ANEXA nr. 2 la H.C.L nr. 150/29.07.2016

 

 

REGULAMENT

de organizare  și  funcționare a

DIRECȚIEI COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE TARGOVISTE

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE TÂRGOVIȘTE denumită în continuare DIRECȚIA, se organizează la nivel de direcție, ca serviciu public cu personalitate juridică și funcționează ca ordonator terțiar de credite sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Târgoviște.

Art. 2. DIRECȚIA  are sediul în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9 iar activitatea se desfășoară în clădirile și spațiile date spre administrare.

Art. 3. Denumirea Direcției, adresa, codul fiscal, contul  vor fi menționate pe orice acte, publicații și corespondență ce emană de la aceasta.

 

 

CAPITOLUL II

SCOPUL  ȘI  OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art. 4 Obiectul de activitate al Direcției îl constituie administrarea și gestionarea tuturor bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Târgoviște dobândite în urma realizării proiectului "Complex turistic de natație – Târgoviște" , constituite din: construcții, terenuri, spații verzi, zone de agrement, cu dotările tehnico – edilitare aferente.

Art. 5 Obiectul de activitate al Direcției se realizează prin:

·      întreținerea și exploatarea bunurilor dobândite conform art.4 .

·      furnizarea către personae fizice și persoane juridice a serviciilor publice de agrement, organizarea de competiții sportive și punerea la dispoziție a incintelor din cadrul Complexului touristic de natație concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire și comerț producătoare de venituri, organizarea de spectacole, închirierea bunurilor pentru organizarea de evenimente;

·      identificarea și soluționarea problemelor de utilitate publică, executarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații; (intervenții, lucrări de amenajare și întreținere spații verzi și drumuri, lucrări de întreținere cladiri/utilaje și instalații ce deservesc complexul turistic de natație, etc);

·      activități de marketing;

·      activități de închiriere a bunurilor din dotarea Direcției, precum și de închiriere de echipamente sportive;

·      alte activități necesare realizării obiectului de activitate ori dispuse de Consiliul Local.

Art. 6 Scopul înființării Direcției Complex turistic de natație, îl constituie administrarea "Complex turistic de natație – Târgoviște".

 În înțelesul hotărârii, termenul de administrare include atât activitățile de întreținere cât și pe cele de exploatare a acestora, gestionare și exploatare a bunurilor din dotare.

Art. 7 Patrimoniul Direcției se constituie din bunurile rezultate în urma realizării proiectului "Complex turistic de natație – Târgoviște" și  încredințate de Consiliul Local în vederea realizării obiectului de activitate.

Bunurile date în administrarea Direcției se întrețin și exploatează cu diligența unui bun proprietar, în condițiile prezentului regulament.

Art. 8 În activitatea de administrare, gestionare și exploatare a bunurilor, Direcția percepe taxe, tarife, taxe speciale, taxe de folosință temporară, prețuri conform hotărârilor Consiliului Local.

 

 

CAPITOLUL III

FINANTAREA ACTIVITATII

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI EXECUȚIA ACESTUIA

 

Art. 9 Direcția își desfășoară activitatea pe bază de buget propriu, aprobat de Consiliul Local.

Direcția organizează și conduce evidența contabilă, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.10 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției se asigură din sume alocate prin Hotarârea Consiliului Local. Direcția este finanțată  integral din bugetul local.

Direcția realizează următoarele categorii de venituri:

·      chirii provenind din închirierea terenurilor sau a altor spații aflate în administrare;

·      taxe și tarife pentru folosința domeniului public și privat aflat în administrare;

·      contravaloarea folosinței temporare a bunurilor din domeniul public și privat aflat în administrare;

·      venituri din taxe, tarife și închirieri spații pentru parcări, precum și spații cu altă destinație;

·      venituri din activitatea comercială;

·      tarife, taxe din prestări de servicii către terți;

·      venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații, despăgubiri;

·      venituri din publicitate;

·      sponsorizări;

·      alte venituri.

Veniturile obținute de Direcție se varsă integral la bugetul local.

Art. 11 Pentru efectuarea și controlul operațiunilor financiare, Direcția are cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște, în lei.

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICA ȘI COMPETENȚELE

 

Art. 12. Structura organizatorica a Direcției este aprobata prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

Art. 13 Conducerea și organizarea activității Direcției se asigură de către Administratorul general, numit în condițiile legii.

Art. 14  Administratorul general reprezintă și angajează Direcția în relațiile cu alte servicii, instituții, autorități, alte persoane fizice sau juridice, fiind împuternicit să semneze actele Direcției (angajarea cheltuielilor, angajarea personalului, încheierea de contracte, etc. și are calitatea de ordonator terțiar de credite).

Administratorul general al Direcției asigură sustenabilitatea proiectului Complex turistic de natație conform cererii de finnațare anexa la contractul de finanțare nr. 1413/26.03.2011.

Administratorul general al Direcției este cel căruia i se subordonează toate celelalte categorii de angajați. El are responsabilitatea de a delega sarcini către seful serviciului financiar-contabil, specialistul în marketing și către sefyl serviciului administrativ, urmând ca aceștia să le aducă la îndeplinire și să le delege către subordonații lor.

 Administratorul general al Direcției va răspunde de buna gestionare a complexului, el aprobă deciziile finale ale personalului din subordine.

Administratorul general al Direcției reprezintă Direcția în relațiile cu terții.

Administratorul general al  Direcției exercită următoarele atribuții:

1. organizează, conduce și gestionează activitățile Direcției, conform reglementărilor în vigoare;

2. asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliul local emise în vederea realizării obiectivului de activitate a Direcției;

3. concepe și conduce strategii și politici de conducere și dezvoltare a Direcției;

4. stabilește politica în domeniul calității și politica de mediu;

5. selectează, angajează, sanționează, promovează, concediază, eliberează din funcție personalul angajat, conform legii;

6. semnează contractele individuale de muncă;

7. reprezintă și angajează Direcția în relațiile cu terții;

8. desemnează înlocuitorul pe perioada de absență, stabilește limitele de competență și responsabilitățile acestuia;

9. fundamentează proiecte de hotărâri din domeniul de activitate al Direcției;

10. reprezintă interesele Direcției în justiție;

11. asigură relația cu presa în probleme de sesizări, articole, materiale, pentru promovarea imaginii Direcției;

12. aprobă prin decizii, componența comisiilor de lucru și regulamentele de funcționare ale acestora, potrivit legii;

13. aprobă planul anual al achizițiilor publice, conform atribuțiilor legale ce-i revin;

14. asigură controlul intern, prin desemnarea persoanelor care asigură viza de control financiar preventiv, prin emiterea de note interne, reglementări interne etc, și prin responsabilitățile repartizate persoanelor de conducere, astfel încât: să asigure realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor Direcției, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență; protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii; dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată ;

15. acordă audiențe persoanelor interesate;

16. asigură inventarierea generală anuală a patrimoniului Direcției;

17. întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local de către Primar;

18. coordonează defalcarea programului de activități și bugetul aferent pe trimestre pentru fiecare activitate în parte și stabilește măsurile necesare îndeplinirii acestora, transmițându-le ca sarcini personalului din subordine;

19. stabilește sarcinile necesare asigurării integrității bunurilor materiale administrate, inclusiv în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, controlează modul în care acestea sunt îndeplinite și ia măsurile ce se impun potrivit legii, împotriva personalului subordonat aflat în culpă;

20. asigură aprovizionarea cu materiale, piese, obiecte de inventar, carburanți, etc, necesare desfășurării activității și controlează modalitatea în care sunt utilizate;

21. urmărește și răspunde de respectarea normelor de securitate și sănătate a muncii în conformitate cu legea securității și sănătății în muncă, normelor de aplicare a acesteia, celelalte acte normative emise în acest domeniu, a normelor I.S.C.I.R., de prevenire a situațiilor de urgență; de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă;

22. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în limita organigramei aprobate;

23. aprobă avansarea în grade (trepte) profesionale, premierea personalului în conformitate cu normele legale;

24. analizează execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe baza datelor din contabilitate și dispune măsuri suplimentare în vederea creșterii eficienței economice a activității, ridicarea calității serviciilor prestate și reducerea cheltuielilor;

25. organizează recepția și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare din investiții și transferuri; asigură existența instrucțiunilor tehnice de folosire și întreținere a utilajelor, instalațiilor și mașinilor din dotarea Direcției, precum și cunoașterea acestora de către personalul care le utilizează;

26. organizează și răspunde de depozitarea în condiții de siguranță și eliberarea pentru consum, pe bază de documente legale, a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb și altor bunuri necesare activității Direcției;

