HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

 „Modernizarea străzii Prof. Mircea Georgescu, a străzii adiacente străzilor Laura Stoica și Prof. Victor Oprescu și amenajare parcare aferentă Grădiniței nr. 9 din Sagricom

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20509/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20510/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general al investiției;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii Modernizarea străzii Prof. Mircea Georgescu, a străzii adiacente străzilor Laura Stoica și Prof. Victor Oprescu și amenajare parcare aferentă Grădiniței nr. 9 din Sagricom”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizarea străzii Prof. Mircea Georgescu, a străzii adiacente străzilor Laura Stoica și Prof. Victor Oprescu și amenajare parcare aferentă Grădiniței nr. 9 din Sagricom”, după cum urmează:

a.  indicatori maximali, respectiv valoarea totalp a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

 

TOTAL GENERAL =

1,405,491.00

 263,166.95

1,668,657.95

Din care C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  =

1,081,982.54

   205,576.69

1,287,559.23

 

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de peformanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

 

Denumire obiect

Nr.

Cadastral

Suprafață Parte carosabilă [mp]

Trotuare [mp]

Suprafață Spații verzi [mp]

Total suprafață amenajată / obiect [mp]

Cale de acces nr. 2

86050

613.50

-

102.50

716.00

Cale de acces nr. 1 + parcări

86061

1100.50

362.00

81.00

1543.50

Str. Mircea Georgescu

86060

623.50

-

-

1290.85

86053

623.35

-

-

86145

44.00

-

-

Cale de acces grădiniță

86054

370.80

119.50

-

490.30

TOTAL

3375.65

481.50

183.50

4040.65

 

c.   Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

 

Conform devizului general, valoarea C+M a lucrărilor este egală cu 1.081.982,54 lei la care se adaugă TVA în valoare de 205.576,69 lei.

d.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 6 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   216

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu