Anexa 1 la HCL nr. 203/18.08.2016         

 

 

 

PROCEDURĂ DE SISTEM

privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei

 

 

 

1.  LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII DE SISTEM

 

Nr.

crt.

Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si prenumele

 

Functia

 

Data

 

Semnatura

0

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Ene Constantin Cristian

Sef serviciu

 

 

1.2.

Verificat

 

Iordache Marcela

 

Director adjunct

 

 

1.3.

Verificat

Badea Ionela

Director economic adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII  DE SISTEM

Nr.

crt.

Editia sau, dupa caz,

 revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

0

1

2

3

4

2.1.

Editia I

 

 

 

 

 

3. LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA SAU, DUPA CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Nr.

crt.

Scopul difuzarii

Ex. nr.

Compartiment/birou

Functia

Nume si prenume

Data

Semnatura

0

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.2

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.3

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.4

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.5

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.6

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

3.7

Informare si aplicare

  1.  

Biroul de Servicii Comunitare

 

 

 

 

 

4. Scopul procedurii de sistem

Serviciul de transport public local de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea mai multor principii, printre care și cel care se referă la protecția categoriilor sociale defavorizate, prin suportarea costului transportului de la bugetul local. La aceasta data gestiunea serviciilor de transport public local pe raza municipiului Targoviste este asigurata de S.C A.I.T.T. S.R.L.

 

5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem

Prezenta procedură se referă la distribuirea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensii mai mici sau egale cu 800 lei.

Procedura se aplică de către Biroul de Servicii Comunitare din cadrul Serviciului financiar contabil al Direcției de Asistență Socială.

 

6. Documente de referință

6.1. Acte normative

·      Legea 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificările și completarile ulterioare;

·      Legea 273/2006 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

·      HCL 412/28.10.2008 privind acordarea unor facilitati pensionarilor din municipiul Targoviste;

·      Adresa nr. 26451/14.07.2016 emisă de C.N.P.P Dâmbovița;

·      Adresa nr. 36442/14.07.2016 emisă de S.C. A.I.T.T. S.R.L.

 

            6.2. Alte documente ale DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGOVIȘTE

·      Regulamentul de organizare și funcționare;

·      Regulamentul intern al Instituției.

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor

7.1. Definiții ale termenilor

Nr.crt.

Termenul

Definiția

1.

Pensionar

Persoana pensionată în sistemul public de pensii

 

7.2.            Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

HCL

Hotărâre a Consiliului Local

2.

Nr.

număr

3.

Ex.

exemplar

4.

RU

Resurse umane

5.

PS

Procedură de sistem

6.

DAS

Directia de Asistență Socială

7.

A.I.T.T.

Asociatia Investitorilor Transport Târgoviște

8.

P.M.T.

Primaria Municipiului Târgoviște

9.

C.I.

Carte de identitate

10.

B.I.

Buletinul de identitate

 

8.    Roluri și responsabilități:

8.1. Cele 5 persoane cu studii medii din cadrul Biroului de servicii comunitare au obligatia de:

·      a pune la dispoziție cererea și declarația tip;

·      a primi cererea și declarația tip împreună cu documentul/documentele care atestă venitul (trebuie să fie datat cu o luna anterioară solicitării tichetelor de călătorie) și copie CI/BI (valabil) care să ateste faptul ca pensionarul locuiește în municipiul Târgoviște;

·      a înregistra cererea în registrul D.A.S;

·      a elibera tichetele de călătorie și a înregistra într-un borderou care cuprinde: numele și prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul de călătorie, seria și numărul CI/BI al pensionarului, seria și numărul tichetului de călătorie eliberat;

·      a verifica dacă pe formularul de cerere beneficiarul a semnat ca a primit tichetele de călătorie.

 

8.2. Economistul are obligația:

·      la sfârșitul lunii va întocmi un centralizator (la sediul D.A.S) cu privire la numărul de tichete de călătorie distribuite în luna respectivă pentru luna viitoare și va transmite câte un exemplar la A.I.T.T și P.M.T;

·      va solicita prin adresă lunară borderoul privind biletele de călătorie utilizate de la A.I.T.T, care se vor primi pe baza de borderou de predare primire;

 

8.3. Coordonatorul biroului  are obligația de:

·      a stabili atribuțiile aferente fiecărei persoane implicate în procesul de distribuire a tichetelor de călătorie pentru pensionarii cu pensie mai mică sau egală cu 800 lei;

·      a transmite compartimentului Resurse Umane sau responsabilului cu R.U fișele de post modificate cu atribuțiile în acest sens;

·      a distribui personalului din subordine, sub semnătură de primire prezenta procedură;

·      a respecta prevederile prezentei proceduri referitoare la întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post.

 

8.4. Biroul Resurse Umane administrează fișele de post și are următoarele responsabilități:

·      de a furniza, ori de câte ori este necesar, consultanță pentru elaborarea, actualizarea și revizuirea fișelor de post;    

·      de a verifica corectitudinea fișelor de post din punct de vedere al formei conform prevederilor legale în vigoare și pe fond conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a institutiei și actul normativ de infiintare si functionare a institutiei, cu modificările și completările ulterioare;

·      de a transmite conducătorilor de compartimente, în format electronic sau de hârtie, după caz, fișele de post aprobate ale angajaților pentru a fi distribuite personalului din subordine;

·      de a ține evidența fișelor de post pentru angajații institutiei și de a furniza copii după fișele postului ori de câte ori este necesar.

 

9. Descrierea procedurii operaționale

 

9.1. Generalitati

Prezenta procedură urmărește definirea operațiunilor specifice fiecărei etape privind distribuirea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei.

Procedura de acordare:

1.    Cine poate beneficia? Orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are domiciliul în municipiul Târgoviște, are calitatea de pensionar, iar veniturile cumulate din pensii sunt echivalente sau mai mici de 800 lei/lună, poate beneficia în baza Hotărârii Consiliului Local _______, la cerere, de tichete de călătorie cu transportul public în comun.

2.    Tichetele de călătorie vor fi distribuite la cererea beneficiarilor, în baza unui cupon de pensie anterior lunii în care se face distribuția și a unei copii după actul de identitate care să ateste calitatea de locuitor al municipiului Târgoviște.

3.     Cererea trebuie formulată la sediul D.A.S din Târgoviște, Calea Domnească nr. 216, la sediul Centrului de zi pentru adulti cu dizabilități din Târgoviște, Calea București bloc O3, parter și la sediul Cantinei de ajutor social din Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu nr. 1-3, personal − completarea și semnarea de către pensionar în fața inspectorului a cererii și declarației pe proprie răspundere în ceea ce privește veniturile realizate conform modelului atasat prezentei proceduri.

4.     Verificarea actelor de identitate CI/BI/CNP și consemnarea numărului și seriei de CI/BI pe listele responsabilului cu distributia tichetului.

Solicitarea de documente justificative în original în ceea ce privește veniturile realizate de către beneficiar (ex. cupoane de pensie în original, adeverință de la Casa Județeană de Pensii). Aceste documente justificative vor fi atașate la cererea și declarația pe proprie răspundere.

5.    Beneficiarul va semna de primirea tichetelor de calatorie pe cererea tip, cu mentiunea am primit  tichetele de călătorie aferente lunii, în fața inspectorului D.A.S.

6.     Cererea și declarația pe proprie răspundere (tip) vor fi înregistrate în registrul de corespondență al DAS âși va fi aplicat numărul de înregistrare.

7.     Dosarul privind acordarea facilității, se primeste până la data de 15 a fiecarei luni, astfel încât pană pe 25 să se procedeze la verificarea dosarelor, aprobarea acestora și tipărirea tichetelor de călătorie.

8.     Tichetele de călătorie se vor elibera, la cerere, cu semnătură de primire pe cererea tip, pentru luna urmatoare, pana la data de 25 a fiecarei luni in curs.

9.     Se va intocmi un borderou unde se vor menționa în scris obligatoriu: - numele și prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul de călătorie - seria și numărul CI/BI al pensionarului - seria și numărul tichetelor de calatorie eliberata – data eliberarii.

10. Îndosarierea în folii protectoare individuale se va face la sediul D.A.S, la sfârșitul fiecarei luni, în ordinea alfabetică a beneficiarilor.

11. A.I.T.T va colabora cu D.A.S în vederea asigurării tichetelor de călătorie și vor comunica în scris prin adrese și procese verbale.

Lunar se vor întocmi centralizatoare ce vor fi comunicate către A.I.T.T și P.M.T.

12.     Plata acestor tichete de călătorie se va efectua de către P.M.T.

 

9.2. Resurse necesare

9.2.1 Resurse umane necesare:

Coordonatorul biroului responsabil cu întocmirea, revizuirea și aprobarea fișelor de post aferente personalului din subordine în funcție de responsabilitatile mentionate în prezenta procedură.

Personalul Biroului Resurse Umane instruit și responsabil cu administrarea fișelor de post.

Personalul de execuție responsabil cu respectarea prevederilor fișelor de post.

 

9.2.2. Resurse materiale necesare:

Calculatoare în vederea întocmirii bazei de date și a documentelor care stau la baza distribuirii  tichetelor de călătorie.

Imprimante și consumabilele aferente în vederea imprimării listelor.

Copiatoare în vederea efectuării de copii după acte de identitate (la nevoie).

Folii protectoare individuale în vederea îndosarierii tuturor documentelor ce stau la baza eliberarii tichetelor de călătorie catre pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mica sau egala cu 800 lei. Cererea și declarația pe propria raspundere (tip); capse, pixuri.

 

9.2.3. Resurse financiare necesare:

Prevederea în bugetul instituției a sumelor necesare pentru cheltuielile de funcționare și personal.

 

9.3. Modul de lucru

-  punerea la dispozitie a cererii și a declarației tip;

-  primirea cererii și a declarației tip împreună cu documentul/documentele care atestă venitul (trebuie să fie datat cu o lună anterioară solicitării tichetelor de călătorie și copie CI/BI (valabil) care să ateste faptul ca locuiește în municipiul Târgoviște;

-  eliberarea tichetelor se va face până pe data de 25 a lunii, pentru luna viitoare;

-  cererile se pot primi la sediul D.A.S, la sediul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități și la Cantina de ajutor social;

-  înregistrarea cererii în registrul D.A.S;

- eliberarea tichetelor de călătorie prin înregistrarea într-un borderou care cuprinde: numele și prenumele persoanei căreia i s-a distribuit tichetul de calatorie, seria și numărul CI/BI al pensionarului, seria și numărultichetelor de calatorie eliberate;

- pe formularul de cerere beneficiarul va menționa că a primit tichetul de călătorie și va semna în fața inspectorului D.A.S;

-  îndosarierea se va face în ordine alfabetică, la fiecare sfârșit de lună, la sediul D.A.S;

- la sfârșitul lunii se va întocmi un centralizator cu privire la numărul de tichete  de călătorie distribuite în luna respectiva și se va transmite câte un exemplar la A.I.T.T și P.M.T;

- în funcție de numărul de tichete eliberate se va solicita prin adresă lunară borderoul privind biletele de călătorie utilizate de la A.I.T.T, care se vor primi pe baza de borderou de predare primire;

- plata tichetelor se va efectua de P.M.T pe baza centralizatorului.

 

9.4. Tichetele de călătorie valabile pentru mijloacele de transport local de călători (cu o valoare de 2 de lei/ călătorie, conform HCL nr.336/31.10.2013), necesare pentru o luna calendaristica, acordate gratuit pensionarilor vor conține următoarele elemente:

a)  seria si numarul tichetului de calatorie;

b)  data calatorie ducere/intoarcere – pe cuponul static;

c)  datele de identificare ale pensionarului beneficiar: numele și prenumele persoanei, seria și numărul actului de identitate.

d)  luna pentru care se elibereaza tichetul;

e)  emitentul, respectiv Direcția de Asistență Socială, semnătura reprezentantului și ștampila acesteia;

f)   pe fața tichetului se vor tipări următoarele:

o  "Tichet de călătorie lunar/urban/ 2 călătorii/zi acordat gratuit pensionarilor din Municipiul Targoviste, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgoviște nr._______________”.

o  pe verso-ul tichetului se vor tipari urmatoarele:

Ø tichetul este netransmisibil;

Ø tichetul se prezinta organelor abilitate pentru control;

  Odata cu prezentarea tichetului veti prezenta organelor de control si actul de identitate;

  Orice modificare, stersatura, inscriere neautorizata facuta tichetului conduce la anularea acestuia.

  g) in partea din dreapta a tichetului va fi cuponul statistic al tichetului in care vor fi mentionate in mod obligatoriu elementele precizate la lit. a), b), c) si d).

 

 Cuponul statistic va fi retinut de catre taxatorul/soferul operatorului de transport.

 Tichetul este nominal, netransmisibil și este valabil pe perioada pentru care a fost eliberat.

 

 

10. Anexe

Anexa PS_01_01 – cerere si declaratie pe propria raspundere privind eliberarea tichetelor

 

 

DOAMNA DIRECTOR

 

 

 

                                          Subsemnata/ul _________________________________________

Domiciliat in Targoviste, strada ______________________________________, nr. _______,

Bloc ________, scara ________, etaj _____, apart. ______, in calitate de pensionar avand pensia mai mica sau egala cu 800 lei (conform cuponului/adeverintei atasate) si a CI/BI (copie xerox), va rog sa-mi aprobati eliberarea tichetelor de calatorie transport public local aferente lunii _______________.

 

Data :                                                                                        Semnatura :

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere

 

Subsemnatul ..........................................................................., domiciliat în municipiul Targoviste, str. .........................................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, ap. ...... județul Dambovita, posesor al actului de identitate BI / CI, seria ....... / nr. ....................., eliberat de .................................. la data de ..........................., CNP ........................................................., cunoscând dispozițiile art. 326 Cod Penal* cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, la data prezentei nu am am alta sursă de venit proprie, nu desfășor activități remunerate de stat sau agenți economici, conform legilor și normelor în vigoare decat pensia pe care a dovedesc prin cuponul/adeverita atasata prezentei. Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară pentru eliberarea tichetelor de calatorie gratuită pe mijloacele de transport ale AITT. Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus si sa transmit tichetul de calatorie vizat, aferent lunii anterioare.

 

Data: ...............................                                                         Semnătura : .............................

 

Art. 326 COD PENAL  Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară  activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.       

Am primit tichetele de calatorie aferente lunii ________________anul__________,

                                                     Semnatura de primire

                                                                                        _________________________.                                   

 

CUPRINS

 

 

 

1. Formular avizare și aprobare procedură..............................................................................................2

2. Evidența modificărilor procedurii.........................................................................................................2

3. Listă de difuzare a procedurii...............................................................................................................2

4. Scopul procedurii de sistem.................................................................................................................3

5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem......................................................................................3

6. Documente de referință.......................................................................................................................3

6.1. Acte normative..................................................................................................................................3

6.2. Alte documente ale institutiei ..........................................................................................................3

6.3. Alte documente utilizate...................................................................................................................3

7. Definiții și abrevieri ale termenilor......................................................................................................3

7.1. Definiții ale termenilor......................................................................................................................3

7.2. Abrevieri ale termenilor....................................................................................................................3

7.3. Simboluri ale termenilor....................................................................................................................3

8. Roluri și responsabilități.......................................................................................................................4

8.1  Roluri și responsabilități....................................................................................................................4

8.2  Roluri și responsabilități....................................................................................................................4

8.3 Roluri și responsabilități.....................................................................................................................4

8.4 Roluri și responsabilități..................................................................................................................4-5

9. Descrierea procedurii operaționale.......................................................................................................5

9.1. Generalități.........................................................................................................................................5

9.2. Resurse necesare................................................................................................................................6

9.3. Modul de lucru...................................................................................................................................6

10. Anexe..................................................................................................................................................6

PS.01.01…………………………………………………………………………………………………..........7

CUPRINS ................................................................................................................................................8

 

 

                                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

   prof. Ciprian Prisăcaru                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea