Anexă la H.C.L. nr. 295/26.11.2015

 

ACT ADITIONAL NR. 1

 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

  DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI  PUBLIC SI PRIVAT

DE INTERES LOCAL

 

CAP. I - PARTILE CONTRACTANTE

 

            1. CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE, cu sediul in Targoviste, Str. Revolutiei, nr. 1 - 3, Jud. Dambovita, reprezentat prin P. Primar  jr. Stan Cristian – Viceprimar si jr. Chiru Catalin Cristea - Secretar Municipiu, in calitate de DELEGATAR (beneficiar),

 

     si

 

            2. S.C. ECO - SAL 2005 S.A., cu sediul in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 171 A, Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/15/871/2005, CUI 17870232 reprezentata prin dl. Beju Eduard Ionut, avand functia de Director General , in calitate de DELEGAT (operator de servicii publice), s-a incheiat prezentul contract de gestiune indirecta a activitatilor de constructii edilitar gospodaresti.

 

            Fiind singurele si aceleasi parti in contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Targoviste, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, hotaram de comun acord si in mod expres modificarea contractului dupa cum urmeaza:

 

Art. 5  – Va avea urmatorul continut:

 

 Perioada de valabilitate a  contractului de delegare a gestiunii se prelungeste cu 2 ani si 6 luni, incepand cu data de 15.03.2016.

 

CELELALTE ARTICOLE SE APLICA IN MOD CORESPUNZATOR

Actul aditional s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractuala.

     

          Delegatar (beneficiar),                                                     Delegat (operator)

     Consiliul Local Targoviste                                            S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

 

         P. PRIMAR,                                                               DIRECTOR   GENERAL                                                                                   

  jr. Daniel-Cristian Stan                                                     ing. Beju Eduard Ionu  

       VICEPRIMAR

 

 

 

        SECRETAR,

Jr. Chiru Catalin Cristea