Home - Relatii cu publicul - Structura Primariei


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL

DIRECTIEI DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

      Capitolul I – DISPOZITII GENERALE

            Art. 1. În conformitate cu HCL 107/2001, începând cu data de 1 iulie 2001 a fost înfiinţată Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat- serviciu public de interes local organizat în scopul administrării, gestionării şi întreţinerii  patrimoniului public şi privat al  Municipiului Târgoviste.

            Art.2. Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare si Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, dispunând de cod fiscal, cont bancar şi ştampilă proprie.

Art. 3. Sediul Direcţiei este Târgoviste, str. Revoluţiei nr. 2.

Art.4. Obiectul de activitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat îl constituie:

Ř      administrarea, gestionarea şi întreţinerea patrimoniului public şi privat al municipiului Târgoviste

Ř      administrarea şi  gestionarea fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinatie, conform legislaţiei in vigoare

Ř      administrarea şi întreţinerea corespunzătoare a reţelei stradale şi trotuarelor municipiului Târgoviste

Ř      administrarea şi întreţinerea corespunzătoare a reţelei de iluminat, semaforizare şi semnalizare rutieră a municipiului Târgovişte

Ř      propunerea, stabilirea, urmărirea şi încasarea taxelor corespunzătoare domeniului de activitate al DAPPP

Ř      întreţinerea şi repararea clădirilor unităţilor de învaţământ preuniversitare

Ř      organizarea activitatii de transport si circulatie rutiera in Municipiul Targoviste, desfasurarea normala a acestuia, asigurarea fluidizarii circulatiei si semnalizarea rutiera.

Ř      organizarea activitatii pentru refacerea si protectia mediului , pentru implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor, monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare .

Ř       fundamentarea si coordonarea elaborarii   strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si monitorizarea  implementarii acestora .

 

Capitolul II – STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ATRIBUTII

Art.5. Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi  Privat are următoarea structură organizatorică:

1.         Serviciul Administrare Patrimoniu

1.1.Compartiment Instituţii Publice

1.2.Compartiment Fond Locativ

1.3.Compartiment Administrativ

2.      Serviciul Comerţ

2.1              Compartiment Autorizaţii

2.2              Compartiment Contracte

3.      Serviciul Reţele Locale

3.1              Compartiment Reţele

3.2              Compartiment Diriginţi Şantier

3.3              Compartiment Monitorizare Utilitati

4.      Serviciul Economic

4.1.Compartiment  Financiar

4.2.Compartiment Casierie

5.      Biroul Transport

5.1             Compartiment Autorizatii

5.2             Compartiment Control

6.      Serviciul Mediu

6.1              Compartiment Mediu

6.2              Compartiment Salubritate

6.3              Compartiment Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice                        

Art.6. Posturile prevăzute în organigrama  Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat aprobata prin HCL 201/2003, modificata, sunt funcţii publice, cu excepţiile prevăzute de lege, respectiv activităţile de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întretinere-reparaţii şi deservire. Personalului care ocupă funcţiile publice îi este  aplicabilă Legea 188/1999, republicata cu completările şi modificările ulterioare.

Art.7. Organele ierarhic superioare, de coordonare ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat sunt:

-     Consiliul Local al Municipiului Târgovişte

-          Primarul Municipiului Târgovişte

-          Viceprimarul I al  Municipiului Târgovişte

            Art.8. Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat este condusă de 1 director-executiv. In exercitarea atribuţiilor care îi revin emite decizii.

 

Directorul  executiv are următoarele sarcini şi  atribuţii principale:

1.      Organizează si coordonează activitatea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

2.      Propune soluţii si iniţiative in vederea imbunătăţirii activităţilor din subordine;

3.   Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DAPPP;

4.   Răspunde de administrarea legală si eficientă a intregului patrimoniu;

5.   Propune investitiile ce urmează a fi realizate din surse proprii si alocaţii bugetare;

6.  Reprezintă Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat in relaţiile cu instituţiile publice, persoanele fizice şi  juridice, in limitele competenţei stabilite prin dispoziţia primarului sau alte acte normative;

7.      Angajează Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin semnatură, in relaţiile cu terţii

8.      Controlează şi răspunde de lucrările din domeniul financiar-contabil;

9.      Urmăreşte ca atribuirea, închirierea, concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Consiliului Local  să se facă conform procedurilor legale.

10.  Urmăreşte  creşterea calităţii serviciilor realizate de Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

11.  Aprobă măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor;

12.  Aprobă măsurile de sancţionare asupra personalului din subordine in situaţiile de incălcare a disciplinei muncii, potrivit legii si regulamentelor in vigoare;

13.  Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către personalul din subordine;

14.  Organizează activitatea de formare si perfecţionare profesională a salariaţilor, urmărind pregătirea specifică  conform activitatii desfasurate;

15.  Participa la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansarea personalului;

16.  Stabileste şi asigură luarea la cunoştintă în scris a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor individuale pentru personalul din subordine;

17.  Asigură întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii la unităţile de învăţământ preuniversitar, organizarea licitaţiilor, contractarea lucrărilor de execuţie şi urmărirea în execuţie a acestora până la recepţia finală;

18.  Asigură contractarea documentaţiilor tehnico-economice şi finanţarea lucrărilor de reparaţii capitale la unităţile de învăţământ preuniversitar, conform prevederilor legale şi altor normative în vigoare;

19.  Verifică situaţiile de lucrări şi calitatea lucrărilor executate la unităţile de învăţământ preuniversitar

20.  Solicită anual de la unităţile de învăţământ preuniversitar propunerile privind reparaţiile curente şi necesarul de materiale de întreţinere şi funcţionare;

21.  Întocmeşte programul de priorităţi privind reparaţiile curente şi capitale la unităţile de învăţământ preuniversitar, cu încadrarea în creditele aprobate în buget la capitolul învăţământ;

      Art. 9. Serviciile din structura organizatorică a Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat au următoarele atribuţii:

 

 

1.    SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL PRIMĂRIEI

Seful Serviciului are următoarele sarcini si atribuţii principale:

1.      Organizează şi coordonează activitatea următoarelor compartimente:

1.1       Compartiment Instituţii Publice

1.2       Compartiment Fond Locativ

1.3       Compartiment Administrativ

2.      Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de administrare a patrimoniului public si privat al Consiliului Local.

3.      Tine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al Consiliului Local, conform legislaţiei in vigoare.

4.      Urmăreşte ca atribuirea, închirierea, concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Consiliului Local  să se facă conform procedurilor legale.

5.      Intocmeste, păstrează şi arhivează documentele justificative ale bunurilor aparţinând domeniului public si privat care fac obiectul concesiunii, închirierii, administrării, donării, vânzării – cumpărării.

6.      Intocmeste referate de specialitate pentru sedintele de Consiliului Local privind inchirierea, concesionarea, darea in administrare a bunurilor apartinând domeniului public si privat al Consiliului Local.

7. Verifica documentele care stau la baza intrarii si iesirilor din patrimoniu si le opereaza in     evidente

8.  Intocmeste rapoartele de specialitate pe care le sustine in comisiile Consiliului Local Targoviste pentru activitatile din compartimentele ce le coordoneaza

9.   Face propuneri de  taxe locale conform legilor in vigoare.

10.       Intocmeste proiectul de buget pentru partea de venituri si evaluarea cheltuielilor pentru administrarea locuintelor sociale, cheltuieli de intretinere si functionare, reparatii curente si capitale pentru institutiilor de invatamant preuniversitare

11. Tine evidenta solicitarilor de locuinte, pe categorii, participa la sedintele de fond locativ punand la dispozitia comisiei documentele prevazute de lege pentru repartizarea locuintelor

12.       Coordoneaza, indruma si verifica administratorii de blocuri

13.  Verifica pe teren starea fizica a locuintei aflate in proprietatea Primariei Targoviste si ia masurile ce se impun pentru repararea, consolidarea si eventual demolarea

14. Intocmeste proiectul de buget pentru cheltuielile de intretinere si functionare, reparatie curente si de capital la unitatile de invatamant preuniversitar pe baza solicitarii depuse de catre conducerea acestora

15. Asigura contractarea documentatiei tehnice-economice pentru reparatiile capitale conform prevederilor legale si actelor normative in vigoare

16. Urmareste realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor de reparatii curente si capitale aprobate prin buget

 

1.1. Compartimentul Instituţii Publice

             Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1.   Ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Consiliului Local, conform legislaţiei în vigoare

2.    Întocmeşte referate de specialitate către Consiliul Local, în vederea preluării, repartizării sau scoaterii din patrimoniu a unor bunuri, conform legislaţiei în vigoare

3.    Întocmeşte, păstrează şi arhivează documentele justificative ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat privind :concesionarea, închirierea, administrarea, donarea, vânzarea-cumpărarea etc.

4.    Centralizează inventarierea anuală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând Primăriei Municipiului Târgovişte precum şi serviciilor şi direcţiilor aparţinând acesteia

5.    Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind decontarea lucrărilor de reparaţii din programul anual al Primăriei Municipiului Târgovişte

6.    Asigură contractarea documentaţiei tehnico-economice şi finanţarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, conform prevederilor legale în vigoare

7.    Urmăreşte derularea lucrărilor de reparaţii capitale, decontarea făcându-se pe baza stadiilor fizice de execuţie, asigură recepţia lucrărilor conform actelor normative în vigoare

8.    Solicită anual de la unităţile de învăţământ propuneri privind reparaţiile curente şi capitale

9.    Întocmeşte programul de priorităţi pentru reparaţii curente şi transmite propunerile de reparatii şi dotări ale unităţilor de învăţămant pentru aprobare şi promovare serviciului de specialitate

10.  Participă la elaborarea bugetului Primăriei pe anul în curs, la capitolul „ Învătamânt” pe baza programelor de reparaţii aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local

11.  Urmăreşte realizarea programelor de reparaţii la unităţile de învăţamânt, asigurând dirigenţie de şantier, decontarea lucrărilor pe baza stadiilor fizice de execuţie şi recepţia lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare

12.  Întocmeşte caiete de sarcini, organizează cereri de ofertă sau licitaţie pentru lucrările de reparaţii la unităţile de învăţământ preuniversitar, conform legislaţiei în vigoare

13.  Verifică situaţiile de lucrări şi calitatea lucrărilor executate la unităţile de învăţământ preuniversitar

14.  Respectă şi aplică cerintele documentaţiei sistemului calităţii al Primăriei Municipiului Târgovişte (manualul calităţii, proceduri de sistem, proceduri operaţionale, instrucţiuni de lucru etc )

15.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL , dispozitiile Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

1.2. Compartimentul Fond Locativ

Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1.         Gestionează contractele de inchiriere pentru apartamentele construite din fondul statului;

2.         Gestionează apartamentele ramase in fondul de stat;

3.         Gestionează casele nationalizate;

4.         Intocmeste contracte de inchiriere, urmareste incasarea si reactualizarea chiriilor pentru fondul locativ;

5.         Gestionează spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Primariei aflate la parterul blocurilor, caselor nationalizate;

6.         Intocmeste contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie, urmareste incasarea si reactualizarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie, altele decât cele din evidenta Administratiei Pietelor si Directiei de Gradini Publice;

7.         Verifică si confirmă situatiile de lucrari de intretinere, reparatii efectuate la fondul locativ sau spatiilor cu alta destinatie:

8.   Efectuează vanzarea apartamentelor din fondul de stat, a caselor nationalizate si a spatiilor cu alta destinatie, ca urmare a aprobarii in Consiliul Local;

9.   Urmareste incasarea ratelor pentru vanzarile efectuate;

10.  Aplică Ordonanta 19/1994 privind constructia de locuinte pentru tineri casatoriti sau alte dispozitii aparute.

11.        Pregateste documentatia pentru licitatia spatiilor cu alta destinatie;

12.  Evidentiază si urmareste solicitarile de locuinte, analizeaza si propune ordinea de prioritate a categoriilor de persoane care solicita locuinta in functie de normele metodologice de aplicare a Legii 114/1996;

13.              Administrează blocurile de locuinte sociale si ANL.

14.              Gestioneaza fondul locativ de stat, urmareste incasarea la timp a chiriilor;

15.  Intocmeste actele necesare pentru actionarea in instanta in vederea recuperarii debitelor a rau platnicilor;

16.  Tine evidenta contractelor la apartamentele sociale, a celor vandute cu plata in rate, conform OG 19/1994, spatii cu alte destinatie, a caselor nationalizate, recalculeaza chiriile conform procedurilor legale;

17.              Intocmeste periodic rapoarte cu debite si le preda serviciului financiar;

18.        Tine evidenta solicitarilor de locuinte pe tipurile acestora, punand la dispozitia comisiilor desemnate documente in vederea repartiilor;

19.              Respectă si aplică cerintele documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

20.              Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL , dispozitiile Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

1.3  Compartimentul Administrativ

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atribuţii principale

1.         Asigura activitatea de secretariat-registratura si intretinere a curaţeniei la sediul direcţiei.

2.         Asigura gospodarirea bazei tehnico- materiale

3.         Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, intretinere si reparaţii a mijloacelor  

      din dotare, asigurand folosirea rationala a acestora, inclusiv mijloacele auto

4.   Asigura paza blocurilor sociale, verifica starea de intreţinere a fiecarui apartament social, precum si a spaţiilor de folosinţa comuna

5.   Verifica menţinerea curaţeniei de pe casa scarii si a holurilor la blocurile sociale

6.   Calculeaza si incaseaza intreţinerea la blocurile sociale

7.   Depune la caseria DAPPP contravaloarea utilitatilor achitate direct de catre DAPPP

8.   Intocmeste contractele de furnizare a utilităţilor pentru energie electrică şi termică, apă, canal, gaze

9.   Întocmeşte actele necesare acţionării în instanţă a debitorilor la plata chiriei

10. Colaborează cu compartimentul Fond Locativ pentru buna administrare a fondului de locuinţe sociale

11. Verifică şi răspunde pentru inventarul blocurilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgovişte

12. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primariei

 

 

2.SERVICIUL COMERŢ

 

Seful Serviciului are următoarele sarcini si atribuţii principale:

1.   Organizează şi coordonează activitatea următoarelor compartimente:

            2.1       Compartimentul Autorizaţii

            2.2       Compartimentul Contracte

2.  Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de  inchiriere, concesionare si de comodate      pentru terenul apartinând domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

3.  Coordonează activitatea de autorizare conform Legii 300/2004 a persoanelor fizice si asociatiilor familiale

4. Raspunde de incasarea la timp a chiriilor si taxelor provenind din contractele de  inchiriere,      comert ambulant, taximetrie, transport persoane cu maxi-taxi, transport marfa, panouri si      bannere publicitare precum si alte activitati din cadrul serviciului

5. Organizează activitatile prevazute in O.G. 99/2000 si H.G.1766/2004 privind comercializarea      produselor si serviciilor de piata

6.  Urmareste ca atribuirea, inchirierea si concesionarea terenurilor apartinand domeniului public si     privat al Municipiului Targoviste sa se faca conform procedurilor legale

7.  Intocmeste impreuna cu Compartimentul Urbanism documentele necesare pentru organizarea si      desfasurarea licitatiilor

8.  Ia masurile legale cu privire la executarea silita a debitelor provenind din activitatile coordonate

9. Intocmeste rapoarte de specialitate pentru sedintele de Consiliul Local privind inchirierea,     concesionarea, darea in administrare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al      Municipiului Targoviste

10. Face propuneri de impozite si  taxe conform legilor in vigoare

11. Intocmeste proiectul de buget la partea de venituri pe care il inainteaza Serviciului Financiar

12. Verifica pe teren activitatea comerciala desfasurata de catre personae juridice, personae fizice       si asociatii familiale conform Legii 300/2004 a O.G.99/2000 si H.G.1766/2004 aplicand sanctiunile       legale

13. Coordoneaza activitatea de control comercial, ocuparea domeniului public cu constructii       provizorii (chioscuri, tarabe, garaje, cai de acces,comert de intampinare)

14. Asigura pentru personalul din subordine cunoasterea la timp a legislatiei din domeniul de       activitate

15. Raspunde la corespondenta repartizata

16. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului 

     Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc)

17. Executa orice alte sarcini dispuse de catre conducerea Directiei si a Primariei

 

 

2.1 Compartimentul Autorizaţii

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atribuţii principale:

1.      Asigură evidenţa şi urmărirea taxei de alimentatie publica si cea de viză anuală a autorizaţiilor de funcţionare, conform    legilor si H.C.L. in vigoare.

2.      Întocmeşte documentele necesare pentru supunerea spre aprobare Consiliului Local a cererilor      privind aprobarea autorizării înfiinţării asociaţiilor familiale şi desfăşurarea unor activităţi      independente pe baza liberei iniţiative, precum şi modificarea sau completarea unor activităţi      existente, conform Legii 300/2004 si H.G.1766/2004

3.       Întocmeşte referatul privind eliberarea de Autorizaţii de funcţionare şi colaborează cu Poliţia     Economică, Poliţia Sanitar Veterinară, Directia de Sanatate Publica, Agenţia pentru Protecţia mediului, Agenţia  pentru Protecţia Consumatorilor, în vederea respectării dispoziţiilor legale privind funcţionarea persoanelor fizice autorizate;

4.      Aplică prevederile Ordonanţei 99/2000, privind autorizarea persoanelor juridice, fizice şi     Asociaţiilor Familiale care desfăşoară activitatăţi comerciale şi prestări servicii de piaţă

5.      Elibereaza anual conform prevederilor Legii 571/2003 modificata si completata, autorizatia privind desfasurarea activitatilor de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege

6.      Verifică pe teren modul de derulare a activităţii pentru care au fost autorizaţi

7.      Primeşte formulare de notificare şi listele de inventar pentru vânzarea mărfurilor cu preţ    redus

8.      Urmăreşte respetarea orarelor de funcţionare conform acordului eliberat de Primăria Târgovişte

9.      Asigură, prin control din oficiu, respectarea legilor, hotararilor Guvernului, altor acte emise de organe centrale, Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliului Local si dispozitiilor Primarului,   de catre persoane fizice si juridice din municipiu.

10.  Controlează legalitatea actelor si faptelor de comert, productie si servicii;

11.  Controlează igiena si salubritatea localurilor publice.

12.  Controlează activitatea pietelor, targurilor si oboarelor;

13.  Controlează respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor de mediu;

14.  Controleaza modul de ocupare a domeniului public;

15.  Controleaza respectarea hotararilor Consiliului local privind traficul rutier in municipiu;

16.  In urma controlului constată si sanctionează contraventiile savarsite de persoane fizice si  juridice in conformitate cu dispozitiile OG 2/2001;

17.Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL , dispozitiile Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

 

2.2 Compartimentul Contracte

 

Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1.Primeşte, întocmeşte şi verifică documentaţia necesară întocmirii contractelor pentru     concesionări şi închirieri de terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, pentru persoane fizice şi juridice,  conform actelor normative în vigoare;

2.Întocmeşte, verifică si urmăreste incasarea veniturilor din contractele de închiriere pentru afişe şi panouri publicitare cu persoane fizice şi juridice, situate pe terenuri aparţinând  domeniului public şi privat al primăriei;

3.Tine evidenţă şi urmăreşte modul de încasare a sumelor datorate de contribuabili pentru contractele de concesionare şi închiriere emise, conform actelor normative în vigoare;

4.Emite dispoziţii de plată şi facturi pentru cei care plătesc în numerar la casieria unităţii;

5.Întocmeşte documentaţiile necesare şi furnizează date Serviciului  juridic contencios  pentru acţionarea în justiţie a rău platnicilor;

6.Colaborează cu Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului pentru stabilirea terenurilor care aparţin domeniului public, ce urmează să fie destinate amplasării de chioşcuri, rulote, terase, tonete, măsuţe etc., în vederea desfăşurării de activităţi solicitate de persoane fizice şi juridice sau pentru amplasarea de garaje şi copertine;

7.Colaborează cu Directia Economica în vederea stabilirii veniturilor anuale, precum şi a înregistrării corecte a încasărilor pentru chioşcuri, comerţ de întâmpinare, ambulanţi, concesionări şi închirieri pe termen mai mare de 1 an, garaje, copertine, situate pe terenuri care aparţin domeniului public şi privat al Consiliului Local;

8.      Face propuneri pentru taxe locale şi argumentează necesitatea şi oportunitatea lor;

9.      Asigură ca activitatea de urmărire şi încasare a creanţelor bugetare să se facă în conformitate cu legislaţia în vigoare;

10.  Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei şi cu alte instituţii, pentru  rezolvarea  diferitelor probleme care apar;

11.  Întocmeşte, păstreză şi arhivează  documentele justificative ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public, privind: concesionarea, închirierea, administrarea, donarea, acte vânzare-cumpărare etc.;

12.  Asigură ca stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor provenind din taxa pentru folosirea temporară a terenurilor aparţinând domeniului public, ocupat de copertine şi garaje, să se facă în conformitate cu actele normative în vigoare;

13.  Asigură stabilirea, urmărirea şi încasarea taxelor stabilite pentru obţinerea permisului de “Liberă Trecere” pentru transport marfă şi călători, pentru mijloacele de transport; de Utilizare Staţie Taxi; de Acces mijloace de transport peste 2 tone în municipiul Târgovişte; Taxă utilizare străzi domeniu public; Taxa privind accesul şi circulaţia autovehiculelor de transport în comun,       altele decât SC Transport Public SA; Taxă formular autorizaţie “Liberă Trecere”, pentru  căruţaşi, să se facă cu respectarea prevederilor legale;

14.  Întocmeşte în termen toate situaţiile statistice care sunt solicitate;

Aria de activitate a biroului se referă la terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Târgovişte, altele decât locurile publice organizate pentru comerţ: pieţe, târguri, oboare.

 

3. SERVICIUL REŢELE LOCALE

 

Seful Serviciului are următoarele sarcini si atribuţii principale:

1. Organizează şi coordonează  activitatea următoarelor compartimente

3.1 Compartiment Reţele

3.2 Compartiment Diriginţi Şantier

3.3 Compartiment Monitorizare Utilitati

2. Organizeaza, indrumă, coordonează activitatea de reparaţii străzi, iluminat public, semafoare,   lucrări de semnalizare rutieră

3. Raspunde de executarea la termen si de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparare a

    străzilor, trotuarelor, parcurilor, participă la recepţia acestor lucrări, inclusiv a celor ascunse

4. Verifică şi avizează documentele de execuţie pentru lucrările de reparaţii străzi

5. Întocmeste, urmăreşte şi răspunde de contractele încheiate între Primăria Târgovişte şi firmele specializate, privind activitatea de iluminat public, semafoare, reparaţii străzi, parcuri, trotuare

   6.Propune necesarul şi achiziţionarea de produse, lucrări, servicii pentru activitatea de iluminat  public, reparaţii străzi, parcuri, trotuare          

7. Asigură, împreună cu organele locale de Poliţie, întreţinerea reţelei stradale, marcarea locurilor   de parcare, treceri de pietoni şi circulaţia pentru desfăşurarea normală a traficului rutier  pe teritoriul municipiului Târgovişte

8.Verifică eliberarea autorizaţiilor de spargere pe domeniul public pentru reţelele subterane  (canalizare, apa, telefon, electrice, gaze, reabilitare retele apa, canalizare) si urmareste aducerea terenului la starea initiala in vederea restituirii garantiilor de buna executie, in caz contrar   virarea lor se va face in contul de reparatii strazi al Consiliului Local.

9.Urmareste respectarea in bune conditii a programului de livrare a agentului termic ACM.

 Urmareste respectarea tuturor lucrarilor de reparatii executate de catre SC Termica, RAGC, DISTRIGAZ SUD, ELECTRICA S.A , ROMTELECOM si corelarea acestor lucrari, aducerea terenului la starea  initiala dupa interventii pe domeniul public.

11. Urmareste si coordoneaza activitatea de dirigentie,pregatirea, executia lucrarilor, receptia lucrarilor.

12. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a procedurilor referitoare la calitate

 14.Respecta si aplica cerintele  documentelor sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste .

 15 Indeplineste orice alte atributii din HCL,  Dispozitiile Primarului, Deciziile Directorului Executiv.

           

 

3.1 Compartimentul Reţele

 

Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1. Verifică si avizează situatiile de lucrari pentru lucrarile de reparatii strazi, iluminat public, 

    semafoare si lucrarile de semnalizare rutiera.

2. Intocmeste, urmăreste si răspunde de respectarea contractelor încheiate între Primăria  

    Târgoviste si firmele specializate  privind activitatea de  iluminat public;

3. Verifică si avizează documentatia de executie pentru lucrarile de reparatii pentru iluminat public.

4. Propune necesarul şi achiziţionarea de materiale pentru iluminatul public, în conformitate cu  bugetul de venituri si cheltuieli aprobat

5. Urmareste respectarea actelor cu caracter normativ în probleme de gospodarie comunala si   locativa emise de organele care au asemenea competenta, aplica potrivit legii, sanctiuni în  cazurile de contraventii constatate.

6. Eliberează autorizatiile de spargere domeniu public pentru retele subterane (canalizare, apa, telefoane, electrice, gaze, reabilitare retele apa si canalizare) si urmareste aducerea terenului la  starea initiala in vederea restituirii garantiilor de buna executie, in caz contrar virarea acestora in  contul de reparatii strazi al Consiliului Local.

7. Intocmeste si participa efectiv la realizarea programului de curatenie si infrumusetare a

      municipiului.

8. Urmareste respectarea in bune conditii a programului de livrare a agentului termic si ACM.

9. Urmareste respectarea termenelor lucrarilor de reparatii (avarii) executate de catre SC Termica, RAGC si DISTRIGAZ SUD, ELECTRICA S. A , ROMTELECOM si corelarea acestor lucrari.

10. Raspunde de executarea la termen si de calitate a lucrarilor de întretinere si reparatii a strazilor, trotuarelor, parcurilor, participa la receptia acestor lucrari, inclusiv cele ascunse, semneaza procesul verbal de receptie si avizeaza la plata facturile.

11. Verifică si avizează documentatia de executie pentru lucrarile de reparatii pentru strazi.

12. Respectă si aplică cerintele  documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

    13. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL, Dispozitiile Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

3.2 Compartimentul Diriginţi Şantier

 

Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1.   Verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor (inclusiv a Autorizaţiilor de construire), precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor de proiect.

2.   Analizează proiectul de execuţie, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevazute pentru realizarea obiectivului.

3.   Urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, decontarea făcându-se pe baza situaţiilor fizice de execuţie, asigură recepţia lucrărilor conform actelor normative în vigoare (pentru unităţile de învâţământ şi alte instituţii publice

4.   Verifică situaţiile de lucrări şi calitatea lucrărilor executate, conform documentaţiilor tehnice de execuţie, acceptând la plată numai lucrările corespunzătoare calitativ

5.   Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate privind existenţa documentelor de atestare a calităţii şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese verbale în faze determinate , procese verbale de lucrări ce devin ascunse), inclusiv pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii străzi

6.   Solicită executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora

7.   Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin legea nr. 10 / 1995, privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

8.  Pentru lucrarile de investitii intocmeste: fisa lucrarii si caiet de masuratori; procese verbale de receptie a lucrarilor; cartea tehnica a constructiei; procese verbale de lucrari ascunse.

9.   Solicita anual de la unitatile de invatamint propuneri privind reparatiile curente si capitale si propuneri pentru obiective de investitii si dotari.

10. Intocmeste programul de prioritati pentru reparatii capitale si curente si transmite propunerile de investitii si dotari ale unitatilor de invatamint pentru aprobarea si promovare serviciului de specialitate.

11. Intocmeste   caiete de sarcini, solicita  cereri de oferta sau organizeaza  licitatii pentru lucrari de reparatii sau investitii la unitatile de invatamint, conform legislatiei in vigoare.

12. Respecta si aplica cerintele documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste

( Manualul Calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru).

13. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL , Dispozitiile  Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

3.3 Compartiment monitorizare utilitati

 

Indeplineste urmatoarele sarcini si atributii , conform H G. nr. 246/03.04.2006:

 

1.      Fundamenteaza si coordoneaza elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si monitorizeaza implementarea acestora;

2.      Pregateste, in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si le prezinta autoritatiilor administratiei publice locale spre aprobare.

3.      Asista operatorii si autoritatile administratiei publice locale in procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru investitii.

4.      Pregateste si transmite rapoarte de activitate catre  birourile prefecturale , Unitatea centrala de monitorizare precum si autoritatilor de management care gestioneaza instrumentele structurale si programele operationale in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, dupa caz.

5. Respecta si aplica cerintele documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste

( Manualul Calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru).

6..  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL , Dispozitiile  Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

 

4.SERVICIUL ECONOMIC

 

Seful Serviciului Economic are ca sarcini si atributii principale:

1.      Organizează si coordonează activitatea urmatoarelor compartimente:

4.1.Compartimentul Financiar

4.2.Compartiment Casierie

2.      Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DAPPP;

3.      Virează în termen legal veniturile încasate sub formă de chirii şi alte venituri la bugetul local;

4.      Asigură utilizarea conform destinaţiei a creditelor bugetare repartizate de la bugetul local;

5.      Asigură întocmirea în termen a documentelor de sinteză contabilă care constau în: situaţia patrimoniului, contul de execuţie bugetară şi anexele la bilanţ;

6.      Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale, bugetul local şi alte obligaţii faţă de terţi;

7.      Stabileste măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul financiar-contabil

8.      Răspunde de organizarea şi evidenţa valorilor patrimoniale;

9.      Asigură efectuarea înregistrărilor contabile privind : mijloacele fixe, mijloacele circulante şi a investiţiilor, conform legislaţiei în vigoare;

10.   Asigură respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia toate măsurile pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit;

11.   Organizează, potrivit legii, inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale adoptând măsuri adecvate de protecţie a patrimoniului;

12.  Intocmeşte balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea;

13.  Intocmeşte bilanţurile trimestriale şi anuale şi coordonează întocmirea memoriului explicativ al realizărilor;

14.  Participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă, de mecanizare şi de automatizare a prelucrării datelor;

15.  Exercită, potrivit legii verificarea privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor;

16.  Asigură şi răspunde de efectuarea calculului şi respectarea drepturilor salariale ale personalului angajat;

17.  Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primariei.

 

4.1.Compartimentul Financiar

 

Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1.      Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al DAPPP;

2.      Intocmeste documentele de plata catre organele bancare si cele contabile, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmareste primirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora, a documentelor insotitoare, asigura incadrarea corecta pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a cheltuielilor;

3.      Organizeaza si executa controlul financiar preventiv in conformitate legislatia in vigoare la momentul respectiv

4        Efectuează operatii in casierie, asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata;

5        Intocmeste si transmite ordonatorului  de credite la termenele stabilite, bilantul trimestrial si contul de executie lunar, potrivit prevederilor legale;

6        Efectuează la timp operatiile de inventariere a valorilor materiale, banesti si a deconturilor;

7        Tine evidenta financiar-contabila a Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, prezentand trimestrial bilantul contabil la forul tutelar;

8        Inregistrează sistematic, prelucreaza si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniala;

9        Controlează operatiunile patrimoniale, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

10    Respectă planul de conturi, formularele tipizate precum si activitatea financiar-contabila;

11    Materializează inventarierea patrimoniului, prin operatii de inregistrare in evidente;

12    Efectuează operatiuni privind bunurile mobile si imobile, operatiuni privind disponibilitatile banesti, precum si miscarile intervenite;

13    Inregistrează veniturile şi cheltuielile unitatii, incadrandu-se in clasificatia bugetara, precum si rezultatele obtinute;

14    Tine evidenta clientilor, a furnizorilor pe categorii precum si persoanelor fizice sau juridice;

15    Intocmeste situatii statistice din domeniul personal – salarizare, eliberează adeverinte;

16    Intocmeste documentele necesare platii personalului angajat (calcul salarii, sporuri cuvenite conform legii etc.) pentru timpul efectiv lucrat, platii certificatelor medicale, concedii de odihna etc;

17    Efectueaza verificarea actelor de casa predate de către Compartimentul Casierie

18    Elaboreza organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare pentru Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat pe baza propunerilor conducatorilor de compartimente

19    Intocmeste lucrarile necesare pentru selectia si angajarea personalului

20    Intocmeste lucrarile necesare pentru suspendarea, transferarea si incetarea raporturilor de serviciu/de munca ale salariatilor

21    Asigura organizarea concursurilor si a examenelor pentru promovarea personalului, in conditiile legii

22    Intocmeste, pastreaza si tine la zi carnetele de munca, fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale si dosarele personale ale salariatilor pentru personalul Directiei

23    Asigura perfectionarea profesionala a salariatilor prin participarea la cursuri de formare si perfectionare

24    Aplica prevederile legii 188/1999 , republicata  si a legislatiei specifice privind statutul functionarilor publici (numire, evidenta, atestare, salarizare,etc.)

25    Coordoneaza actiunea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si personalului contractual si de stabilire a salariilor de baza

26    Intocmeste condica de prezenta a personalului, urmareste semnarea acesteia, planificarea concediilor de odihna, evidenta si realizarea acestora

27    Aplica prevederilor legale in vigoare la salarizare in unitatile bugetare

28    Intocmeste si transmite chestionarele de cercetare statistica privind personalul

29    Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru constituirea bazei de date initiale a functionarilor publici

30    Intocmeste programul anual al instruirilor profesionale si asigura monitorizarea cursurilor de perfectionare profesionala, efectuate de salariati

31    Rezolva corespondentele transmise de conducerea institutiei

32    Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primariei.

 

4.2.Compartiment Casierie

 

Indeplineşte următoarele sarcini şi atribuţii principale:

1.  Efectuează operaţii de încasări în numerar privind chirii şi alte venituri provenind de la D.A.P.P.P. pe baza documentelor de încasări

2.      Asigură încasarea impozitelor şi taxelor locale provenind de la Serviciul Impozite si Taxe, pe baza debitelor stabilite de către serviciul sus-menţionat.

3.      Predă zilnic borderoul cu încasările privind impozite şi taxe locale la Compartimentul Financiar din cadrul Direcţiei, pentru verificare

4.      Verifică, numără şi împachetează corespunzător numerarul încasat, întocmeşte zilnic ocumentele de casă

5.      Conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casă zilnic, confruntă soldul zilnic din jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie

6.      Asigură integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnătură celor în drept la sfârşitul zilei operative

7.      Urmăreşte circuitul documentelor de încasări în numerar în scopul asigurării integrităţii acestora

8.      Îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii

9.      Urmăreşte încadrarea corectă pe surse de venit şi bugete componente în conformitate cu legislaţia în vigoare cu clasificaţia bugetară aprobată şi cu conturile deschise în acest sens

10.  Intocmeşte borderoul de încasări şi plăţi pe destinaţii bugetare

11.  Completează zilnic Registrul de Casă şi Foaia de Vărsământ, depunănd zilnic sumele încasate, pe destinaţii bugetare, la casieria centrală sau, după caz, la Trezoreria Târgovişte

12.  Ridică numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor şi a altor cheltuieli materiale pentru Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

13.  Depune  la Trezorerie , conform prevederilor legale, veniturile încasate

14.  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi sarcinile stabilite de conducerea unităţii sau Primărie

 

5.  BIROU TRANSPORT

 

Seful biroului de transport are urmatoarele sarcini si  atributii principale:

 

1.Organizeaza si coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente:

            5.1.Compartiment autorizatii

            5.2.Compartiment control

2.Organizeaza si indruma activitatea de transport in municipiul Targoviste;

3.Elaboreaza proiecte de hotarari, conform legislatiei in vigoare privind transportul  si circulatia rutiera in municipiul Targoviste:OG 195/2002(republicata)-privind circulatia pe drumurile publice,Legea 38/2003 modificata si completata cu Legea nr.265/2007-privind transportul in regim de taxi, Legea 102/2006-pentru aprobarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere, Legea 92/2007-privind serviciile de transport public local, Legea 421/2002-privind regimul juridic al vehiculelor  fara stapan sau abandonate pe domeniul public,OG 21/2002 republicata privind regimul juridic al contraventiilor.

4. Asigura, in colaborare cu Serviciul Politiei rutiere,desfasurarea normala a transportului auto pe teritoriul municipiului Targoviste.

5.Urmareste impreuna cu organele locale de Politie modul cum unitatile ce detin mijloace de transport asigura intretinerea acestora si transportul corect pentru a se mentine curatenia tramei stradale.

6.Verifica si analizeaza , conform legislatiei in vigoare,documentele privind circulatia pe drumurile publice, inregistrarea in circulatie a vehiculelor pentru lucrari , mopede si tractoare agricole.

7.Constata si sanctioneaza contraventiile privind transporturile rutiere conform  legislatiei in vigoare.

8.Asigura in colaborare cu organele de Politie, semnalizarea rutiera pe arterele de circulatie din municipiu, inclusiv pe strazile de centura, prin indicatoare rutiere si panouri de orientare,conf.OG.195/2002,privind circulatia pe drumurile publice.

9.Asigura, impreuna cu organele de Politie,intretinerea retelei stradale ,marcarea locurilor de parcare pentru desfasurarea normala a traficului rutier,pe teritoriul municipiului Targoviste.

10.Propune necesarul si achizitionarea de produse, servicii si lucrari , pentru activitatea de transport, circulatie rutiera,semnalizare rutiera si marcaje rutiere.

11.Intocmeste,urmareste si raspunde de contractele incheiate intre Primaria Municipiului Targoviste si firmele specializate , privind activitatea de transport, semnalizare rutiera si marcaje rutiere.

12.Verifica si avizeaza situatiile de lucrari privind semnalizarea rutiera

13 Respecta si aplica cerintele documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste

( Manualul Calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru).

14. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL , Dispozitiile Primarului si deciziile Directorului Executiv.

 

 

5.1.Compartiment Autorizatii

 

-Organizeaza si indruma activitatea de transport in municipiul Targoviste

-Elaboreaza logistica privind  respectarea legislatiei rutiere:

OG 195/2002(republicata)-privind circulatia pe drumurile publice,Legea 38/2003 modificata si completata cu Legea nr.265/2007-privind transportul in regim de taxi, Legea 102/2006-pentru aprobarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere, Legea 92/2007-privind serviciile de transport public local, Legea 421/2002-privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public,OG 21/2002 republicata privind regimul juridic al contraventiilor.

-Verifica si analizeaza , conform legislatiei in vigoare,documentele privind circulatia pe drumurile publice, inregistrarea in circulatie a vehiculelor pentru lucrari , mopede si tractoare agricole.

- Constata si sanctioneaza contraventiile privind transporturile rutiere conform  legislatiei in vigoare.

-Asigura, in colaborare cu organele de Politie ,semnalizarea rutiera pe arterele de circulatie din municipiu ,inclusiv pe strazile de centura ,prin indicatoare rutiere si panouri de orientare, conf.OG.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.

-Propune necesarul si achizitionarea de produse, servicii si lucrari , pentru activitatea de transport, circulatie rutiera,semnalizare rutiera si marcaje rutiere.

-Intocmeste,urmareste si raspunde de contractele incheiate intre Primaria Municipiului Targoviste si firmele specializate , privind activitatea de transport, semnalizare rutiera si marcaje rutiere.

- Verifica si avizeaza situatiile de lucrari privind semnalizarea rutiera

-Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii, precum si procedurile de sistem si operationale.

-Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii Primariei municipiului Targoviste,respecta ROF si  ROI 

- Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL dispozitiile Primarului, si deciziile Directorului executiv.

-Intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri de protectia muncii si PSI.

 

 

5.2.Compartiment  Control

 

-Urmareste respectarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice in conformitate cu:

OG 195/2002(republicata)-privind circulatia pe drumurile publice,Legea 38/2003 modificata si completata cu Legea nr.265/2007-privind transportul in regim de taxi, Legea 102/2006-pentru aprobarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere, Legea 92/2007-privind serviciile de transport public local, Legea 421/2002-privind regimul juridic fara stapan sau abandonate pe domeniul public,OG 21/2002 republicata privind regimul juridic al contraventiilor;

- Constata si sanctioneaza contraventiile privind transporturile rutiere conform  legislatiei in vigoare, impreuna cu Serviciul Politiei Rutiere,ARR, Politia Comunitara,Jandarmeria

-Asigura in colaborare cu organele de Politie ,semnalizarea rutiera pe arterele de circulatie din municipiu ,inclusiv pe strazile de centura, prin indicatoare rutiere si panouri de orientare, conf.OG.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice;

-Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii, precum si procedurile de sistem si operationale.

-Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii Primariei municipiului Targoviste,respecta ROF si  ROI 

Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL  dispozitiile Primarului., deciziile Directorului executiv

-Intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri de protectia muncii si PSI.

 

 

6.SERVICIUL DE MEDIU

           

Seful Serviciului de mediu

 

Organizeaza si coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente:

6.1.Compartiment mediu

6.2.Compartiment salubritate

6.3.Compartiment Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice

 

1-   Coordoneaza actiunile  pentru refacerea şi protecţia mediului;

2-   Coordoneaza ,verifica asigurarea integrarii politicilor de mediu în politicile specifice;

3-   Coordoneaza elaborarea  planurilor şi programelor sectoriale.

4-  Asigura pregătirea şi transmiterea către autorităţile competente pentru protecţia mediului a informaţiilor şi documentaţiilor necesare obţinerii avizului de mediu pentru planurile şi programele pentru care este necesară evaluarea de mediu;

5-     Dezvolta cu sprijinul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, programe de restructurare, în acord cu sZtrategia pentru protecţia mediului şi politica de mediu şi să asiste unităţile aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea în aplicare a acestor programe;

6-   Elaboreza normele şi reglementările specifice domeniului de activitate în conformitate cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului şi să le înainteze pentru avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

7-   Trebuie să asigure consultarea, participarea şi informarea publicului prin participarea şi consultarea efectivă a acestuia, încă din faza de iniţiere, la elaborarea, analiza şi revizuirea planurilor de acţiune, luarea în considerare a rezultatelor activităţilor,    aducerea la cunoştinţă a deciziilor luate;

 8-  Asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor  conform legislatiei U.E;

9-   Urmăreste şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;

10-Elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

11- Verifica si controleaza colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12- Verifica asigurarea spaţiilor necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;

13-    Asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţii;

14-    Acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

15- Asigura aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor;

16-Stabilileste programe  de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;

17- Coordoneaza proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;

18- Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

 

6.1. Compartiment  mediu

 

- acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

-să asigure integrarea politicilor de mediu în politicile specifice;

- să elaboreze planuri şi programe sectoriale.

-să asigure pregătirea şi transmiterea către autorităţile competente pentru protecţia mediului a informaţiilor şi documentaţiilor necesare obţinerii avizului de mediu pentru planurile şi programele pentru care este necesară evaluarea de mediu;

-să dezvolte, cu sprijinul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, programe de restructurare, în acord cu strategia pentru protecţia mediului şi politica de mediu şi să asiste unităţile aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea în aplicare a acestor programe;

- să elaboreze normele şi reglementările specifice domeniului de activitate în conformitate cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului şi să le înainteze pentru avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

-trebuie să asigure consultarea, participarea şi informarea publicului prin participarea şi consultarea efectivă a acestuia, încă din faza de iniţiere, la elaborarea, analiza şi revizuirea planurilor de acţiune, luarea în considerare a rezultatelor activităţilor,    aducerea la cunoştinţă a deciziilor luate;

-verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii, precum si procedurile de sistem si operationale.

-respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii Primariei municipiului Targoviste,respecta ROF si  ROI 

-indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL dispozitiile Primarului, deciziile Directorului executiv.

-intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri de protectia muncii si PSI.

 

6.2.Compartiment salubritate

 

- asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor  conform legislatiei U.E.

- urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;

-elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

-verifica si controleaza colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-verifica asigurarea spaţiilor necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;

-asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţii;

- acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

- aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor;

stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;

-coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;

-elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

-delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;

-adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deşeurilor, în vederea valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora;

- propune taxe speciale şi tarife pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- propune stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

- monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.

 -verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii, precum si procedurile de sistem si operationale.

-respecta si aplica cerintele documentatiei sistemului calitatii Primariei municipiului Targoviste,respecta ROF si  ROI 

-indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului, deciziile Directorului Executiv.

-intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri de protectia muncii si PSI.

 

6.3.Compartiment Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice

 

-asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor conform legislatiei U.E.

-urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;

-elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

-hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;

-asigură colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 -asigură spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;

 - asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor;

 - acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

-verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii, precum si procedurile de sistem si operationale.

-respecta si aplica cerintele documentatiei sistemului calitatii Primariei municipiului Targoviste,respecta ROF si  ROI 

-indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului, deciziile Directorului executiv.

-intocmeste si asigura aducerea la indeplinire a programului de masuri de protectia muncii si PSI.

 

Capitolul III – FINANTELE DIRECTIEI DE ADMINISTRARE  A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

            Art. 10. (1)  Finanţarea cheltuielilor de personal, materiale şi servicii, şi de capital ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat se asigură integral din bugetul local.

(2) Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat virează în termen la bugetul local toate veniturile încasate.

(3) În sensul alin. (2) prin venituri încasate se înţelege venituri provenind din : chirii spaţii comerciale, chirii locuinţe,rate locuinte, venituri din vanzarea unor locunite construite din fondurile statului, taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea autorizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati, si alte taxe

(4) Pentru activitatile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata DAPPP are obligatia de a deschide cont in banca separat pentru colectarea si virarea la termenele legale a TVA.

Art. 11. Pentru corecta înregistrare şi contabilizare a chiriilor şi a altor venituri obţinute din desfăşurarea activităţii se autorizează Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat să încaseze veniturile bugetului local de natura celor menţionate la art.10, alin.(3) în contul de sume în mandat deschis la Trezoreria Târgoviste, cu condiţia  virării acestora în termen la bugetul local.

Art.12. Finanţarea cheltuielilor din bugetul local se asigură prin deschideri de credite de către ordonatorul principal, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul local şi potrivit destinaţiei stabilite în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziţie anterior cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.

Art.13.Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative care să confirme angajamentele contractuale sau din convenţii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executare de lucrări, plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii

Art.14.Directorul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat are calitate de ordonator terţiar de credite.

 

Capitolul IV – DISPOZITII FINALE

 

Art.15.  Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat este o instituţie cu autonomie funcţională care dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii specifice, precum şi de dotările aferente, corespunzătoare necesităţilor sale de funcţionare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

Art.16.  În cazul desfiinţării Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al Municipiului Târgoviste.

Art.17.  Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat are arhivă proprie în care se păstrează în conformitate cu prevederile legale:

a.      documente de personal,

b.      documente financiar-contabile,

c.      documente specifice activităţii sale curente.

     Art.18. Personalul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat este obligat:

a.      să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament,

b.      să ia măsuri de prevenire, stopare sau înlăturare a oricăror nereguli sau pagube,

c.      să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă constructivă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice,

d.      să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor, materialelor scrise pe care le emit în cadrul competenţei lor.

Art.19.  În cazul în care situaţia o impune, măsurile de răspundere disciplinară şi materială se

aplică de către Primarul Municipiului Târgoviste.

Art. 20. Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative  pe măsura apariţiei lor.

 

 

 

              Inapoi