ACORD DE COOPERARE

între Municipiul TÂRGOVIȘTE, județul Dâmbovița din România și Municipiul GORCE PETROV- Skopje din Republica Macedonia

 

 

Municipiul TÂRGOVIȘTE, județul Dâmbovița din România și Municipiul GORCE PETROV – Skopje din Republica Macedonia, denumite în continuare Părți

 

În baza corespondenței reciproce și discuțiilor bilaterale purtate, tinând cont de:

    Interesele de consolidare și diversificare a relațiilor tradiționale de prietenie în Regiunea Balcanilor, dorind să contribuie la promovarea relațiilor dintre statele lor și convinse de faptul că această formă de colaborare va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre Părți, la stabilirea de noi dimensiuni și modalități de colaborare în domeniul administrației publice locale;

 

Au convenit urmatoarele :

Articolul 1. OBIECTIVE

Părțile vor coopera/ colabora în vederea creșterii capacității instituționale și manageriale a autorităților publice locale din localitățiile lor, cu scopul asigurării dezvoltării economico – sociale a comunităților locale.

 

Articolul 2.  DOMENII DE COOPERARE

În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii egalității și avantajului reciproc, Părțile vor evidenția și promova relații de colaborare în domeniile:

a)  Educație, învățământ, tineret ;

b) Cultură;

c)   Mediu și dezvoltare locală durabilă;

d) Turism și patrimoniu local;

e)   Democrație locală și participarea cetățenilor;

f)   Asistență și protecție socială.

 

 

Articolul 3. MODALITĂȚI DE COOPERARE

În conformitate cu competențele specifice, Părțile:

a.  Vor contribui la schimburile de delegații, vizite/ stagii ale experților și specialiștilor din domeniile stabilite;

b.  Vor acționa pentru realizarea de schimburi de experiență și bune practici între structurile administrative coordonate  de cele două Părți, stabilirea și realizarea unui sistem de comunicare și relaționare între aceste structuri, promovarea imaginii acestora la nivelul comunităților locale.

 

Articolul 4. COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR

a.  Fiecare Parte va desemna un coordonator / responsabil, care va răspunde de implementarea eficientă a Acordului de Cooperare;

b.  Coordonatorii/ responsabilii desemnați vor elabora un plan anual de implementare, vor propune acțiuni și activități suplimentare care pot fi întreprinse de către Părți.

 

Articolul 5. SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

    Orice diferend apărut, privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

 

Articolul 6. ASPECTE FINANCIARE

    Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în implementarea prezentului Acord de Cooperare, în condițiile stipulate în cadrul normativ național al statelor celor două Părți.

 

Articolul 7. MODIFICAREA ACORDULUI

Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în scris, al Părților.

Modificările și completările intră în vigoare la data semnării.

 

Articolul 8. DISPOZITII FINALE

1)  Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată și intră în vigoare la data semnării.

2)  Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

3)  Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. În acest caz, prezentul Acord de Cooperare nu mai este în vigoare începand cu cea de a 30 a zi de la data notificării.

 

“Semnata la TÂrgoviȘte, judetul DÂmbovita din RomÂnia, la data de 09 septembrie 2016, in doua exemplare, originale, in limbile romana, macedoneana si engleza, toate textEle fiind egal autentice. In caz de diferende de interpretare, textul in limba engleza va prevala. “

 

                          Pentru

Municipiul Târgoviște, jud Dâmbovița

                   din Romania

                      PRIMAR,

          jr. Daniel - Cristian STAN 

 

                                                                                              Pentru

                                                         Municipiul Gorce Petrov – Skopje

                                                                din Republica Macedonia

                                                                                            PRIMAR,

                                                                     Sokol Mitrovski