ROMÂNIA

JUDETUL DÂMBOVITA

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

 

COMITETUL  LOCAL  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ

AL MUNICIPIULUI  TÂRGOVIŞTE

JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

 

                                                                                                             

APROB,

PREŞEDINTELE COMITETULUI  LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

PRIMAR

 

Jr. Gabriel Florin B O R I G A

 

 

VĂZUT

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Jr. Chiru Cătălin CRISTEA

 

 

RAPORTUL

DE  EVALUARE  A ACTIVITĂTII  COMITETULUI  LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2011 SI

PLANUL DE MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂTIREA  ACTIVITĂTII  COMITETULUI  LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ  

PENTRU ANUL 2012

 

 

CAPITOLUL I

 

În anul 2011 activitățile COMITETULUI  LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ  al municipiului Târgoviște, s-au desfășurat în baza prevederilor :

¨      Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, modificata prin Legea nr. 212/2007 ;

¨      Legii 307 / 12.07 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

¨             Ordinul prefectului judeţului Dâmboviţa nr. 61 din  03/02/2011 privind pregătirea pe linia situaţiilor de urgenţă pentru anul 2011;

¨      H.G. Nr. 1491 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă ;

¨      O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ;

¨      Instructiunilor privind organizarea și desfășurarea pregătirii pentru protectia civilă în România, aprobate prin Decizia nr. 139/10.09.1999 a Primului Ministru al Guvernului Romaniei ;

¨      Ordinului M.A.I. nr. 606/2005 privind pregatirea personalului din compunerea C.L.S.U. in unitatile zonale de pregatire;

¨      H.G. nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

¨      Ordinului M.A.I. nr. 1184/06.02.2007 si Normei M.A.I. din 06.02.2007 privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ;

¨      Ordinului M.A.I.. nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat si HG nr. 1.222 din 13 octombrie 2005
privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat ;

¨      Ordinului M.A.I.. nr. 712 / 2005, privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, moficat și completat prin Ordinului M.A.I.. nr.786 / 2005 ;

 

Și în acest an ne-am axat în principal pe următoarele direcții :

§         Indeplinirea obiectivelor prevazute in planurile de pregătire ;

§          Dotare  și  înzestrare ;

§         Prevenirea  populatiei   asupra  dezastrelor  si   interventiile   pentru limitarea si

înlăturarea acestora ;

§         Consolidarea structurilor organizatorice în strânsă concordanta cu legislatia și schimbările socio-economice ale municipiului ;

§         Mentinerea capacitatii operative si de interventie ;

§          Mentinerea permanenta în activitate a structurilor de interventie, atât la nivel de municipiu  cat si la agentii economici;

§         Acordarea de ajutoare umanitare si altele;

Pe teritoriul municipiului Târgoviște sunt identificate o serie de factori de risc, cum  sunt :

§       Inundatii parțiale în cartierele Romlux si cartierul Priseaca din cauza precipitatiilor abundente ;

§         Căderi abundente de zapada și depunere de polei pe întreg teritoriul municipiului ;

§         Cutremure de pamant cu magnitudinea de până la 7,5 grade pe scara Richter;

§         Incendii de masa si explozii, in special la S.C. Mechel S.A., S.C. Vicas S.A., retelele de transport si distributie gaze, nodurile de comunicatii, rutiere  si feroviare, precum  si la alte  constructii,  generatoare  de accidente tehnologice ;

§          Căderi de obiecte cosmice si accidente aviatice pe intreg  teritoriul municipiului ;

§          Epidemii si epizootii;

§         Accidente   chimice   pe   timpul   transportului   substantelor  toxice  industriale si a altor

 materiale periculoase ;

§         Alte accidente la statii de clorinare a apei sau la unii agenti economici si institutii

publice .

Sursele de risc sunt cunoscute de către membrii C.L.S.U. și ai Celulelor de Urgență și  s-a constatat o mai mare responsabilitate din partea acestora pentru prevenirea și întocmirea planurilor operative pentru înlăturarea dezastrelor.

 

CAPITOLUL  II

 

CAPACITATEA DE INTERVENTIE ÎN SITUATII DE URGENTĂ

 

Documentele operative au fost actualizate și sunt întocmite conform legilor, ordinelor si dispozitiilor primite și cuprind în conținutul lor măsuri realiste pentru protecția populației și bunurilor materiale în situatii speciale fiind adaptate la specificul și posibilitățile Consiliului Local Municipal Târgoviște, direcțiilor din subordinea primăriei și  institutiilor  administrate de  Consiliului Local .

                 Organizarea  şi realizarea fluxului informaţional în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă se realizeaza astfel :

             - Fluxul informaţional în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă care pot determina producerea  dezastrelor, se realizează în sistemul Centrele Operative cu Activitate Temporară – Șef C.O.A.T, jr. Chiru Cătălin CRISTEA, Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Basarab I ” al judeţului Dâmboviţa şi invers.

             - Informaţiile referitoare la avertizările meteorologice periculoase, precum şi a evoluţiei inundaţiilor ( viiturilor), se transmit de către  Sistemele de Gospodărire a Apelor, aparţinând Direcţiei Apelor  Buzău, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Dâmboviţa şi celorlalte instituţii publice cu atribuţii în domeniul managementului şi gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din zonele probabile de acţiune ale factorilor  meteorologici.

             - Avertizările pe linia poluării factorilor de mediu se transmit de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, în aceleaşi condiţii ca la  aliniatul precedent.

              - Situaţiile de urgenţă care pot determina producerea dezastrelor pe teritoriul municipiului Târgoviște sau operatorilor economici, se raportează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, Basarab I ” al judeţului Dâmboviţa, în cel mai scurt timp, iar în condiţii deosebite, când sistemele de telecomunicaţii nu funcţionează, informaţiile se transmit prin curieri, în mod operativ.

             - Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot determina producerea  dezastrelor, precum şi a dezastrelor produse, se realizează de către serviciile publice descentralizate ale ministerelor abilitate, iar managementul acţiunilor de intervenţie se asigură de către Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Targoviste .

  - Acţiunile de interventie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență se desfăşoară pe baza deciziei de intervenţie elaborate de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, primar jr. Gabriel Florin BORIGA .

La nivelul municipiului Târgoviste, există postul de înstiintare-alarmare la dezastre din structura  C.L.S.U., care are rolul de a culege si centraliza datele din teritoriu pentru a le comunica Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ,, Basarab I ’’ la telefon: 112, 0245/611212, 0245/611218, fax 0245/634020, precum și presedintelui C.L.S.U. al municipiului Targoviste, în vederea luării deciziilor și organizării cooperării tuturor  forțelor participante la intervenție.

Comitetul Local  pentru Situatții de Urgență a luat următoarele măsuri :

n             Transmiterea in teritoriu a avertizărilor, buletinelor meteo și situațiilor hidrometeorologice   primite de la statia meteorologică, Regia Apelor Romane precum și de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgență ,,  BASARAB I’’,  prin fax ;

În anul 2010 au fost primite 32 de atenționări de cod galben, acestea  fiind transmise la direcțiile subordonate primăriei, instituțiilor administrate de către Consiliul Local și agenților economici.

n      Asigurarea permanentei la sediul Primăriei în cazul primirii atenționarilor și avertizărilor pe linie de situații de urgență .

                        Centrul Operativ cu Activitate Temporară a instituit serviciul de permanență, conform  O.M.A.I nr. 763 /  2005 ; Ordinul 823 al Min. Mediului și Gospodăririi  Apelor / 1427 M.A.I.  / 15.08 2006 și  Hotărârea Prefectului județului Dâmbovița nr. 3 / 23.11 2011, pentru toate atenționările de cod galben .

n      Realizarea cooperării cu toate organismele specializate pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situații de urgență ;

n       Atentionarea cetățenilor pentru curățirea șanturilor, podețelor și decolmatarea văilor și pârâurilor;

n       Efectuarea diferențiată a exercitiilor de pregătire a populatiei  pentru situații de urgență din municipiului Targoviste cu teme specifice tipurilor de dezastre întâlnite sau probabile din zonă.

Pe teritoriul municipiului Targoviste este realizat și funcționează un sistem unitar de supraveghere, avertizare, cercetare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență, prin S.V.S.U. al Consiliului Local Municipal Târgoviște .

Avertizarea populației despre iminența unui pericol se realizează cu ajutorul celor  24 sirene electrice de 5,5 Kw , 3 sirene electronice,  1 sirena dinamica cu aer comprimat , 10 ale operatorilor economici și un fluier cu aburi al stației CFR : Târgoviște Sud.

 

 CAPITOLUL  III

PREGĂTIREA POPULATIEI, STRUCTURILOR PENTRU SITUATII DE URGENTĂ SI ELEVILOR DIN SCOLI

Pregătirea privind managementul situațiilor de urgență este organizată și s-a desfășurat într-o concepție unitară, respectându-se regulamentele, ordinele și instructiunile Inspectoratului Judetean pentru Situații de Urgență  ,, BASARAB I ’’ și planului unic cu principalele activități aprobat de președintele C.L.S.U. al municipiului Târgoviște.

S-au executat:

Ř   Convocări semestriale de pregătire cu șefii Celulelor de Urgenta de la agenții economici ;

Ř   Convocări lunare cu inspectorii de Pr. Civ. / cadru tehnic P.S.I.,  pe linia de situațiilor de urgență la direcțiile subordonate primăriei, instituții administrate de către Consiliul Local și agenti economici, astfel :

-   12 cu direcțiile primăriei ;

-  50  instituții administrate de către Consiliul Local si agenti economici;

Ř   Antrenamente de specialitate la nivelul municipiului si agențiilor economici ;

Ř   Instructaje  ( lunare, trimestriale sau semestriale ) cu salariații Primăriei  ;

Ř   Controale, împreună cu inspectorii de zonă ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta  ,, BASARAB I ’’,  pe linie de situații de urgență la direcțiile subordonate primăriei, la instituțiile administrate de către Consiliul Local si de agenții economici, astfel :

-         Controale pe linie P.S.I. :  - 40 ( grădinițe, școli generale și licee ) ;

-  35 la direcțiile primăriei ;

-  11 controale împreună  cu inspectorii de zonă ai Inspectoratului Judetean pentru Situații de Urgență  ,, BASARAB I ’’, în urma sesizărilor populației .

-         Controale pe linia Protecției Civile :

- 11 la grădinițe, școli generale și licee  ;

-  35 la direcțiile primăriei ;

-  50 la operatori economici împreună  cu inspectorii de zonă ai Inspectoratului Judetean pentru Situații de Urgență  ,, BASARAB I ’’

Ř   Capacitatea reală de interventie pentru limitarea și înlăturarea urmărilor ploilor și zăpezilor abundente și furtunilor ;

Ř                 Activități de prevenire pe linia situațiilor de urgență cu distribuirea de materiale informative ( ordine ale M.A.I., instituției prefectului, dispoziții ale primarului municipiului Târgoviște ), direcțiilor subordonate primăriei, instituții administrate de către Consiliul Local și în cartierele Bulgari, Priseaca, Romlux, zona podului Teis ;

Ř                 ,, Ziua porților deschise a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență“ - activități de popularizare a importanței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târgoviște, prezentarea bazei materiale și punctului de documentare organizat de către reprezentanți ai I.S.U. Dâmbovița ,, Basarab I  “ .

Ř   Actualizarea ,, Planului de Evacuare a municipiului Târgoviște ;

Ř   Pregătirea elevilor din licee - finalizată cu concursuri privind cunoașterea măsurilor de protectie civilă și cu activitățile practice având ca tematica , ,,Cu viata mea apar viata”.

 

CAPITOLUL  IV

 

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A MISIUNILOR REALE  ( INTERVENTIILOR) EXECUTATE PENTRU LIMITAREA ȘI ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR SITUATII LOR  DE URGENTĂ CE AU AFECTAT TERITORIUL MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE

In cursul anului 2011 în municipiul Târgoviște au fost înregistrate evenimente cu impact asupra populaței și mediului precum :

·               căderii de copaci :

-   18.07 2011 - strada Mr. Alexandrescu nr. 67  – s-a intervenit cu 5 membrii ai S.V.S.U. și 1 autovehicul pentru înlăturarea copacului prăbușit care blocase circulația ;

-   19.07 2011 – șanțul Cetății – s-a intervenit cu 6  membrii ai S.V.S.U. și 1 autovehicul pentru înlăturarea copacului și crengilor de dimensiuni mari care prezentau pericol iminent de prăbușire și care au blocat accesul între Bdul Independenței și str. Lt. Stancu Ion ;

·               inundarea pasajului Romlux   :             

-         02.06  2011 - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U.  și cu1 motopompă;

·               Fenomene meteo periculoase :

-         09.06 2011 –  str. Bdul Independenței - s-a intervenit cu 4 membri ai S.V.S.U.  pentru îndepărtarea acoperișului ;

-         20.07 2011 – s-a intervenit cu 40  membri ai S.V.S.U la peste 45 de imobile – blocuri și instituții ale Consililui Local municipal Târgoviște - au fost avariate sau distruse acoperișurile iar peste un autoturism s-a prăbușit un copac ;

-         20.07 2011 – str. Macilor - un copac de mari dimensiuni a fost smuls din pământ iar trunchiul cestuia cu rădăcin forța conducta de gaze de medie presiune care alimenta spitalul județean și cartierul - s-a intervenit cu 8 membrii ai S.V.S.U., autospeciala ASPMI, autoutilitara cu sistemul de iluminat independent și o  echipă a Distrigaz SUEZ pentru înlăturarea copacului prăbușit și detensionarea conductei .

·               Caniculă : C.L.S.U. a înființat  8 puncte de prim - ajutor  pe care le-a dotat cu apă plată în cantități suficiente și 3 puncte stradale dotate cu dozatoare cu apă plată în perioada iulie – august .

·               Accident cu distrugerea a 3 stâlpi ( 2 organizare de șantier și 1 stâlp iluminat public ) – 09.02 2011 - str. Aleea Sinaia / D.N. 71 – s-a intervenit cu 6 membrii ai S.V.S.U. și am fost sprijiniți cu utilaje de la D.C.E.G., iluminatul public fiind reluat după 12 ore .

·               Incendii :

-          31.08 2011 – str. Bdul Independenței / S.C. Turnir S.A. – la solicitarea I.S.U. Dâmbovița am sprijinit la stingerea incendiului cu 6 membrii ai S.V.S.U. și autospeciala ASPMI ;

-         24.09 2011 – cartier Romlux - la solicitarea dispeceratului I.S.U. Dâmbovița - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U. pentru stingerea vegetației care ardea ;

-         27.09 2011 – cartier Bulgari - la solicitarea dispeceratului I.S.U. Dâmbovița - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U. și autospeciala ASPMI pentru stingerea vegetației care ardea ;

-         27.09 2011 – calea ferată zona PAVCOM - la solicitarea dispeceratului I.S.U. Dâmbovița - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U. și autospeciala ASPMI pentru stingerea vegetației care ardea ;

-         30.09 2011 – cartier Priseaca zona DASOCADO - la solicitarea dispeceratului I.S.U. Dâmbovița - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U. și autospeciala ASPMI pentru stingerea vegetației care ardea ;

-         05.10 2011 – str. Cooperației - la solicitarea dispeceratului I.S.U. Dâmbovița - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U. și autospeciala ASPMI pentru stingerea vegetației care ardea ;

-         02.12 2011 – str. Ialomiței - la solicitarea dispeceratului I.S.U. Dâmbovița - s-a intervenit cu 6 membri ai S.V.S.U. și autospeciala ASPMI pentru stingerea vegetației care ardea .

 

Conform legilației în vigoare, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliul Local Municipal Târgoviște a asigurat permanența pe timpul perioadelor de cod înstituit și a asigurat prevenirea pe timpul adunărilor, manifestărilor publice și cultural sportive din sectorul de competență .

 

CAPITOLUL  V

 

ORGANIZAREA  PE  LINIA   SITUATII LOR  DE URGENTĂ

 

  Pe teritoriul municipiului Târgoviște sunt organizate comitete, celule de urgență și servicii pentru situații de urgență  structurate specific la nevoile municipiului, agenti economici și institutiile publice astfel:

1.  S.V.S.U. – Consiliul Local Municipal Târgoviște ;

2 . Celule de Urgență la : direcțiile subordonate și la agentii economici .

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliul Local Municipal Târgoviște,  este o structură profesională, alta decât a unităţilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, încadrat cu personal voluntar, ce are atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public şi privat împotriva dezastrelor, în sectorul de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastre. Drepturile specifice exercitării atribuţiilor ce  revin potrivit legii personalului voluntar din formatiunile voluntare sunt prevăzute în :  Legea nr. 481 din 2004 si Legea 212 din 2006, privind Protecţia Civilă, Legea 307 din 2006 privind Apărarea împortiva Incendiilor, a Hotărârii Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, a Ordinului Ministrului Administratiei şi Internelor nr. 718 din 30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, a OMAI 718 / 2005,  modificat şi completat cu OMIRA 195 din 2007, referitor la Criteriile de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, a Ordinului nr. 1474 din 12.10 2006, ,, Regulamentul de planificare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire în situaţii de urgenţă ” , a Ordinului nr. 1475 din 13.10 2006, ,, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure ”, a Ordinului nr. 163 din 28.02 2007, Normă generală de apărare împotriva incendiilor ( Normă din 28/02/2007, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007); a Ordinului nr. 160 din 23.02 2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 07/03/2007 și Regulamentul  de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă .

Președintele C.L.S.U., primarul municipiului Targoviste, jr. Gabriel Florin BORIGA, vicepreședintele C.L.S.U, viceprimar ing. Paul Robert BRICEAG și a șeful C.O.A.T., secretarul municipiului, jr. Chiru Cătălin CRISTEA, în anul 2011, s-au preocupat pentru asigurarea dotării S.V.S.U., astfel :

-                   sau încheiat 20 contracte de  voluntariat în anul 2011, numărul de voluntari fiind de 110 de membrii cu contract  ;

-         în perioada iulie – august, datoriă caniculei,  S.V.S.U. a achiziționt 2 dozatoare pentru apă plată ;

-         1 sirenă PAVIAN cu modul de comandă pentru sistemul de înștiințare înștiințare - alarmare al municipiului Târgoviște ;

-         1 buc. sistem de iluminat independent pentru intervenții ;

-          1 buc. motopompă mobilă ;

-          1 buc. motofierăstrău ;

-          5 buc. scări de diferite dimensiuni ;

-           Echipament ;

-           Unelte genistice și pentru zăpadă .

Începând cu data de  28.07 2011, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost clasificat ca serviciu de voluntar de categoria a III a, conform   H.C.L. nr. 157 din 28.07 2011 și OMAI 718 / 2005,  modificat şi completat cu OMIRA 195 din 2007, Criterii de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă .

CAPITOLUL  VI

NIVELUL  CAPACITĂTII  DE  PROTECTIE  CIVILĂ, TRANSMISIUNI ,

INFORMATICĂ SI ALARMARE

 

Sistemul de înstiintare-alarmare este organizat pe baza structurii teritoriale de telecomunicatii asigurând înștiințarea municipiului în maxim 4-5 minute.

Municipiul Târgoviste dispune de 3 sirene electronice si 14 sirene electrice de 5,5 Kw, 1 sirena dinamica cu aer comprimat .

Pentru întretinerea si repararea acestora s-a încheiat contract de întretinere si reparatii de către Consiliul Judetean cu firma S.C. SIAAS S.A. Târgoviste .

Gradul de asigurare cu mijloace de înstiintare este de 80 %, iar mijloace de alarmare de 80 % asigurînd în conditii bune înstiintarea si alarmarea municipiului în caz de pericol.

În contextul desfăsurării în acest an al exercitiului de alarmare publică a municipiului Târgoviste este necesar să achizitionăm o sirenă electronică pentru înlocuirea sirenelor electrice si completarea celor două sirene electronice cu module de comandă  .

În anul 2011, o comisie a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentă  ,, BASARAB I ’’ împreună cu o firmă specializată vor evalua gradul de audibilitate al sistemului de alarmare al municipiului Târgoviste ..

CAPITOLUL  VII

PROTECTIA  PRIN  ADĂPOSTIRE

 

Fondul actual de adăpostire asigură protectia populatiei si salariatilor din oras în proportie de 60%, .

Fondul de adapostire este constituit din 64 adaposturi speciale de protectie civilă, subsoluri, ce se amenajează si adăposturi de tip familial .

In baza de calcul s-a luat în consideratie un număr de 44.400 de autoevacuati, mobilizati si dispersati în localitatile limitrofe .

În anul 2011 au fost întreprinse următoarele măsuri :

1.  Igienizarea şi repararea adăposturilor speciale din municipiul Târgoviste, astfel :

-         Igienizarea, repararea şi punerea în funcţiune a unor instalaţii ale Punctului de Comandă al CLSU si modernizarea sistemului de filtroventilatie ;

-         Igienizarea, repararea si predarea asociatiilor de proprietari a 5 (cinci) adăposturi speciale (H1,72B,12A,51E,A1) ;

2.  Întocmirea şi înaintarea propunerilor pentru bugetul de cheltuieli pe anul 2012

Avându-se în vedere cele prezentate,  S.V.S.U. al Consiliului Local Municipal Târgoviste, va propune declasificarea unor adăposturi şi trecerea unora dintre ele din categoria adăposturi speciale în categoria adăposturi simple, conform celor constatate pe teren, rezultând, astfel, un număr de 35 de adăposturi speciale şi 29 de adăposturi simple.

CAPITOLUL  VI II

PROTECTIA  N.B.C,  MEDICALĂ  SI  VETERINARĂ

 

Protectia antichimică a populatiei si salariatilor este deficitară deoarece nu s-au achizitionat si distribuit nici un fel de mijloce de protectie individuală si truse de decontaminare – alocarea fondurilor pentru mijloacele de protectie individuală  împovărează bugetul Consiliului Local, având  în vedere că acestea au o perioadă de utilizare limitată în timp   ( locatii de depozitare ) .

 

 

CAPITOLUL  IX

 

ASIGURAREA  LOGISTICĂ

 

Baza materială pentru instruire si intervente  a S.V.S.U.,  a cunoscut îmbunătătiri, conform  bugetului aprobat pentru anul 2011 .

Considerăm ca pe această linie se poate face mai mult prin alocarea de fonduri care să fie prevăzute în bugetul Consiliului Local, cât si al agentilor economici.

Managerii  directiilor subordonate primăriei municipiului Târgoviste ca ordonatori de credite si sefii  structurilor de urgentă, prin legile ce reglementează această activitate, au obligatia ca prin dispozitiile pe care le dau, să  asigure dotarea cu materiale necesare pentru interventie în caz de necesitate si pregătirea personalului în domeniul Protectiei Civile si P.S.I., iar în cazul voluntarilor să li se permită lunar să participe la pregătirea de specialitate, conform H.G. nr. 1579, art 6 din 08.12 2005, L. 481 / 2004 completată cu L. 212 / 2006, art. 6, art 21, art. 28, art. 31, art. 37, art. 13 alin. 5, 7, art. 15, 75, art. 76 , L. 212, art. 3 . .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR MUNICIPIU,

as. med. Liţă Ion                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE MĂSURI

PRIVIND ÎMBUNĂTĂTIREA ACTIVITĂTII COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU ANUL 2012

Ř      Cresterea capacitătii de reactie si actiune la producerea unor dezastre.
Termen: permanent.

Răspund : membrii C.L.S.U., Consiliul Local si sef  S.V.S.U.

Ř      Monitorizarea permanenta a  surselor de risc si a zonelor de responsabilitate a fiecărui agent economic si institutie publică.
Termen : permanent.
Răspund : Presedintele C.L.S.U.,  sefii C.U., C.O.A.T.,  S.V.S.U.

Ř      Imbunătătirea înzestrării prin derularea programelor de achizitii de tehnică, materiale de protectie civilă  si P.S.I. din fondurile alocate pe anul 2011 :
Termen :  31.12 2012
Răspund : Presedintele C.L.S.U.,  sefii C.U.  si sef S.V.S.U.

Ř      Actualizarea componentei formatiei de interventie în situatii de urgentă .                                        Termen: permanent.
Răspund : Sef  S.V.S.U.

Ř      Întocmirea planurilor unice de pregătire pe linie de situatii de urgentă pe anul 2010 si antrenarea echipelor conform programelor :
Termen :   01.04 2012
Răspund : Sef S.V.S.U.

Ř      Constituirea lotului S.V.S.U. al municipiului Târgoviste pentru participarea la concursul profesional al serviciilor voluntare si private pentru situatii de  urgentă :

Termen : 01.04 2012

Răspund . Sef S.V.S.U.

Ř      Extinderea si modernizarea prin achizitionare a noilor sisteme de  înstiintare si alarmare.
Termen : trim II  – 2012
Raspund : Presedintele C.L.S.U.

În anul 2012, vom desfăsura următoarele activităti mai importante :

n      Exercitiul  de  alarmare publică a municipiului Târgoviste  ;

n      Exercitii si antrenamente conduse de  C.L.S.U. .

Suntem convinsi că suntem în măsură si putem face mai mult în special pe linia dotării si apreciem că activitătile desfăsurate în anul 2011 au fost organizate si conduse potrivit legislatiei în vigoare, iar structurile civile analizate sunt în măsură să îndeplinească   misiuni  de  interventie  pe linia situatiilor  de  urgentă .

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR MUNICIPIU,

                as. med. Liţă Ion                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 


                                          ROMANIA  

                               JUDETUL DÂMBOVITA                                                                                                                                       

                       MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE                                                                                                                                                                                                             

           COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ                                                                               

                                         

                                                                                                                                                        PROIECT

               de plan de măsuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgentă al municipiului Targoviste , pentru îmbunătătirea activitătii în perioada 01.01.2012- 31.12.2012

Nr. crt.

Măsuri  propuse

Termen

Cine răspunde

Cu cine colaborează

1

Refacerea documentelor operative la toate structurile pe linie de situatii de urgenta din municipiu, potrivit cerintelor  si indicatiilor transmise de I..J.S.U -Dambovita.

Permanent

 Sefii C.L.S.U., C.U.

Sef S.V.S.U.

I..J.S.U.    Dambovita

2

Intocmirea Planurilor Unice de pregătire în perioada 01.01.2012 -31.12.2012  la nivelul primăriei municipiului Tărgoviște și institutiilor administrate de Consiliul Local, potrivit Ordinului de Instruire al presedintelui C.J.S.U. Dambovita pentru anul 2012 .

01.03  2012

5

Antrenarea  Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Comitetelor pentru Situatii de Urgenta si  Celulelor de Urgenta pentru ocuparea locului de conducere si luarea unor decizii pentru interventie în situatii de urgentă sau criză .

Semestrial

Sefii C.L.S.U.,C.U.       Sef S.V.S.U.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

6

Prin dezvoltarea măsurilor de  înstiintare  si alarmare a populatiei în situatii de criza, în conformitate cu prevederile ordinelor I.G.S.U. transmis de I.J.S.U. Dâmbovita,   organele administratiei  locale vor  achizitiona materiale speciflce, astfel :

-            1 buc. sirena electronica tip PAVIAN .

Trim. II

 2012

Presedintele  C.L.S.U. si Sef  S.V.S.U.

 

Presedintele  C.L.S.U., Seful C.O.A.T.  si  Sef S.V.S.U

Director  economic

7

Asigurarea fondurilor bănesti necesare dotării si dezvoltării bazei materiale a instruirii pt. situatii de urgentă :

-                        Achizitionarea a unui număr de 7 statii radio UUS  ( cu statie fixă ) – statiile radio care au fost în evidentă au fost casate întrucât erau uzate moral si fizic ( au fost achizitionate în anul 1996 ) ;

-                        Motompă cu bazin necesara interventiei ;

-                        Robot pornire auto ;

-                        Instalatie spălare autovehicule ;

-                        Echipament de protectie conform legislatiei .

Anul 2012

8.

Reabilitarea unui număr de 3 adăposturi din municipiu

Anul 2012

Presedintele  C.L.S.U. si Sef  S.V.S.U.

I.J.S.U. Dâmbovita

9

Identificarea tuturor  factorilor de risc din municipiu si a surselor de poluare a factorilor de mediu . 

Permanent

Sef  S.V.S.U.

I.J.S.U. Dâmbovița

10

Organizarea   concursurilor scolare  de  cunoastere  a măsurilor de protectie civilă si P.S.I.:

          - faza scolară ;

          - faza pe municipiu ;

         - faza judeteană  ;

                - faza natională .

Martie – August 2012

I.J.S.U. Dambovita  C.L.S.U. municipiu Târgoviste

Inspectoratul  Scolar Judetean Dâmbovita

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR MUNICIPIU,

as. med. Liţă Ion                                                jr. Chiru Cătălin Cristea