HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului   general estimativ aferente obiectivului de investiții Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bdul. Independenței și Bdul. Libertății

 

                 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36703/07.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36704/07.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

§ Prevederile HCL nr. 123/30.04.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițieModernizarea şi reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bdul. Independenței și Bdul. Libertății”, conform anexei 1;

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Devizului general al obiectivului de investitii, anexa 2, dupa cum urmează:

a) indicatori maximali:

      - valoarea totală a obiectului de investiţii:          27.805.224,12 lei cu TVA;

                                                 23.404.272,98 lei fara TVA;

din care construcţii-montaj (C+M):      24.439.601,25 lei cu TVA;

                                                                     20.537.480,05 lei fara TVA.

     b) indicatori minimali: lungime strazi modernizate si reabilitate 6.980,5 ml;

 c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: nu este cazul;

 d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 9 luni calendaristice;

Art. 3 Se aprobă Devizul General estimativ aferent obiectivului de investitii intocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, conform anexei 3;

Art. 4  Se aprobă Cererea de Finanțare a obiectivului de investiții prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform anexei 4.

Art. 5 Sursele de finanțare ale proiectulului sunt Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și bugetul local.

Art. 6  Începând cu data prezentei HCL nr. 123/30.04.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

   prof. Ana-Maria Gheorghe                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                                    

 

 

Nr. 298

Tgv. 11.10.2021

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion