HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ

 de stat, către actualii chiriaşi

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16.662/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16.824/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

§  Prevederile art. 2 al H.C.L. nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Prevederile HCL 143/28.07.2010 privind aprobarea vânzării unui număr de 5 apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Poziția nr. 5 din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 143/28.07.2010 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Se împuterniceşte Secretarul General al Municipiului Târgovişte sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexă.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   190

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu