HOTĂRÂRE

    pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanţarea

 de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 27.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33677/22.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33678/22.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 102902  din data de 27.08.2021;

§ Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Cresa nr. 2” - actualizat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 93/2021 defalcat pe surse de finanțare: buget de stat și buget local;

§ Prevederile H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investițiiExtindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investițiiExtindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiţie „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2” cu suma de 210.553,72 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul Național de Dezvoltare Locală cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehni, consultaă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   275

Tgv. 27.09.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Mariana-Luminița Ungureanu