Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Certificat de urbanism

 

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

1.     - Cerere tip in care se vor completa atāt elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii (se obtine de la Biroul de Relatii cu Publicul, corp B, et. 1, camera 10) - download  (Precizari completare cerere)

2.     Actul de proprietate asupra imobilului (xerocopie);

3.    Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate/ plan cadastral intocmit in coordonate stereo 70 vizat de O.C. P. I;

4.    Extras de Carte Funciara pentru Informare, actualizat la zi (pe luna in curs).

5.     Plan de incadrare in zona -  ortofotoplan vizat de O.C. P. I.

6.     Memoriu intocmit de arhitect cu lucrarile de construire solicitate (dupa caz);

7.     Taxa C.U.

8.     Taxa formular

 ANUL 2016

TAXELE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

CONFORM H.C.L. Nr. 283/09.11.2015

 

NR.

CRT.

SUPRAFATA PENTRU CARE SE OBTINE CERTIFICATUL DE URBANISM

TAXA LEI/MP

1.

Pana la 150 mp

5 lei

2.

Intre 151-250 mp

6 lei

3.

Intre 251-500 mp

8 lei

4.

Intre 501-750 mp

10 lei

5.

Intre 751-1.000 mp

12 lei

6.

Peste 1.000 mp

14+0,01 lei/ mp

7.

Taxa pt. eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice (Art.474 alin.(15))

1%+11 lei pt. fiecare racord

8.

Taxa pt. avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

15 lei

9.

Taxa pt. eliberarea autorizatiei den foraje sau excavari (Art 474 alin. (10))

7 lei/mp

10.

Taxa pt. eliberarea unei autorizatii de construire-persoane fizice

0,5%(deviz)

11.

Taxa pt. eliberarea unei autorizatii de construire-persoane juridice

1%(deviz)

12.

Taxa timbru de arhitectura

0,05%(deviz)

 


- Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10000, dupa caz, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu indicarea imobilului - teren si/sau constructii - 2 exemplare (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza).

             

Inapoi