REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  SI FUNCTIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGOVISTE

 

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. Primaria Municipiului Targoviste este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local Municipal privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii.

Art. 2. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului, impreuna cu aparatul de specialitate al Primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta – Primaria Municipiului, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului si care solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale.

Art. 3. Sediul Primariei este in Municipiul Targoviste, str. Revolutiei nr 1 – 3.

Art. 4. Aparatul de specialitate al primarului cuprinde functionarii publici si personalul contractual din entitatile organizatorice prevazute in organigrama si in prezentul regulament. Structura si numarul acestora este in concordanta cu specificul institutiei, in limita mijloacelor financiare de care dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.

 Art.5. In exercitarea atributiilor care le revin, salariatii Aparatului de specialitate sunt datori să isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si să se abtina de la orice fapta care ar putea să aducă prejudicii autoritătii si institutiei publice in care isi desfasoară activitatea.

Art.6. Incălcarea cu vinovatie de către salariatii Aparatului de specialitate a indatoririlor de serviciu constituie abatere si atrage sanctionarea disciplinară a acestora.

Art.7. Angajarea si eliberarea din functie a personalului Aparatului de specialitate se face de către primar, in conditiile legii.

Art.8. Avansarea in grade si trepte profesionale a salariatilor Aparatului de specialitate se face in conditiile legii prin examen sau concurs.

Art.9.Instruirea profesională a personalului din cadrul Aparatului de specialitate se face de catre sefii acestora prin prelucrarea in colectivele de munca a noutătilor legislative, instructiunilor, dispozitiilor primarului si hotărârilor Consiliului Local si prin participare la cursuri de specializare sau perfectionare.

Art.10. Prezentul regulament este in conformitate cu noua structura organizatorica aprobata prin HCL nr 31/ 31.01.2011 si contine atributiile:

§         Directiei Economice

§         Directiei Tehnice

§         Arhitectului Sef

§         Entitatilor organizatorice subordonate direct primarului

o       Compartimentul Resurse Umane si Asigurarea Calitatii

o       Biroul Administrativ

o       Serviciul Relatii Externe, Relatii cu Publicul

o       Compartimentul Situatii de Urgenta

o       Compartimentul Audit Public Intern

§         Entitatilor organizatorice subordonate secretarului

o       Directia Administratie Publica Locala

o       Biroul Contencios Juridic

Regulamentul  poate fi modificat partial sau total, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu aprobarea Consiliului Local Municipal Targoviste.

 

 

I.                    DIRECTIA ECONOMICA

 

Directia Economica este condusa de un director executiv si un director executiv adjunct

            Directorul executiv are urmatoarele sarcini si atributii principale:

1.      Organizeaza si raspunde pentru activitatea de ansamblu a Directiei Economice si coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii:

·        Compartimentul  Evidenta venituri

·        Compartimentul  Evidenta cheltuieli

·        Compartimentul Buget prognoza

·        Serviciul Stabilire, constatare, urmarire si incasare impozite si taxe locale,

2.      Coordoneaza, indruma si urmareste desfasurarea activitatii economice financiar-contabile;

3.      Organizeaza si coordoneaza activitatea de stabilire si aprobare a impozitelor si taxelor locale ;

4.      Organizeaza si coordoneaza elaborarea proiectului bugetului Consiliului Local;

5.      Coordoneaza si indruma actiunile de constatare, asezare, verificare si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la contribuabili persoane fizice si juridice ;

6.      Organizeaza si stabileste structura fluxurilor informationale intre activitatile serviciilor Directiei Economice ;

7.      Participa la angajarea personalului Directiei Economice in conditiile legii, organizeaza actiuni de instruire si crestere a competentei profesionale a salariatilor ;

8.      Asigura respectarea disciplinei in munca, aplica sanctiunile disciplinare si acorda recompensele prevazute de lege ;

9.      Organizeaza si stabileste conditiile de desfasurare a actiunilor de control ;

10.  Asigura corelarea planurilor de control, urmarind eliminarea paralelismelor intre compartimente in scopul cresterii eficientei activitatii;

11.  Ia masuri pentru organizarea, rationalizarea si simplificarea muncii, competentelor functionale prin generalizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

12.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluarilor anuale, fiselor de post ale salariatilor, acorda calificativul conform prevederilor legale si raspunde de aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea masurilor in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

13.  Verifica actele de impunere, debitoare, urmarire si incasare si de modificare a obligatiilor fiscale ;

14.  Aplica masurile si stabileste conditiile privind buna organizare a activitatii de constatare, stabilire, debitare, urmarire si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la agentii economici si de la populatie ;

15.  Informeaza primarul in legatura cu aspecte care rezulta din executia bugetului local.

16.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

Directorul executiv adjunct  are urmatoarele sarcini si atributii principale :

1.      Stabileste si prezinta masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul financiar-contabil;

2.      Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;

3.      Executa controlul financiar preventiv in conformitate cu OMFP 522/2003;

4.      Organizeaza activitatea de evidenta a angajamentelor bugetare conform OMFP 1792/2002;

5.      Colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, sectiile Garzii Financiare, organele de politie in indeplinirea atributiilor privind urmarirea silita a bunurilor si veniturilor si combaterea fraudelor fiscale ;

6.      Propune spre aprobare Consiliului Local, trecerea in evidenta speciala a creantelor constatate prin titluri executorii in cazul debitelor insolvabile;

7.      Face propuneri pentru angajarea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului din subordine;

8.      Propune, in conditiile legii, raspunderea materiala in sarcina personalului din subordine si ia masuri pentru recuperarea de la cei vinovati a pagubelor constatate;

9.      Asigura aplicarea prevederilor legale privind intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea imprimatelor cu regim special si a celor cu caracter oficial;

10.  Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine;

11.  Este inlocuitorul de drept al directorului in lipsa acestuia, in raporturile cu tertii si exercita atributiile prevazute in prezentul regulament pentru director ;

12.  Asigura respectarea disciplinei in munca, propune sanctiuni disciplicare si acordarea recompenselor prevazute de lege ;

13.  Tine Registrul unic de evidenta a datoriei publice;

14.  Indeplineste si alte sarcini dispuse de primar si Consiliul Local.

15.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

COMPARTIMENTUL EVIDENTA VENITURI

 

Atributii principale :

1.      Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor privind incasarea impozitelor si taxelor locale;

2.      Organizarea si conducerea veniturilor bugetare conform OMF 520/2003;

3.      Intocmirea documentelor justificative privind operatiilor de restituire a impozitelor si taxelor locale;

4.      Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor;

5.      Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea, exactitatea datelor inscrise in extrase privind incasarea veniturilor bugetare;

6.      Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont.

7.      Intocmeste lunar balanta de verificare;

8.      Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a creantelor .

9.      Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CHELTUIELI

Atributii principale :

1.      Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor si a concordantei dintre evidenta contabila  analitica, evidenta contabila sintetica, bilant contabil si anexele la bilant ;

2.      Intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;

3.      Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor;

4.      Urmareste incadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;

5.      Organizarea si tinerea evidentei contabile;

6.      Organizeaza si verifica modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontarilor cu debitorii si creditorii;

7.      Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea, exactitatea datelor inscrise in extrase cu cele din documentele insotitoare ;

8.      Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont ;

9.      Intocmeste lunar balanta de verificare;

10.  Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata ;

11.  Intocmeste statele de salarii pentru personalul din aparatul propriu al Primariei ;

12.  Trimestrial intocmeste situatii financiare ;

13.  Tine evidenta contabila a proiectelor cu finantare nerambursabila ;

14.  Organizarea activitatii de evidenta a angajamentelor bugetare.

15.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

COMPARTIMENTUL  BUGET –PROGNOZA

 

Atributii principale :

1.      Asigura elaborarea si centralizarea proiectelor bugetelor institutiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste

2.      Elaboreaza proiectul de buget;

3.      Stabileste nivelul veniturilor proprii precum si a cheltuielilor ce urmeaza a se efectua ;

4.      Urmareste executia bugetului local asigurand respectarea limitelor maxime creditelor bugetare si a destinatiilor stabilite;

5.      Asigura centralizarea si executia bugetului local pe baza situatiei realizarii veniturilor si cheltuielilor si a darilor de seama contabile trimestriale si anuale asupra executiei bugetelor ordonatorilor tertiari de credite;

6.      Participa la intocmirea raportului de analize pe baza de bilant ;

7.      Executa modificarile ce intervin in structura bugetului local, ca urmare a aprobarii unor acte normative in sfera finantelor publice locale ;

8.      Analizeaza impreuna cu compartimentele de specialitate realizarea prevederilor bugetare in vederea intocmirii si raportarii executiei bugetare;

9.      Indeplineste orice atributii repartizate de conducerea Primariei.

10.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

SERVICIUL STABILIRE, CONSTATARE, URMĂRIRE, ÎNCASARE

IMPOZITE  ŞI TAXE LOCALE

 

Atributii principale :

1.      Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;

2.      Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;

3.      Organizeaza, indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;

4.      Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale;

5.      Propune in conditiile legii masuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva actelor de control şi de impunere, care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a accesoriilor acestora, intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;

6.      Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;

7.      Analizeaza dupa fiecare termen de plata, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistrează restante la plata impozitelor şi taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;

8.      Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;

9.      Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si întocmeşte raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local ;

10.  Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;

11.  Organizeaza pastrarea dosarelor fiscale si a documentelor privind activitatea de incasare ;

12.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor si obiectivelor anuale, a fiselor de post ale salariatilor din subordine, propune calificativul conform prevederilor legale si aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

13.  Colaborează cu  celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili;

14.  Intocmeste si inainteaza pana la data de 10 a  fiecarei luni Compartimentului evidenta venituri -lista de solduri si executia bugetara pentru impozitele si taxele pe care le administreaza ;

15.  Aduce la cunostinta conducerii si informeaza organele abilitate ori de cate ori constata fapte care constituie infractiuni conform prevederilor legale ;

16.Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

17. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de managementul calitatii al Primariei   Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc).

 

 

II. DIRECTIA TEHNICA

 

Directia Tehnică este condusă de un director executiv si are urmatoarea structura organizatorica:

 

Serviciul Proiecte-Investitii Achizitii

       Biroul Management Proiecte -  Dezvoltare Comunitara

       Birou Investitii-Achizitii:

   * Compartiment Investitii

   * Compartiment Achizitii Publice

 

Compartiment  Energetic

     Compartiment Informatica

     Compartiment Implementare Proiecte

           

Directorul Executiv este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste

Directorul Executiv are următoarele atribuţii principale:

1.            Asigura organizearea, coordonarea, conducerea si controlul activitatilor ce se desfasoara in cadrul compartimentelor din cadrul Directiei Tehnice potrivit obiectului de activitate specific;

2.            Reprezinta Directia in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale;

3.            Coordonează elaborarea de proiecte pentru realizarea programelor de investiţii anuale si pe termen lung

4.            Coordonează elaborarea de proiecte si documentaţii tehnico-economice pentru lucrările de investiţii la toate obiectivele din program, organizarea licitaţiilor, contractarea lucrărilor de execuţie şi urmărirea în execuţie a acestora până la recepţia finală.

5.            Realizarea de proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:

a.       Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii comunale, infrastructura, etc.)

b.      Proiecte de investitii publice private la care sa participe si Primaria ca asociat ;

6.            Face propuneri anuale, trimestriale, pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii si modernizarii domeniului public, prin promovarea unor proiecte si programe

7.            Supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor de investitii pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui.

8.            Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

9.            Coordonează proiectele de dezvoltare a sistemului informatic din institutie si extinderea bazei tehnico-materiale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in concordanta cu necesitatile institutiei si cu nivelul tehnic atins de alte institutii similare sau colaboratori pentru dezvoltarea de proiecte si programe finantate din fonduri externe.

10.        Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si sesizeaza Comisia de disciplina in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu

11.        Elaboreaza raportul privind necesarul de formare profesionala pentru personalul din subordine;

12.        Asigura cunoasterea legislatiei specifice si implementarea acesteia;

13.        Urmareste solutionarea in termen a corespondentei si o vizeaza;

14.        Asigura programarea si efectuarea concediilor de odihna de catre personalul Directiei, astfel incat sa se asigure realizarea activitatii fara disfunctionalitati;

15.        Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor

16.        Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii  Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.) ;

17.        Propune solutii in vederea obtinerii de fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale.

18.        In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

19.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiilele Primarului.

           

SERVICIUL PROIECTE INVESTITII - ACHIZITII PUBLICE

 

Serviciul Proiecte – Investitii- Achizitii are in componenta doua birouri si doua compartimente :

Biroul Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara

Biroul Investitii-Achizitii Publice :

                        - Compartiment Investitii

                        - Compartiment Achizitii

Seful serviciului se subordonează pe linie ierarhică directorului executiv al Direcţiei Tehnice , Atributiile sefului serviciului sunt următoarele:

1.            Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului.

2.            Asigură întocmirea si realizarea unui portofoliu de proiecte  anuale şi pe termen lung .

3.            Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

4.            Coordoneaza elaborarea proiectului programului anual de investitii si asigura definitivarea acestuia pe an si trimestre dupa aprobarea bugetului;

5.            Raspunde de intocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii;

6.            Propune solutii in vederea obtinerii de fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale.

7.            Asigura direct sau prin intermediul proiectantiilor obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice;

8.            Asigura analiza tehnico-economica a proiectelor elaborate;

9.            Coordoneaza  planul anual de achizitii publice;

10.        Urmareste intocmirea documentatiei de atribuire la procedurile de achizitii publice organizate, pe baza documentatiei primite de la compartimentele care initiaza demararea procedurilor;

11.        Verifica indeplinirea obligatiilor privind publicitatea/ comunicarea pentru procedurile organizate si vinzarea/transmiterea documentatiei de achizitie;

12.        Urmareste buna derulare a procedurilor de achizitie publica;

13.        Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

14.        Verifica documentele primare pentru efectuarea platilor si acorda bun de plata pe facturile furnizorilor.

15.        Urmareste intocmirea registrului de receptie la terminarea lucrarilor si predarea investitiilor catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

16.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL, dispozitiile Primarului si a sefului ierarhic .

 

Biroul Investitii - Achizitii

Biroul Investitii- Achizitii Publice are in componenta  doua compartimente :

            - Compartiment Investitii

            - Compartiment Achizitii

Seful biroului se subordonează sefului de serviciu si directorului executiv al Direcţiei Tehnice 

 

Atributiile sefului de birou sunt următoarele:

1.            Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului.

2.            Asigură întocmirea si realizarea unui portofoliu de proiecte  anuale şi pe termen lung .

3.            Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

4.            Coordoneaza elaborarea proiectului programului anual de investitii si asigura definitivarea acestuia pe an si trimestre dupa aprobarea bugetului;

5.            Raspunde de intocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii;

6.            Asigura direct sau prin intermediul proiectantiilor obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice;

7.            Coordoneaza  planul anual de achizitii publice si raportul anual privind achizitiile publice;

8.            Urmareste intocmirea documentatiei de atribuire la procedurile de achizitii publice organizate  pe baza documentatiei primite de la compartimentele care initiaza demararea procedurilor;

9.            Verifica indeplinirea obligatiilor privind publicitatea/ comunicarea pentru procedurile organizate si transmiterea documentatiei de achizitie;

10.        Urmareste buna derulare a procedurilor de achizitie publica;

11.        Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

12.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

 

ATRIBUTIILE BIROULUI INVESTITII – ACHIZITII PUBLICE SUNT URMATOARELE :

COMPARTIMENT INVESTITII 

 

 Compartimentul Investitii se subordonează pe linie ierarhică sefului de birou, sefului de serviciu si directorului executiv al Direcţiei Tehnice .

Compartimentul Investitii are urmatoarele atributii principale:

1.            Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului

2.            Asigură întocmirea si realizarea de proiecte si programe de investiţii anuale şi pe termen lung

3.            Fundamenteaza planul de investitii, solicita modificarea si completarea acestuia, obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice

4.            Asigură contractarea  si finantarea lucrarilor de investitii  conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare

5.            Preia si verifica documentele Cartii Tehnice  de la dirigintii de santier.

6.            Solicită fonduri pentru programele derulate din diverse  fonduri guvernamentale: Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale si asigura derularea şi realizarea investiţiilor derulate prin Programul CNI [Săli de Sport, etc.], precum si cele derulate prin Programul ANL,

7.            Urmăreste derularea lucrarilor de investitii  decontarea facându-se pe baza stadiilor fizice de executie -fisa obiectivului, asigura receptia lucrarilor conform actelor normative în vigoare-procese verbale de receptie a lucrarilor

8.            Verifică documentatiile de executie a lucrarilor

9.            Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor de investitii

10.        Colaboreaza la proiectele de investitii private  la care participa Primaria ca asociat in scopul obtinerii de venituri

11.        Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

12.        Arhiveaza documentatiile tehnice ( parti scrise si  desenate).

13.        Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

14.        Participa ca responsabili in echipele de implementare pentru proiecte cu finantari externe

15.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

 

Compartimentul  Achizitii Publice se subordoneaza sefului de birou, sefului de serviciu,si directorului executiv al Directiei Tehnice.

Compartimentul Achizitii Publice are urmatoarele atributii principale :

1.            Elaborarea si, după caz, actualizarea, pe baza necesitătilor transmise de celelalte compartimente ale autoritătii contractante, a unui program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achizitie;

2.            Coordonarea activitătii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs pe baza documentatiei primite de la compartimentele care initiaza demararea procedurilor :     

a.       Elaboreaza clauze contractuale

b.      Stabileste cerintele minime de calificare si criteriul de atribuire

c.       Elaboreaza fisa de date a achizitiei

d.      Adapteaza formularele necesare

3.            Indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanta de urgent 34/2006 pentru procedurile organizate si transmiterea documentatiei de achizitie : anunturi de intentie, participare, atribuire, achizitii directe din catalogul electronic,etc;

4.            Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire pentru bunuri, servicii si lucrari conform legii:

5.            Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achizitie publica, pe baza calitatii de membru in comisiile de evaluare,

6.            Asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica, astfel : propune si supune spre aprobare referatul cu privire la componenta comisiei de evaluare si justifica cooptarea expertilor externi, daca este cazul ;

7.            Solicita clarificari si primeste raspuns de la ofertanti ;

8.            Elaboreaza si completeaza declaratii privind confidentialitatea si conflictul de interese ; Elaboreaza contractul, obtinand semnaturi de la toti semnatarii legali de contract (in doua exemplare );

9.            Constituirea si păstrarea dosarului achizitiei publice.

10.        Propune Primarului spre aprobare componenta comisiilor de evaluare a ofertelor;

11.        Asigura primirea, inregistrarea si pastrarea-arhivarea ofertelor si a dosarului achizitiei pentru procedurile organizate;

12.        Asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ofertantii implicati  in procedura si CNSC precum si transmiterea  rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

13.        Asigura restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitie publica, transmitand catre Directia Economica solicitarile;

14.        Asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si transmiterea lor pentru urmarire compartimentelor de specialitate si catre Directia Economica ;

15.        Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate, care cuprinde informatii cu privire la firmele participante si rezultatul acestora;

16.        Asigura intocmirea raportului anual privind achizitiile publice  precum si raportari si situatii solicitate de organele abilitate;

17.        Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local  Municipal Targoviste precum si cu alte institutii

18.        Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

19.        Membrii compartimentului au calitatea de responsabil cu achizitiile publice in echipele desemnate de implementare pentru proiecte cu finantari externe

20.        Solicita catre ANRMAP puncte de vedere privind derularea activitatii de achizitii

21.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

 

BIROUL MANAGEMENT PROIECTE – DEZVOLTARE COMUNITARA

 

Atributiile  biroului  Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara  sunt urmatoarele:

1.            Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

2.            Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe .

3.            Urmareste proiectele admise la finantare in Consiliul Local , Agentii de dezvoltare, Ministere .

4.            Asigură contractarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarilor conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare.

5.            Asigura implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate.

6.            Realizeaza rapoarte tehnice: periodice, trimestriale, intermediare, finale pe toata perioada de implementare.

7.            Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de investitii” pe baza documentatiei de cofinantare .

8.            Întocmeste  anexa la bugetul de venituri si cheltuieli cu încadrarea în creditele aprobate pe fiecare ordonator de credite si pe feluri de surse, cu respectarea prevederilor legale,completeaza surse de investitii cu obiectivele care obtin cofinantare U.E.

9.            Monitorizeaza realizarea activitatilor in cadrul fiecarui proiect .

10.        Participa la toate fazele de proiect.

11.        Pentru obiectivele de investitii întocmeste: fisa lucrarii, procese verbale de receptie a lucrarilor, cartea tehnica a constructiei.

12.        Colaboreaza cu organele de audit si monitorizare ale fiecarui finantator, pune la dispozitie documentele pe toata perioada de monitorizare .

13.        Verifica documentatiile de executie

14.        Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

15.        Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

16.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

COMPARTIMENT  ENERGETIC

 

Compartimentul  Energetic se subordoneaza directorului executiv al Directiei Tehnice.

Atributiile din cadrul Compartimentului Energetic sunt urmatoarele:

1.            Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Targoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judetean precum su cu alte institutii in vederea realizarii atributiilor de serviciu.

2.            Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale specifice;

3.            Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale;

4.            Elaboreaza caietele de sarcini pentru achizitia de servicii de proiectare si lucrari ce urmeaza sa fie realizate

5.            Asigura intocmirea si realizarea de portofoliu de proiecte anuale si pe termen lung;

6.            Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe.

7.            Promovarea proiectelor admise la finantare in  Consiliul Local, Agentii de dezvoltare, Ministere.

8.            Verifica si aproba Lista de prioritati privind reabilitarea termica ;

9.            Asigura implementarea proiectelor  prin echipe de proiect desemnate ;

10.        Participarea la comisiile de receptie pentru obiectivele derulate prin programele de eficienta energetica.

11.        Identifica sursele de finantare pentru investiţii în domeniul eficienţei energetice şi al resurselor energetice regenerabile.

12.        Acceseaza fonduri structurale ale Uniunii Europene pentru proiecte în domeniul energiei.

13.        Promoveaza utilizarea resurselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile din Uniunea Europeană.

14.        Participa la programele privind educarea şi conştientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs.

15.        Aplica principiile moderne de management energetic.

16.        Respecta si aplica prevederile docomentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

17.        Participa la Programul National Multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte demarat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

18.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

COMPARTIMENT INFORMATICA

 

 Compartimentul Informatica se subordonează Directorului executiv al Direcţiei Tehnice

Atributiile din cadrul Compartimentului Informatica sunt urmatoarele :

1.      Elaboreaza analiza de sistem la nivelul sistemului informational si fluxului de date care stau la baza functionarii compartimentelor din institutie ;

2.      Administreaza sistemele de gestiune baze de date utilizate in institutie;

3.      Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia informatiei si comunicatiilor ;

4.      Administrează reteaua locala a instituţiei;

5.      Formuleaza solutii tehnice de implementare a sistemelor informatice;

6.      Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;

7.      Intretine software de aplicatii din institutie;

8.      Coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii echipamente de calcul si comunicatii in colaborare cu firme specializate;

9.      Evalueaza resursele hardware si dispune repartizarea acestora in institutie;

10.  Intretinerea paginii de WEB, pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui serviciu electronic de relatii cu publicul;

11.  Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte institutii din tara si strainatate;

12.  Asigura protectia informatiilor si echipamentelor;

13.  Respecta si aplica prevederile docomentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

14.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

 

COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE

 

Compartimentul Implementare Proiecte, se subordonează directorului Directiei Tehnice

Compartimentul  Implementare Proiecte are urmatoarele atributii principale:

1.            Urmareste pe sit-urile specializate aparitia, activitatile si propunerile de programe comunitare in domeniile infrastructurii, lucrarilor publice, mediu, sociale, etc, care pot fi acesate din fonduri europene si informeaza conducerea despre acestea precum si stadiul programelor aflate in derulare.

2.            Realizeaza corespondenta si legatura cu responsabilii de programe comunitare precum si cu agentiile regionale ;

3.            Intocmeste periodic sau la cerere rapoarte si informari referitoare la  stadiul si activitatile ce se desfasoara in cadrul acestor programme ;

4.            Respecta procedurile legale, responsabilitatile si atributiile, precum si termenele de executare a sarcinilor in ceea ce priveste programele comunitare si proiectele aflate in derulare ;

5.            Stabileste in functie de nevoile institutionale, zonele de interes privind accesarea de fonduri europene si face propuneri conducerii pentru demararea si intocmirea unor proiecte in acest sens ;

6.            Realizeaza legatura intre compartimentele angrenate in derularea programelor comunitare, precum si cu echipele de intocmire a proiectelor.

7.            Stabileste relatii informationale cu alte institutii si structuri similare responsabile de gestionarea fondurilor nerambursabile.

8.            Organizeaza actiuni de promovare si diseminare a informatiilor cu privire la proiectele aflate in derulare ;

9.            Intocmeste cereri de finantare si de rambursare .

10.        Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe .

11.        Urmareste proiectele admise la finantare in Consiliul Local, Agentii de dezvoltare, Ministere .

12.        Asigură contractarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarilor conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare.

13.        Asigura implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate.

14.        Realizeaza rapoarte tehnice: periodice, lunare, trimestriale, intermediare, finale pe toata perioada de implementare.

15.        Verifica documentatiile de executie ;

16.        Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte ;;\

17.        Respecta cerintele sistemului de management al calitatii ;

18.        Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului ;

 

 

III. ARHITECTUL SEF

 

BIROUL URBANISM este condus de arhitectul sef si are urmatoarea structura organizatorica:

  1. Compartimentul Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului
  2. Compartimentul Emitere autorizatii de construire, certificate de urbanism, avize

 

Arhitectul sef este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste.

Arhitectul sef are următoarele atribuţii principale:

1.      Organizează si coordonează activitatea compartimentelor din cadrul Biroului Urbanism;

2.      Coordoneaza realizarea, indeplinirea si urmarirea punerii in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana, a politicilor urbane, in concordanta cu prevederile Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism;

3.      Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

4.      Initiaza proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:

·                    Proiecte pentru obiective din patrimoniul cultural referitoare la constructia sau reparatia capitala a acestora;

·                    Proiecte de dezvoltare a zonelor municipale, in special a zonelor istorice si protejate, care sa stimuleze activitatile de afaceri si care sa largeasca baza de impozitare in beneficiul primariei.

5.      Supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Targoviste, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate în scopul dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ;

6.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

7.      Asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru protejarea, conservarea, repararea, punerea lor în valoare, si pastrarea imaginii orasului istoric;

8.      Initiaza proiecte pe teritoriul administrativ ale municipiului Targoviste ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat si avizeaza toate proiectele întocmite de terti pe teritoriul administrativ al municipiului;

9.      Asigura elaborarea proiectelor de urbanism si arhitectura prin procedurile de încredintare prevazute de lege, în colaborare cu directiile de specialitate din cadrul primariei,  urmarirea proiectelor pe parcursul elaborarii, receptionarea lucrarilor de proiectare. Elaboreaza propuneri de organizare de concursuri de arhitectura pentru proiecte de importanta deosebita;

10.  Analizeaza din punct de vedere tehnic si legal solicitarile si documentatiile tehnice primite in vedere eliberarii Certificatelor de Urbanism, Autorizatiilor de Construire/Desfiintare. Urmareste redactarea documentele solicitate, conform legislatiei in vigoare, prezentarea spre semnare persoanelor competente, in termenele stabilite prin lege;

11.  Asigura respectarea încasarilor taxei de autorizare;

12.  Urmareste termenele de punere in functiune si regularizarea taxelor de autorizare de construire; 

13.  Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul urbanismului si constructiilor, în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;  

14.  Analizeaza solicitarile privind concesionarile sau inchirierile de teren;

15.  Verifica in teren modul de executie a constructiilor amplasate in teritoriul administrativ al municipiului si respectarea autorizatiilor de construire din punct de vedere tehnic si al termenelor de valabilitate si executie în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;

16.  Asigura respectarea disciplinei in constructii si prevederilor legislatiei specifice cu privire la autorizarea si executarea constructiilor;

17.  Furnizeaza informatii asupra stadiilor lucrarilor de construire a diverselor obiective din teritoriu, inainte si dupa eliberarea autorizatiilor de cnstruire;

18.  Intocmeste situatii statistice cu privire la constructiile din teritoriul municipiul;

19.  Colaboreaza cu Biroul Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

20.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare  in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

21.  Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine

22.  Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor;

23.  Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului;

24.  Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii.

25.  Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de managementul calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

26.  Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

COMPARTIMENTUL EMITERE AUTORIZATII DE CONSTRUIRE,

CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE

are următoarele atribuţii:

 

1.      In cadrul biroului de relatii cu publicul:

-  asigura informatiile de specialitate, elibereaza formulare tipizate pentru solicitarile de certificate urbanism, autorizatii de construire, avize si acorduri;

-  inregistreaza, vizeaza spre neschimbare si elibereaza certificate de urbanism, autorizatii de construire;

-   asigura calcularea taxelor legale  pentru emiterea certificatelor de urbanism si autorizarea constructiilor, taxele pentru timbru de arhitectura;

 - urmareste termenele de punere in functiune pentru obiectivele autorizate si realizate,                  pentru reglarea taxelor de autorizare de construire, redacteaza scrisori – somatii in vederea incasarii pentru reglarea taxelor de autorizare de construire;

      -     asigura arhivarea provizorie a documentelor eliberate in cadrul biroului urbanism;   

2.      Analizeaza din punct de vedere tehnic si legal solicitarile si documentatiile tehnice primite in vedere eliberarii Certificatelor de Urbanism, Autorizatiilor de Construire/Desfiintare, avize, acorduri si redacteaza documentele solicitate.

3.      Intocmeste situatii statistice cu privire la constructiile din teritoriul municipiul;

4.      Colaboreaza cu Biroul Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

5.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu în vederea realizării atribuţiilor serviciului.

6.      Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

7.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale.

8.      Asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate.

9.      Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul urbanismului si constructiilor, în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;  

10.  Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste.

11.   Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

COMPARTIMENTUL PLANURI URBANISTICE,

AMENAJAREA TERITORIULUI

 are următoarele atribuţii:

 

1.      Avand la baza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, analizeaza documentatiile de urbanism (PUZ, PUD), intocmite pentru diverse zone si amplasamente din teritoriu administrativ, propune emiterea avizelor de oportunitate; prezinta documentatiile de urbanism spre analiza si aprobare Comisiei 2-Urbanism si Consiliului local.

2.      Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

3.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

4.      Asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru protejarea, conservarea, repararea, punerea lor în valoare, si pastrarea imaginii orasului istoric;

5.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului;

6.      Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

7.      Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

IV. ENTITATI ORGANIZATORICE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

Activitatea de resurse umane

1.      Elaboreaza proiectul organigramei si statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (SPCEP ) si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

2.      Elaboreaza pe baza pe baza propunerilor tuturor departamentelor institutiei, proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului si pentru SPCEP pe care le supune aprobarii Consiliului Local Municipal ;

3.      Elaboreaza Regulamentul Intern ;

4.      Asigura selectarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregatire, pe functii si specialitati si corespunzator posturilor prevazute in statul de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

5.      Coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatului Permanent al Consiliului Local;

6.      Gestioneaza dosarele profesionale ale salariatilor din Aparatul de Specialitate al Primarului si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor ;

7.      Elaboraeaza planul anual de perfectionare profesionala si planul de masuri privind pregatirea profesionala  pe care le transmite la Agentia Nationala a Functionarilor Publici;

8.      Asigura consultanta si asistenta functionarilor publici de conducere din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului si Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor  in stabilirea masurior privind formarea profesionala a functionarilor publici din subordine;

9.      Intocmesc raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul institutiei;

10.  Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru constituirea si reactualizarea bazei de date unitare a functionarilor publici;

11.  Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

12.  Urmareste modul de acordare a sporurilor, indemnizatiilor, salariilor de merit si altor drepturi acordate de legislatia muncii personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

13.  Intocmeste formalitatile specifice incadrarii, promovarii, suspendarii si incetarii activitatii personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

14.  Actualizeaza Registrul General de Evidenta a Salariatilor si il transmite in format electronic la Inspectoratul Teritorial de Munca;

15.  Elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat al institutiei, la cererea personalului ;

16.  Tine evidenta vechimii in munca a salariatilor ;

17.  Tine evidenta prezentei la serviciu, planificarea concediilor si efectuarea acestora pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

18.  Intocmeste pontajul lunar pentru Aparatul de Specialitate al Primarului,  Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

19.  Intocmeste rapoarte si situatii statistice privind activitatea de personal, solicitate de Institutul National de Statistica;

20.  Implementeaza prevederile legale privind declaratiile de avere si de interese la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

21.  Aplica prevederile privind consilierea etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita.

 

Activitatea de management al calitatii

1.      Elaborează, implementeaza, actualizează si tine sub control documentatia sistemului de management al calitatii din Primaria Municipiului Targoviste si directiile subordonate Consiliului Local Municipal (manualul calitatii, procedurile de sistem si procedurile operationale);

2.      Elaboreaza si pune in practica programul anual de auditare interna a sistemului de managementul calitatii din Primaria Municipiului Targoviste si directiile subordonate Consiliului Local Municipal;

3.      Asigura conditiile necesare echipelor de audit pentru ca acestea sa-si atinga scopul- diagnosticarea obiectiva a starii sistemului de management al calitatii.

4.      Identifica si urmareste rezolvarea, in termenul prescris, a actiunilor corective.

5.      Elaboreaza si implementeaza programul anual de pregatire in domeniul calitatii.

6.      Pregateste impreuna cu Viceprimarul RMQ analiza sistemului de management al calitatii, la intervale definite si suficiente pentru a se asigura continua adecvare si eficienta a acestuia in satisfacerea conditiilor standardului SR EN ISO 9001/2008 ;

7.      Face cunoscute politica si obiectivele in domeniul calitatii declarate de Primar in intreaga institutie ;

8.      Pregatirea si participarea la auditurile de supraveghre si certificare organizate de Societarea Romana de Asigurarea Calitatii.       

9.      Transmite periodic informari conducerii institutiei referitoare la stadiul implementarii actiunilor corective rezultate in urma efectuarii auditurilor interne.

10.  Transmite si centralizeaza chestionarele de evaluare a activitatii administratiei publice locale de catre cetatenii municipiului Tragoviste.

11.  Participa la identificarea cauzelor potentiale ce determina aparitia neconformitatilor si propune solutii pentru eliminarea acestora, inclusiv preventiv ; 

12.   Elaboreaza si gestioneaza documentatia pentru mentinerea certificarii “Punctul Verde” – Marca Increderii, care face parte din Programul National pentru Protectia Consumatorilor

 

BIROUL ADMINISTRATIV

 

1.      Asigura secretariatul cabinetelor Primar, Viceprimari, Secretar.

2.      Raspunde de utilizare rationala si evidenta imobilelor, instalatiilor aferente, celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în administrarea Primariei în colaborare cu serviciile specializate ale CLMT

3.      Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, întretinere si reparatii a mijloacelor din dotare, asigurând folosirea rationala a acestora, inclusiv parcul auto.

4.      Asigura încheierea contractelor pentru energie electrica, apa si diverse prestari de servicii si ia masuri pentru gospodarirea rationala a acestora si a altor materiale de consum

5.      Face propuneri pentru planul de investitii si reparatii privind imobilele, instalatiile aferente si celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Primariei

6.      Întocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întretinere, piese de schimb, inventar gospodaresc si rechizite de birou pentru serviciile publice si raspunde de depozitarea, gestionarea si distribuirea acestora prin magazia instituţiei, intocmind documentele necesare.

7.      Asigura aprovizionarea institutiei cu bunuri, materiale si consumabile conform comenzilor si contractelor incheiate de catre institutie.

8.      Propune  masurile pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si pentru protectia muncii si asigura aplicarea si respectarea lor în institutii; propune asigurarea dotarilor necesare

9.      Efectueaza instructajul general de protectia muncii şi asigură evidenta fiselor de protectia muncii pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent si al SPCEP .

10.  Controlează şi răspunde de activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul aparatului permanent, al aparatului de specialitate al primarului si al SPCEP .

11.  Calculeaza consumurile de carburanti auto si intocmeste F.A.Z. lunar

12.  Asigura conditiile pentru primiri de oaspeti straini la sediul Primariei si alte actiuni de protocol.

13.  Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu Primăriei precum şi cu celelalte servicii publice locale

14.  Asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile in cadrul serviciului

15.  Organizează si asigură accesul publicului în sediul Primăriei, asigură paza generală a imobilelor din administrarea Primăriei în colaborare cu Politia Comunitara Targoviste.

16.  Organizează si asigură efectuarea curăţeniei în spaţiile Primăriei, întreţinerea căilor de acces si deszăpezirea acestora,  în colaborare cu directiile abilitate.

17.  Asigură activitatea de curierat pe raza municipiului.

18.  Asigură exploatarea centralei telefonice si a aparatului de fotocopiere .

19.  Asigură in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

20.   Organizeaza si desfasoara programe turistice de informare si promovare  a turismului prin intermediul Centrului de Informare Turistica Targoviste.

21.  Colaboreaza cu institutiile locale pentru desfasurarea in comun a unor proiecte in domeniul turismului.

22.  Insoteste delegatiile straine prezente in institutie , asigurind comunicarea intre acestea si executiv  - ghid, translator, traduceri text .

23.  Cu ocazia primirii unor delegatii sau derularea manifestarilor si actiunilor initiate sau sustinute de catre institutie participa la realizarea cadrului ambiental necesar desfasurarii acestora.

24.  Asigura colectarea selectiva a deseurilor conform Legii 132/ 2010.

25.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

SERVICIUL DE RELAŢII EXTERNE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (SRERP)

 

Serviciul de relaţii externe şi relaţii cu publicul este subordonat direct primarului Municipiului Târgovişte, în relaţia cu cetăţenii, instituţiile, asociaţiile / fundaţiile, realizând totodată contactul şi comunicarea cât mai eficiente.

Serviciul este compus şi funcţionează cu trei compartimente:

Compartimentul Relatii Externe

Compartimentul Relatii cu Publicul – Asociatii de Proprietari

Centrul Informare pentru Cetateni

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE

 

1.      Redactarea corespondenţei externe a Primăriei Municipiului Târgovişte, corespunzător domeniului de activitate, primirea şi arhivarea rapoartelor de activitate ale delegaţiilor în străinătate ale Primăriei Municipiului Târgovişte şi Consiliului Local Municipal Târgovişte, la întoarcerea în ţară;

2.      Întreţinerea relaţiilor cu primăriile oraşelor înfrăţite, cu instituţii şi organizaţii din străinătate;

3.      Asigură şi urmăreşte relaţiile cu asociaţiile şi organismele în care Primăria municipiului Târgovişte este membru;

4.      Redactarea mandatelor de deplasare în străinătate, pe baza invitaţiilor primite.

5.      Menţine legătura şi întreţine relaţii cu misiunile diplomatice/oficiile consulare, misiunile organismelor internaţionale acreditate în România în organizarea unor activităţi din sfera dreptului internaţional public;

6.      Întocmirea proiectelor de hotărâri, rapoartelor de specialitate şi expunerilor de motive, în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în şedinţele Consiliului Local;

7.      Redactarea corespondenţei pentru Ministerul Afacerilor Externe, în vederea avizelor asupra proiectelor Acordurilor de colaborare dintre Primăria Municipiului Târgovişte şi alte localităţi din străinătate;

8.      Prezentarea unor rapoarte şi informări, la cererea Consiliului Local şi a Primarului;

9.      Colaborarea la organizarea de seminarii, conferinţe internaţionale, acţiuni culturale şi sportive;

10.  Asigurarea materialelor de protocol pentru delegaţiile din ţară şi străinătate;

11.  Manifestă preocupare pentru întregirea fondului documentar al serviciului, prin întocmirea de referate privind achiziţionarea de materiale de studiu şi documentare (cărţi, manuale, lucrări de specialitate, repertorii de practică etc.);

12.  Compartimentul  Relaţii Externe exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului.

13.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

 

1.      Întocmirea lucrărilor de specialitate pe probleme de relaţii cu publicul;

2.      Urmărirea realizării unui program de relaţii publice ale Primăriei Municipiului Târgovişte;

3.      Dezvoltarea unei culturi comunicaţionale a  Primăriei Municipiului Târgovişte bazată pe legalitate, echidistanţă politică, obiectivitate şi imparţialitate;

4.      Raspunde de activitatea privind transparenta decizionala conform Legii 52/2003.

5.      Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării asociaţiilor  de proprietari, în condiţiile legii;

6.      Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

7.      Organizarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominii;

8.      Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea efectuării controlului financiar – contabil şi gestionar prin intermediul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

9.      Verifica si controleaza activitatea financiar contabila si de gestiune a asociatiilor de proprietari, ca urmare a solicitarilor proprietarilor sau altor institutii.

10.  In urma controlului constata contraventiile savarsite de persoane fizice si juridice si aplica sanctiunile contraventionale corespunzatoare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

11.  Verificarea documentelor şi înaintarea către Comisia de Atestare a administratorilor de imobile a dosarelor solicitanţilor;

12.  Verifică situaţiile deosebite semnalate de membrii asociaţiilor de proprietari, constată şi aplică contravenţii date în competenţă, întocmeşte procese verbale de constatare şi/sau contravenţie, după caz;

13.  Organizează şi participă la audienţele susţinute de primar, viceprimari, secretarul primăriei şi urmăreşte soluţionarea cererilor celor care au fost în audienţă;

14.  Înregistrează şi ţine evidenţa sesizărilor, reclamaţiilor, propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor, instituţiilor, asigură transmiterea lor, potrivit repartizării făcute şi urmăreşte rezolvarea şi comunicarea răspunsului în termen legal;

15.  Îndeplineşte şi alte sarcini date de către conducerea instituţiei în legătură cu obiectul şi natura activităţii desfăşurate.

16.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 COMPARTIMENTUL – CENTRU DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI

 

1.      Pune la dispoziţia cetăţenilor materiale informative, editate de Primăria Municipiului Târgovişte sau de alte autorităţi publice locale/centrale;

2.      Promovarea imaginii Primăriei Municipiului Târgovişte prin programe interne de relaţii publice;

3.      Colaborează cu toate celelalte compartimente  ale aparatului de specialitate, Compartimentul Informatică asigurând, la solicitare, accesul la informaţiile publice prin intermediul mijloacelor informatice;

4.      Formulează propuneri de strategii de promovare a serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie;

5.      Dezvoltarea unei culturi comunicaţionale a  Primăriei Municipiului Târgovişte bazată pe legalitate, echidistanţă politică, obiectivitate şi imparţialitate;

6.      Asigură informarea şi consilierea directă sau intermediată de mijloacele tehnice de comunicare.

7.      Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA

 

Activitatea de prevenire se planifică, se organizează si se realizează în concordantă cu reglementările existente în documentele privind dreptul international umanitar la care România este parte.

         Compartimentul situatii de urgenta se subordonează direct Primarului Municipiului Târgoviste si are următoarele atributii:

1.      Face propuneri prin reglementarea unor activităţi specifice, prin hotărâri ale Consiliului Local, controlul şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea încălcărilor procedurilor legale .

2.      Verifică respectarea actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi a legislaţiei de protecţie civilă la directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste si institutiilor din subordinea Consiliului Local .

3.      Intocmeşte si actualizează permanent, planurile de protecţie civilă şi de apărare împotriva dezastrelor .

4.      Intocmeşte si actualizează permanent, planurile de evacuare în caz de situatii de urgente civile si în caz de confilct armat .

5.      Execută acţiuni de evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor, dispuse de către primarul municipiului, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă .

6.      Actualizează permanent Planul de analiză si acoperire a riscurilor al municipiului Târgoviste .

7.      Intocmeşte în conformitate cu prevederile art. 9 alin. ( 4 ) și ale art. 11 alin ( 2 ) din Hotărârea Guvernului nr. 1204 / 2007, privind asigurarea fortei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare si pe timpul stării de război, cereri de mobilizare pentru angajatii primăriei municipiului Târgoviste si pentru directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste.

8.      Asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurare a activităţilor conform ,, Planului de pregătire şi intervenţie anual al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste “.

9.      Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin .

10.  Conduce procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop .

11.  Organizează şi asigură starea de operativitate şi capacitatea de intervenţie optimă cu organisme specializate cu atribuţii în domeniu .

12.  Asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protectiei civile şi P.S.I., precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă .

13.  Organizează cooperarea şi colaborarea privind protecţia civilă .

14.  Organizează cooperarea şi a colaborarea privind activitatea P.S.I. .

15.  Urmăreşte asigurarea bazei materiale a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, pe baza normelor şi instructiunilor de dotare .

16.  Răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de intervenţie pe care le deserveşte .

17.   Informează primarul, despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii .

18.  Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste .

19.  Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, informându-1 pe primar despre acestea, ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute de către membrii serviciului voluntar .

20.  Tine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste .

21.  Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă .

22.  Participă la verificarea cunoştinţelor membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare .

23.  Planifică activităţi de prevenire, prin Graficul de control şi Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea Consiliului Local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă .

24.  Face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol .

25.  Prezintă în sedintetele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sau ale Consiliului Local al municipiului Târgoviste, situatia adăposturilor publice de Protectie Civilă aflate în administrarea Consiliului Local .

26.  Întretine, exploatează şi menţine în stare de funcţionare sistemele de transmisiuni şi alarmare, în scopul înştiinţării şi alarmării populaţiei municipiului Târgoviste .

27.  Stabileste posibilitati de suplimentare a fondului de adapostire prin folosirea galeriilor edilitare, pasajelor, constructiilor subterane de interes public precum si folosirea proprietatilor naturale ale terenului si intocmesc documentatiile tehnice pentru amenajarea acestora ca spatii de adapostire pentru protectia civila in timp de razboi sau la dezastre .

28.  Prezinta propuneri de asigurare cu mijloacele materiale si financiare necesare construirii, amenajarii, modernizarii si intretinerii punctelor de comanda, adaposturilor .

29.  Prezintă propuneri cu privire la clasificarea agentilor economici, pe baza criteriilor stabilite de I.G.S.U.;

30.  Organizează şi avizează structurile de protecţie civilă şi P.S.I., planurile aferente în domeniul situatiilor de urgentă, de la directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste si institutiilor din subordinea Consiliului Local .

31.  Soluţionează petiţiile şi sesizările în domeniul specific, împreună cu specialişti ai I.S.U. jud. Dâmboviţa;

32.  Pregăteşte şi asigură desfăşurarea activităti de ,,Evaluare a pregătirii în domeniul situatiilor de urgentă .

33.  Întocmeşte anual proiectul de buget .

34.  Asigură recrutarea permanentă de voluntari .

 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

   Compartimentul de audit public intern exercită următoarele atribuţii:

1.  Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,eficienţă şi eficacitate;

2.   Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

4.  Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu  avizul UCAAPI;

5.  Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

6.  Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

7. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;

8. Desfăşoară activităţi de consiliere menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale;

9.  Compartimentul de Audit Public Intern auditează cel puţin o dată la 3 ani următoarele:

 - angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

 - plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al  unităţilor administrativ-teritoriale;

-  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

 - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

 - alocarea creditelor bugetare;

 - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

 - sistemul de luare a deciziilor;

 - sistemele informatic;

-   sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.

 

ENTITATI ORGANIZATORICE SUBORDONATE DIRECT SECRETARULUI

V. DIRECTIA  ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

 

Directia Administratie Publica Locala  este condusa de un director executiv si are urmatoarea structura organizatorica:

    • Compartiment Administratie Locala, Informatii Publice, Arhiva, Registratura.
    • Compartiment Autoritate Tutelara.
    • Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol

Directorul executiv se subordoneaza pe linie ierarhica Primarului Municipiului Targoviste,

Secretarului Municipiului si are urmatoarele atributii principale:

1)      Indeplineste in lipsa secretarului municipiului Targoviste atributiile ce revin acestuia ; 

2)      Asigura organizarea, coordonarea, conducerea si controlul activitatilor ce se desfasoara

in cadrul  compartimentelor  Directiei   Administratiei  Publice Locale potrivit obiectului de activitate specific;

      3) Reprezinta directia in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale;

4) Organizeaza,  urmareste si verifica activitatea  de cadastru imobiliar, agricol, banca de date, registrul agricol;

5)  Organizeaza,  urmareste si verifica activitatea arhivistica;

6)  Organizeaza, urmareste si verifica activitatea de autoritate tutelara;

7)  Organizeaza, urmareste si verifica activitatea de registratura ;

8) Organizeaza, urmareste si verifica activitatea privind liberul acces la informatiile de interes public.

9)  Organizeaza, urmareste si verifica activitatea privind  accesul la informaţiile de interes

public in conditiile legii;

10) Stabileste, completeaza si reactualizeaza, ori de cate ori este cazul sarcinile si atributiile

de serviciu ale salariatilor din subordine;

11)  Contribuie   alături de secretar la pregătirea proiectelor de hotărâri şi a  şedinţelor

ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local în termenele prevăzute de lege ;

12) Participa la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;

                  13) Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluarilor anuale, fiselor de post ale salariatilor, acorda calificativul conform prevederilor legale si raspunde de aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea masurilor in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

      14) Repartizează sarcinile de serviciu şi corespondenţa, avizează şi semnează documentele

eliberate in cadrul directiei ;

15) Colaborează cu serviciile publice locale;

16) Îndeplineşte orice alte activităţi rezultate din Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile

Primarului;

                  17) Indeplineşte şi alte sarcini date de către conducerea instituţiei în legătură cu obiectul şi natura activităţii desfăşurate.

18) Respecta cerinte sistemului de management al calitatii implementat in Primaria Municipiului Targoviste.

                                        

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE LOCALA,

INFORMATII PUBLICE, ARHIVA, REGISTRATURA

 

 Compartimentul este în se subordinea  directorului executiv al Direcţiei Administratie Publica Locala si are următoarele atribuţii:

 

       Activitatea  de administratie locală

 

1.      Operează anual modificările survenite în listele electorale permanente pe baza comunicărilor făcute de poliţie, biroul de stare civilă, instanţele judecătoreşti etc.

2.      Redactează proiectele de dispoziţii ale primarului si ţine registrul de evidenţă al acestora;

3.      Transmite dispoziţiile primarului în termenele prevăzute de Legea 215/2001; 

4.      Contribuie alături de secretar la pregătirea proiectelor de hotărâri şi a  şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local în termenele prevăzute de lege;

5.      Colaborează cu serviciile publice locale;

6.      Intocmeste anexa 24 privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale si tine registrul de evidenta al acestora ;

7.      Participa la sedintele de avizare a adunarilor publice si elibereaza avize in conformitate cu dispozitiile Lg. nr. 60/1991 ;

8.      Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a corespondentei repartizată de şefii ierarhici superiori  ;

9.      Întocmeşte procese-verbale privind publicaţiile de vânzare;

10.  Întocmeşte anchete sociale ori de câte ori este cazul;

12. Îndeplineşte orice alte activităţi rezultate din Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului.

13. Îndeplineşte atribuţiile legale care revin Consiliului Local privind munca în folosul comunităţii;

14. Indeplineşte şi alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul şi natura  

      activităţii desfăşurate

16.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

       Atribuţii privind informaţiile publice.

 

 Înregistrează în registrul special cererile privind liberul acces la informaţiile de interes public.

1.      Are obligaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public (conform Legii nr. 544/2001), în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt, în termen de 10 zile.

2.       Motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicării informaţiilor solicitate.

3.      Asigura accesul la informaţii şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public.

4.      Precizează, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate.

5.      Comunica imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa.

6.      Transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic.

7.      Tine evidenta răspunsurilor informatiilor de interes public solicitate, prin inregistrarea acestora  intr-un registru special;

8.      Asigură împreună cu celelalte servicii disponibilitatea în format scris (la fişier, sub forma de broşuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu.

9.      Întocmeşte anual, în cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului şi apoi dat publicităţii ;

11. Indeplineşte şi alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul şi natura  

      activităţii desfăşurate.

11.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

       Activitatea de arhivare a documentelor întocmite în cadrul serviciilor publice locale

 

1.      Întocmeste, împreuna cu celelalte compartimente, nomenclatorul dosarelor, indicativul termenelor de pastrare si supravegheaza aplicarea acestora;

2.      Urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si predarea lor anual în arhiva Primariei de catre serviciile publice;

3.      Ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la arhivele statului, dupa caz, la agentii economici de colectare a deseurilor;

4.      Elibereaza compartimentelor documente din arhiva pastrând evidenta predarii si restituirii acestora;

5.      Verifica si cerceteaza în arhivă existenţa datelor şi eliberează copii de pe documentele solicitate de catre cetateni;

6.      Pregateste si prezinta propunerile de expertizare a documentelor din arhiva;

7.      Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului;

8.      Indeplineşte şi alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul şi natura  

      activităţii desfăşurate.

9.      Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 

Activitatea de registratura

 

1.   Înregistrează şi ţine evidenţa documentelor primite la registratura generală şi le transmite ,după caz, primarului, viceprimarilor, administratorului public sau secretarului municipiului în raport de conţinutul şi destinaţia actului;

2. In raport de rezolutia primarului, viceprimarilor, administratorului public sau secretarului municipiului  asigura predarea corespondentei spre soluţionare,  serviciilor menţionate în rezoluţie, sub luare de semnătură şi cu operarea corespunzătoare în condicile interne ;

3.  Opereaza in Registrul de intrare-iesire corespondenta  solutionata si asigura expedierea acesteia  ;

4.  Intocmeste borderourile de expediere a corespondentei  prin posta;

5.  Asigura ridicarea zilnica a corespondentei  de la posta.

6.  Tine o evidenta separata a scrisorilor recomandate;

7. Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

COMPARTIMENTUL AUTORITATE  TUTELARA

 

 Compartimentul este în  subordinea  directorului executiv al Direcţiei Administratie Publica Locala si are următoarele atribuţii:

 

      Activitate de autoritate tutelară

 

1.      Întocmeşte lucrările necesare pentru instituirea tutelei bolnavului interzis în cazurile prevăzute de lege si curatelei pentru minori si majori, în cazurile prevăzute de lege;

2.      Urmăreşte modul în care se gestionează patrimoniul bolnavilor interzişi şi minorilor cărora li s-a instituit tutelă si pretinde anual sau ori de câte ori este cazul tutorilor să prezinte dări de seamă pentru descărcarea de gestiune, urmăreşte modul cum sunt îngrijite persoanele puse sub tutelă, ţine evidenţa dispoziţiilor  de descărcare de gestiune;

3.      Întocmeşte lucrările necesare pentru instituirea curatelei şi numirea unui curator pentru minori şi bolnavii majori în cazurile prevăzute de lege;

4.      Întocmeşte lucrările necesare pentru asistarea persoanei vârstnice, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, conform art.30 din Legea nr.17/2000, republicată şi urmăreşte executarea obligatorie de întreţinere a persoanei vârstnice şi ţine evidenţa actelor juridice încheiate într-un registru special;

5.      In caz de neexecutare obligatorie de întreţinere, efectuează ancheta socială a cazului în termen de 10 zile de la sesizare şi în situaţia în care se constată că cele sesizate sunt reale, va propune măsurile necesare de executare legale a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat.

6.      Întocmeşte referate la solicitarea unităţilor de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr.487/2002;

7.      Întocmeşte lucrările necesare eliberării dispoziţiei Primarului în cazurile de încuviinţare a acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieşire din indiviziune, donaţiei, uzucapiune, în favoarea minorilor sau bolnavilor puşi sub interdicţie;

8.      Întocmeşte, pe baza investigaţiilor efectuate în teren, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind încredinţarea minorilor spre creştere, îngrijire şi educare, reîncredinţarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinţi, stabilirea contribuţiei de întreţinere, tăgada paternităţii, stabilirea paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, divorţul etc.;

9.      Întocmeşte, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-21 ani cu probleme de comportament;

10.  Asistă minorii care urmează să dea declaraţie cu privire la faptele penale săvârşite de aceştia la cererea organelor de cercetare penală;

11.  La cererea Judecătoriei, Birourilor Notarilor Publici, a persoanelor interesate sau din oficiu, încuviinţează în numele minorului acceptarea unei succesiuni, încuviinţează vânzări, cumpărări, donaţii, ţinând cont de interesul acestora şi numind o persoană curator pentru a-i reprezenta, respectiv asista pe minori;

12.  Efectuează anchete sociale în vederea autorizării căsătoriei  pentru minorele care au împlinit vârsta de 16 ani şi întocmeşte dosare în acest sens, ce sunt înaintate spre aprobare Consiliului judeţean Dâmboviţa-D.G.A.S.P.C. D-ţa;

13.  Încuviinţează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învăţăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinţi sau să aibă locuinţă pe care o cere desăvârşirea învăţăturii sau pregătirii profesionale.

14.  Încuviinţează tutorelui posibilitatea de a face acte de dispoziţie referitoare la bunurile minorului;

15.  Întocmeşte lucrările necesare aprobării inventarului bunurilor minorului şi majorului în condiţiile legii;

16.  Propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părinteşti, conform legii;

17.  Întocmeşte lucrările necesare aprobării, la solicitarea părinţilor sau tutorilor, lichidarea depozitelor bancare, sau a libretelor CEC, înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicţie, în vederea achiziţionării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicţie);

18.  Întocmeşte şi verifică dosarele pentru alocaţia de stat pentru minorii născuţi până la data de 31.12.2006;

19.  Întocmeşte anchete sociale ori de câte ori este cazul;

20.  Întocmeşte anchete sociale la cererea persoanei sau familiei în vederea obţinerii atestatului ca persoană/familie potenţial adoptivă;

21.  Transmite lunar dosarele de alocaţie Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa;

22.  Soluţionează sesizările, scrisorile, memoriile, etc. cetăţenilor date spre soluţionare compartimentului;

23.  În rezolvarea atribuţiunilor specifice colaborează cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru persoanele cu Handicap, Inspectoratul Şcolar, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Dâmboviţa, Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Parchet, Politie, culte, alte primării din ţară, diverse instituţii, etc.;

24.  Ţine evidenta problematicii din cadru biroului în registre operând lunar modificările ce se ivesc;

25.  Efectuează descărcarea documentelor instrumentate în cadrul biroului;

26.  Ia masuri de arhivare si predare a documentelor create, la arhiva instituţiei publice;

27.  Deserveşte publicul conform programului aprobat şi afişat la sediul compartimentului.

28.  Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

 

 

 

  BIROUL CADASTRU IMOBILIAR, AGRICOL,

BANCA DE DATE, REGISTRUL AGRICOL

 

Biroul  Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol se subordonează pe linie ierarhică  directorului executiv al Direcţiei Administratie Publica Locala .

 

Atributiile sefului de birou sunt următoarele:

 

1.      Coordonarea  introducerii  cadastrului funciar şi imobiliar la nivelul municipiului şi întreţinerea acestuia,  in conformitate cu prevederile Legii Cadastrului funciar si a publicităţi imobiliare cu completările şi modificările ulterioare – în limite de competenţa impuse de lege ;

2.      Verificarea şi recepţionarea lucrării de cadastru predată de executant;

3.      Verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite în conformitate cu HG 834/1991;

4.      Participă la efectuarea  măsurătorilor, necesare aplicarii planurilor prin persoane autorizate,  necesare aplicarii Legilor Proprietatii;

5.      Coordonarea lucrărilor de înscriere a datelor in Registrul Agricol şi centralizarea lor, de modificare in Registrul Agricol cu aprobarea Secretarului Primăriei;

6.      Respectarea şi aplicarea documentaţiei sistemului de management al calităţii;

7.      Participarea la aplicarea Legilor Proprietăţii, Legea nr. 341/2004, Legea 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare, Legea 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare ;

8.       Coordoneaza activitatea in cadrul biroului;

9.      Repartizeaza sarcinile de serviciu si corespondenta, avizeaza si semneaza documentele eliberate de serviciu;

10.  Indeplineşte şi alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul şi natura

     activităţii desfăşurate.

11. Respecta cerintele sistemului de management al calitatii.

                                        

            Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol are urmatoarele atributii principale:

1.   Asigura pastrarea planurilor topo-geo, cu inventarierea cadastrala a terenurilor si constructiilor din       

      teritoriu precum si a planurilor parcelare.

2.      Opereaza modificarile impuse de instrainarea terenurilor sau imobilelor din municipiul Targoviste in functie de datele primite;

3.      Participa la aplicarea Legilor Proprietatii ;

4.      Participa la aplicarea Legii 15/2003 cu completările şi modificările  ulterioare si Legii 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 341/2004;

5.      Actualizează adresele poştale ale imobilelor situate pe raza municipiului ;

6.      Eliberează certificatele de urbanism necesare întocmirii actelor notariale ;

7.      Pastreaza evidenta interna a circulatiei juridice a terenurilor aflate in circuitul civil, in colaborare cu compartimentele din Primarie in functie de documentele primite;

8.      Elibereaza la cerere compartimentelor din cadrul Primariei, date tehnice si juridice privind parcelele de terenuri;

9.      Asigura intretinerea cadastrului funciar si imobiliar prin persoanele autorizate, in conformitate cu Legea 7/1996 a Cadastrului funciar si a publicitati imobiliare cu completările şi modificările ulterioare– in limite de competenta impuse de lege;

10.  Colaboreaza cu Serviciul Informatica pentru introducerea cadastrului la nivelul municipiului si constituirea bancii de date si actualizeaza aceste date conform Legii ;

11.  Efectueaza lucrarile de inscriere a datelor in Registrul Agricol si centralizeaza datele din acesta ;

12. Efectueaza modificari in registrul agricol cu aprobarea Secretarului  Municipiului si comunica despre acestea organelor financiare;

13.  Elibereaza certificate de producator si biletele de proprietate animala si tine evidenta acestora;

14.  Rezolva cererile cu privire la datele solicitate din Registrul Agricol;

15. Intocmeste situatiile statistice si darile de seama cu privire la datele din Registrul Agricol, la

      terenurile stabilite prin acte normative;

16.  Asigura pastrarea centralizatorului cu date privind Registrul Agricol;

17. Respecta si aplica prevederile documentatiei  sistemului calitatii al Primariei Municipiului 

      Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.) ;

18. Raspunde la petitiile ce fac obiectul R.O.F-ului ;

19. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului ;

20. Indeplineşte şi alte sarcini date de către sefii ierarhici  superiori in legatura cu obiectul şi natura

     activităţii desfăşurate.

 

BIROUL CONTENCIOS – JURIDIC

 

Biroul Contencios Juridic se subordoneaza pe linie ierarhica secretarului si are urmatoarele atributii principale:

 

1.      Intocmeste si redacteaza actiuni in justitie, intampinari, cereri reconventionale si reprezinta autoritatea publica locala si unitatea administrativ teritoriala in cauzele in care acestea sunt parti.

2.      Reprezinta interesele autoritatii publice locale sau ale unitatii administrativ teritoriale, pe baza imputernicirii data de Primar, in fata instantelor judecatoresti, notariale, parchet si politie.

3.      Exercita caile de atac prevazute de lege in sustinerea intereselor autoritatii publice locale ori unitatii administrativ teritoriale, ca urmare a deciziei Primarului, in acest sens.

4.      Asigura asistenta juridica de specialitate Aparatului de specialitate al Primarului si Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Municipal.

5.      Raspunde in termenul legal la scrisorile, sesizarile si notele de audienta formulate de catre cetateni si repartizate de conducerea institutiei, spre competenta solutionare.

6.      Asigura evidenta cauzelor in curs de judecata si solutionate definitiv, in care autoritatea publica locala ori unitatea administrativ teritoriala este parte.

7.      Colaboreaza cu toate Serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local Municipal precum si cu Aparatul de Specialitate al Primarului, la solicitarea acestora, in vederea asigurarii legalitatii actelor emise in exercitarea atributiilor ce le revin.

8.      Propune actualizarea si completarea bibliotecii juridice din dotarea primariei precum si achizitionarea sau actualizarea programelor legislative necesare desfasurarii activitatii.

9.      Estimeaza anual cheltuielile necesare functionarii Biroului contencios juridic, solicitand compartimentului de specialitate al Primariei, materialele necesare bunei desfasurari a activitatii.