HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:                                     

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16775/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16776/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat

§  Declarația pe propria răspundere nr. 17463/27.05.2021 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 alin. (6) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 1781- Clădire din zid 28/124 - Parc Chindia, 2938 - Clădire Creşa nr. 14 Târgovişte - Neghiniţă, 3902 - Reţea canalizare pluvială - Bulevardul Regele Ferdinand, 3904 - Extindere Creşa nr. 14 – Neghiniţă, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 1781, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire din zid - Parc Chindia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 171A, Parc Chindia; construcţie tip P+M, compusă din: acces clădire din tâmplărie PVC, 7 camere, hol, spaţiu aferent centralei termice şi grup sanitar, la parter şi 2 încăperi la mansardă; suprafaţa construită = 310 mp, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “368.124,65 lei “

- la poziţia 2938, coloana 5 va avea următorul cuprins: “944.606,86 lei “

- la poziţia 3904, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.104.337,67 lei “

- la poziţia 3902, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ 1. Reţea evacuare apă pluvială drum tronson principal, din Bulevardul Regele Carol I până în strada Petru Cercel: lungime traseu - 1.348 m;  ţeavă PVC diametru 400 - 274 m, ţeavă PVC diametru 500 - 122 m,  ţeavă PVC diametru 630 - 952 m, cămine vizitare - 43 buc, gură de scurgere cu sifon şi depozit - 66 buc. 2. Reţea evacuare apă pluvială drum tronson lateral, către strada Neagoe Basarab:lungime traseu- 143 m ţeavă PVC diametru 500 - 140 m, cămine vizitare - 4 buc, gură scurgere cu sifon şi depozit - 6 buc. 3. Staţie de pompare apă pluvială compusă din două pompe submersibile cu debitul  Q = 90 l/s fiecare şi înălţime de pompare H = 15 mcA, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.116.693,85 lei “

Art. 2. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului domeniul public al Municipiului Târgovişte a poziţiei : 3903 - Reţea de alimentare cu energie electrică staţie pompare apă pluvială - Bulevardul Regele Ferdinand, valoare aferentă 671.235,67 lei.

Art. 4. Se aprobă apartamentarea construcției cu numărul cadastral 86021 - Centrul Speranţa - Direcţia Asistenţă Socială, situată în Strada Cernăuţi nr. 1, Carte Funciară colectivă nr. 86021, tip P+E+M, în suprafaţă construită desfăşurată de 700 mp, în următoarele unităţi individuale:

-      U1 (parter, etaj 1 şi mansardă), în suprafaţă construită de 492 mp

-      U2 (parter), în suprafaţă construită de 54 mp

-      U3 (parter), în suprafaţă construită de 38 mp

-       U4 (parter), în suprafaţă construită de 116 mp .

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

Nr.   165

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion