REGULAMENT

privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente

proprietatea municipiului Târgoviște

 

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

 

Art. 1. (1) Regulamentul de pășunat reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile permanente de pe teritoriul municipiului Târgoviște.

(2) Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și  obligațiile deținătorilor de animale, regimul de pășunat precum și regulile de exploatare a pajiștilor și a pășunilor de pe teritoriul municipiului Târgoviște.

Art. 2. Regulamentul stabilește obligațiunile deținătorilor de animale, persoane fizice și juridice care au domiciliul sau reședința în municipiul Târgoviște, privind înregistrarea animalelor deținute în gospodărie în Registrul Național al Exploatațiilor și la Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și alte drepturi și obligațiuni legate de deținerea animalelor.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI

 

Art. 3. Pășunatul se execută organizat, pe terenurile evidențiate ca pajiște permanentă, în baza unui contract de concesiune/închiriere.

Art. 4. (1) Se stabilește termenul de pășunat pe pajiștile permanente în condiții favorabile de anotimp, de la 10 mai până la 29 septembrie.

(2) În caz de necesitate se poate modifica termenul de pășunat prin hotărârea Consiliului Local.

Art. 5. Pășunatul de primăvară și de toamnă se va desfășura până la 9 mai, respectiv după 30 septembrie exclusiv pe terenurile proprii ale deținătorilor de animale.

Art. 6. Este interzis pășunatul pe toată durata anului pe terenurile care nu sunt evidențiate ca pajiști permanente.

Art. 7. (1) Pășunatul se efectuează pe pajiștile permanente aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Târgoviște pe baza unui contract de concesiune/închiriere.

(2) Pe tot parcursul anului este interzis pășunatul în afara amplasamentului prin  contractul de concesiune/închiriere conform unei hărți-plan de situație – care se anexează  la contract.

Art. 8. Deținătorii de bovine, ovine, caprine și cabaline pot solicita pentru sezonul de pășunat, terenuri din pajiștile permanente existente pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 9. Solicitarea trebuie depusă în scris la Primăria Municipiului Târgoviște până la data de 1 martie a anului în care se organizează pășunatul.

Art. 10. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE ANIMALE

 

Art. 11. Deținătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligați:

a)    să înregistreze la Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, efectivele de animale;

b)    să actualizeze datele declarate la Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol  din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, în cazul în care s-a  schimbat numărul efectivelor de animale;

c)    să înregistreze animalele în Registrul Național al Exploatațiilor;

d)    să efectueze pășunatul numai pe terenul deținut în contractul de concesiune/închiriere;

e)    să nu lase nesupravegheate animalele pe pajiște;

f)      să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în afara terenului desemnat pentru pășunat, în interval de 48 ore.

 

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE CONCESIONARILOR

 

Art. 12. Concesionarii sunt obligați:

a)    să încheie contractul de concesiune cu deținătorii pășunilor, conform precederilor prezentului Regulament;

b)    să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de pășunat și amplasamentul de pășunat;

c)    să răspundă material pentru pagubele produse de animale;

d)    să efectueze lucrări de îmbunătățiri pe terenurile cu destinația de pajiște, primite în concesiune după cum urmează:

d.1. curățirea suprafețelor de pajiști permanente de mărăcini, arbuști, pălămidă, buruieni, etc;

d.2. nivelarea mușuroaielor;

d.3. strângerea pietrelor și a resturilor vegetale de pe pajiștea concesionată/închiriată;

d.4. întreținerea căilor de acces către islazuri;

e) să asigure integritatea terenurilor și culturilor limitrofe în cazul deplasării animalelor de la loc la altul;

f)  să respecte normele privind protecția împotriva incendiilor (evitarea oricărui risc de incendiu), anunțarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;

g)  să respecte normele privind silvicultura;

h) să respecte normele sanitar-veterinare (amenajarea carantinei pentru animalele bolnave, înștiințarea în timp a medicului sanitar veterinar despre bolile ivite la animale;

i)   să respecte regulile și normele de protecția mediului

 

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

 

Art. 13. Concedentul are următoarele obligații:

a)   să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

b)   să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

c)    să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;

d)   să constate și să comunice concesionarului orice atenționare referitoare la nerespectarea clauzelor contractuale;

e)    să stabilească eventualele pagube survenite în urma pășunatului, prin Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol  din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște și Poliția Locală;

f)    să aplice sancțiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL VI

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

 

Art. 14. Potrivit prezentului Regulament, următoarele fapte sunt contravenții:

a)   începerea pășunatului fără încheierea unui contract de concesiune cu proprietarul terenului;

b)   pășunatul pe terenurile neevidențiate ca pășuni;

c)    nerespectarea amplasamentului stabilit pentru pășunat prin contractul de concesiune/închiriere;

d)   nerespectarea perioadei de pășunat sau părăsirea amplasamentului stabilit înainte de data stabilită prin prezentul Regulament;

e)    lăsarea nesupravegheată a animalelor pe terenurile concesionate;

f)    pășunatul în timpul nopții;

g)   efectuarea pășunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit în contractul de concesiune.

Art. 15. Faptele prevăzute la art. 14 se sancționează cu amendă de la 100 - 1.000 lei.

Art. 16. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15,  se face de către un împuternicit al primarului din cadrul Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de date, Registrul Agricol.

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 

 

Art. 17. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. Regulamentul privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente proprietatea municipiului Târgoviște poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local și este valabil până la aprobarea Amenajamentului pastoral.

 

 

 

     VIZAT DE LEGALITATE,

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 Cosmin-Petruț Bozieru                                 jr. Chiru Cătălin Cristea