S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

     TARGOVISTE

                                                                                                              

 

 

 

                                                    R A P O R T   D E  G E S T I U N E

 

              privind activitatea economico – financiara desfasurata pe anul 2015

                                      

 

 

                       S.C.  ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, inregistrata la Registrul Comertului sub  nr.  J15/ 871 / 2005, cu cod unic de inregistrare 17870232  si atribut fiscal RO, este societate cu capital integral de stat  si unic actionar  Consiliul Local al Municipiului Targoviste.  In anul 2015, societatea  a continuat activitatea in conformitate cu  obiectul principal de activitate stabilit prin HCL. nr. 347/22.12.2010 ,  activitatea fiind de  intretinere peisagistica – cod CAEN 8130, lucrarile efectuate au fost derulate in municipiul Targoviste unde au fost amenajate, intretinute spatiile verzi din cartiere si din centrul orașului și  cartierul  Priseaca. Obiect  secundar  de  activitate are societatea - curățenia in pietele și oborul  din  Municipiul  Targoviste  .

                          Societatea    funcționează    în    baza  Legii   nr. 31/  1990  - privind     societatile  comerciale- republicata, O.U.G. nr.109/2011- privind  guvernanta  corporativa a intreprinderilor  publice și O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei  financiare la nivelul  unor  operatori  economici  la  care  statul sau  unități  ad-tiv  teritoriale  sunt  actionari  unici sau  actionari  majoritari.

                      Organizarea  si  conducerea  contabilitatii  societatii se  face  in  baza  Legii  nr. 82/1991, republicata  si a OMFP nr. 1802/2014 cu  modificarile și  completarile  financiare cu aplicabilitate începând  cu  01 ianuarie 2015 iar situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

                        Datele  inscrise   in  balanta   de   verificare   intocmita   la   31.12.2015 sunt   in conformitate cu documentele tehnico- operative care au creat veniturile si cheltuielile inregistrate de societate, documente originale care sunt insotite de acte justificative, preluarea soldurilor precedente fiind corecta.

                            Evidenta  contabila este tinuta in sistem informatic, cu respectarea normelor legale in vigoare.

                           Rezultatele   economico – financiare   realizate   de   S.C.  ECO-SAL  2005   S.A. Targoviste in anul 2015 sunt prezentate dupa cum urmeaza:

 

 

Nr. crt.

             DENUMIRE  INDICATORI

        REALIZAT  AN  2015

   1.

 

CIFRA  DE  AFACERI   din care :

 

                               3.536.855

 

   2.

 

         - VENITURI DIN PRESTARI SERVICII

 

                               3.536.855

 

   3.

 

         - VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR

                                       0

 

    4.

 

 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

                                   289.006

          

    5.

 

 VENITURI FINANCIARE

                                      5.612

 

    6.

 

TOTAL VENITURI

                               3.831.473

 

    7.

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE  din care :

                               3.444.824

 

    8.

 

          - CHELTUIELI  CU STOCURILE

 

                                    374.540

 

    9.

 

          - CHELTUIELI CU PERSONALUL

                                 2.577.943

 

   10.

 

          - CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE

                                    326.283

 

   11.

 

           - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

                                   166.058

 

 

   13.

 

CHELTUIELI FINANCIARE

                                      0

 

   14.

 

TOTAL  CHELTUIELI

                                 3.444.824

 

   15.

 

PROFIT BRUT

                                    386.649

 

   16.

 

IMPOZIT PROFIT

                                      64.583

 

   17.

 

PROFIT NET

                                    322.066

 

                          La   finele  anului 2015,  societatea   a   înregistrat   un  profit  brut   in  suma   de  386.649,00 lei, după  constituirea provizionului de 10% pentru participarea salariatilor la profit ( 35.785,00 lei ) cu un impozit pe profit de  64.583,00 lei  , rezultand un profit net de  322.066,00 lei.

                       In  anul 2015   S.C. ECO-SAL  2005   S.A. inregistreaza cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 26.366,11 lei. Suma cea mai mare din cheltuielile  nedeductibile fiscal  o reprezinta  provizionul efectuat pentru acordarea cotei de participare a salariatilor la profit , adică suma  mentionata  mai  sus de 35.785,00 lei. Restul sunt sume cu deductibilitate partiala sau neadmise fiscal , în conformitate cu Legea 571/2003- Cod Fiscal- republicat, care este  abrogat  la  data  prezentului  raport de Legea nr. 227/2015 .

 

                   Indicatorii  de performanta - economico - financiari   la  data  de  31.12.2015 se prezinta dupa cum urmeaza :

 

               I OBIECTIV - Plata datoriilor la BUGETUL DE STAT, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE SI FONDURI SPECIALE, BUGETUL LOCAL

 

                                                    Pata  tuturor datoriilor către  Bugetul de  Stat, Bugetul  Asigurarilor  Sociale de Stat si Fondurile speciale , au fost  achitate în termenul de scadenta, adică maxim  data de 25 ale lunii următoare constituirii obligatiei.  Pentru plata datoriilor  reprezentând impozite  și taxe locale, către Primaria Municipiului Targoviste. aferente bunurilor date în concesiune ( clădire ) sau achizitionate de societate ( mijloace de transport) au fost efectuate compensari cu o parte a creantelor inregistrate de U.A.T, acordandu-ne totodata și reducerea de 10% de care beneficiem  în conformitate cu Codul Fiscal, pentru achitari totale pana la finele trimestrului I al anului.

 

                         II CRITERII DE PERFORMANTA

                         Indicatori :

      

- Rata profitului net = Profit net / V.T  x 100 = 8,41 % – realizat ,planificat  fiind  1,50 %

 

- Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 36.787 lei/ salariat- realizat , fata de un planificat  de  39.500,00 lei;

 

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale = 899,10 lei- realizat,  fata de cele planificate de  981,80. lei;

 

- Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu datorii / C.A. *365 zile =   7,10 zile – realizat fata de  90 zile planificate;

 

- Perioada de recuperare a creantelor = Sold mediu creante / C.A. *365 zile = 315,91 zile – realizat fata de 180 zile planificate.

 

                NOTA :

                          Fata de datele  prezentate  mai  sus concluzionam :

                     -Perioada de rambursare a datoriilor de catre societate intr-un timp mult mai mic decat cel planificat dovedeste ca aceasta a indeplinit obligatiile inscrise in contractele comerciale cu furnizorii sai , ca activitatea sa inscris in limite normale si ca a putut indeplini obligatiile asumate. Facem precizarea  ca  achizitiile  de materii prime,  materiale,bunuri  se fac funcție  de necesitati, neexistand  la  nivelul  societății,  așa   cum  s-a  constatat la  inventarierea  patrimoniului  pentru  anul  2015,  bunuri  cu  mișcare  lenta  sau  fără  mișcare. Precizam  de   asemenea  ca exista referate,  forme  legale  de  achizitii pe  SEAP, functie   de prevederile  din  BVC sau valoarea  de  achiziție. De asemenea  s-a  constatat ca se fac  achizitii așa cum  au  fost  făcute  precizarile amintite  dar  și  funcție  de  existența  numerarului  încasat  din  creante.  Așa  ca  după  cum  se  constata  creantele  au  fost  incaste mult  peste  perioada  legala  și  inscrisa  în  formele  contractuale,  ceeace  înseamnă  ca  achizitiile  au  fost  efectuate  doar  pentru  strictul  necesar  continuitatii activitatii,  în  nici un  caz  pentru  dezvoltarea  ei. Adică faptul  ca  nu  au  fost  efectuate  achizitii pentru  investitii,  modul  de  realizare  a  BVC-ului  propus pentru  anul  de  analiza- 2015,  fiind  realizat  în  proportie  de 14 % nu  este  benefic  societății. Utilajele  existente  folosite  în  mod  excesiv,  ne  referim la  utilajele  de mica  mecanizare  care  au  și  ele  durata  normata  de  funcționare  zilnica,  lunara duce  la  repararea  lor  mai  des  și  implicit  la casarea  lor  într-un  termen  mai  scurt,  termen când  sunt  neamortizate  total  și  care  implica  cheltuieli  nedeductibile  fiscal.  De  asemenea  din  discutiile   cu  conducerea  societății  s-a  constatat  ca  și  la  autoutilitarele și  autocamioanele societății,  ritmul  de  lucru  în  anumite  perioade  a  fost  dublat-  vara  când  spatiile  verzi  trbuiesc  udate,  mijloacele  auto  au  fost  folosite  24  ore  din  24,  noaptea  la  udat  iar  ziua la  activitatea  curenta  pentru  transportul  resturilor  vegetale  și  chiar  a  muncitorilor  și  utilajelor  mici,  la  și  de  la  locul de munca. Au  existat  în  conturile  societății , la  începutul  anului, banii necesari  pentru  investitiile  programate  ,  sume  inregistrate  și  în  evidenta  contabila  cu  repartizare  în  dezvoltarea  societății,  dar  pe  măsura  ce  încasările  se  derulau  greu  și  din  ce  în  ce  mai  greu,  societatea  a  decis  achitarea  cu  prioritate  a  salariilor  lunare  pentru  angajații  societății,  achitarea  retinerilor  cu  stopaj  la  sursa,  obligatorii sau  cu  executari  judecatoresti către  Bugetul  Statului  și  Bugetul  Asigurarilor  Sociale și tot  în  aceleași  conturi virarea  obligatiilor  lunare  ca  și  angajator.

                      -Perioada  de recuperare a  creantelor   cu mult  peste  cea  admisa, precizam  ca  în  prima parte a anului 2015 nu au  existat intarzieri  fata de termenele asumate,  de principalul client al societății- Primaria  Municipiului Targoviste și mai  puțin cu  intarziere  de  către  D.A.P.P.P.  a  dus la  greutatile  intampinate  și  la  nerespectarea asumarilor  prin B.V.C-ul  anului  2015. Primaria  Municipiului  Targoviste  care  a  avut încheiat  cu  societatea un  angajament  de  plata privind  achitarea  esalonata  a  datoriei    nu la respectat,  neachitand  nici  factura  curenta  de  la  Sectorul  Spatii Verzi  în  termen.  După  luna  august intervalele de plata  fata  de datoria  înregistrată  cât  și  fata  de  facturile emise  și prezentate  la plata , s-au  marit, astfel ca la finele anului intarzierea a fost peste perioada  de scadenta și cu foarte  multe  zile. La  finele  anului  2015,  funcție  de extrasul  de cont de la inventarierea  creantelor,  document fără răspuns la transmitere de Primaria Municipiului Targoviste a fost intocmit totuși un alt  angajament de plata pentru achitarea restantelor  pe o  perioada  de 3 luni,  adică  ianuarie – martie 2016 și alături de suma insusita prin acest document se mentiona achitarea   lunar și a facturilor curente  emise pentru serviciile  prestate.  La  data  raportului  perioada  asumata  este  finalizata  iar  sumele achitate în  întreaga  perioada ianuarie-  martie 2016,   nu  sunt  cel  puțin  jumătate  din  suma înregistrată  ca fiind o  singura  rata. 

 

                      Pe lângă clientii cu care exista relații contractuale  la data prezentului, exista  ca și  neancasate , creante din  serviciile activitatii de baza înainte  de anul  2011- transport și colectat gunoi (  din  totalul de 2.800.000,00 lei  creante neancasate la  01.03.2011 de la  populatie  și  agenți  economici), în suma de 1.400,50 de la 3  agenți  economici, creante  inscrise  la  masa  credala , acolo unde agenții sunt  în stare  de  insolventa și  pentru  care  în  luna  martie  2016  s-a  luat  hotărârea C.A. de  a  se  constitui provizion  pentru  creante  neancasate  urmând a  fi  urmăriți  în  continuare , la  termenele stabilite și respectand  prevederile  legale.                                                                                       

 

 

                   In   anul   2015   indicatorii   de    performanta   asumati   prin  contractul  de delegare de gestiune incheiat in martie 2011 au fost realizati in totalitate , asa cum au fost propusi si  ii prezentam dupa cum urmeaza:

 

 

  NR.       CRT.

     INDICATORI DE CALITATE SI PERFORMANTA

   CUANTUM

   TOTAL  AN

    I

 

 MASURAREA SI GESTIUNEA CALITATII SERVICIILOR DE  CURATENIE PRESTATE :

 

 

 

     1

          - ritmicitatea lucrarilor executate in PIETE si OBOR, functie de solicitarea beneficiarului- Primaria Municipiului Targoviste- D.A.P.P.P.

           

 

           100 %

 

     2

          - respectarea suprafetelor predate de beneficiar in vederea realizarii curateniei acestora

 

           100 %

    II

  CALITATEA SERVICIILOR DE CURATENIE PRESTATE:

 

 

 

 

     3

           - numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de curatenie in PIETE SI OBOR, rezolvate, raportat la numarul total de cereri justificate de imbunatatire a activitatii de intretinere.

 

          

 

     nu a fost cazul

 

     4

            - ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 3 care s-au dovedit justificate

 

     nu a fost cazul

 

     5

            - procentul de solicitari de la punctul 4  care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare

 

      nu a fost cazul

    III

  PRESTAREA SERVICIULUI DE CURATENIE PENTRU TOATE PIETELE- PIATA 1 MAI; PIATA BARATIEI; PIATA VLAD TEPES; PIATA SELECT; PIATA BUCEGI SI OBORUL SAPTAMANAL DIN MUN. TARGOVISTE

 

 

 

       

 

      6

            - respectarea planificarii prestatiei, incadrarea in termen a serviciilor prestate

 

            100 %

 

 

     I

  PRESTAREA SERVICIULUI DE AMENAJARE, INTRETINERE SI INFRUMUSETARE A ZONELOR VERZI PENTRU TOATE    SPATIILE  DIN MUN. TARGOVISTE INCLUSIV  CARTIERUL  PRISEACA

 

 

                    

 

     1

           - respectarea planficarii prestatiei si incadrarea in termen a lucrarilor executate

  

           100 %

 

 

     2

           - respectarea tehnologiilor privind lucrarile in domeniul  amenajarii si  intretinerii SPATIILOR VERZI cu privire la plantare, toaletare, cosire, administrare ingrasaminte si tratamente fitosanitare

 

 

           100 %

    II

  MASURAREA SI GESTIUNEA CALITATII SERVICIILOR DE AMENAJARE  SI INTRETINERE SPATII VERZI PRESTATE :

        

 

     3

            - respectarea periodei de intretinere a spatiilor verzi functie de momentul optim al fazei de vegetatie a plantelor

 

           100 %       

 

 

     4

             - colectarea si transportul gunoiului vegetal rezultat in urma operatiunilor de intretinere a spatiilor verzi, in conditiile respectarii normelor de mediu

 

 

            100 %         

    III

  CALITATEA SERVICIILOR DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SPATIILOR VERZI, PRESTATE:

 

 

 

 

     5

           - numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de amenajare si intretinere peisajistica, rezolvate, raportat la numarul total de cereri justificate de imbunatatire a activitatii de intretinere peisajistica.

 

          

 

      nu a fost cazul

 

     6

            - ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 5 care s-au dovedit justificate

 

      nu a fost cazul

 

     7

            - procentul de solicitari de la punctul 6  care au fost rezolvate in mai putin de 5  zile lucratoare

 

      nu a fost cazul  

 

 

                          CAPITALUL SOCIAL

 

                          La  31.12.2015  , societatea   inregistreaza    un capital  social subscris si varsat in suma de 143.637 lei , reprezentand un numar de 143.637 actiuni cu valoare nominala de 1 leu/ actiune, intregul pachet de actiuni fiind detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste, capital ramas nemodificat fata de anul precedent.   Capitalurile proprii  sunt în  valoare  de 4.678.652,00 lei, în crestere cu 96.536,00 lei,  fata  de an  precedent,  majorare datorata  rezervelor  din  repartizarile precedente ale  profitului rezultat,  repartizari în  vederea  realizarii de  investitii  în anul  următor, respectiv an 2015.

                  

                             REPARTIZAREA  PROFITULUI

 

                     In  ceeace  priveste  repartizarea profitului net realizat de societate, Consiliul de Administratie propune urmatoarea repartizare  legala :   

                                              - fond de participare la profit a salariatilor  10 %;

                                              - dividende cuvenite bugetului local 50%, din profitul net;

                                              - alte rezerve   40 %  din suma ramasa dupa repartizarea de mai sus;                    

                                    

                                              

                         Raportat   la    cele  expuse  mai   sus ,   va supunem spre analiza si aprobare :     

                                                                                 

                        

                            -   repartizarea profitului  in suma de 357.851,00 lei - profit  net 322.066 lei la  care  se  adauga  provizionul  din  prime  repartizate  salariatilor 35.785 lei- dupa cum urmeaza:

 

                                          - fond de participare la profit a salariatilor in suma de 35.785,00 lei.

 

                                          - dividende cuvenite bugetului local 50%, adica  suma de 161.033,00 lei       

                                          - alte rezerve in suma de 161.033,00 lei;

                                       

  

                             -  situatiile financiare  incheiate pentru anul 2015, cuprinzand bilantul la    

                            31.12.2015, contul de profit si pierdere la aceeasi data,  politici contabile si    

                            note explicative la situatiile financiare incheiate pentru anul 2015;

 

                             -  raportul cenzorilor;

 

                            -  rapoartul de gestiune intocmit de consiliul de administratie

 

 

 

                                                      CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE,

 

                                                                      PRESEDINTE,

 

                                                                       Marian Ionita