HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 18.05.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16675/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16676/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Procesul Verbal nr. 3 din data de 18.05.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1142/06.05.2021;

§Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 , cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 306/24.12.2020 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 15.12.2020 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 18.05.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei.

Art. 2 Se anulează pozițiile 3 și 13 din Anexa 1 la Procesul Verbal nr. 5 din data de 15.12.2020, aprobat prin H.C.L. nr. 306/24.12.2020.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 5 (cinci) locuințe sociale, conform anexei 2 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 18.05.2021.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   187

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu