HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

  societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru anul 2021

 

    Consiliul Local Municipal Tārgoviște īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16.679/20.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

§ Prevederile H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată;

§ Prevederile art. 9 din O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

     Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, pentru anul 2021 și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                    

 

Nr.   154

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion