HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.05. 2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16848/21.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16849/21.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§  Prevederile HCL nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15, cu modificările și completările ulterioare;

§  Devizul general defalcat pe surse de finanțare actualizat după încheierea contractului DEER nr. 115/15.02.2021;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 3.457.157,91 lei din care:

                 - construcţii montaj (C+M): 2.697.066,35 lei.

2. Durata de realizare (luni): 10 luni;

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Dimensiuni construcţie

Grădiniţă

Suprafaţă teren

4.922 mp

Regim de înălţime

S+P+1E

Supraf.constr. subsol

305,95 mp

Supraf.constr. parter

976,00 mp

Supraf.constr. etaj

930,55 mp

Supraf.desf

1906,55 mp

Supraf.constr.desf

2.212,50 mp

Hmax streașină

+8,80 m zona de acees în pod;

+6,49 m zona de pod

Hmax coamă

+9,50 m zona de acees în pod

+8,58 m zona de pod

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, dupa caz:

-   Reducerea consumului de energie cu minim 25%.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   156

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu