HOTĂRÂRE

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a

obiectivului de investiții Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20513/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20514/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67/27.05.2021;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) și 354 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investițiiAmenajare Parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ, situat în Bulevardul Regele Ferdinand nr. 4, compus din bunuri ale domeniului public si privat în valoare totală de 6.364.966,59 lei, după cum urmează:

a. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 5.670.281,48 lei.

b. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunurilor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 694.685,11 lei.

Art. 2. Bunurile ce compun obiectivul de investiții Amenajare Parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ” se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea Direcției de Salubritate, împreună cu terenul aferent în suprafață de 16.481 mp, înscris în Cartea funciară 81343, identificat cu nr. cadastral 81343 cu drept de proprietate publică în favoarea municipiului Târgoviște, valoare aferentă 2.041.663 lei.

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public și privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                  

 

 

 

 

Nr.   220

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu