HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 4/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 19327/14.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19410/15.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

§ Prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

§ Prevederile HCL nr. 4/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”;

§ Devizul general actualizat al investiției, la terminarea lucrărilor;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 74/31.05.2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 4/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivulExtindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

          Se actualizează denumirea obiectivului de investiții astfel: Extindere si realizare rețea de distribuție apa si rețea de canalizare in Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Zorilor, Leo Plângă

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Ř Reţea de alimentare cu apa în lungime totală de 1706 ml, astfel:

Strada

Conducta/diametru

Lungime

Leo Planga

PEID Pn10,De 110x4.0 mm

L = 77 m

Cornel Popa

PEID Pn10,De 160x4.0 mm

L = 1629 m

TOTAL

L = 1706 m

Cămine de branșament din PEID dupa cum urmeaza:

-     Pe strada Leo Planga   6 buc.

-     Pe strada Cornel Popa – 8 buc

Ř Reţea de canalizare în lungime totală de 1435 ml, astfel:

Strada

Conducta/diametru

Lungime

Zorilor

PVC SN4, De 315 mm

L = 133 m

PVC SN8, De 315 mm

L = 121 m

Ciocarliei

PVC SN4, De 315 mm

L = 168 m

Tighina

PVC SN8, De 315 mm

L = 461 m

Leo Planga

PVC SN4 ,De 315 mm

L = 373 m

1 Mai

PVC SN4,De 315 mm

L = 179 m

TOTAL

L = 1435 m

·                   Racorduri   individuale   pentru  consumatori  la colectorul principal  de  canalizare

-                    Pe strada Zorilor – 30 buc.

-                    Pe strada Ciocarliei – 18 buc.

-                    Pe strada Tighina – 6 buc.

-                    Pe strada Leo Planga  9 buc.

-                    Pe strada 1 Mai – 14 buc.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

Valoarea totala  1.403,048 mii lei      284,999 mii euro

Din care C+M   1.265,222 mii lei      257,002 mii euro

Durata de realizare – 9 luni si 10 zile

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   206

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion