HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de administraţie al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru perioada 2021-2025

 

     Consiliul Local Municipal Tārgoviște īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16751/20.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Planul de Administrare al Consiliului de administraţie al societății ECO--SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru perioada 2021-2025;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 97/31.03.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Tārgoviște prin Consiliul Local al Municipiului Tārgoviște īn  Consiliul de Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de administraţie al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru perioada 2021-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Consiliul de Administraţie al societăţii şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   155

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion