Anexa nr. 1 H.C.L 205/18.08.2016

 

PROCEDURĂ
DE ACORDARE A EȘALONĂRII LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE

 DE CĂTRE ORGANUL FISCAL LOCAL   


ARTICOLUL 1

  Obiectul înlesnirilor la plată


(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante eșalonări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

(2) Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură.

(3) Perioda de eșalonarea la plată se stabilește în funcție de cuantumul total al obligațiilor fiscale pentru care se solicită eșalonarea, în cazul contribuabililor persoane fizice și în funcție de cuantumul total al obligațiilor fiscale pentru care se solicită eșalonarea și a datoriilor totale în cazul persoanelor juridice astfel:

a) în cazul persoanelor fizice:

a.1. pentru obligații fiscale în sumă totală cuprinsă între 500 – 5.000 lei, perioada de eșalonare este de 1 an;

a.2. pentru obligații fiscale în sumă totală cuprinsă între 5.001 – 15.000 lei, perioada de eșalonare este de 2 ani;

a.3. pentru obligații fiscale în sumă totală mai mare de 15.000 lei, perioada de eșalonare este de 3 ani;

b) în cazul persoanelor juridice:

b.1 pentru obligații fiscale în sumă totală cuprinsă între 5.000 – 20.000 lei și:

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 > 1% și < 5%, perioada de eșalonare este de 6 luni;

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 => 5%, perioada de eșalonare este de 1 an;

b.2 pentru obligații fiscale în sumă totală cuprinsă între 20.001 – 100.000 lei și:

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 > 1% și < 5%, perioada de eșalonare este de 1 an;

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 => 5%, perioada de eșalonare este de 1,5 ani;

b.3 pentru obligații fiscale în sumă totală cuprinsă între 100.001 – 500.000 lei și:

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 > 1% și < 5%, perioada de eșalonare este de 1,5 ani;

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 => 5%, perioada de eșalonare este de 2 ani;

b.4 pentru obligații fiscale în sumă totală mai mare de 500.000 lei și:

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 > 1% și < 5%, perioada de eșalonare este de 2 ani;

- (obligații fiscale / datorii totale) x 100 => 5%, perioada de eșalonare este de 3 ani;

c) atât în cazul persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eșalonare la plată solicitată de debitor.

(4) Consiliul Local poate extinde perioada de eșsalonare la plată până la cel mult  5 ani.

(5) Prin obligații fiscale se înțelege:

a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului local, precum și obligațiile fiscale accesorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal local;

c) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor  fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

(6) Prin datorii totale se înțelege datoriile totale înregistrate în contabilitatea firmei în luna premergătoare depunerii cererii.


ARTICOLUL 2

  Organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plată

 

(1)     Competența de acordare a înlesnirilor la plată revine organului fiscal local care are în administrare obligațiile fiscale pentru care se solicită înlesnirea la plată prin comisiile special înființate în acest sens (o comisie pentru contribuabili persoane fizice și o comisie pentru contribuabili persoane juridice).

(2)  Cererea depusă de debitor la organul fiscal local se soluționează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, prin emiterea unei decizii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și a unei decizii de amânare la plată a sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, după caz, conform formularelor nr. 1-3.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul cererii depuse de debitorii cu risc fiscal mic, în condițiile art. 206 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aceasta se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent și nu mai trebuie aprobată prin hotărâre a Consiliului Local. Acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal competent și data depunerii garanției de către debitor.   

(4) În cazul persoanelor juridice care trebuie să anexeze la cererea de acordare a eșalonărilor la plată situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, precum și situația privind indicatorii orientativi și alte informații, se vor folosi formularele nr. 4 și 5.

(5) Pentru verificarea condițiilor prevăzute la art. 206 alin. (3) lit. a) și d) - f) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal va solicita informații de la serviciile/birourile/compartimentele care le gestionează. În acest sens, serviciile/birourile/compartimentele vor completa, în mod corespunzător, un referat prin utilizarea formularului nr. 6.

 (6) Debitorii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit, potrivit art. 18 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

Condiții de acordare a eșalonării la plată

 

(1) Pentru acordarea unei eșalonări la plată de către organul fiscal local, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deținute de organul fiscal; 

 b) să aibă constituită garanția potrivit art 7 din prezenta procedură; 

 c) să nu se afle în procedura insolvenței; 

 d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare; 

e) să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită. 

f) raportul dintre obligațiile fiscale pentru care se solicită eșalonarea fiscală, evidențiate în certificatul de atestare fiscală și datoriile totale ale persoanei juridice evidențiate în situațiile contabile în luna premergătoare depunerii cererii, trebuie sa fie mai mare de 1%.

g) să nu fi beneficiat în ultimele 12 luni de o altă facilitate fiscală acordată de Municipiul Târgoviște.

(2) Pe lângă condițiile prevăzute la alin. (1), debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. 

 (3) Condiția prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), în situația debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de prezenta procedură, organul fiscal poate acorda eșalonarea la plată dacă sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute la alin. (1). În acest caz, 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora nu se amână la plată și se includ în eșalonare.

 (5) Eșalonarea la plată nu se acordă pentru: 

   a) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul prezentei proceduri, care și-a pierdut valabilitatea; 

   b) obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală; 

   c) obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; 

   d) obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente. 

(6) Eșalonarea la plată nu se acordă nici pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

 

ARTICOLUL 4
  Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante

 

     (1) După primirea cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, organul fiscal competent, prin comisie, verifică:

a) dacă cererea conține elementele prevăzute în formularul nr. 11;

b) dacă cererea este însoțită de documentele prevăzute în formularul nr. 11;

c) dacă au fost depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, după caz;

d) dacă există sume de rambursat/de restituit/de plată de la buget.

(2) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), organul fiscal competent, prin comisie, îndrumă debitorii în privința drepturilor și obligațiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la plată.

(3) În situația în care a/au fost emisă/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire și/sau acte de individualizare a obligațiilor de plată de la buget, organul fiscal competent efectuează înregistrarea compensării potrivit art. 167 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.

(4) În vederea soluționării cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale și a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare: un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul înlesnirilor la plată.

(5) În cazul în care există diferențe între sumele solicitate de către debitor în cerere și cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea debitorului la sediul său pentru clarificarea situației fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite debitorului odată cu certificatul de atestare fiscală. Dispozițiile art. 56 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

(6) Termenul de clarificare a neconcordanțelor și de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală inițial. Termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) sau (3), după caz, se prelungește în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 5
            Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale

 

(1) După eliberarea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal, prin comisie, verifică:

a) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) -e) și alin. (2) din procedură;

b) dacă cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 1 din procedură.

(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din procedură, referitoare la dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare, se analizează și se stabilește de organul fiscal, prin comisie, pe baza documentelor referitoare la încasările și plățile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, a programului de restructurare sau de redresare financiară prezentat de debitor ori a altor informații și/sau documente relevante prezentate de debitor sau deținute de organul fiscal. În această analiză sunt relevante evoluția pozitivă a capacității financiare de plată pe perioada eșalonării, precum și sustenabilitatea acesteia.

 (3) În cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultății generate de lipsa temporară de disponibilități bănești se au în vedere și indicatorii orientativi, precum și alte informații prevăzute în formularele nr. 4 și nr. 5.

(4) După verificarea condițiilor prevăzute la alin. (1), comisia, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmește referatul "A" (formularul nr. 7).

(5) Referatul "A" va fi însoțit de documentele ce dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).

(6) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (4), comisia întocmește acordul de principiu, (formularul nr. 8) sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale cu precizarea condiției care nu a fost respectată. Fiecare document se emite în două exemplare.

 (7) Acordul de principiu, însoțit de toate documentele justificative se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. După aprobare un exemplar al acordului de principiu sau al deciziei de respingere se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirilor.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) - e) și alin. (2) din procedură, acordul de principiu sau după caz decizia de respingere, nu se supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, pentru următorii debitori:

a) instituții publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

b) autoritățile/serviciile publice autonome înființate prin lege organică;

c) unitățile și instituțiile de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

d) instituțiile de învățământ superior de stat;

e) persoane fizice care solicită înlesniri la plata obligațiilor fiscale de până la 5.000 lei;

f) persoane juridice care solicită înlesniri la plata obligațiilor fiscale de până la 20.000 lei.

   (9) Prin acordul de principiu, se stabilește perioada de eșalonare, data până la care este valabilă garanția, în cazul în care aceasta este constituită sub forma scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție, precum și cuantumul garanției, cu menționarea sumelor eșalonate la plată, a sumelor amânate la plată, a majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare la plată, a procentului de 16% prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b), aplicat la totalul sumelor eșalonate și amânate la plată.

   (10) Comisia emite decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale în următoarele situații:

a) pentru obligațiile fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) și (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ori de câte ori în cerere sunt  înscrise și astfel de sume;

   b) nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a eșalonării la plată;

   c) debitorul nu depune documentele justificative necesare soluționării cererii;

   d) cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată prevăzute într-o cerere anterioară, care a fost respinsă;

   e) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată, a obligațiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eșalonare la plată.

 (11) Anterior emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, comisia efectuează audierea debitorului potrivit art. 9 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, comisia va întocmi un proces-verbal de audiere.

 

Articolul 6

Majorări de întârziere

 

   (1) Pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eșalonări la plată, pentru obligațiile fiscale principale eșalonate sau amânate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului. 

   (2) Pe perioada eșalonării și/sau amânării la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale

eșalonate sau amânate la plată, se amână la plată. În situația în care sumele eșalonate sau amânate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează. 

 (3) De la data depunerii cererii de eșalonare la plată și până la emiterea dispoziției de eșalonare la plată, se calculează majorări de întârziere în conformitate cu prevederile art. 183 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, majorările de întârziere fiind evidențiate în prima rată din graficul de eșalonare sau în fiecare rată din graficul de eșalonare, după caz.


ARTICOLUL 7

  Garanții

 

   (1) În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, debitorii trebuie să constituie garanții astfel: 

a) în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din eșalonare, reprezentând obligații fiscale locale eșalonate și majorări de întârziere calculate, în cazul eșalonărilor la plată, sau o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate și majorările de întârziere calculate și numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată; 

b) în cazul persoanelor juridice garanția trebuie să acopere totalul obligațiilor fiscale eșalonate și/sau amânate la plată, plus 16% din acestea.

   (2) Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată potrivit art. 208 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanții. 

   (3) Garanțiile pot consta în: 

a) mijloace bănești consemnate pe numele debitorului la dispoziția organului fiscal la Trezoreria Municipiului Tîrgoviște; 

b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului; 

d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligațiilor fiscale ale debitorului pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent.

   (4) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile de către organul fiscal competent, la cererea temeinic justificată a debitorului.

   (5) În cazul în care debitorul constituie garanție sub forma scrisorii de garanție sau poliței de asigurare de garanție, după caz, acestea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)            denumirea entității emitente a scrisorii de garanție sau a poliței de asigurare de garanție, după caz;

   b) data emiterii scrisorii de garanție sau a poliței de asigurare de garanție, după caz, și perioada de valabilitate a acestora. În acest caz, scrisoarea de garanție sau polița de asigurare de garanție, după caz, trebuie să aibă mențiunea că perioada de valabilitate este cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată;

   c) valoarea scrisorii de garanție sau a poliței de asigurare de garanție, după caz;

   d) obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanție sau polița de asigurare de garanție, după caz;

   e) semnăturile autorizate conform competențelor stabilite;

   f) angajamentul ferm al entității emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiționat și irevocabil, la solicitarea organului fiscal competent.

   (6) În cazul în care debitorul oferă bunuri potrivit alin. (3) lit. c), organul fiscal competent dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu excepția cazului în care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind măsurile asigurătorii din titlul VII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător numai în ceea ce privește indisponibilizarea bunurilor.

   (7) În cazul bunurilor oferite drept garanție potrivit alin. (3) lit. c) și d), debitorul trebuie să prezinte următoarele documente:

   a) actul de proprietate asupra bunului;

   b) raportul de evaluare a bunului;

   c) extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;

   d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, în cazul bunurilor mobile;

   e) fișa mijloacelor fixe.

   (8) Raportul de evaluare se întocmește de un expert evaluator independent, autorizat în condițiile legii, iar costul evaluării se suportă de către debitor.

   (9) În cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde și valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.

   (10) În cazul în care bunurile debitorului oferite drept garanție sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligațiile fiscale ce formează obiect al înlesnirilor la plată, iar valoarea acestora acoperă valoarea prevăzută la alin. (1), debitorul are obligația de a prezenta, în termenul prevăzut la alin. (1), raportul de evaluare și celelalte documente prevăzute la alin. (7).

   (11) În cazul în care bunurile debitorului oferite drept garanție sunt deja sechestrate de organul fiscal atât pentru obligațiile fiscale ce formează obiect al înlesnirilor la plată, cât și pentru alte obligații ce nu formează obiect al înlesnirilor la plată, valoarea garanției trebuie să acopere valoarea obligațiilor eșalonate la plată, valoarea majorărilor de întârziere amânate la plată, majorarea datorată pe perioada eșalonării, procentul 16% prevăzut la alin. (1) lit. b), aplicat la totalul sumelor eșalonate și amânate la plată, precum și valoarea obligațiilor ce nu formează obiect al înlesnirilor la plată pentru care s-a instituit sechestrul. Dispozițiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător.

(12) În cazul în care, pe parcursul derulării eșalonărilor la plată, garanția constituită se execută de către un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, în favoarea organului fiscal competent, nu acoperă valoarea garanțiilor prevăzute la alin. (1), debitorul are obligația reîntregirii acesteia, pentru obligațiile fiscale rămase nestinse din înlesnirea la plată plus procentul de 16%, în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alți creditori.

 

 

ARTICOLUL 8
  Procedura de emitere a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare

 

   (1) În situația în care debitorul a depus garanțiile în cuantumul prevăzut în acordul de principiu, precum și documentele prevăzute la art. 7 alin. (7), în termenul legal, organul fiscal, prin comisie, emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de amânare la plată a 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora. Fiecare decizie se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirilor la plată. Dacă debitorul constituie garanție sub forma scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție, după caz, atât decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, cât și decizia de amânare la plată a 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora se emit în 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunică entității emitente a scrisorii de garanție bancară sau a poliței de asigurare de garanție, după caz.

   (2) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau debitorul nu depunde garanția în cuantumul prevăzut în acordul de principiu, precum și documentele prevăzute la art. 7 alin. (7), în termenul legal, organul fiscal, prin comisie, emite decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale fiscale cu precizarea condiției care nu a fost respectată. Documentul se emite în două exemplare dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un alt exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul eșalonării.

   (3) Eșalonarea la plată se acordă pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale. Numărul de luni este dat de numărul de rate de eșalonare.

   (4) Rata de eșalonare reprezintă obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv majorările de întîrziere datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz. Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare.

   (5) Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

   (6) De la data comunicării deciziei de eșalonare la plată, măsurile de executare silită începute, se suspendă pentru sumele ce fac obiectul eșalonării.

  
ARTICOLUL 9

  Condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată

 

   (1) Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile fiscale își menține valabilitatea în condițiile în care debitorul: 

a)   respectă cuantumul și termenele de plată din graficul de eșalonare; 

b)   achită obligațiile fiscale administrate de organul fiscal care nu fac obiectul eșalonării la plată și care au termenul de plată expirat, până la primul termen de plată din graficul de eșalonare;

c)    achită toate obligațiile fiscale administrate de organul fiscal cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată și până la finalizarea eșalonării la plată, în termenele legale de plată;

d)   respectă pe toată perioada de eșalonare, termenele legale cu privire la depunerea declarațiilor fiscale.

e)    achită, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată, obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea deciziei de eșalonare la plată, precum și amenzile de orice fel, cu excepția situației în care debitorul a solicitat eșalonarea la plată a acestor sume;

f)    achită sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii;  

g)   nu intră sub incidența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. c) și d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

(2) În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent comunică debitorului decizia de finalizare a eșalonării la plată (formularul nr. 9), iar majorările de întârziere amânate la plată (50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora) se anulează. 

 

ARTICOLUL 10
  Pierderea valabilității înlesnirilor la plată


(1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1), organul fiscal competent va emite decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, conform formularului nr. 10. Decizia se emite în două exemplare; un exemplar al deciziei se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.

(2) Pierderea valabilității eșalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. Organul fiscal execută garanțiile în contul obligațiilor fiscale rămase nestinse, potrivit legii.

(3) În scopul efectuării stingerii, vechimea sumelor reprezentând rate rămase nestinse ca urmare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, este data pierderii valabilității înlesnirilor la plată, potrivit art. 199 alin. (1) și art. 208 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 11
  Reguli speciale privind fuziunea/divizarea debitorilor

 

(1)       În situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată debitorul fuzionează/se divizează, acesta este obligat să prezinte organului fiscal competent proiectul de fuziune/divizare în momentul în care acesta își produce efectele potrivit legii și actele justificative ale fuziunii/divizării.

(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent înștiințează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, în urma repartizării soldului obligațiilor fiscale și preluarea obligațiilor fiscale eșalonate la plată, emite și comunică debitorului nou creat o nouă decizie de eșalonare la plată.

(3) În cazul în care debitorul/debitorii rezultat/rezultați în urma unei fuziuni/divizări nu depune documentele prevăzute la alin. (1), însă organul fiscal competent constată din oficiu operațiunea de fuziune/divizare, în termen de 30 de zile de la data constatării, acesta înștiințează debitorul/debitorii cu privire la sumele care trebuie achitate.

(4) Sumele trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată și reprezintă condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată acordată.

   
ARTICOLUL 12

  Contestarea deciziilor

 

Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestație în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

   
ARTICOLUL 13

  Evidența și monitorizarea înlesnirilor la plată

 

Organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată organizează evidența înlesnirilor la plată și urmăresc modul de respectare a acestora.

   
ARTICOLUL 14

  Dispoziții finale

 

(1) Organul fiscal competent care emite decizia de eșalonare la plată poate îndrepta erorile din conținutul acesteia, din oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de îndreptare a erorii. Decizia de îndreptare a erorii produce efecte față de debitor de la data comunicării acesteia, potrivit legii. 

(2) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată s-au stins obligații fiscale prin orice modalitate prevăzută de Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și care sunt cuprinse în suma care face obiectul eșalonării la plată, debitorul achită ratele eșalonate până la concurența sumei rămase de plată. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care, până la emiterea deciziei de eșalonare la plată, se constată că s-au stins mai mult de 50% din obligațiile fiscale care fac obiectul eșalonării la plată, la cererea debitorului, organul fiscal competent eliberează un nou certificat de atestare fiscală, caz în care prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător. 

(4) În caz de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plată, contribuabilul poate depune o nouă astfel de cerere numai după trecerea a 12 luni de la data comunicării dispoziției de respingere a cererii.

(5) Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile legii (Codul de Procedură Fiscală)

(6) Formularele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

(7) Prezenta procedură se aplică și cererilor de acordare a eșalonării la plată în curs de soluționare la data de 30 iunie 2016.

 

       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   prof. Ciprian Prisăcaru                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                                                                                                                                                   Formularul nr. 1

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

   
DECIZIE

de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale

 

 

        Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului

              Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .    Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

În temeiul prevederilor Titlului VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale HCL ......../.................... pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal local, având în vedere cererea dumneavoastră nr. .................... din data de ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..............din data de ...................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ..............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Titlul VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”,  Capitolul IV, " Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

se emite următoarea decizie:

 

Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ...... luni a obligațiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale

Obligații fiscale

Obligatia fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

TOTAL

0

1

2

3

4 = 2 + 3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.

                        Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                                              

                                   

Conducătorul organului fiscal local

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . .

   

                                                                         Întocmit,

                                                                  Comisia de specialitate

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                                                                                         Formularul nr. 2

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

   
DECIZIE

de amânare la plată a majorărilor de întârziere

ce reprezintă componenta de penalitate a acestora

 

        Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului

              Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .    Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

În temeiul prevederilor Titlului VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale HCL ......../.................... pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal local, având în vedere cererea dumneavoastră nr. .................... din data de ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..............din data de ...................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ..............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Titlul VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată",  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

 

se emite următoarea decizie:

 

Se acordă amânarea la plată a obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate la plată, în sumă totală de .................... lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale

Obligații fiscale

Obligatia fiscală principală

Majorări de întârziere 50%

TOTAL

0

1

2

3

4 = 2 + 3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.

                        Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                                              

                                   

Conducătorul organului fiscal local

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . .

 

                                                                         Întocmit,

                                                                  Comisia de specialitate

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                              Formularul nr. 3

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

   
DECIZIE

de respingere a cererii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale

 

 

        Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului

              Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .    Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

În temeiul prevederilor Titlului VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale HCL ......../.................... pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal local, având în vedere cererea dumneavoastră nr. .................... din data de ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..............din data de ...................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ..............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Titlul VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

 

se emite următoarea decizie:

 

se respinge cererea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale

 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Temeiul de drept: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consecințele respingerii cererii de modificare a deciziei de eșalonare prevăzute la art. 195 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

Sumele prevăzute în Certificatul de atestare nr. ............... din data de................ trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.

Mențiuni privind audierea contribuabilului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.

                        Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                                   

Conducătorul organului fiscal local

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . .

 

            Formularul nr. 5

   
SITUAȚIA

privind indicatorii orientativi și alte informații

 

 

I. Indicatori orientativi

1. Deficit/Excedent de numerar

2. Capitaluri proprii negative

3. Îndatorare financiară calculată ca raport:

              

Total datorii

(datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu)

---------------------------------------------------------------------- x 100

Cifra de afaceri

 

4. Lichiditate globală:

  Active circulante

Lg = ----------------------------------

Datorii totale sub 1 an

5. Solvabilitate:

Total active

                                                      S = -----------------------

Total datorii

II. Alte informații

1. Situația soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă

2. Situația soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă

3. Situația soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic și analitic pentru: administratori, asociați, acționari, directori

4. Situația soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă

 Datele de identificare a contribuabilului               Datele de identificare a împuternicitului

      Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .      Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                Formularul nr. 6

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

REFERAT

                        Subsemnatul(a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având funcția de . . . . . . . . . . . . . în cadrul Serviciului de Impozite și Taxe Locale al Municipiului Târgoviște, ca urmare a cererii nr. . . . . ./ . . . . . . . . . . . . depusă de contribuabilul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . , am constatat că au fost / nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 206 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale HCL ........./................. pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de acordare a eșalonării la plată a contribuabililor din  Municipiul Târgoviște, respectiv:

 

Condiții de încadrare în categoria ”contribuabil cu risc fiscal mic”

Modul de respectare a condițiilor:

a) Nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

           DA

           NU

b) Niciunul dintre administratori și/sau asociați nu a deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate.

 

            DA

 

           NU

c) Nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente.

            DA

           NU

d) Nu are obligații fiscale restante mai vechi de 6 luni.

            DA

           NU

e) Nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

            DA

           NU

f) Persoana juridică a fost înființată de minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

            DA

           NU

 

Îndeplinirea condițiilor de mai sus este certificată de următoarele servicii / birouri / compartimente furnizoare de informații:

      Semnătură

Serviciu/Birou/Compartiment                                                           Șef serviciu/birou/compartiment

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . .

 

Serviciu/Birou/Compartiment                                                           Șef serviciu/birou/compartiment

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . .

 

Serviciu/Birou/Compartiment                                                           Șef serviciu/birou/compartiment

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . .

 

                     Avizat

      Șef Serviciu Impozite și Taxe                                                                        Întocmit

                                                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                              Formularul nr. 7

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .


REFERAT „A”

 

 

            Subsemnatul(a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având funcția de . . . . . . . . . . . . . în cadrul Serviciului de Impozite și Taxe Locale al Municipiului Târgoviște, ca urmare a cererii nr. . . . . ./ . . . . . . . . . . . . depusă de contribuabilul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . ., precum și a Certificatului de atestare fiscală nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., împreună cu comisia de specialitate înființată în acest sens, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în Titlul VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale HCL ........./................. pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de acordare a eșalonării la plată a contribuabililor din  Municipiul Târgoviște și am constatat următoarele :

  Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

 

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor:

a) Are depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

           DA

           NU

b) Se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.

            DA

           NU

c) Are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare.

            DA

           NU

d) Nu se află în procedura insolvenței.

            DA

           NU

e) Nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare.

            DA

           NU

f) Nu s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

          

            DA

     

           NU

g) Au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii.

           DA

           NU

h) Cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 184 alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

  

           DA                           

 

           NU

i) Cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă.

 

           DA

 

            NU

 

  Date de analiză

 

            Se menționează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilități bănești a contribuabilului și capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eșalonare.

     Alte mențiuni . . . . . . . . . .   

  Concluzii

 

   a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit. . . .

   b) Se propune respingerea potrivit art. 3 lit. . . . . . . . . . .

   c) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de . . . . . . . . . . luni, pentru următoarele obligații fiscale:

 

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale

Obligații fiscale

Obligatia fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

TOTAL

0

1

2

3

4 = 2 + 3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

                        De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 din procedură, Certificatul de atestare fiscală nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., precum și celelalte documente prevăzute de HCL ........./................. pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de acordare a eșalonării la plată a contribuabililor din  Municipiul Târgoviște.

 

   

                        Avizat

      Șef Serviciu Impozite și Taxe

Întocmit,

Comisie de specialitate

                                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                              Formularul nr. 8

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .


ACORD DE PRINCIPIU

 

 

        Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului

              Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .    Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

 

În temeiul prevederilor art. 192 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale HCL ......../.................... pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de acordare a eșalonării la plată a contribuabililor din  Municipiul Târgoviște, de către organul fiscal local, 

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ...............,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Titlul VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV, "Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,   

1. Se emite prezentul acord de principiu privind:   

a) eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale în sumă totală de ..............., reprezentând:

 

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale

Obligații fiscale

Obligatia fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

TOTAL

0

1

2

3

4 = 2 + 3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

b) amânarea la plată a obligațiilor fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale prevăzute la lit. a) în sumă totală de ........., reprezentând:

 

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale

Obligații fiscale

Obligatia fiscală principală

Majorări de întârziere 50%

TOTAL

0

1

2

3

4 = 2 + 3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

2. Perioada pentru care se acordă eșalonarea la plată este de .......... luni.   

3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, trebuie să constituiți garanții conform art. 185 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, astfel:   

a) în situația în care garanțiile sunt numai sub formă de scrisoare de garanție bancară/poliță de asigurare de garanție sau mijloace bănești consemnate pe numele contribuabilului la dispoziția organului fiscal competent, la o unitate a Trezoreriei Statului, dobânda datorată pe perioada eșalonării este de ............... lei, iar garanțiile trebuie să acopere suma de ............... lei;   

b) în situația în care garanțiile sunt sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent în vederea executării obligațiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane, libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul Municipiului Târgoviște, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 193 alin. (16) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ori o combinare a garanțiilor menționate anterior cu cele prevăzute la lit. a), dobânda datorată pe perioada eșalonării este de ............... lei, procentul stabilit potrivit art. 193 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este de .......... %, iar garanțiile trebuie să acopere suma de ............... lei.   

4. În situația în care constituiți garanții conform art. 193 alin. (6) lit. c) și d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, să depuneți la organul fiscal competent raportul de evaluare.   

5. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală nr. ............... din data de ..............., trebuie să constituiți garanții conform art. 206 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării la plată, precum și a penalităților de întârziere ce pot face obiectul amânării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală, respectiv în sumă de ............ lei.   

6. În situația în care constituiți garanții sub formă de scrisoare de garanție bancară/poliță de asigurare de garanție, perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară/poliței de asigurare de garanție trebuie să fie cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată, respectiv data de ...............

 

 

    Conducătorul unității fiscale                   

Numele și prenumele .......................                   

Semnătura și ștampila unității ...........                                                              

 

Întocmit,

                                                                                                                      Comisia de specialitate

 

                                                          

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                              Formularul nr. 9

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

   
DECIZIE

de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

 

        Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului

              Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .    Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

    În temeiul prevederilor art. 194 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale HCL ......../.................... pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal local, vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.  . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . ., a fost finalizată la data de . . . . . . . . . . , întrucât sumele eșalonate au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată prevăzute la art. 9 din cadrul Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată.

    Consecințele finalizării eșalonării la plată: . . . . . . . . . .

    Mențiuni privind audierea contribuabilului: . . . . . . . . . .

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal,  sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

  luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Titlul VII, ”Colectarea creanțelor fiscale”,  Capitolul IV, " Înlesniri la plată", din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

                      

Conducătorul organului fiscal local

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . .                                         Întocmit,

                                                                                                          Comisie de specialitate

               

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                              Formularul nr. 10

Serviciul de Constatare, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

   
DECIZIE

de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

 

        Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului

              Denumirea/Numele și prenumele                        Denumirea/Numele și prenumele

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . .    Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . .

 

    În temeiul prevederilor art. 199 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale HCL ......../.................... pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal local, vă comunicăm că eșalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. ......................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea începând cu data de .................... .   

Suma rămasă de plată din eșalonare este în cuantum de .................... .

 Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Temeiul de drept:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consecințele pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Mențiuni privind audierea contribuabilului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal,  sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.    

 

Conducătorul organului fiscal local

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . .                                                     Întocmit,

                                                                                                          Comisie de specialitate

               

Formularul nr. 11

 

CONȚINUT CERERE
de acordare a eșalonării la plată

și documentele justificative anexate acesteia

 

   ARTICOLUL 1
  Dispoziții privind cererea de acordare a eșalonării la plată


(1) Eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la registratura Primăriei Municipiului Târgoviște, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire.

 (2) Cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

   a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum și datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

   b) perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, exprimată în luni, și motivarea acesteia;

   c) suma totală pentru care se solicită eșalonare la plată și/sau amânare la plată, după caz, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului local și, în cadrul acestuia, pe obligații fiscale principale și accesorii;

   d) justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești și cauzele acesteia;

   e) mențiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza actelor normative în materie de înlesniri la plată;

   f) mențiuni referitoare la bunurile în proprietate, în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garanțiilor la nivelul prevăzut de art. 185 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, după caz;

   g) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(3) Cererea de acordare a eșalonării la plată, depusă în condițiile art. 206 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină elementele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c), e) și f), precum și precizarea expresă că se solicită eșalonarea la plată cu încadrarea în categoria debitorilor cu risc fiscal mic sau invocarea temeiului legal, respectiv art. 206.

(4) În cazul solicitării unei eșalonări în temeiul art. 206 alin. (5), cererea trebuie depusă anterior împlinirii scadenței sau termenului de plată prevăzute la art. 154 și 156 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

   
ARTICOLUL 2
  Documente justificative anexate cererii de acordare a eșalonării la plată

 

(1) La cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează următoarele documente:

   a) declarația pe propria răspundere a debitorului din care să reiasă că nu se află sub incidența legislației privind insolvența, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, și că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit legislației privind insolvența, și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

   b) documente sau informații relevante în susținerea cererii.

(2) În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează și următoarele documente:

   a) copia ultimei situații financiare anuale și semestriale (bilant) depuse la organul fiscal competent, dovada depunerii;

   b) situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale însoțite de copii ale balantelor de verificare lunare;

   c) copia balanțelor de verificare corespunzătoare bilanțurilor solicitate la lit. a);

   d) programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare;

   e) situația privind indicatorii orientativi și alte informații.

(3) În cazul debitorilor prevăzuți la art. 193 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează și documente din care să rezulte regimul juridic al bunurilor.

(4) În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează și următoarele documente:

a)         copie după actul de identitate al solicitantului, al soțului sau soției și/sau a coproprietarilor după caz;

b)         adeverință de venit de la locul de muncă, însoțită de extras din Revisal pentru soț/soție, cupon de pensie soț/soție, decarație pe proprie răspundere că realizează alte venituri, pentru persoanele majore care locuiesc împreună cu solicitantul, susținută cu documente justificative;

c)          registrul-jurnal de încasări și plăți sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile debitorului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate și asocierilor;

d) programul de redresare financiară sau orice alt document similar, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare.

(5) În cazul cererilor depuse în condițiile art. 206 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice și persoanele fizice anexează și următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a administratorului/administratorilor și/sau asociaților din care să rezulte că nu au deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate. Declarația poate fi și comună;

b) declarația debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că respectivul debitor nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești.