HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniului public al Municipiului Târgoviște a

obiectivului de investiții Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 15730/12.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15731/12.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32/26.02.2021;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște, în valoare totală de 2.747.604.02 lei și înregistrarea ca activ fix corporal cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Activul fix corporal Teren de fotbal cu gazon sinteticinclus în domeniul public al municipiului conform art.1, se transmite pe bază de protocol în administrarea Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, împreună cu terenul curți- construcții lot 5 în suprafață de 31957 m2, situat în Calea Ialomiței nr. 9-15, înscris în Cartea funciară 75584, identificat cu nr. cadastral 75584, cu drept de proprietate publică în favoarea municipiului, a cărui valoare de inventar este de 2519298 lei.

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se completează în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Complex Turistic de Natație, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   164

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Diana Ion