ACORD DE COOPERARE

între Municipiul Târgoviște,  judetul Dâmbovița din Romania și Orasul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova

 

Municipiul Târgoviște, judetul Dâmbovița din România și Orașul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova

·      Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, autoritățile administrației publice locale din municipiul Târgoviște din România și orașul Căușeni din Republica Moldova, denumite în continuare “Părți“.

·      Au convenit stabilirea de relații de cooperare în domenii de interes reciproc, potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova.

·      Cele două Părți vor promova, în baza principiilor egalității și reciprocității, schimburile de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială la nivel local și vor sprijini inițiativele care stau la baza stabilirii de relații de prietenie între locuitorii celor două orașe.

Au convenit urmatoarele:

 

Art 1. DOMENII DE COOPERARE

Ambele părți propun și înteleg dezvoltarea schimbului de informații la proiectele proprii și comune pe următoarele axe prioritare.

Părțile vor efectua schimburi de experiență și bune practici în următoarele domenii de interes reciproc:

-           Administrație publică locală;

-           Comerț;

-           Agricultură;

-           Educație;

-           Cultură;

-           Sănătate;

-           Mediu;

-           Sport;

-           Turism;

-           Situații de urgență;

-           Amenajarea teritoriului și gestionarea cadastrală;

-           Servicii de asistență și protecție socială;

-           Servicii de utilitate publică (apă, canalizare, salubritate);

-           Siguranță publică;

-           Patrimoniu local;

-           Proiecte locale de dezvoltare ecomomică și socială la care vor participa locuitorii celor două orașe.

 

1.2. În domeniile cultural - educative și sportive se vor facilita și promova relații bilaterale între școli, licee, biblioteci (desemnate de ambele părți în baza unor parteneriate convenite anual).

În baza calendarelor activităților sportive preconizate, vor fi invitate echipe sportive care participle la respectivele întreceri.

   

 1.3. În domeniile asistenței sociale și sănătății publice se vor conveni anual modalitățile de organizare a stagiilor pentru specialiștii din aceste domenii cu prioritate pentru cei din sectorul asistenței persoanelor cu dizabilități.

 

1.4. Ambele părți vor pregăti și efectua schimburi cu privire la modul de comunicare și implicare a cetățenilor în activitatea publică, vor sprijini inițiativele de creare de ONG-uri care contribuie la dezvoltarea cooperării reciproce.

 

1.5. O atenție deosebită se va da schimburilor la nivelul tinerilor, pentru care promovarea inițiativelor și proiectelor culturale angajate de asociațiile de profil din cele două comunități.

 

Art 2. COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR

1.1.         Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări  implementarea eficientă a Acordului de Cooperare.

1.2.         Coordonatorii desemnați vor elabora un plan anual de implementare și vor propune acțiuni și activități suplimentare care pot fi întreprinse de către Părți.

 

Art 3. SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

      Orice diferend apărut privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

 

Art 4. ASPECTE FINANCIARE

      Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în implementarea prezentului Acord de Cooperare, în condițiile stipulate în cadrul normativelor naționale al statelor celor două Părți.

 

Art 5. MODIFICAREA ACORDULUI

Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în scris, al Părților.

      Modificările și completările intră în vigoare la data semnării.

   

 

Art 6. DISPOZIȚII FINALE

1.1.         Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată și produce efecte, de la data semnării.

1.2.         Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Acord de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. În acest caz, prezentul Acord de Cooperare își încetează valabilitatea începând cu cea de a 30 a zi de la data notificării.

1.3.         Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

 

  „Semnat la Targoviste la data de ___________, În doua exemplare originale in limba romÂna”

 

                        Pentru

Municipiul Târgoviște, jud Dâmbovița

                   din Romania

                      PRIMAR,

          jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

   Pentru

                                               Orașul Căușeni, Raionul Căușeni

                                                             din Republica Moldova

                                                                      PRIMAR,

                                                            Grigore REPESCIUC