CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

 DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÎRGOVIȘTE

-     EVIDENȚA PERSOANELOR-

          

 

PROGRAM CU PUBLICUL

                     PRIMIRI - ELIBERĂRI

                            DOCUMENTE

LUNI:

09.00 -15.00

MARȚI:

13.00 -19.00

MIERCURI:

13.00  -19.00

JOI:

09.00 -15.00

VINERI:

09.00 -15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PROGRAM DE AUDIENȚE

LUNI: 13.00 – 16.00

 

ȘEF SERVICIU S.P.C.E.P. TÎRGOVIȘTE

JR. IONIȚĂ MIRABELA- DENISA

 

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN ZIUA DE LUNI ÎNTRE ORELE 8.00 – 12.00,

LA DOAMNA SCARLAT DANIELA- SECRETARIAT

 

LOCALITĂȚILE ARONDATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÎRGOVIȘTE

 

I.            URBAN

TÎRGOVIȘTE

 

                  II.    RURAL

1.        ANINOASA

2.        BUCȘANI

3.        BĂLENI

4.        COMIȘANI

5.        DOBRA

6.        DOICEȘTI

7.        GURA- OCNIȚEI

8.        LUCIENI

9.        NUCET

10.         OCNIȚA

11.         PERȘINARI

12.         RACIU

13.         RĂZVAD

14.         TĂTĂRANI

15.         ULMI

16.         ȘOTÂNGA

17.          VĂCĂREȘTI

 

 

Informații privind circulația anumitor documente oficiale între statele membre

ale Uniunii Europene

 

 

 

      În temeiul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

      Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un fomular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt stat membru. Este vorba de următoarele documente:

- documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;

- documente administrative;

- actele notariale;

- certificatele oficiale înscrise pe documente private;

- documentele diplomatice și consulare.

 În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

- nașterea;

- decesul;

- faptul că o pesoană este în viață;

- numele;

- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

- divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

- parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de

  parteneriat înregistrat;

   - desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat

   înregistrat;

- filiația sau adopția;

- domiciliul și/ sau reședința;

- cetățenia;

- absența cazierului judiciar;

- calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau

   la alegerile locale într- un alt stat membru.

 

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Atragem atenția asupra faptului că, nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într- un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e- justiție:  https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.

 

 

SERVICII OFERITE CETĂȚENILOR:

 

     • Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

  • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului sau a fizionomiei;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate deținut anterior;

  •Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării denumirii    

    străzii sau a renumetotării imobilelor ;

  •Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române;

  •Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România;

  •Eliberarea cărții de identitate provizorii;

  •Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;

  •Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

  •Obținerea certificatului de atestare a domiciliului si a cetățeniei române;

  •Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează înregistrat în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

  •Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care o terță persoană figurează înregistrată în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

 

        DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      certificatul de naștere, original și copie;

-      actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;

-      documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificat divorț și convenție încheiată în procedura divorțului/ hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă/definitivă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei - (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

ATENȚIE !

În actul de identitate al părintelui și/sau reprezentantului legal trebuie ca ADRESA DE DOMICILIU să fie exact cea menționată în adeverința de rol(mediu rural – comuna…,sat…,str…, nr…) sau în actul de proprietate (mediu urban – denumire stradă actualizată…, bl…, apt…).

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i- a fost încredințat în plasament.

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuiește statornic la celalalt părinte, se solicita declarația de consimțământ a

 

părintelui căruia i- a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Declarația prevăzută poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

 

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

 

 DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      certificatul de naștere, original și copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-      declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului - se dă în fața lucrătorului desemnat de S.P.C.E.P. Tîrgoviște;

-      fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție– se solicită de către S.P.C.E.P. Tîrgoviște;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate- 7 lei (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun. Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

 

ATENȚIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE O VOR CONTACTA PE D- NA BULIN ADRIANA PRIN INTERMEDIUL OFIȚERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ; ANULĂRII DOCUMENTULUI; SCHIMBĂRII SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;

-      certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț și/ sau convenție încheiată în procedura divorțului    ( dacă se impune), hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie;

-      certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;  

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumele părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      actul de identitate și cartea de alegător, după caz;

-      certificatul de naștere,  original și copie;

-      certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

-      certificatul de divorț și/ sau convenție încheiată în procedura divorțului     ( dacă se impune), hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie;

-      certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

 

 

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;  

-      dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, original,  dacă este cazul;

-      un document emis de instituțiile sau autoritățile publice cu fotografie de dată recentă(act emis cu cel mult 2 ani anterior datei depunerii cererii) în cazul PIERDERII, DETERIORĂRII, DISTRUGERII, FURTULUI actului de identitate – original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI; SCHIMBĂRII DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      actul de identitate și cartea de alegător, după caz;

-      certificatul de naștere,  original și copie;

-      certificatul de căsătorie, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț și/ sau convenție încheiată în procedura divorțului     ( dacă se impune), hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie;

-      certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

 

 

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

DOBÂNDIRII/ REDOBÂNDIRII CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

     DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-      certificatul constatator, eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți sau nu le- a fost eliberat certificat de cetățenie în nume propriu, aceștia trebuie să se adreseze Autorității Naționale pentru Cetățenie, în vederea clarificării cetățeniei;

-      certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);

-      hotărârea judecătorească privind statutul civil, original șicopie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original și copie; 

-      un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor);

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente  împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de  Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

 

ATENȚIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE ÎL VOR CONTACTA PE D- NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIȚERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate care urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

-      certificatul de naștere,  original și copie;

-      certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, dacă este cazul,  original și copie;

-      certificatul de divorț și/ sau convenție încheiată în procedura divorțului    ( dacă se impune), hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie;

-      certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

-      certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

-      documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original și copie; 

-      pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, original și copie;

-      actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei (se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor);

 

ATENȚIE!

  PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE, CU EXCEPȚIA CETĂȚENILOR ROMÂNI ORIGINARI DIN REP. MOLDOVA ȘI UCRAINA, ÎL VOR CONTACTA PE D- NUL GHEORGHE TIBERIU- MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIȚERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.

 

ELIBERAREA

CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate; 

-      3 fotografii mărimea 3x 4 cm cu o bandă albă de 7 mm. la bază;

-      documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/ adresei de reședință, original și copie;

 

 

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii –1 leu(se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

 

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.

 

 

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII

CETĂȚENILOR ROMÂNI CU

 DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România; 

-      pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

-      certificatul de naștere și/sau căsătorie  eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul, original și copie;

-      certificatul de divorț și/ sau convenție încheiată în procedura divorțului    (dacă se impune), hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă/definitivă, după caz, original și copie;

-      dovada adresei de reședință din România, original și copie;

-      două fotografii mărimea 3x 4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.;

-      chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii –1 leu(se achită la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun.Tîrgoviște – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor);

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

-      cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

 

-      actul de identitate al solicitantului;

 

-      documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE PETENTUL FIGUREAZĂ ÎNREGISTRAT ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

    

 

• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P

 

• BULETINUL/ CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI(ORIGINAL ȘI COPIE)

 

• CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA ,, TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU ACHITATĂ LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÎRGOVIȘTE ( ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI

 

·        CERERE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI (NUME, PRENUME, LOC NAȘTERE, DOMICILIUL, SERIA ȘI NUMĂRUL B.I./C.I.) MOTIVUL PENTRU CARE URMEAZĂ A FI FOLOSIT DOCUMENTUL;

·        BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI – ORIGINAL ȘI COPIE.

 

 

CÂND SOLICITANTUL ESTE ÎN IMPOSIBILITATEA DEPLASĂRII LA SEDIUL S.P.C.E.P. TÎRGOVIȘTE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

·        CERERE COMPLETATĂ DE PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ CU DATELE DE STARE CIVILĂ. ÎN CERERE SE PRECIZEAZĂ: NUMĂR PROCURĂ, NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL, MOTIVUL ȘI ȚARA UNDE ESTE NECESAR DOCUMENTUL;

·        PROCURA DATĂ LA AMBASADA/CONSULATUL ROMÂNIEI DIN ȚARA RESPECTIVĂ SAU NOTARIAT;

·        PROCURA DATĂ LA UN BIROU NOTARIAL DIN STRĂINĂTATE TREBUIE APOSTILATĂ ȘI SE DEPUNE ÎN ORIGINAL ȘI TRADUCERE,  LEGALIZATĂ LA UN NOTARIAT DIN ROMÂNIA. ÎN PROCURĂ SĂ SE MENȚIONEZE OBIECTUL MANDATULUI RESPECTIV, DEPUNERE CERERE SI RIDICARE CERTIFICAT DE ATESTARE A DOMICILIULUI;

·       B.I./C.I. ÎMPUTERNICIT – ORIGINAL ȘI COPIE.

 

     SOLICITAREA SE TRANSMITE LA D.E.P.A.B.D., INSTITUȚIE COMPETENTĂ ÎN  

     SOLUȚIONARE.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE O TERȚĂ PERSOANĂ FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

 

        SITUAȚII:

 

A)  CÂND PETENTUL ARE CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL TERȚEI PERSOANE DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE

        DOCUMENTE NECESARE:

 

 

 

 

 

    B) CÂND NU EXISTĂ  CONSIMȚĂMÂNTUL   TERȚEI PERSOANE ÎNSĂ EXISTĂ TEMEI LEGAL  JUSTIFICAT

DOCUMENTE NECESARE:

 

 

 

 

EX: PENTRU A SE ÎNDEPLINI PROCEDURA DE CITARE ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII UNUI LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI SE IMPUN DOCUMENTELE PREZENTATE ANTERIOR ȘI DOCUMENT ELIBERAT DE INSTANȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE NUMĂRUL DOSARULUI, INSTANȚA ȘI FAPTUL CĂ SOLICITANTUL ȘI PERSOANA DESPRE CARE SE SOLICITĂ DATE SUNT PĂRȚI ÎN PROCES.

 

 

TERMENUL DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ȘI DE ÎNSCRIERE A

MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ

 

 

    • 5 zile lucrătoare(nu se ia în calcul data depunerii cererii)- pentru eliberarea actului de identitate;

 

   • 3 zile lucrătoare(nu se ia în calcul data depunerii cererii)- pentru înscrierea mențiunii de reședință;

 

 

        În situația în care se impun verificări, actul de identitate va fi eliberat în termenul legal de 30 zile, termen ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

 

 

        În situații deosebite și prezentând documente justificative, solicitantul se poate adresa șefului serviciului(în cadrul programului de audiențe) pentru reducerea termenului de eliberare.

 

 

 

        Pentru eliberarea actului de identitate în situații deosebite, cetățenii se pot adresa și Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Dîmbovița (în spatele magazinului Muntenia- Maga Image)- art. 14 alin.6 din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare.

 

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A CERERILOR

DE ELIBERARE ACTE IDENTITATE

 

 

         CERERILE DE ELIBERARE ACT DE IDENTITATE SE DEPUN PERSONAL SAU PRIN ÎMPUTERNICIT ÎN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE, AUTENTIFICATĂ LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE, LA SEDIUL S.P.C.E.P. TÎRGOVIȘTE.

           CETĂȚENII ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE POT DEPUNE CEREREA PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE LEGALE LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE.

 

TAXELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE:

 

1. CARTEA DE IDENTITATE                            - 7 LEI

2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE    - 1 LEU

 

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÎRGOVIȘTE – ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR- SAU PRIN ORICE ALTĂ MODALITATE STABILITĂ DE LEGE PENTRU PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE.

 

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN  URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 

a)   acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

b)   declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de un act încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

c)    declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată; pentru minori și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;

d)   documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

 

 

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță public㠖 pentru mediul rural, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/ centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției sau centrului respectiv. În cazul în care instituția se află în subordinea administrației publice locale dovada adresei de domiciliu/ reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit.

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGOVIȘTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

 DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÎRGOVIȘTE

- STARE CIVILĂ -

 

      Programul pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/            extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s- a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare:

                                            LUNI- VINERI: 13.30- 14.30

Soluționarea cererilor de transcriere formulate în temeiul art.41 alin 5¹ din Legea 119/ 1996 privind actele de stare civilă, se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

                        LUNI , MARȚI, JOI, VINERI 

    08:00 - 12:00

              PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR

     14:30 - 16:00

ELIBERĂRI ACTE

                                M I E R C U R I

    08:00 - 12:00

             PRIMIRI ACTE

    13:30 - 14:30  

PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR

    14:30 - 16:00

ELIBERĂRI ACTE

    16:00 - 18:30

PRIMIRI ȘI ELIBERĂRI ACTE STARE CIVILĂ

                          

 

 

 

 

 

SERVICII OFERITE CETĂȚENILOR

 

• Înregistrarea nașterii;

• Înregistrarea căsătoriei;

• Înregistrarea decesului;

• Înregistrarea divorțului pe cale administrativă;

• Transcriere acte de stare civilă;

• Schimbarea numelui pe cale administrativă;

• Eliberare certificate de stare civilă în caz de pierdere, distrugere, furt sau   

   preschimbare;

• Eliberare extrase multilingve;

• Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora;

• Eliberare Anexa 9( dovadă de stare civilă).

 

 

INREGISTRAREA NASTERII

 

 

        Inregistrarea nasterii  se face in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului pentru copilul nascut viu, de 3 zile pentru copilul nascut mort, 24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 30 zile, 30 zile pentru copilul cu varsta de pana la un an, gasit sau parasit de mama in maternitate/ unitati sanitare.

După expirarea termenului de 30 zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisa a declarantului cu aprobarea primarului si cu avizul conform al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor.
      Declararea nasterii se poate face de oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea medicala in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil. 


SITUATII: 

1. Inregistrarea nasterii copilului din casatorie - Acte necesare:


2. Inregistrarea nasterii copilului din afara casatoriei - Acte necesare:


Recunoasterea nou – nascutului de catre tata:

 

 

 

NUMELE COPILULUI

 Situatii:

  1. Numele de familie al copilului este comun cu al parintilor, cand acestia au acelasi nume de familie.
  2. Cand parintii au nume de familie diferite, copilul poate avea numele de familie al unuia dintre acestia sau numele de familie reunite ale acestora, în conformitate cu declaratia scrisa a ambilor parinti data in fata ofiterului de stare civila.

NOTAIn cazul parintilor care nu se inteleg cu privire la numele copilului, Primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea, prin dispozitie va decide numele copilului.

 

INREGISTRAREA CASATORIEI

 


Declararea casatoriei 


Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitori soti, in scris (pe formular tipizat), cand cel putin unul dintre viitori soti are domiciliul sau resedinta in municipiul Targoviste. 

SITUATII: 


1. Casatoria intre doi cetateni romani  

 

Acte necesare:

 


Daca este cazul:

§    autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliu cel care cere   incuviintarea - in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de   rudenie  fireasca sau adoptie- original;

§   certificatul de deces al fostului sot- original si copie;

§   sentinta de divort in original si in fotocopie, cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva si irevocabila sau definitiva- original si copie;

 

 2. Casatoria unui cetatean roman cu un cetatean strain 

 

Acte necesare pentru cetateanul strain:

 

 

 

 

INREGISTRAREA DECESULUI

 

             Declararea decesului

 

Termenul legal de inregistrare a deceselor este de 3 zile de la data decesului , pentru decesul tuturor persoanelor, cetateni romani si straini, survenit pe raza municipiului Tirgoviste.Daca termenul de 3 zile a fost depasit sau decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau cauze violente, inregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului.
             Declaratia decesului se face de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa    acestora de catre orice persoană care are cunoștință despre deces ori medicul sau alt cadru din unitatea sanitara.


Acte necesare:

 

 

ÎNREGISTRAREA DIVORȚULUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal, de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau, pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

 

Condiții:

-          soții sunt de acord cu divoțul;

-          nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați;

-          nu este pus sub interdicție;

-          nu au solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

Acte necesare:

-          certificatul de căsătorie, în original și copie;

-          certificatele de naștere ale soților, în original și copie;

-          documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;

-          dovada plății taxei de 500 de lei - achitată la casieria Serviciului de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei municipiului Tîrgoviște (în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor).

După expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea dosarului este necesară prezența ambilor soți pentru a completa formularul de menținere a declarației inițiale de divorț. În caz de neprezentare dosarul va fi clasat.

În caz de renunțare sau neprezentare, suma achitată nu se restituie.

 

 

TRANSCRIEREA ACTULUI DE STARE CIVILĂ

 

    Transcrierea reprezintă înregistrarea în documentele de stare civilă românești a actelor sau faptelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiatate în străinătate de autoritățile locale. 

  1. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de naștere eliberate de autoritățile străine: 

    Competență:

A. Unul dintre părinți are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Tîrgoviște.
 În cazul copiilor a căror naștere s-a produs în străinătate și care au fost înregistrați la autoritățile străine competente, părinții cetăteni români, sunt obligați în termen de 6 luni de la data întoarcerii în țară, să ceară transcrierea certificatelor de naștere străine în actele de naștere românești, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în țară. 

B. Persoanele care au obținut cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare depun actele personal sau prin reprezentanții lor legali.


  Acte necesare:

- cererea de transcriere adresată primarului municipiului Tîrgoviște; 
- certificatul de naștere original simplu/supralegalizat /apostilat eliberat de autoritățile din străinătate;
- copie a certificatului de naștere;

- traducerea legalizată a certificatului de naștere;

- actul de identitate al solicitantului sau părintelui care solicită transcrierea, original și copie; 
- certificatele de stare civilă părinți (naștere și căsătorie, dacă este cazul), original și copie;
- declarație dată în fața ofițerului de stare civilă de părintele care solicită transcrierea din care să reiasă domiciliul minorului, la unul dintre aceștia, în cazul în care părinții au domicilii diferite;

- declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române;

- certificatul de cetățenie in original și copie pentru persoanele de la pct. B precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine.

 2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de căsătorie eliberate de autoritățile străine:

    Competență:

      - unul dintre soți are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Tîrgoviște sau persoanele care au obținut cetățenia română în baza art. 10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare

    Acte necesare:

      -cererea de transcriere adresată primarului localității în raza căreia își are domiciliul solicitantul;
      -certificatul de căsătorie original simplu/supralegalizat / apostilat eliberat de autoritățile străine;
    - copie a certificatului de căsătorie;

    - traducerea legalizată a certificatului; 

    - actele de identitate ale soților, original și copie;

    - declarații notariale din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români, sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie;
   - certificatele de naștere ale soților , original și copie;

   - hotărârea de divorț, definitivă sau irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
   - certificatul de deces al fostului soț, în cazul în care solicitantul a mai fost căsătorit, original și copie;

       - convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/supralegalizată/apostilată, original și traducere legalizată. În situația în care nu a fost încheiată, soții dau o declarație privind legea aplicabilă regimului matrimonial;

       - certificatul de cetățenie în original și copie pentru persoanele care au dobândit cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine;
        Depunerea dosarului de transcriere se poate face personal de către unul dintre soți sau de către o altă persoană împuternicită prin procură specială. Din procura specială trebuie să rezulte faptul că solicitantul este împuternicit de către unul din soți, să-l reprezinte la oficiul de stare civilă al municipiului Tîrgoviște, pentru transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române și ridicarea certificatului românesc.

 

3. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autoritățile străine:

    Competență: ultimul domiciliu al decedatului sau domiciliul solicitantului să fie în municipiul Tîrgoviște.

    Acte necesare:

     -cererea de transcriere adresată primarului  municipiului Tîrgoviște;

   - certificatul sau extrasul de pe actul de deces simplu/supralegalizat/apostilat emis de autoritățile din străinătate;

    - copie a certificatului sau extrasul de deces emis de autoritățile străine;

 

    - traducerea legalizată a certificatului/extresului de deces; 

    - certificatul de naștere și de căsătorie ale persoanei decedate, original și copie;

    - actul de identitate al persoanei decedate;

    - actul de identitate al persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces, original și copie;

    - declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române.

 

 

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

Cetățeanul român, personal sau prin împuternicit, pentru motive temeinice prevăzute de dispozițiile O.G. nr. 41/2003, adresează cerere de schimbare de nume/ prenume la structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana interesată.

 

Acte necesare:

-          exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/ prenumelui, în original;

-          certificatele de stare civilă, în original și copie;

-          cazier judiciar, în original;

-          cazier fiscal (valabilitatea acestuia este de 30 de zile), în original;

-          declarație notarială de consimțământ, în cazul în care schimbarea numelui/prenumelui privește numai pe unul dintre soți  sau pe copilul (copiii) minori, dacă e cazul, în original;

-          acte doveditoare în sprijinul motivării cererii de schimbare de nume/prenume, original și copie;

-          procură specială sau împuternicire avocațială, dacă este cazul, în original;

-          act de identitate mandatar (împuternicit), în original și copie;

 

 

ELIBERARE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ ÎN CAZ DE PIERDERE, DISTRUGERE, FURT SAU PRESCHIMBARE

 

1.      Certificatul de naștere se poate elibera:

-          titularului;

-          pentru minorii care nu au acte de identitate, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

-          persoanei împuternicite de către titular prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizat㠖funcție de țara în care a fost întocmită).

2.      Certificatul de căsătorie se poate elibera:

-          unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți;

-          persoanei împuternicite de către unul dintre soți prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizat㠖funcție de țara în care a fost întocmită).

3.      Certificatul de deces se poate elibera:

-          membrilor familiei;

-          altor persoane îndreptățite (se va face dovada prin acte de stare civilă).

Solicitantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil.

 

 

ELIBERARE EXTRASE MULTILINGVE

 

 

Extrase multilingve ale actelor de stare civilă sunt eliberate în condițiile Convenției de la Viena nr. 16 / 1976, de către autoritățile competente ale statelor părți. Sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau alte formalități echivalente și se utilizează în aceleași condiții ca și certificalele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

 

Actele necesare eliberării:

 

-          cerere tip;

-          actul de identitate al titularului extrasului (pentru naștere și căsătorie), al persoanei îndreptățite (pentru extras deces), al persoanei împuternicite (pentru extras naștere, căsătorie, deces), în original;ocura specială in cazul persoanelor împuternicite, în original;

 

 

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA SI A MENTIUNILOR INSCRISE PE

MARGINEA ACESTORA

 

 

           Rectificarea presupune indreptarea erorilor comise cu ocazia inregistrărilor de stare civila.

 

            Actele necesare:

 

-          cerere tip;

 

-          act de identitate- copie si original;

 

-          act de identitate împuternicit- copie si original (daca este cazul);

 

-          documentele din care rezultă eroarea comisă- copie si original.

 

-           

 

 

 

                  ELIBERARE ANEXA 9

 

 

Anexa 9 ofera informatii cu privire la mentiunile existente pe marginea actelor de stare civila

 

Actele necesare eliberarii:

 

-          cerere tip;

 

-          act de identitate- original si copie.

 

Cererea se depune de titularul actului sau de persoana imputernicita de titularul actului prin procura speciala, autentificata de notar( dupa caz- simpla/ cu apostila/ supralegalizata- functie de tara in care a fost intocmita).