HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36788/07.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36789/07.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat al investiției la terminarea lucrărilor;

§ Prevederile HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

   Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:                   3.886.445,17 lei, din care:

   Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:          2.940.849,67 lei

   Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:          271.221,23 lei

     Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

   prof. Ana-Maria Gheorghe                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                                   

 

 

 

Nr. 301

Tgv. 11.10.2021

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion