HOTĂRĀRE

privind aprobarea Programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din Municipiul Tārgoviște, pentru anul 2021

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn sedință ordinară astăzi, 27.05.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16.659/20.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16.660/20.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 462/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale īn aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice;

§  Prevederile Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată;

§  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea īn aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 103 alin. (1) din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 285/27.08.2009 privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate şi dare īn administrare a activităţii şi bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de către Direcţia de Salubritate Tārgovişte;

§  Prevederile HCL 87/31.01.2019 privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Tārgoviște, aprobat prin HCL nr. 158/2015;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. p) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din Municipiul Tārgoviște, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția de Salubritate şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.  

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   167

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu