HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 -2020 - reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni”,

Târgoviște, Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița, Glodeni, Brănești, Ulmi, beneficiar: Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16641/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16642/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 -2020 - reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni”, Târgoviște, Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița, Glodeni, Brănești, Ulmi, beneficiar: Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

Art. 2 Terenurile care fac obiectul PUZ sunt amplasate în extravilanul municipiului Târgovişte, în zona străzii Calea Ploiești și DE 214 (drum de exploatare) aflate în administrarea Primăriei Municipiului Târgoviște; funcțiunea dominantă rețele tehnico-edilitare realizate în zona căilor de comunicație.

 Art. 3 Terenurile aflate în extravilanul localității vor rămâne în extravilan.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

             

Nr.   161

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Diana Ion