HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor

 la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16804/20.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16805/20.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri īn domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

          Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., īn care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene şi, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

 

Nr.   153

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion

 

 

 

 

Municipiul Tārgovişte            Anexa  la H.C.L nr. 153/27.05.2021

Consiliul Local                                                                                                    

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, dna. ALINA-LOREDANA EFTENE să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

        Să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2021, al  societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

 

 

  Pentru_____X______ Īmpotrivă___________   Abţinere___________    

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea