HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20489/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20490/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarrea împotriva incendiilor, republicată;

§ Prevederile H.G nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

§ Prevederile Ordinului nr. 6461/2018 pentru completarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3407/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL II,  in perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat;

§ Norme tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţie                                                     Consolidarea și Reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Tony Bulandra cu suma de 810.762,22 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehni, consultaă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   203

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion