Anexă la H.C.L. nr. 296/26.11.2015

 

ACT ADITIONAL   NR. 1

 LA  CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

  DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI  PUBLIC SI PRIVAT

DE INTERES LOCAL

 

 

CAP. I - PARTILE CONTRACTANTE

 

            1. CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE, cu sediul in Targoviste, Str. Revolutiei, nr. 1 - 3, Jud. Dambovita, reprezentat prin P. Primar  jr. Stan Cristian – Viceprimar si jr. Chiru Catalin Cristea - Secretar Municipiu, in calitate de DELEGATAR (beneficiar),

 

     si

 

            2. S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu sediul in Municipiul Targoviste, B-dul I.C. Bratianu nr. 38, Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/15/137/2011, CUI  28075461  reprezentata prin dl. Stanciu Mihai, avand functia de Director General , in calitate de DELEGAT (operator de servicii publice), s-a incheiat prezentul contract de gestiune indirecta a activitatilor de constructii edilitar gospodaresti.

 

Fiind singurele si aceleasi parti in contractul de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, hotaram de comun acord si in mod expres modificarea contractului dupa cum urmeaza:

 

Art. 5  – Va avea urmatorul continut:

 

Perioada de valabilitate a  contractului de delegare a gestiunii se prelungeste cu 2  ani si 6 luni, incepand cu data de 15.03.2016.

 

CELELALTE ARTICOLE SE APLICA IN MOD CORESPUNZATOR

Actul aditional s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractuala.

           

    Delegatar (beneficiar),                                                 Delegat (operator)

Consiliul Local Targoviste                             S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

         P. PRIMAR,                                                              DIRECTOR GENERAL                                                                                     

  jr. Daniel-Cristian Stan                                                    ing. Stanciu Mihai                  

       VICEPRIMAR

 

 

  SECRETAR MUNICIPIU,

   Jr. Chiru Catalin Cristea