27. urmărește constituirea garanțiilor personalului cu funcții gestionare, potrivit legii;

28. ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamități naturale, avarii ale instalațiilor, precum și pentru eliminarea fără întârziere a defecțiunilor în timpul funcționării;

29. întocmește și prezintă Primarului, pentru aprobarea de către Consiliul Local, propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice si/sau a numărului de personal al Direcției ;

30. fundamentează propunerile privind nivelul chiriilor, a tarifelor și taxelor pentru serviciile prestate la terți;

31. întocmește și prezintă Consiliului Local rapoarte de activitate însoțite de execuțiile de casă ale bugetului de venituri și cheltuieli ale Direcției ;

32. răspunde pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor înscrise în documentele elaborate;

33. exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții trasate de Primarul Municipiului Târgoviște.

 

Art. 15 Serviciul  Financiar – Contabil este în subordinea directă a Administratorului general si cuprinde un Sef serviciu si receptionerii/casierii. Acesta coordonează și desfășoară activitatea Serviciului Financiar-Contabil, care este un serviciu de specialitate al Direcției prin care se asigură îndeplinirea sarcinilor specifice prevăzute la art. 16.

Serviciul Financiar-Contabil este condus de un sef de serviciu care are în subordine și coordonează/controlează activitatea personalului de la recepție/casierie.

Seful Serviciului Financiar – Contabil are ca principale atribuții: efectuarea oerașiunilor cu numerar (întocmire/depunere documente de plată), precum și ținerea contabilității generale (întocmire balanță, bilanț, întocmire facturi, verificare încasări, deconturi ți întocmire BVC anual). De asemena, el va avea  de inteprins  și o serie de activități conexe cum ar fi: evidența personalului și alte activități administrative.

Art. 16 Atribuții, sarcini, responsabilități ale Sefului Serviciului Financiar – Contabil:

1. organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

2. organizează evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, verificarea lunară a soldurilor analitice cu cele sintetice din balanța de verificare;

3. întocmește statele de plată și efetueză plata salariilor;

întocmește trimestrial si anual darea de seamă împreună cu bilanțul contabil și celelalte anexe;

4. exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu normele legale. Este în drept să respingă la viză actele a căror obiect și formă nu sunt în concordanță cu prevederile legii;

5. ia măsuri ca actele reprezentând cheltuielile efectuate fără viză de control financiar –preventiv să nu se înregistreze pe costurile serviciului și să sesizeze în scris pe directorul unității pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului în vederea întocmirii actelor de imputație și recuperare;

6. participă la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului, precum și valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea eventualelor plusuri și minusuri în evidența contabilă;

7. prezintă organelor de control toate documentele pe care acestea le solicită;

8. intocmește lunar execuția bugetară pe total unitate, urmărește încadrarea strictă a tuturor elementelor de cheltuieli în prevederile bugetare;

9. analizează permanent situația conturilor « clienți » și « debitori » prin emiterea documentelor legale pentru încasarea la termenele prevăzute calculând după caz majorări de întârziere;

10. înregistrează intrarile de mijloace fixe, calculul amortizarii lunare, transferuri de mijloace fixe, casari de mijloace fixe;

11. verifică documentele de incasări – plăti privind incasarile si plătile in numerar;

12. întocmește calculații de preț, chirii, tarife și taxe pentru prestările de servicii, ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

13. conform legislației în vigoare, inventariază anual toate elementele patrimoniale de activ și pasiv;

14. instituie și conduce registrele obligatorii de contabilitate: registrul inventar, registrul jurnal, precum si registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

15. prezintă situațiile și documentele la controlul Curții de Conturi;

16. răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

17. asigură întocmirea ștatelor de plata a salariilor și alte drepturi legale cuvenite salariaților;

18. întocmește lunar declarațiile către CASS, CAS, Șomaj, cât și declarațiile fiscale potrivit legislației în vigoare, având la baza ștatele lunare de plata și asigura distribuirea lor la organele în drept;

19. întocmește anual fișele fiscale pentru toți salariații unității și asigura transmiterea lor la unitatea fiscală;

20. întocmește lunar și anual situații statistice pe care le transmite organelor abilitate;

21. ține evidența documentelor depuse de salariați pentru acordarea de deduceri de impozit si acordă aceste deduceri în condițiile normelor legislative in vigoare ;

22. exercită și alte sarcini stabilite de conducerea unității în legătură cu domeniul de activitate;

23. răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare.

24. răspunde direct în fața Administratorului general pentru realizările sau eșecurile  angajaților din subordinea sa, după cum urmează:

·      Personalul de la recepție/casierie are ca principale responsabilități următoarele: informarea clienților, rezolvarea solicitărilor și situațiilor speciale, comunicarea cu alte departamente pentru a asigura satisfacerea cerințelor clienților , atribuții legate de vânzarea biletelor și/sau abonamentelor, precum și atribuții de facturare a contravalorii acestora.  Ghișeul de informații este amenajat în incinta ștrandului și este în subordinea Recepție/Casierie, acesta ocupându-se în principal de direcționarea clienților către infrastructurile din complex.

Art. 17 Compartimentul  Promovare - Publicitate este în subordinea directă a Administratorului general si cuprinde un responsabil specialist în marketing.

Specialistul în marketing este subordonat direct Administratorului general și are ca principale atribuții:

·      elaborează și implementează strategia și planul de marketing și comunicare;

·      organizează campaniile de publicitate prin: elaborarea strategiei de publicitate, stabilește obiectivele și mesajele, promovează și menține relațiile cu agențiile de publicitate și media, participă la negocieri directe cu reprezentanții media (presa, posturi radio, on line), coordonează executarea machetelor/adaptării spoturilor radio și a planurilor de media.

·      analiza competitorilor și pregătirea rapoartelor de analiză a acestora.

·      furnizează date pentru eventualelel studii de piață. 

Art. 18 Atribuții, sarcini, responsabilități ale specialistului în marketing din cadrul Compartimentului Promovare - Publicitate sunt:

1.    organizează și conduce activitatea de promovare a activităților oferite de Direcție.

2.    analizează lunar și raportează catre ordonatorul principal de credite date privind numărul de clienți, categoria acestora (femei, barbati, adulti, copii, elevi, studenți, etc)

3.    elaborează strategia de marketing a Direcției.

4.    propune Administratorului general politica de tarifare a serviciului.

5.    identifică și propune Administratorului general noi oportunități în ceea ce privește desfășurarea de activități generatoare de venituri.

6.    înregistrează solicitările de închiriere a bunurilor  pentru programele de activitate propuse, conform specificului fiecărei solicitări  și comunică solicitantului programul alocat;

7.    stabilește, asigură spațiul alocat și urmărește activitatea, în funcție de:

·      condițiile contractelor încheiate cu utilizatorii complexului;

·      solicitările ocazionale pentru activități sportive, spectacole sau alte activități;

·      posibilitățile reale de spațiu și program orar, pentru fiecare clădire, teren sau spațiu în parte, pentru funcționarea în condiții optime a bunurilor , conform programului orar zilnic sau săptămânal, stabilit pentru fiecare beneficiar în parte;

8.    verifică respectarea destinației spațiilor pentru activități sportive și a celor închiriate pentru alte activități, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate;

9.    stabilește și asigură condițiile de funcționare a spațiilor de agrement, în funcție de specificul fiecăreia, pentru pregătirea sportivă, competiții amicale sau oficiale, spectacole;

10.     întocmește contractele de închiriere sau avizele de funcționare ocazionale pentru desfășurarea unor activități sportive, culturale sau de altă natură, cu solicitanții acestora;

11.      întocmește contractele de închiriere a spațiilor destinate comerțului, reclamei și publicații, în conformitate cu tarifele și condițiile stabilite prin H.C.L.;

12.     urmărește încasarea contravalorii abonamentelor, a chiriilor și a taxelor stabilite pentru terenurile și sălile cu destinație pentru activități sportive sau alte activități

13.     urmarește respectarea clauzelor din contractele încheiate ;

14.     participă la inventarierea anuală a patrimoniului;

15.     face parte din comisiile de licitație ;

16.     răspunde de buna funcționare a relației Direcției cu diferite instituții, persoane juridice și persoane fizice, în acest sens întocmește documente de răspuns la solicitări, reclamații și sesizări

17.     răspunde de integritatea și securitatea bunurilor materiale și de folosință îndelungată aflate în subordinea sectorului pe care îl coordonează;

18.      răspunde pentru daunele produse instituției, prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă.

 

Art. 19 Serviciul Administrativ este condus de un sef serviciu care are în subordine și coordonează/controlează activitatea personalului din cadrul Biroului Intretinere, al Biroului Primul Ajutor, a personalului de pază, a personalului de curatenie.

Seful serviciului administrativ va avea ca responsabilități coordonarea eficientă a angajaților din subordinea sa în vederea funcționării optime a complexului. Totodată el va trebui să se implice activ în serviciile oferite de acest complex și să fie la curent în permanență cu solicitările clienților.

Seful serviciului administrativ va urmări realizarea activității lunare, precum și completarea periodică a documentelor aferente activităților specifice. El va răspunde direct în fața Administratorului general pentru realizările sau eșecurile  angajaților din subordinea sa, după cum urmează:

·      Instalatorii au ca principală atribuție întreținerea și repararea tururor instalațiilor care vor fi utilizate în exploatarea complexului, precum și alte atribuții stabilite de Seful serviciului administrativ căruia îi sunt subordonați. În fiecare an vor proceda la verificarea tuturor pompelor și instalațiilor  de la ștrand și bazin.

·      Electricianul se va ocupa de  buna întreținere a sistemelor electrice și atunci cand este cazul va interveni  pentru soluționarea diferitelor probleme, ce țin de natura muncii lui. În fiecare an va proceda la verificarea tuturor pompelor și instalațiilor  de la ștrand și bazin.

·      Salvamarii vor avea ca atribuții supravegherea piscinelor, a toboganelor și a bazinului acoperit, verifică ph-ul din apă, verifică temperatura apei precum  și verificarea  condițiilor de igienă și de puritate a apei.

·      Asistenții medicali au ca principală responsabilitate acordarea de prim ajutor și îngrijiri medicale persoanelor care le vor ncesita și/sau solicita.

·      Portarul va avea atribuții de pază, va efectua controlul personalului la ieșirea din instituție, și totodată va avea ca sarcină vânzarea biletelor de parcare. El va avea în subordine angajații paznici ai tuturor înfrastructurilor din complex.

Art. 20 Atribuții, sarcini, responsabilități ale sefului serviciului administrativ:

1.    asigură verificarea zilnică (pe zone) a stării/existenței instalațiilor și echipamentelor tehnice și tehnologice de funcționare.

2.    urmărește derularea contractelor de utilități (energie electrică, apă-canal, gaz, telefon, pază, etc.), face propuneri pentru modificarea, reînnoirea sau prelungirea acestora.

3.    stabilește și asigură condițiile de funcționare a bunurilor, în funcție de specificul fiecăreia, pentru pregătirea sportivă, competiții amicale sau oficiale, spectacole

4.    stabilește cu promptitudine necesarul de materiale, piese, instalații, servicii, reparații, necesare bunei desfășurări a activității compartimentului, cu respectarea prevederilor bugetare;

5.    participă la recepția bunurilor achiziționate pentru buna desfășurare a activității compartimentului;

6.    întocmește propunerea anuală privind necesarul de materiale, dotări, reparații curente și capitale, pe domeniul său de activitate, în termenele solicitate, în vederea stabilirii prevederilor bugetare pentru anul următor;

7.    participă la inventarierea anuală a patrimoniului Direcției

8.    pentru bunurile supuse casării, aflate in gestiunea compartimentului, urmărește valorificarea deșeurilor

9.    răspunde de respectarea normelor: de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a situațiilor de urgență, de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă

10.     asigură prin propuneri condițiile materiale și dotările necesare pentru ca activitatea din cadrul Direcției  să se desfășoare cu respectarea normelor de protecție a muncii și PSI, de către personalul angajat.

11.     răspunde de evaluarea personalului din subordine și de exactitatea datelor, situațiilor, rapoartelor prezentate compartimentelor de specialitate;

12.     răspunde de instruirea personalului privind modul de lucru și de comportare în teren, în contact cu terțe persoane, societăți comerciale, instituții;

13.     asigură programarea și efectuarea concediilor de odihnă de către personalul din subordine, astfel încât să se asigure realizarea activității fără disfuncționalități;

14.     asigură, la solicitarea Administratorului general, informarea despre modul de desfășurare a activității de întreținere și de exploatare a Direcției, face propuneri pentru îmbunătățirea, diversificarea și dezvoltarea acestora.

 

Art. 21 Biroul Intretinere este condus de un sef de birou care are în subordine și coordonează/controlează activitatea personalului tehnic de intretinere.

Seful biroului va avea ca responsabilități coordonarea eficientă a angajaților din subordinea sa în vederea funcționării optime a complexului. Seful biroului va urmări realizarea activității lunare, precum și completarea periodică a documentelor aferente activităților specifice. El va răspunde direct în fața Sefului Serviciului Administrativ pentru realizările sau eșecurile  angajaților din subordinea sa, după cum urmează:

·      Instalatorii au ca principală atribuție întreținerea și repararea tururor instalațiilor care vor fi utilizate în exploatarea complexului, precum și alte atribuții stabilite de seful biroului căruia îi sunt subordonați. În fiecare an vor proceda la verificarea tuturor pompelor și instalațiilor  de la ștrand și bazin.

·      Electricianul se va ocupa de  buna întreținere a sistemelor electrice și atunci cand este cazul va interveni  pentru soluționarea diferitelor probleme, ce țin de natura muncii lui. În fiecare an va proceda la verificarea tuturor pompelor și instalațiilor  de la ștrand și bazin.

·      Personalul de curățenie va trebui să realizeze și să întrețină curățenia în întregul complex și să păstreze evidența produselor folosite pentru curățenie.

 

Art. 22 Biroul Primul Ajutor este condus de un sef de birou care are în subordine și coordonează/controlează activitatea salvatorilor de strand/salvamari si a asitentilor medicali.

Seful biroului va avea ca responsabilități coordonarea eficientă a angajaților din subordinea sa în vederea funcționării optime a complexului. Seful biroului va urmări realizarea activității lunare, precum și completarea periodică a documentelor aferente activităților specifice. El va răspunde direct în fața Sefului Serviciului Administrativ pentru realizările sau eșecurile  angajaților din subordinea sa, după cum urmează:

·      Salvamarii vor avea ca atribuții supravegherea piscinelor, a toboganelor și a bazinului acoperit, verifică ph-ul din apă, verifică temperatura apei precum  și verificarea  condițiilor de igienă și de puritate a apei.

·      Asistenții medicali au ca principală responsabilitate acordarea de prim ajutor și îngrijiri medicale persoanelor care le vor ncesita și/sau solicita.

 

Art. 23 Personalul de execuție indiferent de durata angajării are următoarele îndatoriri principale:

1. să se prezinte la serviciu la ora prevăzută în programul de lucru, în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în condiții bune sarcinile postului, să utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrărilor programate și să nu înceteze lucrul înainte de ora prevăzută în programul aprobat;

2. să cunoască procesele, procedurile și regulile necesare executării lucrărilor specifice postului și să se autoinstruiască pentru creșterea calității lucrărilor;

3. să folosească echipamentul de lucru și de protecție exclusiv în timpul cât este prezent la serviciu;

4. să execute întocmai sarcinile de serviciu primite de la șeful direct și să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea dată de cei în drept;

5. să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și normele de conduită în relațiile cu ceilalți membri ai colectivului, să dea dovadă de cinste și corectitudine, precum și de respect față de superiori;

6. să se supună controlului efectuat de către organele și persoanele împuternicite să-l facă și să aibă față de cei în cauză o atitudine corespunzătoare, civilizată;

7. să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;

8. în caz de îmbolnăvire, să anunțe prin orice mijloace pe șeful compartimentului, pentru înregistrarea corespunzătoare în pontaj, iar la revenirea la serviciu să prezinte certificatul medical eliberat de unitatea sanitară împuternicită să-l emită si vizat de medicul de intreprindere, pentru a putea beneficia de indemnizația prevăzută de lege;

9. să cunoască și să respecte prevederile ROF și Regulamentului Intern, precum și legislația în vigoare .

 

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE

 

Art. 24. Primarul  și  Consiliului  Local al Municipiului Târgoviște exercită supravegherea  și  controlul asupra DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE TÂRGOVIȘTE.

Art. 25. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare o impun.

Art. 26. Prezentul Regulament se completează cu dispoziții legale incidente în materie, precum și cu reglementări ulterioare, ce vor fi aduse la cunoștința compartimentelor de către directorul Direcției Complex turistic de natație.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETARUL MUNICIPIULUI

                Cosmin Petruț Bozieru                                 jr. Chiru Cătălin Cristea