HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice - Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgoviște”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20497/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20498/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

§  Prevederile Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;

§  Prevederile Legii nr. 101/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 2055/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor;

§  Prevederile Ordinului nr. 2513/2010 pentru modificarea Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general întocmit de proiectant;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgoviște”.

Art. 2 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgoviște, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici

Suprafața construită                      1045 mp

Suprafața construită desfășurată   1045 mp

Aria utilă                                         775 mp

Volumul spațiului încălzit             2325 mc

Înălțimea medie libera a unui nivel      3 m

Consum anual specific de energie - clădire certificată 137,10 KWh/mp*an

-   clădire de referință 76,62 KWh/mp*an

      Indice de emisii echivalent           - clădire certificata 39,86 kg CO2/mp*an

-   clădire de referință 16,09 Kg CO2/mp*an

         

 Indicatori economici

 Valoare investitie: 1.187.590,87 lei (exclusiv TVA)/1.407.969,38 lei (cu TVA)

 Valoare C+M:          775.497,75 lei (exclusiv TVA)/    922.842,33 lei (cu TVA)

 

  Durata de executie lucrari - 5 luni

Art. 4 Se aprobă contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgovișteîn cuantum de 1.005.348,94 lei (exclusiv TVA).

Art. 5 Se aprobă asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgovișteîn cuantum de 182.241,93 lei (exclusiv TVA).

Art. 6 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în str. Mihai Popescu, nr. 5, bl. 29D, et. 2, ap. 10,, Municipiul Târgoviște, judetul Dambovița și legitimat cu cartea de identitate seria DD, nr. 816541, eliberata de SPCLEP Târgoviște la 19.04.2016, CNP 1781011151784, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Național privind Creșterea Eficienței Energetice pentru Școli și Grădinițe desfășurat prin Administrația Fondului de Mediu și bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

 

Nr.   210

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu