Inapoi

COD OPERATOR 5340

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A POLIŢIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1.(1) Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte este un serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004, cu modificările şi completările ulterioare H.C.L. 225/30.06.2005 şi H.C.L. 482/12.12.2008

(2) Sediul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte este pe Calea Ploieşti nr. 85, Târgovişte.

(3) Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, dispunând de cod fiscal, cont bancar şi ştampilă proprie.

Art.2.Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte este compus din funcţionari publici cărora li se aplică reglementările prevazute în Statutul funcţionarilor publici şi personal contractual supus reglementărilor din legislaţia muncii.

Art.3(1).Agenţii comunitari îşi desfaşoară activitatea în interesul comunităţii locale pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local de pe raza de competenţă şi execută orice alte activităţi date în competenţă, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

(2).Agentul comunitar este înarmat şi poartă uniformă în timpul serviciului şi este investit cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.

CAPITOLUL II

Atribuţiile Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

Art.4. Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte are următoarele atribuţii:

a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Târgovişte sau a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;

h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

i) acţionează, împreună cu structurile locale ale Poliţiei, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, şi ale altor autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi măsurile ce trebuie luate, în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin Regulament, funcţionarii Primăriei Municipiului Târgovişte la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

m) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale de convieţuire socială, altele decât cele cu caracter penal;

n) sprijină structurile locale ale Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

o) asigură paza transportului de valori la instituţiile subordinate primăriei

n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege

CAPITOLUL III

Structura organizatorica

Art.5(1).Funcţiile publice de conducere din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte cuprind următoarele categorii:

a) Director executiv;

b) Director executiv adjunct

c) Şef serviciu

d) Şef birou.

(3).Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, astfel:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

(4)Funcţionarii publici de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte sunt numiţi în funcţia publică specifică de agent comunitar.

Art.6.Activitatea Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte este structurată pe domenii astfel:

a)Serviciul Ordine publică cu atribuţii în:

§ menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică în municipiul Târgovişte prin activitatea agenţilor comunitari din posturi fixe, mobile sau patrule;

§ constituirea şi coordonarea echipelor de intervenţii pentru situaţii speciale.

Serviciul Ordine Publică este structurat formaţiuni de ordine publică.

b)Serviciul Pază Obiective cu competenţe în asigurarea pazei obiectivelor de interes local, din domeniul public şi privat al municipiului, cu agenţi de pază (personal contractual), încadrat în condiţiile legii.

Serviciul Pază Obiective este structurat pe grupe de pază

c) Compartimentul Instruire, control, arme şi muniţii, protecţia muncii, PSI cu responsabilităţi în ceea ce priveşte:

§ formarea profesională a agenţilor comunitari, prin organizarea de cursuri;

§ perfecţionarea pregătirii profesionale şi tehnice a agenţilor comunitari;

§ activităţi specifice pe linie de armament şi muniţii (păstrarea, menţinerea în stare de funcţionare şi folosire);

§ organizarea cursurilor de calificare pentru agenti de pază şi ordine;

§ activităţi de control intern;

§ prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, identificarea, evaluarea, dimiuarea, eliminarea factorilor de risc de accidentare/îmbolnţvire profesională specifici activităţii desfăşurate

d) Biroul Financiar- Contabil Juridic Administrativ are următoarele atribuţii:

d1) activitatea financiară

§ Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor si a concordantei dintre evidenta contabila analitica , evidenta contabila sintetica, bilant contabil si anexele la bilant.

§ Intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale .

§ Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor.

§ Urmareste incadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate.

§ Organizarea si tinerea evidentei contabile si tehnic operative a mijloace fixe, obiectelor de inventar, materialelor si banesti .

§ Organizeaza si verifica modul de gestionare a valorilor materiale , a fondurilor fixe, a decontarilor cu debitorii si creditorii .

§ Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea , exactitatea datelor inscrise in extrase cu cele din documentele insotitoare .

§ Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont .

§ Intocmeste lunar balanta de verificare.

§ Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata

§ Intocmeste statele de salarii necesare platii personalului angajat (calcul salarii, sporuri cuvenite conform legii etc.) pentru timpul efectiv lucrat, platii certificatelor medicale, concedii de odihna etc;

§ Organizarea activitatii de evidenta a angajamentelor bugetare

- elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Comunitare;

- organizeaza si executa controlul financiar preventiv in conformitate legislatia in vigoare la momentul respectiv

- întocmeste si transmite ordonatorului principal de credite la termenele stabilite, darea de seama trimestriala si contul de executie lunar, potrivit prevederilor legale;

- efectuează la timp operatiile de inventariere a patrimoniului;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege şi sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primăriei;

d2) activitatea de logistică

§ răspunde de asigurarea condiţiilor materiale necesare desfăşurării activităţii celorlalte compartimente ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;

d3) activitatea juridică

§ răspunde de aplicarea şi interpretarea actelor normative în exercitarea atribuţiilor Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi reprezintă instituţia în litigiile aflate în instanţă

e) Compartimentul Resurse Umane

§se subordonează  Directorului executiv adjunct şi răspunde de gestionarea resurselor umane necesare Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.

f) Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură

§ asigură accesul publicului la informaţile de interes public, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei, asigură programarea audienţelor acordate cetăţenilor, oranizează şi întreţine baza proprie de date pe sport magnetic

g) Compartimentul Cooperare şi Coordonare cu Structuri de Ordine Publică

§ asigură relaţiile de cooperare cu Poliţia, Jandarmeria, ISUJ şi alte structuri cu care Poliţia Comunitară intră în contact prin natura sarcinilor ce îi revin.

 

CAPITOLUL IV

Incadrarea personalului

Art.7.(1) Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte va fi încadrat prin concurs, conform prevederilor legale în vigoare, aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual, fiind testat din punct de vedere profesional, psihologic şi medical.

Art.8.Persoana ce urmează să fie numită pe o funcţie publică trebuie să îndeplinească condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici şi condiţiile specifice de ocupare a postului scos la concurs.

Art.9.(1)La încadrare, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte vor depune juramântul de credinţă în faţa Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare, în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg.

(2) Juramântul are următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei, să respect normele de conduită profesională şi civică şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţie.

(4) Juramântul de credinţă este semnat de către funcţionarul public, de directorul executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte, superiorul ierarhic, precum şi de către colegul asistent.

(5) Juramântul de credinţă este contrasemnat de primar, se păstrează la dosarul profesional al funcţionarului public, iar o copie se înmânează acestuia.

(6) Directorul executiv va depune jurământul de credinţă în faţa Primarului Municipiului Târgovişte.

Art.10.(1) Agenţii comunitari şi agenţii de pază din Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte au dreptul la uniformă de serviciu şi echipament de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din fondurile primăriei.

(2)Personalul care este încadrat pe alte funcţii decât cele menţionate la aln.1 beneficiază de o sumă în valoarea a două salarii medii brute pe economie pentru ţinută conform Hotărârii Curţii de Apel Ploieşti şi Contractului Colectiv de Muncă înregistrat la DMMSSF. Cu nr. 150/05.10.2007

 

CAPITOLUL V

Atributiile personalului Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

Art.11(1).Directorul executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai, de către întregul personal, a prevederilor legale;

d) răspunde de pregătirea professională a personalului din subordine;

e) coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în pază şi urmăreşte îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate;

f) aprobă planurile de pază;

g) studiază şi propune beneficiarilor serviciilor de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

h) analizează trimestrial activitatea efectivelor Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliul local şi ia măsurilor ce se impun ca urmare a concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative existente la acea dată;

i) asigură informarea operativă a consiliului local, precum şi a politiei locale despre evenimentele deosebite care au loc în cadrul activităţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;

j) colaborează cu organele statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa, bunurile acestora ori ale domeniului public, curăţenia şi combaterea comerţului stradal neautorizat, combaterea faptelor antisociale întâlnite pe stradă, locuri publice;

k) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul efectivelor, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

l) studiază şi propune Consiliului Local Municipal Târgovişte adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare;

m) propune spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgovişte tarifele ce se vor percepe pentru executarea prestărilor de servicii către beneficiari, conform contractelor;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul executiv emite decizii, cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul din subordine.

Art.12.Directorul executiv-adjunct I este şef al întregului personal încadrat la Serviciul OrdinePublică şi Compartimentele: Resurse Umane, Cooperare şi Coordonare Misiuni cu Structuri de Ordine Publică, Relaţii cu Publicul şi Registratură şi  indeplineşte următoarele atribuţii:

a) întreprinde măsuri de aprovizionare şi mentinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radio-comunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

b) analizează periodic contribuţia agenţilor comunitari din Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte la apărarea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

c) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;

d) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

e) îndeplineşte atribuţiile generale ale funcţionarului de securitate pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

f) pe timpul cât lipseşte Directorul executiv îndepineşte atribuţiile acestuia

g) execută orice alte sarcini legale primite de la Directorul executiv

Art.13.Directorul executiv-adjunct II este şef al întregului personal încadrat la Serviciul Pază Obiective şi la Compartimentul Instruire, Control arme şi muniţii, Protecţia Municii şi PSI şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere şi păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi muniţiei din dotare;

b) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

c) întreprinde măsuri de aprovizionare şi mentinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radio-comunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

d) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

e) organizează activităţile de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

f) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către  personalul din subordine;

g) execută orice alte sarcini legale primite de la Directorul executiv

Art.14(1). Seful Serviciului Ordine Publică, se subordonează directorului executiv adjunct I şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din Serviciul Ordine Oublică privind participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcţionarii publici din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurare a ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal şi a normelor de protecţia muncii;

c) constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;

d) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

e) stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;

f) informează, de îndată, Directorul executiv adjunct I despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de apărare a ordinii publice şi ţine evidenta acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

i) controlează prezenţa şi uniforma subordonaţilor înainte de intrarea în serviciu, cât şi pe timpul executării acestuia;

j) repartizează personalul pe posturi şi patrule şi îl informează asupra situaţiei operative înainte de intrarea în serviciu (evenimente deosebite pe linia Poliţiei, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă);

k) controlează modul de executare a serviciului de către subordonaţi, acordându-le sprijin în rezolvarea situaţiilor cu care se confruntă aceştia în activitate şi informează ierarhic cu privire la evenimentele şi neregulile constatate;

m) repartizează suubordonaţilor echipamentul de protecţie şi celelalte materiale, precum şi documentele necesare executării serviciului de ordine publică;

n) propune recompensarea şi sancţionarea subalternilor;

o) cooperează cu politiştii şi jandarmii, accordă sprijin acestora în executarea atribuţiilor de serviciu.

 

Art. 15. Seful Serviciului Pază Obiective se subordonează directorului executiv adjunct II şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea pazei bunurilor;

b) participă, la recunoaşterea obiectivelor ce urmează a fi asigurate cu pază din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practica, menţine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a activităţilor specifice, şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;

c) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizarii lor;

d) participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de competenţă;

e) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază şi a normelor de protecţie a muncii;

f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilita;

g) stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;

h) informează de îndata conducerea Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi ţine evidenţa acestora;

i) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

j) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizata, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

Art.16(1). Seful Compartimentului Instruire este subordonat directorului executiv adjunct II şi are atribuţii de coordonare a activităţilor Compartimentului Instruire :

a) Organizează cursurile de formare profesională pentru agenţii comunitari;

b) Organizează cursurile de formare profesională pentru agenţii de pază în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor şi a Legii nr. 333/2003;

c) Organizează pregătirea profesională şi tehnică specifică continuă a funcţionarilor publici-agenti comunitari

-întocmeşte planul de pregătire profesională şi de specialitate a personalului şi organizează întocmirea principalelor teme;

-trimite şefilor structurilor de Politie Comunitară documentele de pregătire profesională şi de specialitate, aprobate de directorul executiv, urmăreşte modul de desfăşurare a acestei activităţi şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute;

-verifică anual, sub conducerea directorului executiv, stadiul pregătirii profesionale şi de specialitate a întregului personalul, analizează rezultatele obţinute şi întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea procesului de instruire, supunându-le aprobării directorului executiv;

d) Organizează pregătirea profesională şi tehnică specifică a agenţilor de pază-personal contractual în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a anexei nr. 5 din H.G. nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevazute la art. 69 din lege;

e) Asigură activităţile pe linie de arme şi muniţii:

-studiază piaţa armelor şi muniţiilor şi propune conducerii Poliţiei Comunitare tipurile de arme şi muniţii în vederea achiziţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;

-studiază şi propune oportunitatea dotării personalului cu arme şi muniţii, funcţie de misiunile acestuia;

-ţine evidenţa şi gestionarea armelor letale şi neletale;

-gestionează armele şi muniţiile din dotarea structurii de Politie Comunitară;

-verifică dacă persoanele ce urmează a fi dotate cu arme şi muniţii îndeplinesc condiţiile legale şi solicită avizul organului de poliţie competent;

-asigură cunoaşterea armamentului din dotare, a condiţiilor de păstrare şi întreţinere, precum şi a cazurilor de folosire a acestuia;

-efectuează instructajul cu personalul dotat cu arme şi muniţii, în conformitate cu prevederile art. 69 lit. (e) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniţiilor;

-periodic, la intervalele stabilite de către Inspectoratul Judetean de Poliţie, desfăşoară activităţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi muniţiei;

-prezintă, spre avizare, Inspectoratului Judeţean de Poliţie ordinele de serviciu ale personalului dotat cu arme letale si neletale;

-sesizează, de îndată şefii ierarhici şi organele de poliţie despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;

-analizează informaţiile primite prin nota zilnică cu principalele evenimente, stabileşte împreună cu factorii de răspundere cauzele acestora şi propune măsurile corespunzătoare;

-întocmeşte instrucţiuni specifice activităţii Poliţiei Comunitare, de protecţia muncii, PSI, reguli de mânuire şi folosire a armamentului din dotare, documentaţii de specialitate;.

-propune îmbunatăţirea sistemului de control al calităţii serviciilor prestate;

-gestionează sistemul de legături radio al structurii de poliţie, propunând măsuri de îmbunătăţire şi extindere al acestuia.

Art.17  Şeful formaţiunii de ordine publică din poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte este agent comunitar cu grad profesional superior, se subordonează nemijlocit Şefului Serviciului Ordine Publică şi are următoarele atribuţii:

- organizează, planifică, conduce şi coordoneată activitatea personalului din cadrul formaţiunii pe care o conduce

- urmăreşte respectarea regulilor cu privire la predarea – primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestuia pe timpul serviciului;

- informează deîndată Şeful Serviciului Ordine Publică despre toate evenimentele deosebite în activitatea de menţinere a liniştii publice

- verifică prezenţa şi echipamentul agenţilor comunitari la intrarea în serviciu

Controlează modul de executare a serviciului de către subordonaţi

- execută orice alte activităţi ordonate conform prevederilor legale

Art.18.Agentul comunitar din Politia Comunitară a Municipiului Târgovişte, se subordonează nemijlocit şefului formaţiunii deordine publică  şi are următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

b) să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;

c) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de conducere şi predare a făptuitorului structurilor Inspectoratului General al Politiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurator;

e) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

f) actionează pentru asigurarea unui climat de ordine corespunzător şi pentru prevenirea manifestărilor şi actelor prin care se încalcă normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică;

g) actionează pentru supravegherea zonei date în competenţă, prevenind deteriorarea amenajărilor şi a bunurilor ce aparţin domeniului public.

Art.19.Şeful grupei de pază este şef nemijlocit al personalului grupei de pază, se subordonează Şefului Serviciului Pază Obiective şi are următoarele atribuţii:

a) asigură cunoaşterea şi îndeplinirea întocmai de către personalul din subordine a atribuţiilor ce îi revin referitor la paza bunurilor;

b) urmăreşte respectarea prevederilor planurilor de pază;

c) controlează prezenţa şi ţinuta agentilor de pază înainte de intrare şi în timpul executării serviciului;

d) repartizează agentii de pază pe posturi şi îi informează asupra situaţiei operative înainte de intrarea în serviciu;

e) introduce agenţii de pază care efectuează pentru prima oară paza în acel post şi asistă, atunci când este necesar, la primirea şi predarea posturilor de pază;

f) controlează executarea serviciului de către agenţii de paza, acordându-le sprijin în rezolvarea unor situaţii care se ivesc în activitatea acestora şi raportează ierarhic toate evenimentele şi neregulile constatate;

g) verifică, în timpul executării serviciului, starea tehnică şi funcţionarea mijloacelor tehnice de pază, a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, iar atunci când constată nereguli, împreună cu factorii competenţi ai obiectivelor păzite, ia măsuri de înlăturare a lor;

h) repartizează agentilor de paza echipamentul de protecţie şi celelalte materiale, precum şi documentele necesare executării serviciului de pază şi urmăreşte ca uniforma să fie folosită numai în timpul efectuării serviciului;

i) propune recompensarea şi sancţionarea agentilor de paza din subordine;

j) cooperează cu cadrele de poliţie şi acordă sprijin acestora în executarea atribuţiilor de serviciu;

k) raportează ierarhic constatările făcute şi evenimentele privind executarea activităţilor care au avut loc în perimetrul/ zona sau la obiectivul încredinţat;

Art.20 Agentul de pază se subordoneaza nemijlocit şefului grupei de pază şi este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

a) să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

b) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;

c) la intrarea în serviciu să verifice locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia, în caz de nevoie, măsurile ce se impun;

d) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;

e) să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;

f) să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază şi să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu acestea;

g) să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

h) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să le oprească, să raporteze şefului situaţia întâlnită, concurând la predarea celui oprit organelor de poliţie împreună cu bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal asupra situaţiei constatate;

i) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

j) să verifice obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul în care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi să sesizeze organele competente;

k) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;

l) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;

m) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;

n) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

o) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;

p) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful nemijlocit şi, la nevoie, conducerea unităţii despre aceasta;

q) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;

r) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor păzite, orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;

s) să respecte consemnul general şi particular al postului.

Art. 21-Pe timpul patrulării pe raza municipiului Targoviste, politiştii comunitari pot folosi autovehicule cu însemnul distinctiv – „POLIŢIA COMUNITARĂ”.

Art. 22.-Pe timpul executarii serviciului, personalului din Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte îi este interzis:

a) să încredinţeze arma altei persoane şi orice mijloc tehnic din dotare folosit la executarea serviciului;

b) să întreprindă acţiuni care nu au legatură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

c) să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;

d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de pază se executa pe mai multe schimburi.

Art. 23. Atributiile personalului încadrat pe funcţii tehnico-economice şi în alte specialitati administrative se stabilesc de către directorul executiv prin fişa postului.

Art.24. - Asigurarea tehnico-materiala a Politiei Comunitare a Municipiului Târgovişte se va desfasura conform reglementarilor proprii, stabilite prin hotarâri ale consiliului local.

Art. 24. – Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte este autorizată să achiziţioneze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzatoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile prevazute de lege.

Art. 25.-Prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, şi ale celorlalte acte normative în vigoare referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzator funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte, în măsura în care prin legea de organizare si funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.

Art.26. (1) Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

Art.27. Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte poate înfiinţa şi se poate asocia în organizaţii sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii.

Art. 28.-Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte beneficiaza de salarizarea funcţionarilor publici sau a personalului contractual, în functie de categoria din care face parte, potrivit legii.

Capitolul VI

Sesizarea evenimentelor şi luarea primelor măsuri

Art. 29.(1)-Poliţia Comunitară poate fi sesizată în toate modurile prevăzute de lege, respectiv moduri generale (plângere, denunţ, sesizare din oficiu) şi speciale (plângere prealabilă, sesizarea organului prevăzut de lege, autorizarea organului competent, exprimarea dorinţei guvernului străin în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 171 Cod penal).

(2) La orice sesizare, agentul comunitar verifică competenţa materială şi teritorială (constatarea şi sancţionarea de contravenţii din categoria celor prevăzute de lege comise pe raza de competenţă).

(3) Pentru fapte care nu sunt de competenţa Poliţiei comunitare, dar despre care se iau la cunoştinţă, prin orice mod de sesizare, se declină competenţa în favoarea organului competent fie prin orientarea persoanei care sesizează către organul competent, fie prin primirea sesizării şi înaintarea acesteia la organul ce are competenţă de cercetare.

Art. 30(1)Agentul comunitar care ia la cunoştinţă despre producerea de evenimente, infracţiuni, de competenţa de cercetare a Poliţiei sau Parchetului, ori care ajung primii la locul producerii evenimentului ori săvârşirii faptei, efectuează obligatoriu următoarele activităţi:

- verifică prin orice mijloace veridicitatea celor sesizate;

- raportează de îndată despre producerea evenimentului pe scară ierarhică şefii direcţi şi pe cei nemijlociţi cât şi organul competent de cercetarea şi soluţionarea legală a faptei sesizate;

- salvează victimele în viaţă prin acordarea primului ajutor şi le transportă de urgenţă la cea mai apropiată unitate spitalicească;

- stabilesc perimetrul câmpului infracţional şi iau măsuri de semnalizare, avertizare şi pază a acestuia;

- iau măsuri de conservare a urmelor, obiectelor purtătoare de urme sau mijloace materiale de probă în pericol de a fi distruse, sustrase ori alterate de condiţiile atmosferice existente sau alte persoane;

- culeg date cu privire la evenimentul produs (ora cât mai exactă, starea vremii în acel moment, participanţi, martori, etc.) precum şi despre eventualele modificări aduse în câmpul infracţiunii);

- identifică martorii oculari şi procedează la investigarea sumară a acestora cu privire la datele despre făptuitori, trecând la organizarea urmăririi şi reţinerii acestora şi transmiterea semnalmentelor la unitate sau poliţiştilor care au competenţă de cercetare a faptei;

- execută sarcini sau măsuri ce le sunt transmise de conducerea unităţii ori şeful echipei de cercetare;

- colaborează intens cu alte forţe, poliţişti, jandarmi şi împreună efectuează activiţăţi din cele prezentate mai sus;

- la sosirea echipei de cercetare, prezintă conducătorului acesteia constatările şi măsurile pe care le-a întreprins.

(2) Pentru faptele constatate direct, din oficiu, se întocmesc acte procedurale, legale, proces-verbal de constatare cu respectarea prevederilor legale şi va trebui să cuprindă obligatoriu următoarele:

- data şi locul unde este încheiat;

- gradul profesional, numele, prenumele şi organul din care face parte cel care îl încheie;

- menţiune despre modul în care a fost sesizat;

- descrierea faptei care formeză obiectul sesizării, ci indicarea mijloacelor de probă;

- formula de încheiere;

- semnătura organului constatator.

Capitolul VII

Finanţarea Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

Art. 31.(1)-Finanţarea cheltuielilor de personal, materiale şi servicii, şi de capital ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte se asigură din bugetul local şi din venituri extrabugetare.

(2) Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte virează în termen la bugetul local toate veniturile încasate.

Art.32. Finanţarea cheltuielilor din bugetul local se asigură prin deschideri de credite de către ordonatorul principal, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul local şi potrivit destinaţiei stabilite în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziţie anterior cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.

Art.33.Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative care să confirme angajamentele contractuale sau din convenţii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executare de lucrări, plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii

Art.34.Directorul executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte are calitate de ordonator terţiar de credite.

Art. 35. Şeful Biroului Financiar – Contabil, Juridic, Administrativ se subordonează nemijlocit Directorului executiv şi are atribuţiile stabilite de acesta prin fişa postului

 

Capitolul VIII

Dispozitii finale

Art.36. Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte este o instituţie cu autonomie funcţională care dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii specifice, precum şi de dotările aferente, corespunzătoare necesităţilor sale de funcţionare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

Art.37. În cazul desfiinţării Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al Municipiului Târgoviste.

Art.38. Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte are arhivă proprie în care se păstrează în conformitate cu prevederile legale:

a. documente ale compartimentului juridic,

b. documente ale compartimentului resurse umane

b. documente financiar-contabile,

c. documente specifice activităţii sale curente.

Art.39. Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte este obligat:

a. să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament,

b. să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau pagube,

c. să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă constructivă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice,

d. să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor, materialelor scrise pe care le emit în cadrul competenţei lor.

Art.40. Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative pe măsura apariţiei lor.

 

                                                    

                                                        DIRECTOR EXECUTIV

                                                        COL (r) DINU GHEORGHE

 

 

 

              Inapoi