HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu Vânătorilor (DB-II-m-A-17214) din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36768/07.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36769/07.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente.

§ Prevederile HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița” cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița” cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificării proiectului tehnic și actualizării devizului general, după cum urmează:

 

a)    indicatori minimali:

Regim de inaltime                    

Parter

Inaltime la cornisa                           

5,30 m

Suprafata construita

40,50 m2

Suprafata teren amenajat                              

2567,00 m2

 

Reteaua de canalizare menajera se va reabilita pe o lungime totala de Ltotal = 110 ml.

Lucrări de reamenajare si asfaltare drum si trotuare pe o lungime de cca.150 m. 

 

 

b)   indicatori maximali: 

          Denumire

lei,  fara TVA 

lei,  inclusiv TVA 

Valoarea totala investitie

2.180.507,24

2.591.193,04

din care Constructii + Montaj

1.727.541,46

2.055.774,33

 

Durata de executie a obiectivului de investiții este de 6 luni.

          Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul   General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

   prof. Ana-Maria Gheorghe                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 300

Tgv. 11.10.2021

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion