S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste

Nr. O.R.C. Dambovita J15/871/2005

CUI RO 17870232

Sediul in Targoviste, strada Calea Domneasca, nr. 171 A (parc Chindia)

Judetul Dambovita

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI asupra

SITUATIILOR FINANCIARE

intocmite la data de 31.12.2015 de catre

S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste

 

 

Comisia de cenzori compusa din Grigorescu Marian, Groza Dan Alexandru si Teodorescu Petre, a S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, inregistrata la ORC Dambovita sub nr. J15/871/2005, CUI 17870232, cu sediul in Targoviste, strada Calea Domneasca, nr. 171 A (parc Chindia), judetul Dambovita, in baza numirii de catre A.G.O.A., a procedat la verificarea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31.12.2015.

           

Situatiile financiare verificate sunt:

-          Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii intocmita la data de 31.12.2015 (Formular 10), Contul de profit si pierdere (Formular 20), Date informative (Formular 30), Situatia Activelor Imobilizate (Formular 40);

-          Notele explicative la Situatiile financiare

 

Responsabilitatea conducerii pentru raportarile financiare

Raspunderea pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor raportari financiare  revine conducerii S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

Aceasta responsabilitate, se refera la asigurarea reflectarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in conformitate cu standardele, respectarea normelor si procedurilor in vigoare, existenta unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea datelor financiare, care sa nu contina denaturari, omisiuni sau erori semnificative.

Verificarea efectuata de noi nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

 

Responsabilitatea Comisiei de Cenzori

 

Responsabilitatea noastra este ca, in baza verificarilor efectuate, sa prezentam  constatarile noastre asupra acestor raportari financiare.

Am realizat verificarile cu respectarea cerintelor etice si profesionale, in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca raportarile financiare nu contin denaturari semnificative si sunt intocmite in conformitate cu cadrul general acceptat de raportare financiar-contabila, si care, in prezentul raport, trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv de:

-          Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Ordinul Ministrului  Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

 

Din verificarile efectuate de noi rezulta in principal urmatoarele aspecte:

 

I.                   ASPECTE GENERALE

 

Societatea Comerciala ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste este inregistrata la ORC Dambovita sub nr. J15/871/2005, C.U.I. 17870232 si are sediul social in Targoviste, strada Calea Domneasca, nr. 171 A (parc Chindia), judetul Dambovita.

Activitatea principala desfasurata este inregistrata sub cod CAEN 8130 – Activitati de intretinere peisagistica.

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. este o societate cu capital integral de stat avand actionar Consiliul Local al Municipiului Targoviste cu o pondere de 100%.

 

II.                PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV:

 

ACTIVE IMOBILIZATE

 

Structura activelor imobilizate aflate in patrimoniul S.C. ECO-SAL 2005 S.A.:

 

           

Sold Initial

-lei-

Sold final

-lei-

Imobilizari necorporale

1.882

782

Constructii

36.643

72.103

Instalatii tehnice si masini

400.544

331.484

Alte instalatii, utilaje si mobilier

1.608

7.472

Imobilizari financiare

2.100

2.100

 

Pentru imobilizarile corporale amortizabile (874.730 lei valori brute) sunt inregistrate ajustari pentru depreciere (462.889 lei) intr-un procent de aprox. 53% fata de valoarea lor de intrare, iar la grupa “Instalatii tehnice si masini” amortizarea inregistrata pe costuri pana la data de referinta este de aprox. 58%.

 

Valoarea imobilizarilor corporale, este prezentata la valoarea de achizitie, iar la imobilizarile corporale la care au fost efectuate modernizari valoarea a fost majorata cu costurile aferente, din care au fost scazute  deprecierile constatate (amortizarea). 

Regimul de amortizare aprobat si utilizat este regimul liniar. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale, deoarece nu au fost constatate deprecieri ireversibile.

 

Contabilitatea imobilizarilor corporale se tine conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

STOCURI

 

Aprovizionarea cu materii prime, materiale si obiecte de inventar, se realizeaza pe baza de comanda (pentru cantitati mici), sau contract (pentru cantitati mari). Comanda si contractul de aprovizionare, sunt aprobate si semnate de catre persoanele imputernicite.

Bunurile aprovizionate, sunt inregistrate in contabilitate la costul de achizitie, si sunt date in consum in functie de normele de consum specific. Din soldul final al stocurilor (29.765 lei), ponderea o detin materiile prime (17.900 lei) si materialele consumabile (7.805 lei).

Uzura obiectelor de inventar, se inregistreaza pe costuri integral, la data la care se dau in folosinta. Stocurile sunt gestionate de personal calificat care se incadreaza in prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.

 

CREANTE

 

La data de 31.12.2015 Societatea inregistreaza creante in suma totala de 3.578.335 lei. Relatiile cu clientii (persoane juridice) sunt stabilite pe baza de contract sau comanda, aprobate de conducerea societatii comerciale. Soldul din balantele analitice corespunde cu soldul din balanta de verificare a conturilor sintetice. La data de 31.12.2015 Societatea nu inregistreaza provizioane pentru clienti incerti sau in litigiu.

Din totalul creantelor de incasat (3.578.335 lei), suma de 2.903.101 lei, adica un procent de aprox. 82%, reprezinta datorii ale clientului PRIMARIA Municipiului Targoviste catre SC ECO SAL 2005 S.A. care au depasit termenul de scadenta. Recomandam luarea de masuri care sa asigure incasarea imediata a acestor sume pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatii.

 

Contabilitatea creantelor se tine pe categorii de creante si pe fiecare persoana fizica sau juridica, conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

TREZORERIE

 

Disponibilitatile banesti din casierie, sunt gestionate de persoane ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor. Soldul conturilor de disponibilitati la data de 31.12.2015 este in suma de 1.001.512 lei.

Din verificarile efectuate de noi rezulta ca disponibilitatile banesti din evidenta contabila, corespund cu extrasele de cont si registrul de casa.

 

III.             CAPITALURI PROPRII

 

Situatia modificarilor capitalurilor proprii:

Structura capitalului

Propriu

 Sold initial

 -lei-

 Sold final

-lei-

Capital propriu TOTAL din care:

143.637

143.637

-capital subscris varsat

143.637

143.637

-capital subscris nevarsat

 

 

Prime de capital

 

 

Rezerve din reevaluare     Sold C

 

 

                                          Sold D

 

 

Rezerve

1.170.285

1.350.652

Rezultatul reportat Sold C

2.862.297

2.862.297

                               Sold D

 

 

Rezultatul curent         Sold C

405.897

322.066

                                    Sold D

 

 

Repartizarea profitului (-)

 

 

 

IV.             DATORII

 

Relatiile cu furnizorii, sunt stabilite pe baza de comanda sau contract, avizate si aprobate de catre conducerea societatii comerciale.

La data de 31.12.2015 Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul de stat, bugetul local, bugetele de asigurari sociale si sanatate si fonduri speciale. Soldurile din balantele analitice corespund cu soldurile din balanta de verificare sintetica.

Contabilitatea datoriilor se tine potrivit prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

 

V.                CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 

Sintetic, contul de Profit si pierdere se prezinta astfel:

 

Indicatori

Perioada precedent

-lei-

Perioada curenta

-lei-

Total venituri din care

4.090.867

3.831.473

-venituri din exploatare

4.085.216

3.825.861

-venituri financiare

5.651

5.612

-venituri extraordinare

0

0

Total cheltuieli din care

3.595.150

3.444.824

-cheltuieli de exploatare

3.595.150

3.444.824

-cheltuieli financiare

0

0

-cheltuieli extraordinare

0

0

Rezultatul brut

495.717

386.649

Rezultatul net

405.897

322.066

 

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din contabilitate.

Profitul net realizat in anul 2015, in suma de 322.066 lei este in scadere fata de perioada comparabila anului 2014. Aceasta situatie este determinata de reducerea Cifrei de afaceri, in ansamblu, pe de o parte si de mentinerea costurilor de realizare a serviciilor de cealalta parte.

 

Concluziile raportului cenzorilor

 

Avand in vedere verificarile efectuate in detaliu in perioada preliminara intocmirii raportarilor financiare, comisia de cenzori este in masura a se pronunta asupra urmatoarelor concluzii:

§     Evidenta contabila sintetica si analitica este organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

§     In balanta de verificare sintetica s-au preluat corect datele din conturile analitice si exista concordanta intre contabilitatea sintetica si contabilitatea analitica;

§     Datele din raportarile contabile si situatiile financiare, concorda cu datele din balanta de verificare si din registrele contabile;

§     Elementele patrimoniale sunt organizate pe gestiuni si pe locuri distincte de depozitare, si gestionate conform prevederilor Legii nr. 22/1969;

 

Avand in vedere rezultatele verificarilor efectuate in cursul anului 2015 precum si asupra situatiilor financiare, comisia de cenzori considera ca situatiile financiare reflecta imaginea fidela a patrimoniului si a situatiei financiare a societatii comerciale la data de 31.12.2015.

 

 

Comisia de Cenzori:

 

                                                                 Grigorescu Marian                                    

                       

Data:                                                          Teodorescu Petre                                                

30.03.2016                                         

                                                            Groza Dan Alexandru