HOTĂRÂRE

   privind demararea procedurilor de schimb de terenuri între Municipiul Târgoviște și societatea UPET S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 18716/08.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18717/08.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 75/2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţiiSistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului şi înfiinţare Parcare auto cu investiţiile conexe”;

§ Prevederile art 1763 și 1764 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și art. 7 lit. k) și m) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor premergătoare încheierii contractului de schimb de terenuri (întocmire documentații cadastrale, raport de evaluare) între Municipiul Târgoviște și societatea UPET S.A. în vederea realizării investiției „Sistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului şi înfiinţare Parcare auto cu investiţiile conexe”.

Art. 2 (1)Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan contracteze serviciile unui expert tehnic autorizat pentru a stabili valoarea terenului în cauză.

           (2)După întocmire, raportul de evaluare și rata de schimb (întinderea celor două loturi, valoarea lor și eventuala sultă) vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registrul Agricol, Direcția Economică, Serviciul Achiziții Publice și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   219

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion