HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 19953/08.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19954/18.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile HCL nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67/27.05.2021;

§ Devizul general actualizat al investiției, la terminarea lucrărilor;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

          Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

CAPACITĂŢI TEHNICE:

Principalii indicatori urbanistici sunt:

S teren= 16481mp

POT= 1.1 %

CUT= 0.011

         Pentru a utiliza la maxim potențialul terenului se vor realiza următoarele lucrări:

Alei

Fântâna arteziană

Loc de joacă și fitness

Construcție multifunctională și zona de gradene

Scena și zona de gradene

Spațiu verde

Sistem de iluminat, wi-fi si cctv

Suprafața teren= 16.481mp

Suprafața spațiu verde = 14.834mp

Suprafața alei asfalt= 864mp

Suprafața alei dale inierbate= 26mp

Suprafața piateta = 190mp

Suprafața loc de joacă= 270mp

Suprafața fântână arteziană= 50mp

Suprafața construcție multifuncțională=97.50mp

Suprafața rampă și scări construcție multifunctională= 22.60mp

Suprafața scenă=33.20mp

Suprafața gradene=51.70mp

Suprafața platforme grupuri sanitare ți cabină poartă= 10.5mp

Bănci: 40 buc

Coșuri de gunoi: 35 buc

Rastel pentru 2  biciclete: 6 buc

 

Valoarea totală a investiției (INV)

Valori cu T.V.A.

Valori fară T.V.A.

Lei

Euro

Lei

Euro

Valoarea totală

     6.364.966,59    

     1.391.432,01    

     5.353.478,59    

     1.170.312,74    

din care C+M

     5.323.127,46    

     1.163.677,74    

     4.473.216,35    

        977.880,46    

 

 

 

 

 

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului euro din ghid respectiv: 4,5744lei/euro.

Durata de realizare – 17 luni

 

Art. 2 Sursele de finanțate ale obiectivului de investiții sunt POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ si Bugetul local.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

            

 

Nr.   207

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion