AVIZAT DE LEGALITATE,

                                                                                                                                                                      SECRETARUL GENERAL

             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                                                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                                           

 

         PROIECT DE HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Tārgoviște, īn comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de pe raza municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară, astăzi, 3.11.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38033/15.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38034/15.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 257, art. 258 şi art. 259 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5.454/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021;

§ Adresa nr. 13515/28.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Dāmbovița īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 40061/29.10.2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin  OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (l) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Municipal Tārgoviște, īn comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de pe raza municipiului Tārgovişte, conform anexei.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire se obligă persoanele desemnate şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

INIȚIATOR,

PRIMARUL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

jr. Daniel-Cristian Stan

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect

 

Termen limită depunere

raport de specialitate

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect

 

 

Comisia nr. 1

 

 

Comisia nr. 2

 

 

Comisia nr. 3

 

 

Comisia nr. 4

X

 

Comisia nr. 5

 

 

 

 

 

            

    APROBAT

                                                                       PRIMARUL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE

     jr. Daniel-Cristian STAN

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

pentru iniţierea unui proiect de hotărāre avānd ca obiect desemnarea

reprezentanților Consiliului Local al MunicipiuluiTārgoviște īn comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director

 şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar

de pe raza municipiului Tārgovişte

 

 

 

Avānd īn vedere prevederile art. 5. II lit. c din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4597/2021 potrivit cărora consiliile locale trebuie sa desemneze, prin hotarare, reprezentanti īn comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de īnvăţămānt, se propune redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotarare care vor fi īnaintate analizei și dezbaterii īn vederea  adoptarii unei hotărāri  referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tārgoviște īn comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de pe raza municipiului Tārgovişte.

 

 

    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE

Jr. Chiru-Cătălin CRISTEA

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           APROBAT

                                                                                                                                                                                                         PRIMARUL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE

                                                                                                                              jr. Daniel-Cristian STAN

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Tārgoviște,

īn comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de

director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar

de pe raza municipiului Tārgovişte

 

 

        Avānd īn vedere prevederile art. 5. II lit. c din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4597/2021 potrivit cărora:

        Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de īnvăţămānt, se constituite prin decizie a inspectorului şcolar general, avānd următoarea componenţă:

1) preşedinte - un inspector şcolar

2) membri:

a) doi reprezentanţi ai unităţii de īnvăţămānt, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de īnvăţămānt, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de īnvăţămānt vor desemna cei doi membri titulari īn comisie şi un membru supleant.

Īn cazul centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare.

b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărāre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, desemnat prin hotărāre a consiliului judeţean/local al sectorului, īn cazul unităţilor de īnvăţămānt special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/CMBRAE.

 

              Față de cele menționate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărāre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Tārgoviște īn comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unitățile de īnvățămānt preuniversitar de pe raza Municipiului Tārgoviște, conform anexei.

 

 

           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE

jr. Chiru-Cătălin CRISTEA