HOTĂRĀRE

privind acordarea de īnlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din Municipiul Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 18979/10.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 18980/10.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de īntārziere aferente obligațiilor bugetare principale restante datorate bugetului local al Municipiului Tārgoviște de către contribuabilii persoane fizice.

Art. 2 Se aprobă procedura de acordare de īnlesniri la plata obligațiilor fiscale, sub forma scutirilor de la plată a majorărilor de īntārziere datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                

 

Nr.   202

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu