibile.

        Prin exceptie de la prevederile mentionate mai sus, in cazul in care se solicita inscrierea fratilor sau a copiilor aflati in ingrijirea aceluiasi parinte/reprezentant legal si nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copiilor, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare cu numarul de copii aflati in aceasta situatie. 

        La inscrierea copiilor in cresa  nu se percep taxe de inscriere.

        Este interzis refuzul inscrierii copiilor in cresa pe criterii discriminatorii bazate pe: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata. 

        Admiterea in crese se face conform deciziei directorului DAS Targoviste, in functie de cererile pentru anul scolar respectiv. Decizia de acordare de servicii se stabilește pe perioada de acordare de servicii respectiv, aceasta poate înceta sau suspenda din motive personale sau prin transfer la gradinita. Daca la finele anului scolar copilul nu a implinit varsta limita acesta poate beneficia de serviciile cresei in anul urmator prin depunerea unei cereri de reinscriere.

        Transferarea copilului de la o cresa la alta se face la cererea apartinatorilor legali in limita locurilor disponibile. Cererea va fi fundamentata de motivele pentru care se doreste transferul.

Procedurile si criteriile pentru departajarea copiilor la inscriere sunt stabilite de prezenta metodologie si sunt facute publice prin afisarea la sediul Directiei si pe sit-ul institutiei.

         In vederea adaptarii copilului, dupa inscriere, parintele/reprezentantul legal poate insoti copilul la programul din cresa pe o perioada de maximum 15 zile, conform Ordinului nr. 1668/2011 privind Metodologia de examinare a prescolarilor si elevilor (anexa nr. 1) dar si a HG. Nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare – Fisa 136 ca parinte insotitor au obligatia de a prezenta setul de analize urmator: - examen clinic general (examenul tegumentelor);

·      Ag. HBS sau dupa caz, Ac antiHBS;

·      Ac anti HCV;

·      Ac anti HIV 1.2;

·      Examen coproparazitologic;

·      Examen psihologic;

Pentru accesul in cresa este necesar echipament de protectie adecvat.

        Scoaterea copilului din evidenta unitatii care ofera servicii de educatie anteprescolara se face in urmatoarele situatii: 

a)   in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;

b)   in cazul in care copilul absenteaza 14 zile consecutiv, fara sa anunte prealabil (telefonic, adeverinta medicala); 

c)    la cererea parintelui sau a reprezentantului legal al copilului. 

Art. 3.3. Criterii pentru departajarea copiilor la inscrierea la cresa.

1.    domiciliul fata de locatia cresei – intre 0 si 10 puncte;

2.    ambii parinti/parintele unic sa aiba loc de munca /student la zi – 10 puncte;

3.    familia are in ingrijire unul sau mai multi copii cu varsta sub un an – 2 puncte pentru fiecare copil;

4.    veniturile familiei (venitul brut/familie mai mare de 1500 lei – 0 puncte; intre 1250-1499 lei - 1 punct; intre 1000-1249 lei – 2 puncte; intre 600 - 999 lei – 3 puncte; intre 358 -599 lei – 4 puncte si sub 357 lei – 5 puncte) – 0 puncte;

5.    starea sociala-ancheta sociala (familie monoparentala, familie cu persoana cu dizabilitati, familie marginalizata din punct de vedere social sau  aflata in risc sociala) – intre 0 si 5 puncte;

6.    frati/surori in aceeasi unitate de invatamant sau aflata in apropiere – 5 puncte;

7.    locul de munca al parintelui/reprezentant legal in raport cu adresa cresei – intre 0 si 5 puncte.

Art. 3.4. Criterii de eligibilitate:                                                                                                   

·      Copiii sa fie cu varsta anteprescolara – respectiv 0-3 ani, (impliniti pana la data de 30 august). Exceptie fac copii care implinesc varsta de trei pana la data de 31 decembrie.

·      In cazul copiilor care implinesc varsta de trei ani in cursul anului scolar parintii se vor asigura ca vor face din timp cerere pentru insrcierea la gradinita. Exceptie se va face in cazul copiilor care din motive medicale nu se pot adapta cerintelor programei scolare a gradinitei.  In acest caz se va prezenta adeverinta medicala eliberata de medic pediatru/specialist sau raport de evaluare psihologica.

·      Beneficiarii serviciilor acordate de creșe sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în judetul Dambovita;

·      De serviciile furnizate de creșe beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în Targoviste potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României.       

Art. 3.5. Documentele necesare înscrierii copiilor in cresa sunt următoarele:

·      Cerere;

·      copie de pe certificatul de naștere al copilului;

·      copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

·      adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali cu venitul brut, pe ultimele 6 luni;

Analize medicale pentru copil:

·      Fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

·       Ex. Coprobacteriologic;

·       Exudat faringian;

·       Aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in cresa.

        Daca copilul absenteaza mai mult de trei zile, acesta va fi adus la cresa obligatoriu cu aviz epidemiologic, eliberat de meicul de familie.   

Art 3.6. Tipurile de servicii pe care le ofera unitatile de educatie anteprescolara sunt: 

a)   servicii de educatie timpurie realizate in baza unui curriculum national, centrat pe dezvoltare fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultati/deficiente de dezvoltare; 

b)   servicii de ingrijire, protectie si nutritie a copiilor; 

c)    servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului; 

d)   servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educatie parentala, de informare. 

Art. 3.7. Programul de intervenție personalizat

Fiecărui copil admis in cresa i se intocmeste un plan de interventie personalizat. Programul personalizat de intervenție este elaborat de personalul de specialitate (compus dintr-un asistent social, un medic, un psiholog, un asistent medical, un educator), in funcție de nevoile si particularitatiile fiecărui copil.

Acest plan este realizat in baza unei evaluări inițiale făcuta la admiterea in cresa, întocmita de asistenții sociali.

Realizarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea parintilor sau a reprezentatului legal.

Planul personalizat de intervenție este completat pe parcursul anului scolar in funcție de gradul in care au fost realizate activitatile. Planul de interventie conține informații despre toate activitatile si serviciile oferite copilului si familiei acestuia.

Obiectivele de lucru cu copilul conținute in Planul de interventie personalizat sunt realiste. Parintii sunt informați in ceea ce privește conținutul Planul de interventie si rolul acestora ce le revine in realizarea obiectivelor acestuia.

Art 3.8. Programul zilnic

Programul zilnic este de luni pana vineri, intre orele 06.00 - 18.00, programul   zilnic al copiilor in cresa se desfasoara tinand cont de:

·      vârsta acestora;

·      nivelul de dezvoltare;

·      potențialul, nevoile si disponibilitatile pe care le au;

·      nevoile lor individuale in ceea ce privește hrana;

Activitatile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor si răspund nivelului si potențialului lor de dezvoltare.

Programul zilnic al copiilor este întocmit de către asistentul coordonator si este afișat intr-un loc vizibil si accesibil personalului si parintilor.

Copiii beneficiază zilnic de mic dejun, o masa principala si doua gustari. Meniurile asigura o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste.

Cresele organizează mesele festive pentru sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor, in cazul in care parintii vor sa sarbatoreasca in cresa acest eveniment. Parintii vor inmana, in acest sens, o cerere catre DAS, depusa la asistentul coordonator si vor vor stabili impreuna ce documente sunt necesare (ex. avize pentru produse externe, etc.)

Art 3.9. Activitati educaționale

Educatia anteprescolara se realizeaza pe baza unui curriculum national, centrat pe dezvolarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea si remedierea timpurie a eventualelor deficiente de dezvoltare. 

Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate in curriculumul specific varstei anteprescolare, precum dezvoltarea fizica, igiena personala, dezvoltarea socio-emotionala, dezvoltarea cognitiva, dezvoltarea limbajului si a comunicarii, dezvoltarea capacitatilor si aptitudinilor de invatare sunt esentiale pentru realizarea unei educatii particularizate, prin identificarea de catre cadrul didactic atat a potentialului copilului, cat si a dificultatilor/deficientelor fiecarui copil in parte. 

Educatia anteprescolara in perioada copilariei timpurii vizeaza dezvoltarea generala a copilului, care urmeaza sa ii asigure acestuia un start bun in viata. 

Continutul educatiei anteprescolare se realizeaza conform prevederilor curriculumului specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

In crese, strategiile personalizate aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul, il diferentiaza si il individualizeaza potrivit ritmului si nevoilor proprii, in vederea sprijinirii dezvoltarii sale.

  In activitatea desfasurata in cresa se respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la varste timpurii, precum si ca metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.  Tipurile de activitati desfasurate cu copiii in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara sunt:

·      jocul cu jucaria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip si apa, jocul de constructie, jocul didactic;

·      activitati artistice si de indemanare: desen, pictura, modelaj, activitati practice si gospodaresti;

·      activitati de muzica si de miscare: auditii, jocuri muzicale, jocuri cu text si cant, cantece, euritmie; 

·      activitati de creatie si de comunicare: povestiri, memorizari, lucrul cu cartea, citire de imagini;

·      activitati de cunoastere: observari, lecturi dupa imagini, activitati matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;

·      activitati in aer liber: plimbari, jocuri la nisipar, jocuri si intreceri sportive, utilizarea aparatelor de joaca.

     Numarul activitatilor de invatare si tipurile de activitati recomandate pe varste sunt prezentate mai jos. 

Nr. crt.  Categorii de activitati de invatare  Sugari  Copii de 1-2 ani  Copii de 2-3 ani
   1.  Jocuri                                                            2                     4                        6
   2.  Activitati artistice si de indemanare             1                     2                        2
   3.  Activitati de muzica si de miscare                1                     2                       3
   4.  Activitati de creatie si de comunicare          1                     3                        4
   5.  Activitati de cunoastere                                1                     2                       3
   6.  Activitati in aer liber                                     3                     4                       6
        Total activitati/saptamana                             9                    17                    24

 

Art 3.10. Activitati recreative si de socializare:

Copiii desfasoara zilnic activitati recreative si de socializare pentru a păstra un echilibru intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc, in acest sens personalul elaborează anual programul activitatilor recreative si de socializare;

Acest serviciu asigura condițiile si materialele necesare, conform vârstei copiilor, pentru derularea activitatilor recreative si de socializare in cadrul cresei si in comunitate;

Activitatile recreative si de socializare sunt planificate împreuna cu tot personalul evitând suprasolicitarea copiilor;

Copiii, potrivit vârstei, precum si parintii sunt informați asupra oportunitatilor recreative si de socializare promovate in cresa si in afara acestuia (in comunitate), precum si asupra modului in care pot fi sprijiniți pentru a participa la acestea. La dispoziția beneficiarilor, pentru sugestii si opinii se afla un registru de opinii si sugestii, ce se afla la intrarea in cresa.

Personalul contribuie la dezvoltarea afectiva a copilului prin comunicare verbala si non-verbala, prin consiliere, prin activitati de socializare.

 

CAPITOLUL IV – ADMINISTRARE SI MANAGEMENT

 

Art 4.1.Locația, resurse financiare si baza materiala:

Cresele dispun de locații accesibile comunitatii, resurse financiare suficiente si o baza materiala corespunzătoare derulării tuturor activitatilor, functionand in clădiri adecvate, sigure, adaptate serviciilor pe care le oferă.  Fiecare cresa dispune de următoarele:

·      Incapere pentru primire (filtru-vestiar), iluminate si ventilate natural;

·      Spalatorie comuna cu gradinita;

·      Sala de activitati si dormitor;

·      Sala de mese;

·      Cabinet medical;

·      Bucatarie comuna cu gradinita;

·      Spatiu igienico-sanitar, grupuri sanitare amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapida(gresie, faianta) si dotate cu instalatiile necesare, olite, chiuvete, toate spatiile igienico-sanitare au asigurata apa calda si rece in permanenta;

·      post telefonic funcțional;

·      loc de joaca, in curtea cresei.

     Cresele se afla intr-un loc accesibil tuturor membrilor comunitatii din punct de vedere al existentei mijloacelor de transport.

     Clădirea dispune de un număr suficient de spatii pentru derularea tuturor tipurilor de activitati in beneficiul copiilor si familiilor, inclusiv activitati administrative, spatii igienico-sanitare, bucătărie.

     Cresele se afla intr-o zona in care siguranța generala a copiilor nu este afectata si dispune de toate autorizațiile legale de funcționare.

     Fondurile alocate Serviciului crese pentru serviciile desfasurate sunt asigurate prin Directia de Asistenta Sociala de catre Consiliul Local Targoviste si sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii sale.

     Directorul DAS, ca ordonator principal de credite supervizează utilizarea fondurilor derulate.

Art 4.2.Management si administrare: 

    Din anul 2001 Directia de Asistenta Sociala a preluat salarizarea personalului, iar din luna mai 2007, conform H.C.L. nr. 138/2007, a preluat activitatea celor cinci crese. 

    Incepand cu noiembrie 2012 au fost infiintate inca trei crese. Rolul in comunitate si activitatea serviciului cresa este formulata in scris, afișata, cunoscuta si promovata atât in cadrul serviciului, cat si in comunitate.

     Seful serviciului este prezent in fiecare cresa o data pe saptamana si organizează periodic  cel puțin o data pe luna, sau de cate ori este nevoie sedinte administrative cu întregul personal.

     Prin activitatile de formare, prin modul de întocmire si revizuire a fiselor de post pentru fiecare angajat, precum si prin toate activitatile de comunicare interna ale creselor, se promovează principiul muncii in echipa.

Art 4.3.Atributii si sarcini permanente:

Seful de serviciu asigura coordonarea activitatii din cadrul creselor si raspunde de organizarea si coordonarea activitatii personalului, de relatia cu parintii/preprezentantul legal, de activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea si gestionarea patrimoniului unitatii respective. 

·      Seful de serviciu  indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative in vigoare sau prin hotarare a autoritati locale.

·      Seful de serviciu reprezinta unitatea in relatia cu inspectoratul scolar, cu autoritatea administratiei publice locale, cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor si cu alti factori interesati in educatia copiilor anteprescolari. 

·      exercita atributiile ce revin cresei in calitate de persoana juridica; 

·      exercita functia de ordonator de credite; 

·       propune directorului aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal;

·      elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea cresei;

·      desfasoara activitati pentru promovarea imaginii cresei in comunitate; 

·      raspunde de calitatea serviciilor de educatie anteprescolara, precum si de asigurarea formariIicontinue a pesonalului didactic si nedidactic; 

·      asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul cresei si aplica sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile. 

Asistentul medical din crese si alte unitati de educatie timpurie are, in principal, urmatoarele atributii:

·      efectueaza triajul zilnic al copiilor; 

·      verifica avizele epidemiologice si cauzele absentei copiilor, colaborand cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor; 

·      asigura asistenta medicala de urgenta si solicita serviciul de ambulanta, cand este cazul; 

·      anunta imediat parintii privind situatia de urgenta in care se gaseste copilul; 

·      colaboreaza cu medicul scolar si cu medicul de familie al copiilor;

·      administreaza copiilor, cu acordul parintilor, tratamentul prescris de medicul curant si tratamentul in regim de urgenta prescris de medicul de ambulanta; 

·      intocmeste si tine evidenta fiselor medicale ale copiilor;

·      intocmeste meniurile, respectand normativele nutritionale pentru fiecare categorie de copii in parte;

·      monitorizeaza modul in care se pregateste, se distribuie si se administreaza alimentatia copiilor, in functie de varsta acestora;

·      controleaza zilnic conditiile de functionare ale blocului alimentar si verifica respectarea meniurilor; 

·      controleaza rezultatele evaluarilor periodice ale personalului; 

·      controleaza starea igienico-sanitara a tuturor incaperilor; 

·      tine evidenta medicamentelor aflate in cresa, prin inscrierea acestora in centralizatorul de consum; 

·      izoleaza copiii bolnavi sau suspecti de a fi bolnavi/purtatori de boli infecto-contagioase si informeaza conducerea unitatii asupra acestor cazuri; 

·      efectueaza educatia pentru sanatate a parintilor si copiilor; 

·      efectueaza termometrizarea copiilor, cantareste si masoara copiii, consemnand datele in fisa medicala.

 

Educatorul-puericultor din cresa are, in principal, urmatoarele atributii:

·      realizeaza activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de independenta; 

·      realizeaza activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv; 

·      asigura formarea si perfectionarea comportamentului verbal;

·      realizeaza programe care cuprind activitati ce urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare; 

·      inregistreaza progresele realizate de copil in jurnalul acestuia;

·      colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza unitatea. 

Art. 4.4. Planul anual de activitate:

     Cresele functioneaza conform planului anual de activitate întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunitatii.

     Seful serviciului, in colaborare cu personalul de specialitate, elaborează planul anual de activitate.

     Planul anual de activitate este avizat de directorul DAS, care este obligat sa monitorizeze punerea in practica a acestuia.

     Planul anual de activitate este revizuit periodic sau ori de cate ori condițiile o impun.

     La sfarsitul fiecărui an, seful serviciului elaborează raportul de activitate al serviciului pe anul respectiv, care este supervizat de directorul DAS. Raportul anual de activitate este inclus in raportul de activitate al Directiei de Asistenta Sociala si este prezentat  in sedinta de consiliu a Municipiului Targoviste, sedinte care sunt publice.

                 Raportul anual de activitate  este accesibil celor interesați.

                 Planul anual de activitate urmareste următoarele obiective:

1.  Ocrotirea, educarea si îngrijirea copiilor cu varsta anteprescolara;

2.  Eliminarea pericolului de abandon, neglijare si abuz pentru copii, proveniți din familii cu probleme deosebit de grave;

3.  Dezvoltarea capacitatii parintilor aflati in dificultate de a depasi situatia prin modificarea comportamentului si dobandirea autonomiei personale;

4.  Consiliere, orientare si suport pentru familii vulnerabile prin serviciile oferite de DAS;

5.  Realizarea unei dinamici sociale la nivelul orașului Targoviste prin promovarea unui parteneriat eficient intre instituții si organizații, antrenarea comunitatii si stimularea solidaritatii cu familiile beneficiare;

6.  Acțiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora;

7.  Creșterea nivelului de implicare a autoritatilor publice locale in rezolvarea problematicii sociale;

8.  Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta pentru copii;

9.   Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii săi.

 

 

CAPITOLUL V – RESURSE UMANE

 

Art. 5.1. Recrutarea, angajarea si numarul personalului:

Personalul cresei este selectat cu atenție si responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare si angajare care se desfasoara in acord cu legislația in vigoare si răspunde nevoilor creselor.

Numărul si structura de personal sunt suficiente si corespunzătoare pentru acoperirea tuturor serviciilor. Personalul creselor are pregătirea si abilitatile profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii si in echipa.

Fiecare angajat  are calificarea necesara pentru îndeplinirea sarcinilor postului respectiv.

Art. 5.2. Formarea initiala si continua a personalului

 Personalul de specialitate beneficiază de o educație permanenta, precum si formarea profesionala continua, in limita bugetului alocat si disponibil.

Personalul  creselor este incurajat sa participe la diverse cursuri de informare care ii pot ajuta in optimizarea muncii lor.

Educația permanenta si formarea profesionala continua a angajaților se realizează conform legislației in vigoare, prin intermediul cursurilor organizate in cadrul sistemului educațional, sanitar si al formarii profesionale.

Seful serviciului organizeaza intalniri periodice cu personalul pe teme legislative, de organizare, etc.

Art. 5.3. Supervizare:

Cresele dispun de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcționarea sa la randament optim.

Seful serviciului  are obligația de a asigura supervizarea interna si externa a personalului. Supervizarea din punct de vedere financiar contabil este asigurata de Serviciul Contabilitate.

Supervizarea resurselor umane se realizeaza de catre biroul de resurse umane din cadrul DAS, de seful serviciului, de directorul adjunct si de directorul executiv.

 

CAPITOLUL VI – COLABORARE INTERINSTITUTIONALA

 

Art. 6.1. Protecția copilului împotriva abuzurilor:

Serviciul crese promovează masuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

Orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz este soluționata prompt si corect de către întregul personal, conform legislației in vigoare.

Copii sunt incurajati si sprijiniți sa sesizeze orice forma de abuz, copiilor li se asigura un mediu afectiv securizant.

In cadrul serviciului se tine evidenta cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, orice reclamație fiind consemnata in registrul de sesizări si reclamații expus intr-un loc accesibil tuturor.

 Fiecare sesizare este soluționata in maxim 30 de zile, excluzându-se posibilitatea ca persoana reclamata sa se implice in rezolvarea cazului.

Pentru rezolvarea cazului de sesizare / reclamația, directorul DAS organizează întrunirea unei comisii de disciplina alcătuita din specialiști ai directiei si un reprezentant al parintilor, care analizează situația si fac propuneri in vederea rezolvării cazului.

Asistenta coordonatoare, din fiecare cresa, este persoana desemnata sa tina o evidenta clara a sesizărilor si reclamațiilor.

Personalul care are suspiciunea sau identifica situații de abuz, neglijare si exploatare a copilului  instiinteaza asistentul coordonator, conform legislației in vigoare, acestea fiind înregistrate.

 Se efectuează o  evaluarea inițiala a situației de abuz, neglijare si exploatare a copilului de catre asistentul social al cresei si se transmite cazul Servicului de Asistenta Sociala din cadrul DAS, iar in functie de evaluarea acestui serviciu se intocmeste un plan de servicii si se monitorizeaza cazul. In cazul in care situatia de abuz, neglijare si exploatare nu se remediaza se transmite cazul pentru o masura de protectie speciala, catre Directia Generala de Protectie a Copilului Dambovita.

 Fisa de evaluare initiala este transmisa la Serviciul de Asistenta Social in termen de maxim 48 de ore de la data evaluării inițiale.

Se asigura sprijin psihologic si consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați, abuzați, neglijați sau exploatați, SAS stabilește planul de servicii si asigura implementarea acestuia, conform prevederilor ghidului metodologic privind intervenția si prevenirea in echipa multidisciplinara si in rețea in situațiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului.

Art. 6.2. Activitati de colaborare cu profesioniști si instituții relevante

Directia de Asistenta Sociala colaborează cu gradinitele, cu primăria si cu toate institutiile ce au ca obiect de activitate promovarea drepturilor copiilor.

Personalul creselor evaluează nevoile copiilor si familiilor lor referitor la alte servicii de care ar trebui sa beneficieze si pe care serviciul nu le poate furniza. Daca copilul locuieste in alta localiate, serviciul crese comunica autoritatii locale din care provine copilul care sunt nevoile si serviciile necesare in vederea întocmirii planului de servicii.

Serviciul crese colaborează cu toți specialiștii implicați in implementarea planului de servicii pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului.

Parteneriatul este evaluat la sfarsitul anului scolar cand, copii care au implinit patru ani merg la gradinita si se evidentiaza activitatea din cresa a acestora si dezvoltarea lor pe tot parcursul frecventarii cresei.

Se menține permanent legătura cu comunitatea in scopul ajustării activitatilor si programelor curente si pentru inițierea de noi activitati si programe in domeniul prevenirii abandonului si institutionalizarii copiilor.

 

 

 

CAPITOLUL IX – DISPOZITII SPECIALE

 

Accesul parintilor in crese se face pe baza actului de identitate, persoanele straine nu au voie sa intre in cresa.

Se interzice personalului utilizarea informațiilor obținute in timpul serviciului in interes personal. Datele privitoare la copii care beneficiază de serviciile oferite de crese sunt confidențiale.

Se interzice personalului dobândirea de foloase necuvenite din activitatea in instituție sau utilizarea bunurilor unitatii in scopuri personale.

 

CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE

 

Metodologia de organizare si functionare a serviciului crese intra in vigoare incepand cu data de 01.08.2016 și se va completa conform modificarilor legislative ulterioare.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea