HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene la nivelul municipiului Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20339/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20340/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 13410/07.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 18862/09.06.2021;

§ Proiectul-pilot „Construirea Europei împreună cu autoritățile locale” lansat de către Parlamentul European;

§ Adresa Comitetului European al Regiunilor;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) și art. 131 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează domnul Ilie Aurelian Cotinescu ca responsabil cu afacerile europene la nivelul municipiului Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă domnul Ilie Aurelian Cotinescu şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   196

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu