HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

  societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2021

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021,  avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17271/25.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 444/19.11.2018 privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Tārgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 92/25.02.2021 aprobarea īncheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă īn Municipiul Tārgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

     Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L, pentru anul 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Municipiului Tārgoviște, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   193

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion