HOTĂRĀRE

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.

 

  Consiliul Local Municipal Tārgoviște īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17270/25.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 12 lit. g) din Actul Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate), notele explicative, pentru anul 2020, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L. conform Anexelor 1 și 2.

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar Independent și Raportul Administratorului Societății, pentru anul 2020, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L., conform Anexelor 3 și 4.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L., Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   192

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion