Home - Relatii cu publicul - Structura Primariei


                REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

                                    AL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

                                        A MUNICIPIULUI TARGOVIŞTE

 

 

                                                ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

 

 

            CAPITOLUL I

                       

                                                DISPOZIŢII GENERALE

 

 

            Art.1 Direcţia de Asistenţă Socială este serviciu  public de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care se subordonează Consiliului Local Târgovişte.

            Art.2 Direcţia de Asistenţă Socială, ca serviciu public de asistenţă socială este organizat in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prezentul regulament de organizare si functionare, avand rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si alte persoane aflate in situatii de nevoie sociala.

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art.3 Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Serviciile sociale cu caracter primar constau în:

 a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;

 b) activităţi de informare cu privire la drepturi şi obligaţii specifice;

 c) măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;

 d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

 e) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

  f) activităţi şi servicii de consiliere;

 g) măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale;

  h) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

            Serviciile sociale specializate constau in:

  a) recuperare şi reabilitare;

  b) suport si asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;

  c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;

  d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 e) asistenţă şi suport pentru toate categoriile de persoane aflate în nevoie socială

  f)  sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesională;

 g) mediere socială;

  h) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;

  i) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

                   

Art.4 Directia de asistenta sociala, ca serviciu public de asistenta sociala, are responsabilitatea creării, menţinerii si dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar si a serviciilor sociale, specializate în funcţie de nevoile sociale locale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a functionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţa, familial si comunitar, precum si aceea de a intreprinde masuri ce au ca scop mendinerea,refacerea sau dezvoltarea capacitatilor interioare pentru depasirea unei nevoi sociale.

 

Art.5 Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:

  a) solidaritatea sociala;

  b) unicitatea persoanei;

  c) libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala;

  d) egalitatea de sanse si nediscriminarea in accesul la serviciile sociale si in furnizarea serviciilor sociale;

  e) participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale;

   f) transparenta si responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale;

  g) proximitate in furnizarea serviciilor sociale;

  h) complementaritate si abordare integrata in furnizarea serviciilor sociale;

   j) concurenta si competitivitate in furnizarea serviciilor sociale;

   i) confidentialitate;

  k) parteneriat intre partile implicate in procesul de furnizare a serviciilor sociale si beneficiarii acestora.

 

 

            CAPITOLUL II

                                     

                                    STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

                           A  DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

Art.6 Direcţia de Asistenţă Socială are următoarea structură organizatorică:

In domeniul asistentei sociale :

- Serviciul prestatii sociale, cu urmatoarele componente :

            -venit minim garantat

-alocatii

-indemnizatii

-ajutoare financiare

- Serviciul asistenta sociala, cu urmatoarele componente :

-protectia copilului :

Ř      consiliere si sprijin pentru parintii si copiii in risc de dezintegrare sociala

Ř      prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii

Ř      reintegrare comunitara

            - informare si orientare

            -gestionarea dosarelor asistatilor prin Cantina de Ajutor Social

            -servicii de ingrijire la domiciliu

Ř      pentru adulti cu handicap grav si asistenti personali

Ř      pentru copii cu handicap grav si asistenti personali

Ř      pentru persoane varstnice

- Relatia cu publicul si registratura

- Serviciul Cantina de Ajutor Social, cu urmatoarele componente :

 -blocul alimentar

 -serviciul gospodaresc - administrativ

- Serviciul Contabilitate

- Compartimentul Juridic-contencios

- Cabinet medical

- Biroul Resurse umane si administrativ

- Aplicarea HG nr.430/2001

- Serviciul Crese

- Centre sociale, cu urmatoarele componente :

             -Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

             -Centrul Social pentru Persoane Varstnice „Sf. Elena”

             -Centrul de Asistenta si Informare pentru Tineri

             -Centrul Social al Catedralei Eroilor

             -Centrul de zi pentru  copii cu risc de institutionalizare „Danut”

             -Centrul Social-Azil de noapte si centru de zi

             -Centrul de zi pentru copiii cu dizabilitati

 

            Art.7 Compartimentele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala, in exercitarea actributiilor ce le revin, vor colabora in toate problemele, atat intre ele, cat si cu compartimentele aparatului propriu al Consiliului Local.      

 

CAPITOLUL III.

CONDUCEREA SI CONTROLUL

 

Art.8. Conducerea operativă a Directiei de Asistenţă Socială este asigurată de un director, numit în condiţiile legii.

Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se face de către Consiliul Local al Municipiului Targoviste, prin hotărâre, în condiţiile legii.

Art.9. Directorul asigură conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii serviciilor şibirourilor din structura Directiei de Asistenţă Socială prin intermediul directorului adjunct, şefilor de servicii, de birouri, urmărind în principal respectarea prevederilor legale pe linie de asistenţă socială prin acordarea de servicii primare şi de specialitate care au drept scop protecţia copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi a oricăror altor persoane aflate în nevoie.

Art.10.(1) Directorul serviciului public are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:

a) reprezintă serviciul public în relaţiile cu Primăria Municipiului Targoviste, Consiliul local, alte persoane fizice sau juridice;

b) răspunde de buna funcţionare a serviciului public, în condiţiile prevăzute le legislaţia în domeniu;

c) asigură şi răspunde de administrarea şi exploatarea patrimoniului în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

d)propune primarului iniţierea unor proiecte de hotărâri privind: organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare al D.A.S.;

e) repartizează prin fişa postului sarcinile specifice fiecărui loc de muncă;

f) organizează prin decizie, activitatea financiar-contabilă, de evidenţă generală, arhivare, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, etc. conform legislaţiei în domeniu;

g) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în hotărârile adoptate de consiliul local şi dispoziţiile emise de primar în domeniul asistenţei sociale;

h) propune Primarului pe baza dosarului întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului stabilirea prin dispoziţie a numelui şi prenumelui copilului abandonat în maternitate şi a cărui mamă nu a putut fi identificată; pe baza dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului abandonat  face declaraţia de înregistrare a naşterii la Serviciul de Stare Civilă, transmiţând DGASPC actul de înregistrare a naşterii.

i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

           (2) In îndeplinirea prerogativelor cu care este investit şi pentru realizarea obiectului de activitate al serviciului public, directorul serviciului public colaborează cu compartimentele funcţionale din cadrul primăriei, cu şefii serviciilor aflate sub autoritatea consiliului local, furnizorii de servicii sociale acreditaţi conform prevederilor legale în vigoare.

Art.11 Directorul Directiei de Asistenta Sociala are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Art.12 Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Targoviste, prin hotărâre.

Art.13. Angajarea personalului se face de către directorul Directiei de Asistenta Sociala, prin dispoziţie, ca urmare a promovării concursului, organizat în condiţiile legii.

 

 

CAPITOLUL IV

                                                           

ATRIBUTII

 

            Art.14  SERVICIUL PRESTATII SOCIALE :

- Identifica nevoile sociale,familiale si de grup.

           

           Art.14.1 Componenta V.M.G. :

                                               

-Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.

ntocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.

-Stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social.

 -Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

-Stabileste  cuantumul ajutorului social, modifica, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform dispozitiei primarului si a legislatiei in domeniu si comunica serviciului contabilitate statele de plata ;

-Comunica dispozitia  primarului beneficiarilor si orice modificare adusa la documentul intocmit

-Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

-Inregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.

-Transmite lunar la Direcţia de Dialog, Familie şi Solidaritate Socială si Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001.

-Intocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi propune masuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale.

-Asigura acordarea, incetarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne beneficiarilor de ajutor social si comunica serviciului contabilitate statele de plata.

-In sezonul rece, respectiv lunile noiembrie-martie, elibereaza adeverinte la cerere beneficiarilor VMG

-Ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;

-Propune Primarului pe bază de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;

-Întocmeşte statul de plată lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născuţi în baza dispoziţiilor primarului;

-Întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi şi îl transmite Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Targoviste;

-Eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţii) de alocaţii de nou născuţi;

 

Art.14.2 Componenta alocatii familiale :

 

-Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.

-Intocmeşte şi înaintează D.D.F.S.S. Dambovita borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.

-Primeşte cererile şi propune D.D.F.S.S. pe bază de anchetă socială si a oricarei modificari intervenite in familie sau legislatie, schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă;

-Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;

-Propune, pe bază de referat, Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală la orice modificare intervenita;

-Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;

-Propune pe bază de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală;

-Întocmeşte şi transmite lunar, pentru luna precedentă, la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Dambovita: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familiale complementare / de susţinere pentru familia monoparentală aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.105/2003 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

-Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere /   modificare / încetare a dreptului la alocaţia familială complementară / de susţinere pentru familia monoparentală;

           

       Art.14.3 Componenta Indemnizatii / salariul reprezentantilor legali pentru cresterea copilului pana la varsta de 2ani, respectiv 3 ani la copiii cu handicap;

 

-inregistreaza si intocmeste dosarul pentru acordarea indemnizatiei de cresterea copilului;

-intocmeste si transmite lunar pe baza de borderou catre DDFSS dosarele intocmite pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului;

-primeste solicitarile si dosarele legal intocmite pentru acordarea indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune, dupa caz, acordarea sau neacordarea indemnizatiei;

-verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune, dupa caz, acordarea sau neacordarea indemnizatiei;

-tine evidenta indemnizatiilor acordate si comunica compartimentului salarizare indemnizatiile aflate in plata si/sau sistate.

           

         Art. 14.4 Componenta Alte ajutoare :

 

-primeste solicitarile, intocmeste dosarele, verifica prin anchete sociale si propune primarului acordarea ajutoarelor solicitate.

 

         Art.14.5. Serviciul Prestatii sociale elibereaza adeverinte,la cererea persoanelor aflate in evidenta,raspunzand pentru corectitudinea datelor consamnate.

 

        Art.15 Serviciul de Asistenta Sociala

-Identifica nevoile sociale,familiale si de grup.

 

        Art.15.1Componenta Protectia copilului

 

-la sesizarea Directei de Protectie a Copilului, precum si la orice alta sesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor aflati in dificultate, din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora.

-identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare, prin dispozitie.

-la sesizare, identifică copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente;

-realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare;

 -asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 -asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

-trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separatie, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în are aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndumările necesare, întocmeşte referatul constatator şi acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.In cazul in care este necesar, planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea acestuia catre D.G.A.S.P.C. cu propunerea de a se institui masuri  de protectie speciala.

-urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni;

-colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;

-colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun.

-colaboreaza cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.

-Identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale  în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltatea armonioasă a copilului, prin planul de servicii.

-Tine evidenta copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate, monitorizand situatia acestora.

-Intocmeste dovada din care rezulta in grija cui sunt copiii si il transmite biroului Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Targoviste.

 

Art.15.2 Componenta informare si orientare :

 

-la sesizare, in urma anchetei sociale, intocmeste dosarul pentru institutionalizarea adultului si, impreuna cu institutiile abilitate solutioneaza  situatia adultului aflat in dificultate.

-in situatii de urgenta, la sesizare, ia pe loc masurile ce se impun pentru solutionarea  situatiei adultului aflat in dificultate.

 

      Art.15.3 Componenta Gestionare dosare ale asistatilor prin Cantina de Ajutor Social :

 

Pentru persoanele cu venituri reduse sau fără venituri - solicitanţe de asistenţă prin Cantina de Ajutor Social :

-   primeşte şi verifică dosarele solicitanţilor de asistenţă socială;

- efectuează anchetele sociale şi întocmeşte, în urma celor constatate, referatele de anchetă socială cu propuneri pentru comisie, de acordare, sau, dupa caz, neacordarea serviciilor de asistenta sociala prestate de Cantina de Ajutor Social;

- transmite zilnic bucătarului şef numărul de asistaţi şi orice altă modificare referitoare la asistarea acestora;

- participă zilnic în timpul distribuţiei hranei, la discuţii cu asistaţii cantinei, pe orice problemă personală, familială, socială, de sănătate, a acestora, încercând prin contactarea diverselor instituţii, să amelioreze condiţia asistatului;

- in vederea monitorizarii, verifică şi reactualizează periodic şi ori de căte ori este nevoie dosarele asistaţilor, prin punctaje cu evidenţele altor instituţii abilitate si/sau implicate in actul de asistenta sociala;

- întocmeşte periodic, pe baza evidenţelor zilnice şi a proceselor-verbale încheiate în comisia de aprobare a dosarelor, situaţii centralizate referitoare la contribuţia datorată de asistaţii la forma cu plată pe care le comunică serviciului  contabilitate;

-verifica periodic, prin sondaje de opinie,  gradul de satisfactie al persoanelor asistate.

-intocmeste fise operative si contracte de prestari servicii sociale.

 

Art.15.4 Componenta Servicii pentru ingrijire la domiciliu :

 

Art.15.4.1Pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap adulti si copii

-asigură informarea persoanelor interesate privind drepturile stabilite de lege şi modul de întocmire al dosarelor; 

-primeşte şi înregistrează cererile pentru anchete sociale necesare întocmirii dosarelor pentru stabilirea gradului de handicap;

-efectuează anchetele sociale pentru obtinerea gradului de handicap şi le înaintează solicitanţilor; 

-primeşte şi înregistrează cererile pentru anchetele sociale necesare pentru întocmirea dosarelor de angajare ca asistent personal pentru persoanele cu handicap;

-efectuează anchetele sociale la domiciliul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

-primeşte rapoartele lunare de activitate, face punctajul cu evidenţa asistenţilor personali din luna anterioară şi întocmeşte nota necesară pontajului lunar;

-efectuează anchetele sociale lunare necesară atribuirii alocaţiei de hrană pentru copii infectaţi H.I.V.;

-verifica prin anchte sociale si sondaje de opinie calitatea serviciilor prestate de asistentii personal in favoarea persoanelor bolnave.

 

Art.15.4.2 Componenta Ingrijitori la domiciliu :

 

-urmareste si organizeaza activitatea ingrijitorilor la domiciliu.

-intocmeste graficul de lucru.

-gestionaza dosarele persoanelor aflate in ingrijire.

 

Art .16 Compartimentul Consiliere psihologica

 

-sprijina toate activitatile s.p.a.s., acordand consiliere de specialitate in toate situatiile care o impun.

 

            Art.17 Compartimentul Relatia cu publicul si registratura

 

-consiliaza persoanele aflate in nevoie sociala in legatura cu drepturilor stabilite prin lege, pentru rezolvarea situatiei in care se afla;

-instruieste persoana aflata in nevoie sociala in legatura cu demersurile personale ce trebuie intreprinse pentru rezolvarea situatiei in care se afla;

-primeste si inregistreaza corespondenta si solicitarile adresate institutiei si le inainteaza directorului Directiei de Asistenta Sociala;

-urmareste si raspunde de incadrarea in termenul stabilit de lege pentru solutionarea petitiilor;

             

            Art. 18 Serviciul Cantina de Ajutor Social

 

            Art.18.1Componenta Bloc alimentar are ca atributii:

 

-pregătirea hranei;

-distribuţia hranei;

-distribuire de alimente prin Magazin Economat.

           

Art.18.1.1Pregătirea hranei:

-stabileşte  împreună cu conducerea instituţiei meniul şi întocmeşte lista zilnică de alimente necesare pregătirii acestuia, listă care se supune obligatoriu aprobării directorului Direcţiei respectând încadrarea în alocaţia zilnică de hrană stabilită prin hotarâri ale guvernului.

-pe baza listei zilnice de alimente primeşte de la magazie alimentele înscrise în listă şi verifică cantitatea şi calitatea lor, răspunzând de corecta lor folosire;

-răspunde de pregătirea la timp a meniului şi de calitatea acestuia;

-răspunde de porţionarea hranei;

-recoltează şi păstrează probe alimentare pentru control timp de 48 ore;

             Art.18.1.2 Distribuirea hranei:

 -conform datelor comunicate de serviciul asistenţă socială privind mişcarea asistaţilor, stabileşte zilnic numărul de asistaţi operândul în borderoul de distribuţie a hranei;

-răspunde de distribuirea hranei  pe bază de semnătură în borderourile de evidenţă a  asistaţilor pe cele două locaţii de distribuţie şi la domiciliu persoanelor netransportabile ;

-restituie la magazie în aceeaşi zi alimentele neridicate de asistaţi;

 -asigură respectarea normelor igienico-sanitare în blocul alimentar şi punctele de distribuţie;

-asigură spălarea şi dezinfectarea veselei utilizată pentru asistaţi conform normelor igienico-sanitare în vigoare.

-asigură controlul medical periodic al personalului prin examen clinic, pulmonar, serologic şi coprologic;

-participă la recepţionarea alimentelor achiziţionate şi a bunurilor de orice fel.

              Art.18.1.3 Distribuire alimente pentru  Magazinul Economat

-activitatea de bază este distribuirea alimentelor pentru persoanele cu venituri mici, pensionarii cu pensii pana la 2 milioane lei, somerii si  persoanele cu handicap.

-distribuirea alimentelor se va face, la preţul de achiziţie şi în limita stocului.

-produsele se vor distribui contra cost, cantităţile fiind prestabilite.

 

Art. 18.2 Componenta gospodarire –administrativ.

 

-verifică înscrisurile din factură ca C.S.V şi C.C.

-verifică marfa achizioţionată din punct de vedere al calităţii şi cantităţii iar în cazul în care se constată diferenţe acestea se consemnează în N.I.R şi se acţionează pentru remedierea acestora;

-depozitează şi gestionează, conform reglementărilor în vigoare, mărfurile din magazie, întocmind  zilnic bonurile de consum, NIR -urile şi operează zilnic fişele de  magazie;

-eliberează din magazie bunurile solicitate de activităţile D.A.S;

-urmăreşte derularea contractelor de furnizare produse  încheiate cu terţi si face aprovizionarea in conformitate ce acestea.

-aprovizionarea cu mărfuri şI distribuirea hranei se face cu mijloace proprii;

-asigură întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor ocupate de cantina şi buna  de buna funcţionare a tuturor instalaţiilor aparaturii şi utilajelor din dotarea acesteia.

-răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de protecţia muncii, pază şi P.S.I.in cadrul serviciului.

-întocmeşte în termenele stabilite documentaţiile necesare autorizării şi reautorizării spaţiilor serviciului si de instruirea sanitara periodica a personalului de deservire.

-gestionează, conform legii, conbustibilul şi calculează consumurile masinilor de transport marfa.

 

Art.19 Serviciul Contabilitate :

 

-Seful serviciului contabilitate coordonează, controlează şi răspunde de activitatea pe linie financiar-contabilă si exercita controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea tuturor operaţiunilor financiar contabile.

-Asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit.

-Informează lunar directorul despre recuperarea debitelor şi plata salariilor neridicate.

-Intocmeste darea de seama contabila la trimestru.

-Răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre.

-Asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC .

-Angajează prin semnătură instituţia în toate operaţiunile patrimoniale având obligaţia de a refuza viza acelor operaţiuni considerate ilegale.

-Vizeaza statele de plata, notele de comanda catre furnizori, aplicand stampila de control financiar preventiv cu semnatura sef serviciu contabilitate.

-Verifica statele de plata privind calculul corect al CAS, CASS, somajului , deducerilor de baza si suplimentare, calculul corect al imopozitului  si retinerilor din salarii, respectindu-se actele normative in vigoare.

-Face previziunea bugetului pentru anul viitor.

-Urmareste incadrarea in creditele bugetare aprobate..

 

-Activitatea financiar-contabila

-intocmeşte nota contabilă aferentă drepturilor salariale, ordinele de plată şi declaraţiile. răspunde de depunerea la termen a declaraţiilor care derivă din activitatea salarială.

-asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţiile societăţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi alte obligaţii faţă de terţi.

-asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului.

-asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii.

-asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe şi mijloacele circulante.

-participa la inventarierea tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii.

-înregistrează şi ţine evidenţa debitelor întocmind balanţa analitică. Intocmeşte balanţa creditorilor din salarii neridicate, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire cu lemne.

-răspunde de întocmirea corectă a balanţei de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea.

-operează la zi actele de bancă, actele de casă, bonurile de consum, notele de intrare recepţie şi alte documente contabile.

-intocmeste documentele pentru operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar conform planurilor lunare şi a documentaţiilor vizate de controlul financiar preventiv.

-urmareste depunerea în bancă a sumelor neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor social,  ajutoare încălzire cu lemne sau orice alt numerar , intermenul stabilit de lege.

-intocmeste documentele pentru incasarea numerarului pe bază de chitanţă emisă în două exemplare si completeaza obligatoriu, dupa caz, dispozitiile de plata / incasare, in registrul de casa.

-asigură respectarea limitei soldului de casă pentru cheltuielile gospodăreşti.

-intocmeşte lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi şi menţionează pe statul de plată sumele efectiv plătite şi cele neachitate.

-opereaza in calculator aprovizionarile si consumurile de materiale, obiecte de inventar.

-Intocmeste fisele fiscale si raspunde de depunerea lor la organul fiscal la termenele prevazute de lege.

-intocmeste lunar “ Situatia Recapitulativa” privind plata salariilor , in  2 exemplare,  insotita de ordinele de plata pentru viramente.

-raspunde de corecta gestionare a bazelor de date privind salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

-intocmeste si depune lunar  declaratiile de salarii   pentru  CASS, CAS, somaj, impozit respectindu-se actele legale in vigoare . Daca este cazul se vor depune declaratii rectificative (in cazul imputatiilor).

-asigura gestionarea bazelor de date privind indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap grav. Actualizeaza bazele de date de cite ori se impune.

-intocmeste situatia centralizatoare privind viramentele la fondurile speciale.

-elibereaza adeverinte si referitoare la veniturile realizate,raspunzand de legalitatea datelor consemnate.

-intocmeste situatiile statistice privind cheltuiala de personal in termenul stabilit de lege.

 

            Art.20 Compartimentul juridic :

 

-asigură asistenţa juridică în toate cauzele şi la toate instanţele în care poate fi parte Directia de Asistenta Sociala;

-asigură asistenţă juridică a Directiei de Asistenta Sociala, dupa caz, în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale şi a executorilor judecătoreşti.

-la solicitare, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora.

-formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale, în cauzele în care serviciul este pârât, inclusiv în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susţine în faţa diferitelor instanţe judecătoreşti.

-răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare  dosar aflat pe rol.

-răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii.

-verifică şi avizează sub aspectul legalităţii referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii dispoziţiilor directorului Directiei de Asistenta Sociala.

-monitorizeaza noutatile legislative si le semnaleaza  compartimentelor interesate.

-acordă consultanţă juridică pentru compartimentele din cadrul  directiei.

-formuleaza si intocmeste contractele de prestari servicii ale directiei si le vizeaza pentru legalitate. 

-formuleaza si intocmeste deciziile directorului  Directiei de Asistenta Sociala.

-reprezinta D.A.S. in raport cu Primaria Targoviste privind inregistrarea tardiva a nasterii persaoanelor fara identitate de pe raza municipiului.

-indeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziţii ale directorului Directiei de Asistenta Sociala.

 

Art.21 Compartimentul Cabinet medical :

 

Cabinetul medical este cabinet de medicina muncii de intreprindere care

functioneaza potrivit reglementarilor legale de specialitate si a fost creat pentru salariatii angajati la nivel de consiliu local. Activitatea acestuia are caracter predominant preventiv , si urmatoarele atributii:

 

-participa la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale.

-monitorizeaza starea de sanatate a angajatilor prin:

o       examene medicale la angajarea in munca

o       examene medicale de adaptare

o       control medical periodic

o       examen medical la reluarea activitatii

-indruma activitate de reabilitare profesionala,reconversia profesionala,reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau  dupa afectiuni cronice.

-comunica existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii.

-consiliaza angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor.

-consiliaza angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca.

-participa la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale.

-vizează concediile medicale ale salariatilor .

-vizează scutirile pentru neefectuarea zilelor de muncă necesare atribuirii venitului minim garantat.

 

Art.22 Birou Resurse umane si administrativ

 

Art.22.1. Componenta Resurse umane:

 

-intocmeste Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică si numărul de personal al Directiei de asistenta sociala.

-in baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii si statul de personal.

-aplica prevederile legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului D.A.S.

-tine evidenţa carnetelor de muncă şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, le păstrează şi le completează cu toate modificările survenite.

-asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.

-răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare şi promovare în muncă şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceastea.

-efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul serviciului.

-intocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii şi asistenţilor personali.

-stabileste, conform prevederilor legale,cuantumul sporurilor de vechime si le comunica serviciului Contabilitate.

-calculeaza drepturile de concediu ale salariatilor si le transmite sefilor de activitati.

-organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual al serviciului.

-efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare.

-gestioneza  dosarele personalului angajat în cadrul directiei.

-tine evidenţa fişelor posturilor personalului din cadrul directiei.

-ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor  profesionale individuale ale angajaţilor întocmite de director, şeful de serviciu şi şefii de birouri.

-urmăreşte respectarea programului de muncă ,semnaland directorului directiei neregulile constatate.

-intocmeşte situatiile statistice privind numarul de personal, calificare, studii, incadrare.

-întocmeşte evidenţele referitoare la termenul de valabilitate al certificatelor de handicap şi urmăreşte lunar mişcarea asistenţilor personali; 

-intocmeste lunar pontajul pentru salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul institutiei  si  pentru asistentii personali,si-l transmite serviciului Contabilitate.

-verifica si vizeaza, lunar, pontajele salariatilor D.A.S.

-comunica serviciului Contabilitate orice schimbare intervenita in drepturile salariale ale angajatilor directiei.

-pentru determinarea impozitul pe venitul global întocmeşte dosarele fiscale alesalariaţilor, conform legii şI comunică deducerile personale Sv. Contabilitate.

-raspunde de formarea si perfectionarea profesionala a salariatilor D.A.S.

 

ART. 22.2.Componenta Administrativ.

 

-asigură pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva incendiilor prin instructaj periodic, copletand la zi fişele individuale de instructaj ale personalului.

-organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă; asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii.

-asigură întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor directiei.

 -răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. in cadrul directiei.

-întocmeşte în termenele stabilite documentaţiile necesare autorizării şi reautorizării spaţiilor directiei .

-gestionează, conform legii, conbustibilul ,calculează consumurile si transmite situatiile referitoare la acestea serviciului Contabilitate.

-efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în numerar conform documentelor intocmite de serviciul Contabilitate si vizate cu viza de controlul financiar preventiv.

-in cazul plăţii salariilor, ajutorului social, păstrează sumele în casierie 3 zile lucrătoare de la ridicarea numerarului exclusiv – ziua ridicării, inclusiv ziua restituirii, dacă este cazul la bancă -.

-depune în bancă sumele neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor social,  ajutoare încălzire cu lemne.

-efectuează operaţiunile de încasare a numerarului pe bază de chitanţă emisă în două exemplare (unul pentru cel care face plata către casierie şi unul pentru casier pentru a face confruntarea cu registrul de casă).

-elibereaza abonamentele lunare de transport in comun pentru elevii din localitatea Priseaca, conform reglementarilor in vigoare.

-intocmeşte lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi şi menţionează pe statul de plată sumele efectiv plătite şi cele neachitate.

 

Art.23 Aplicarea HG nr.430/2001, modificata prin HG nr.522/2006

 

-mediaza relatiile dintre administratia publica locala si cetatenii rromi

 

Art.24 Serviciul Crese, cu program prelungit,

Avand in componenta cresele 2,8,13,14,16

 

-primeşte zilnic copiii înscrişi şi asigură triajul epidemiologic al acestora;

- asigură copiilor un mediu confortabil şi sănătos din punct de vedere al căldurii, igienei, luminii, zgomotului;

-efectuează tratamente pentru copii, ori de câte ori este cazul şi îi izolează pe cei bolnavi anunţând imediat medicul şi /sau familia;

-supraveghează copiii la baie, la masă, în curte, la joacă, la somn, eliminând orice pericole de accidentare sau îmbolnăvire;

-pregăteşte şi serveşte copiilor meniul zilnic, răspunzănd de calitatea şi cantitatea alimentelor folosite pentru gătit şi a reţetarelor;

-respectă şi răspunde de igiena copiilor, a spaţiilor folosite, a lenjeriilor, prosoapelor, feţelor de masă;

-menţine legătura cu părinţii copilului urmărind evoluţia copilului  împreună cu aceştia;

-semnalează directorului D.A.S. orice element prin care se constată abuzarea copilului, neglijarea acestuia de către familie şi / sau urme ale  violenţei;

-din punct de vedere organizatoric creşele se subordonează directorului gradiniţei la care funcţionează, acesta răspunzând de desfăşurarea întregii activităţi zilnice;

-directorul D.A.S. are drept de verificare şi control a activităţii creşelor ca şI de sancţionare a abaterilor de la prezentul regulament;

 

Art.25 Centre sociale

 

Art.25.1Centrul Social pentru vârstnici „Sf. Elena” cu program permanent, are ca activitate:

 

I. asistarea si ingrijirea a 20 de persoane vârstnice în regim rezidenţial, unde se asigură:

-cazare în incinta centrului.

-hrană de la Cantina de Ajutor Social

-servicii de îngrijire şi consiliere medicală.

-activităţi recreative în cadrul clubului de zi.

II.asistarea la domiciliu a 48 de persoane vârstnice unde se asigură consiliere la domiciliul persoanelor vârstnice.

           

Art.25.2 Centrul Social Integrat „ Sf. Maria” cu program permanent, are ca activitate:

 

-consiliere juridică şi medierea intereselor persoanelor în dificultate în raport cu instituţiile statului.

-consiliere psihologică pentru persoanele vârstnice (depresia vârstnicului) şi pentru oricare persoană aflată în situaţie de risc social.

-consiliere medicală (asistenţă medicală primară) mediere în vederea înscrierii persoanelor defavorizate la medicul de familie, desfăşurarea de programe privind igiena personală şi a locuinţei.

-adăpost de urgenţă pentru persoanele aflate în situaţia de risc social şi asigurarea a trei mese pe zi.

-consilierea la domiciliu a persoanelor vârstnice în vederea prevenirii marginalizării sociale ca drept fundamental al acestora.

-distribuirea de pachete cu alimente, săptămânal, la o alocaţie de hrană stabilită prin hotărâre de guvern pentru cantinele de ajutor social.

-in colaborare cu D.S.P. D-ţa face distribuirea de lapte praf pentru sugari . 

 

             Art.25.3 Centrul de asistenţă şi informare pentru tineri are ca activitate:

 

-consiliere cu privire la cererea si oferta existenta pe piata muncii;

-consiliere şi asistenţă în integrarea pe piaţa muncii;

-consiliere psihologică şi medicală pe probleme de consum droguri, alcool;

-monitorizarea timp de 12 luni a modului de integrare a tinerilor;

-informare privind legislaţia în vigoare pentru tinerii aflaţi în dificultate

 

Art .25.4 Centrul Social al Catedralei Eroilor ,cu program permanent,

asezamantul asigura in regim de rezidentiat cazare si masa persoanelor varstnice.

-directia de Asistenta Sociala, conform parteneriatului dintre Consiliul Local Targoviste si Parohia Catedrala Eroilor Neamului, asigura plata utilitatilor si a salariilor angajatilor care deservesc asezamantul si monitorizeaza activitatea de asistenta sociala.

 

 

Art.25.5 Centrul de zi pentru copiii cu risc de institutionalizare „Danut”, cu activitate prelungita , ofera   copiilor cu risc de institutionalizare, servicii care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala

 

-asigura hrana a 40 de copii.

-sprijina copiii la efectuarea temelor.

-formeza deprinderi de viata si educatie primara.

 

Art. 25.6 Centrul Social - Azil de noapte si centru de zi – cu program permanent, asigură adăpost temporar persoanelor fără locuinţă şi fără venituri:

 

-primeşte şi înregistrează pe baza buletinului de identitate, persoanele care solicită găzduire, în registre numerotate şi stampilate.

-întocmeşte, în urma discuţiilor apropiate purtate cu aceştia, fişe referitoare la situaţia materială şi socială a fiecărei persoane, evidenţiind problemele deosebite cu care se confruntă.

-poate contacta autorităţile, instituţiile şi persoanele care pot rezolva, conform legii şi /sau posibilităţilor, problemele materiale, sociale şi medicale înregistrate şi se implică activ în rezolvarea acestora;

-desfăşoară programe menite să crească respectul şi interesul pentru menţinerea igienei corporale şi vestimentare, punând la dispoziţia solicitanţilor posibilităţi de realizare a acesteia (haine second-hand şi grupuri sanitare cu apă caldă, săpun, prosop)

-poate organiza şi desfăşura, cu concursul unor instituţii specializate şi O.N.G-uri, programe de resocializare a persoanelor înregistrate în Centrul de zi, în funcţie de vârstă, calificare, stare de sănătate (găsirea de locuri de muncă potrivite fiecăruia; întocmirea formalităţilor pentru intrarea în legalitate din punct de vedere a actelor de identitate; spitalizare în vederea dezalcoolizării; contactarea membrilor de familie pentru medierea reintegrării acestora).

-întocmeşte zilnic procese verbale de predare / primire a patrimoniului Centrului Social şi semnalează conducerii instituţiei problemele deosebite apărute în desfăşurarea activităţii;

-personalul din Centrul Social răspunde de integritatea dotărilor acestuia, acţionează pentru buna desfăşurare şi încadrarea în normele de conduită civică a activităţilor de cazare.

-colaborează cu organele de poliţie, corpul gardienilor publici, serviciul de ambulanţă în scopul prevenirii şi / sau rezolvării situaţiilor deosebite create în incinta instituţiei;

-asistarea în adăpost temporar încetează în momentul în care solicitantul iese din situaţia de risc social.

 

Art.25.7  Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati are ca activitate, cu program prelungit, are ca activitate;

 

-asistenta in protectia copilului cu defect de intelect, elevi ai Scolii speciale .

-asistenta in formarea / dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, in vederea reintegrarii socio-profesionale a copiilor cu dizabilitati;

-activitati educationale;

-activitati de abilitare/reabilitare;

-consiliere psihologica;

 

            CAPITOLUL V

 

                                                DISPOZIŢII FINALE

 

            Art.19. Repartizarea sarcinilor de muncă concrete derivate din atributiile prezentului regulament se va face de către fiecare şef de activitate în parte , pentru fiecare salariat din subordine, prin fişa postului, completată şi/sau reactualizată ori de câte ori este cazul şi după caz, prin dispoziţii emise de directorul direcţiei.

 

            Art.20. Directorul direcţiei are obligaţia să asigure cunoaşterea şi respectarea de către toţi salariaţii instituţiei a prezentului regulament.

                                   

              Inapoi