HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă al Municipiului Tārgoviște (PAEDC)

 

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 20511/24.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 20512/24.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 57/2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris, īncheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de Romānia la New York la 22 aprilie 2016;

§  Prevederile Legii nr. 14/2019 pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel īncāt să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră pānă īn anul 2020;

§ Convenția Primarilor privind Clima și Energia – abordarea la nivel local Obiective 2030 · Adaptarea la schimbările climatice 25 septembrie 2018;

§ Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă al municipiului Targoviste – elaborat de Tractebel Engineering S.A.;

§ Strategia de Dezvoltare a Municipiului Targoviste 2014 – 2020;

§ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă al Municipiului Tārgoviște (PAEDC), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                          

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   217

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu