HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 -2020 - reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Șotânga”,

 Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Sotânga

 beneficiar: Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16641/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16642/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 -2020 - reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Șotânga”, Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Sotânga, beneficiar Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR  5, 11, 16, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 38, iar căile de acces din zona lucrărilor sunt DN 72A, DN 71, DN 72 aflate în administrarea C.N.A.I.R, DJ 711, DJ 712 aflate în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, drumuri de exploatare (DE) și drumuri locale (DC) aflate în administrarea Primăriei Municipiului Târgoviște; funcțiunea dominantă rețele tehnico-edilitare realizate în zona căilor de comunicație.

 Art. 3 Terenurile aflate în extravilanul localității vor rămâne în extravilan.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   162

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Diana Ion