Anexa 2 la HCL 203/18.08.2016

 

 

REGULAMENT

privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din Municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei

 

I.Dispoziții referitoare la beneficiari și emiterea tichetelor

ART. 1

(1) Pentru a putea beneficia în mod gratuit, zilnic de tichete de călătorie -  două călătorii/zi (dus/întors), valabil pentru mijloacele de transport de călători, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgoviște, pensionarii având o pensie mai mică sau egală cu 800 lei vor depune o solicitare în acest sens la Direcția de Asistență Socială (DAS). La cererea de acordare și declaratia tip a tichetului va fi anexată xerocopia cuponului de pensie (anterior lunii depunerii) și a CI/BI titular.

(2) Primesc tichete de calatorie pensionarii care înregistreaza o cerere în acest sens, la Direcția de Asistență Socială, cu cel putin 15 zile lucratoare înainte de începerea lunii pentru care se solicită acordarea tichetului.

 

ART. 2

Tichetele de călătorie valabile pentru mijloacele de transport local de călători (cu o valoare de 2 lei/călătorie, conform HCL nr. 336/31.10.2013), necesare pentru o lună calendaristică, acordate gratuit pensionarilor vor conține următoarele elemente:

a)   seria și numărul tichetului de călătorie;

b)   dată călătorie dus/întors – pe cuponul static;

c)    datele de identificare ale pensionarului beneficiar: numele și prenumele persoanei, seria și numărul actului de identitate.

d)   luna pentru care se elibereaza tichetul;

e)    emitentul, respectiv Direcția de Asistență Socială, semnătura reprezentantului și ștampila acesteia;

f)    pe fața tichetului se vor tipări următoarele:

o  "Tichet de călătorie lunar/urban/2 călătorii/zi acordat gratuit pensionarilor din Municipiul Targoviste, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgoviște nr._______________”.

o  pe verso-ul tichetului se vor tipari urmatoarele:

Ø tichetul este netransmisibil;

Ø tichetul se prezintă organelor abilitate pentru control;

Odată cu prezentarea tichetului veți prezenta organelor de control și actul de identitate; orice modificare, ștersătură, înscriere neautorizată făcută tichetului conduce la anularea acestuia.

g)   în partea din dreapta a tichetului va fi cuponul statistic al tichetului în care vor fi menționate în mod obligatoriu elementele precizate la lit. a), b), c) si d).

Cuponul statistic va fi retinut de catre taxatorul/șoferul operatorului de transport.

    (2) Tichetul este nominal, netransmisibil și este valabil pe perioada pentru care a fost eliberat.

 

II.Dispozitii referitoare la drepturile si obligatiile partilor implicate

ART. 3

Operatorul de transport public local, A.I.T.T S.R.L va asigura transportul persoanelor prevazute la art. 1 cu mijloacele de transport proprii, iar Primăria Municipiului Târgoviște va achita lunar contravaloarea serviciilor de transport prestate.

 

ART. 4

A.I.T.T S.R.L are următoarele drepturi și obligații:

a)   să rețină cuponul statistic al tichetului de călătorie;

b)   să aplice viza firmei/semnătura reprezentantului pe verso-ul tichetului de călătorie;

c)    să verifice identitatea pensionarilor beneficiari, în acest sens, beneficiarii urmând să prezinte actul de identitate și tichetul de călătorie;

d)   să transmită, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, către Direcția  de Asistență Socială documentele în baza cărora se va deconta contravaloarea serviciilor prestate, respectiv, centralizatorul însotit de cupoanele statistice ale tichetelor de călătorie, pe suport de hârtie și în  format electronic;

e)    să încaseze contravaloarea serviciilor prestate.

 

ART. 5

Direcția de Asistență Socială are următoarele drepturi și obligații:

a)   să asigure întocmirea dosarelor, tipărirea tichetelor de călătorie și distribuirea acestora către pensionarii îndreptățiți;

b)   să verifice, în termen de 10 zile de la primire, centralizatorul însotit de cupoanele statistice ale tichetelor de călătorie. În acest sens, se va verifica și dacă cupoanele statistice înaintate de către A.I.T.T S.R.L au corespondent în matca tichetelor eliberate.

c)    să verifice, prin împuterniciții săi, modul în care se pune în aplicare această hotărâre, atât de către operator cât și de către pensionarii beneficiari. În acest sens, uzând de dispozițiile art. 45 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, Primarul Municipiului Târgoviște  va desemna prin dispoziție persoanele împuternicite cu efectuarea controlului.

Primaria Municipiului Târgoviste are următoarea obligație:

a) să achite lunar, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioară contravaloarea serviciilor prestate de către A.I.T.T S.R.L, prin virament în contul RO78 TREZ 2715070XXX004842 deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște.

 

II.Dispozitii finale

ART. 6

Întreaga responsabilitate cu privire la completarea și distribuirea tichetelor revine Direcției de Asistență Socială. În situația în care Direcția de Asistență Socială distribuie în mod eronat tichete către pensionari, A.I.T.T S.R.L va beneficia de contravaloarea serviciilor prestate, dacă înaintează cupoanele statistice ale tichetelor distribuite eronat.

 

            

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUICIPIULUI,

     prof. Ciprian Prisăcaru                                       jr. Chiru Cătălin Cristea