Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Autorizatie de construire/desfiintare

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE

- Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - se obtine de la Biroul de Relatii cu publicul, corp B, et.1, cam.10 - download
- Certificat de Urbanism (copie);
- Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (copie legalizata);
- Extras de carte funciara pentru informare, actualizat la zi;
- Proiect pentru Autorizarea executarii lucrarilor de constructii - semnat si stampilat in original (2 exemplare identice);
- Avizele si acordurile legal necesare, stabilite prin Certificatul de urbanism:

          - avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decāt cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie) si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.

- Dovada privind achitarea taxelor legale (chitanta sau ordin de plata), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie).

              Inapoi